Klachtenreglement UWV 2002

[Regeling vervallen per 05-10-2005.]
Geldend van 01-01-2003 t/m 04-10-2005

Klachtenreglement UWV 2002

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 05-10-2005]

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 05-10-2005]

In dit reglement wordt verstaan onder:

Artikel 2. Klachtrecht

[Vervallen per 05-10-2005]

 • 1 Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop UWV zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of een ander heeft gedragen, een klacht in te dienen bij UWV.

 • 2 Een gedraging van een medewerker, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van UWV, wordt aangemerkt als een gedraging van UWV.

Artikel 3. Behoorlijke behandeling

[Vervallen per 05-10-2005]

UWV draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van mondelinge en schriftelijke klachten over zijn gedragingen.

Hoofdstuk 2. De behandeling van klachten

[Vervallen per 05-10-2005]

Artikel 4. Indienen van een klacht

[Vervallen per 05-10-2005]

 • 1 De schriftelijke klacht wordt ondertekend en bevat ten minste:

  • a. de naam en het adres van de indiener;

  • b. de dagtekening;

  • c. een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht.

 • 2 Indien de klacht in een vreemde taal is opgesteld en een vertaling voor een goede behandeling van de klacht noodzakelijk is, dient de indiener zorg te dragen voor een vertaling.

 • 3 UWV kan besluiten om een schriftelijke klacht die niet aan het eerste of het tweede lid voldoet niet te behandelen mits de indiener de gelegenheid heeft gehad de klacht binnen een redelijke termijn aan te vullen.

Artikel 5. Interventie

[Vervallen per 05-10-2005]

 • 1 Zodra UWV naar tevredenheid van de klager aan diens klacht tegemoet is gekomen, vervalt de verplichting tot het verder toepassen van dit reglement.

 • 2 Aan de klager wordt op verzoek schriftelijk medegedeeld dat UWV er vanuit gaat dat de klacht naar tevredenheid is afgehandeld.

 • 3 Indien de klager niet tevreden blijkt over deze afhandeling van zijn klacht zal deze alsnog volgens dit reglement worden behandeld.

Artikel 6. Ontvangstbevestiging

[Vervallen per 05-10-2005]

 • 1 UWV bevestigt de ontvangst van de klacht schriftelijk binnen 3 werkdagen.

 • 2 Bij de ontvangstbevestiging wordt vermeld:

  • a. de afhandelingstermijn;

  • b. de verdere procedure;

  • c. de contactpersoon;

  • d. de mogelijkheid te worden gehoord of daarvan af te zien.

 • 3 UWV zendt een klacht tot behandeling waarvan kennelijk een andere instantie bevoegd is onverwijld naar die instantie door onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de indiener.

 • 4 UWV zendt een klacht die niet voor hem bestemd is en ook niet wordt doorgezonden zo spoedig mogelijk terug aan de indiener.

Artikel 7. Onpartijdige klachtenbehandelaar

[Vervallen per 05-10-2005]

De behandeling van de klacht geschiedt door een medewerker die niet bij de gedraging waarop de klacht betrekking heeft, betrokken is geweest.

Artikel 8. Niet verplicht in behandeling nemen

[Vervallen per 05-10-2005]

 • 1 UWV is niet verplicht de klacht te behandelen indien zij betrekking heeft op een gedraging:

  • a. waarover reeds eerder een klacht is ingediend die met inachtneming van dit reglement is behandeld, anders dan onder toepassing van artikel 6,eerste en tweede lid;

  • b. die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden;

  • c. waartegen door de klager bezwaar, als bedoeld in artikel 1:5 eerste lid van de Awb, had kunnen worden ingesteld;

  • d. waartegen door de klager beroep, als bedoeld in artikel 1:5 derde lid van de Awb, kan of kon worden ingesteld;

  • e. die door het instellen van een procedure aan het oordeel van een andere rechterlijke instantie dan een administratieve rechter onderworpen is, dan wel onderworpen is geweest of,

  • f. zolang terzake daarvan een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is, dan wel indien de gedraging deel uitmaakt van de opsporing of vervolging van een strafbaar feit en terzake van dat feit een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is.

 • 2 UWV is niet verplicht de klacht te behandelen indien het belang van de klager dan wel het gewicht van de gedraging kennelijk onvoldoende is.

 • 3 Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 9. Toezendingsplicht beklaagde

[Vervallen per 05-10-2005]

Aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, wordt een afschrift van de klacht alsmede van de daarbij meegezonden stukken toegezonden.

Artikel 10. Hoorplicht

[Vervallen per 05-10-2005]

 • 1 UWV stelt de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, in de gelegenheid te worden gehoord.

 • 2 Van het horen van de klager kan worden afgezien indien de klacht kennelijk ongegrond is dan wel indien de klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord.

 • 3 Van het horen wordt een verslag gemaakt.

 • 4 Aan de klager wordt op verzoek een afschrift van het verslag toegezonden.

Artikel 11. Afhandelingstermijn

[Vervallen per 05-10-2005]

 • 1 UWV handelt de klacht af binnen zes weken na ontvangst.

 • 2 UWV kan de afhandeling voor ten hoogste vier weken verdagen. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft.

Artikel 12. Afhandeling

[Vervallen per 05-10-2005]

 • 1 UWV stelt de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.

 • 2 Bij de kennisgeving wordt melding gemaakt van de mogelijkheid om vervolgens een klacht in te dienen bij de Nationale ombudsman.

 • 3 Tegen een besluit inzake de behandeling van een klacht over een gedraging van UWV kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Hoofdstuk 3. Overige bepalingen

[Vervallen per 05-10-2005]

Artikel 13. Verantwoordingsinformatie

[Vervallen per 05-10-2005]

UWV draagt zorg voor registratie van de bij hem ingediende klachten. De geregistreerde klachten worden jaarlijks gepubliceerd.

Artikel 14. Overgangsbepalingen

[Vervallen per 05-10-2005]

 • 1 Een klacht die na de datum van inwerkingtreding van dit reglement is ingediend wordt, ook als de gedraging waarop zij betrekking heeft daarvoor heeft plaatsgevonden, met inachtneming van dit reglement behandeld.

 • 2 Een klacht die voor de datum van inwerkingtreding van dit reglement is ingediend wordt, voor zover mogelijk, met inachtneming van dit reglement behandeld.

Artikel 15. Citeertitel, bekendmaking, inwerkingtreding

[Vervallen per 05-10-2005]

 • 1 Dit reglement wordt aangehaald als: Klachtenreglement UWV 2002.

 • 2 De klachtenreglementen en klachtenregelingen van de uitvoeringsinstellingen worden ingetrokken.

 • 3 Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 januari 2003. Indien de Staatscourant waarin dit reglement wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2002, treedt het in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt het terug tot en met 1 januari 2003.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 20 december 2002

T.H.J. Joustra

voorzitter Raad van bestuur UWV

Terug naar begin van de pagina