Wijzigingsbesluit subsidies C02-reductieplan

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2012.]
Geldend van 07-02-2003 t/m heden

Besluit van 19 december 2002, houdende wijziging van het Besluit subsidies C0-reductieplan (uitbreiding reikwijdte besluit tot de Nederlandse exclusieve economische zone)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 13 augustus 2002, nr. WJZ 02037750;

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies;

De Raad van State gehoord (advies van 7 november 2002, nr. W.10.02.0376/II);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 16 december 2002, nr. WJZ 02061714;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 19 december 2002

Beatrix

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

J. G. Wijn

Uitgegeven de zesde februari 2003

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina