Regeling administratievoorschrift eigen instellingen

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-01-2003 t/m 31-12-2005

Regeling administratievoorschrift eigen instellingen

Het College voor zorgverzekeringen,

Handelende in overeenstemming met het College van toezicht op de zorgverzekeringen;

Gelet op artikel 1x7, aanhef en onder a, van de Ziekenfondswet;

Heeft in zijn vergadering van 19 december 2002 besloten:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

  • 1 Een ziekenfonds dat zelf diensten of zaken levert, welke behoren tot de bij of krachtens de Ziekenfondswet geregelde verstrekkingen, legt de baten en lasten hiervan afzonderlijk in zijn administratie vast.

  • 2 Indien het ziekenfonds eveneens aan anderen levert dan de bij hem ingeschreven verzekerden ingevolge de Ziekenfondswet, legt het ziekenfonds daarnaast ook de baten en lasten van deze leveringen afzonderlijk in zijn administratie vast.

  • 3 Het eerste en tweede lid gelden per verstrekking.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt in de Staatscourant geplaatst en treedt in werking op 1 januari 2003.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling administratievoorschrift eigen instellingen.

Voorzitter

,

L. de Graaf

Algemeen Directeur

,

J.L.P.G. van Thiel

Terug naar begin van de pagina