Reglement Stichting Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten betreffende [...] op de bepalingen van het Landbouwkwaliteitsbesluit eieren

[Regeling vervallen per 28-09-2007.]
Geldend van 23-06-2005 t/m 27-09-2007

Reglement Stichting Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten betreffende het toezicht op de bepalingen van het Landbouwkwaliteitsbesluit eieren

Het bestuur van de Stichting Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten,

Gelet op het bepaalde in artikel 12 van de Statuten van de Stichting Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten;

Heeft in zijn vergadering van 20 december 2002 vastgesteld het navolgende reglement:

[Vervallen per 28-09-2007]

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a. 'Besluit': het Landbouwkwaliteitsbesluit eieren (Staatsblad, jaargang 2002., nummer 530)

 • b. 'Controleur': de controleur(s) in dienst van de Stichting Controlebureauvoor Pluimvee, Eieren en Eiproducten;

 • c. 'Stichting': de Stichting Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten, gevestigd te Barneveld, hierna te noemen CPE;

 • d. 'Bestuur': het bestuur van de Stichting;

 • e. 'Directeur': de directeur van de Stichting;

 • f. 'Scharreleieren': eieren als bedoeld in artikel 18, eerste lid, van de verordening (EEG) Nr. 1274/91 van de Commissie.

 • g. ‘Eieren van hennen met vrije uitloop’: eieren als bedoeld in artikel 13 lid 1, daarbij gelet op de bijlagen II en III van de Verordening (EG) nr. 2295/2003 van de Commissie.

 • h. ‘Kooieieren’: eieren als bedoeld in artikel 13 lid 1, daarbij gelet op de bijlagen II en III van de Verordening (EG) nr. 2295/2003 van de Commissie.

 • i. ‘Voedingwijze’: voedingwijze als bedoeld in artikel 13 lid 1, daarbij gelet op bijlage IV van de Verordening (EG) nr. 2295/2003 van de Commissie.

 • j. 'Legkip': legrijpe kip van de soort Gallus gallus die wordt gehouden voor de productie van andere eieren dan broedeieren;

 • k. 'Verordening Nr. 1907/90': verordening van de Raad van 26 juni 1990 betreffende bepaalde handelsnormen voor eieren;

 • l. Verordening (EG) nr. 2295/2003’: Verordening van de Commissie van 23 december 2003, houdende bepalingen ter toepassing van Verordening (EEG) nr. 1907/90 van de Raad betreffende bepaalde handelsnormen voor Eieren.

Artikel 1

[Vervallen per 28-09-2007]

 • 1 Iedere natuurlijke of rechtspersoon zijnde een producent met legkippen, dient zich aan te sluiten bij de Stichting èn wordt onverminderd het bepaalde in de volgende leden, toegelaten als aangeslotene bij de Stichting zodra hij/zij zich met een daartoe strekkend verzoek schriftelijk tot de Stichting heeft gewend en de Stichting daartoe een door verzoeker ondertekend aanvraagformulier conform bijlage I bij dit Reglement heeft ontvangen.

 • 2 Bij de producenten worden door controleurs controles uitgevoerd. Deze controles worden uitgevoerd aan de hand van de bepalingen van de verordeningen (EEG) Nr. 1907/90 en (EEG) Nr. 1274/91. De frequentie van de uit te voeren controles wordt jaarlijks vastgesteld door het Bestuur.

 • 3 Iedere natuurlijke of rechtspersoon, zijnde een pakstation voor eieren, dient zich aan te sluiten bij de Stichting. Een pakstation wordt toegelaten als aangeslotene bij de Stichting zodra hij/zij zich met een daartoe strekkend verzoek schriftelijk tot de Stichting heeft gewend en de Stichting daartoe een door verzoeker ondertekend aanvraagformulier conform bijlage I bij dit reglement heeft ontvangen.

 • 4 Bij de pakstations worden door de controleurs controles uitgevoerd. Deze controles worden uitgevoerd aan de hand van de bepalingen van de verordeningen (EEG) Nr. 1907/90 en (EEG) Nr. 1274/91. De frequentie van de uit te voeren controles wordt jaarlijks vastgesteld door het Bestuur.

Artikel 2

[Vervallen per 28-09-2007]

 • 1 In de artikelen 6 en 11 van de statuten van de Stichting is de geheimhoudingsplicht van het bestuur CPE én voor de medewerkers CPE geregeld.

 • 2 Informatie betreffende aangeslotenen bij de Stichting zal niet worden bekend gemaakt aan derden zonder schriftelijke toestemming van de betreffende aangeslotenen.

  Indien informatieverstrekking aan derden krachtens wettelijk voorschrift wordt opgelegd zal de aangeslotene hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde geheimhoudingsplicht geldt niet tegenover de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de ambtenaren belast met het Rijkstoezicht op het CPE alsmede tegenover het Tuchtgerecht CPE

Artikel 3

[Vervallen per 28-09-2007]

 • 1 Het sorteren, verpakken en in voorraad houden van eieren is verboden in andere lokaliteiten dan die welke de aangeslotene bij de Stichting heeft aangemeld.

 • 2 Iedere aangeslotene is verplicht tot stipte naleving door hemzelf en tot het stipt doen naleven door hen die voor of namens hem optreden of handelen, van alle bepalingen gegeven bij of krachtens het Besluit en van alle voorschriften gegeven in de statuten en reglementen der Stichting, alsmede in de op grond daarvan wettelijk genomen besluiten.

 • 3 Iedere aangeslotene is verplicht de controleurs, alsmede ambtenaren die door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij op de voet van artikel 12, vierde lid, van de Landbouwkwaliteitswet (Stb. 1971, 371) zijn aangewezen, tot zijn inrichtingen, opslagruimten, terreinen en vervoermiddelen toe te laten en alle verlangde medewerking te verlenen, met inbegrip van het desverlangd geven van inzage in boeken en bescheiden bij de controle op de productiewijze, de aflevering, de sortering naar kwaliteit en gewicht, de etikettering, de aanduiding en de verpakking van eieren.

 • 4 Iedere aangeslotene is verplicht de door hem verhandelde scharreleieren en eieren van hennen met vrije uitloop, kooieieren, dan wel eieren met een aanduiding van de voederwijze, indien deze ongesorteerd worden geleverd aan afnemers die niet zijn aangesloten bij de Stichting, vergezeld te doen gaan van een door de Stichting gewaarmerkt en gedateerd geleidebiljet, waarvan het te gebruiken model als bijlage II aan het Reglement is gehecht.

Artikel 4

[Vervallen per 28-09-2007]

 • 1 Dit reglement kan worden aangehaald als ' Reglement Stichting Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten betreffende het toezicht op de bepalingen van het Landbouwkwaliteitsbesluit eieren.

 • 2 Het treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant en is van toepassing vanaf 1 januari 2003. Per gelijke datum worden de reglementen Stichting Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten betreffende het verloop van de keuring en het uitreiken van tekenen en bewijsstukken inzake scharreleieren, eieren van in volière gehouden hennen, eieren van hennen met vrije uitloop en eieren van hennen met vrije uitloop-extensief systeem ingetrokken.

W.Chr. Dijkshoorn

voorzitter

P. Smakman

secretaris

Terug naar begin van de pagina