Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2003

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 27-09-2003 t/m 31-12-2003

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 19 december 2002, nummer EZT/981778.JZ, houdende regels omtrent de vergoedingen voor werkzaamheden en diensten van het Agentschap Telecom (Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2003)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 3, tweede lid, 4, vierde lid, 5, 6 en 7 van het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Voor de kosten van het door het Agentschap Telecom verrichten van werkzaamheden of diensten met betrekking tot de categorieën en subcategorieën, genoemd in de bij deze regeling behorende bijlage I, zijn de in bijlage I genoemde vergoedingen voor het kalenderjaar 2003 verschuldigd.

 • 2 Voor de kosten van het door het Agentschap Telecom verrichten van werkzaamheden of diensten met betrekking tot het gebruik van frequentieruimte die niet vallen onder één van de categorieën of subcategorieën, bedoeld in het eerste lid, is een vergoeding verschuldigd die wordt vastgesteld op grond van de uurtarieven die zijn genoemd in de bij deze regeling behorende bijlage II.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2004]

De jaarlijkse bijdrage maakt deel uit van het bedrag dat per categorie of subcategorie in bijlage I is genoemd voor het toezicht dan wel voor de uitvoering en het toezicht. De jaarlijkse bijdrage bedraagt het bij onderstaande categorieën genoemde percentage van de vergoeding voor de desbetreffende (sub)categorie:

 • I. categorieën met betrekking tot het gebruik van frequentieruimte:

  • a. vaste verbindingen: 3 procent;

  • b. mobiele communicatie: 4 procent;

  • c. mobiele openbare telefonie en semafonie: 7 procent;

  • d. radiodeterminatie: 3 procent;

  • e. radiozendamateurs: 4 procent;

  • f. omroep: 4 procent, en

  • g. immuniteitsbeproevingen: geen.

 • II. categorieën met betrekking tot randapparaten, radiozendapparaten en overige apparaten:

  • a. examens: geen;

  • b. afgifte verklaringen, keuringen en erkenningen: geen;

  • c. randapparatuur: 8 procent.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2004]

De jaarlijkse bijdrage en de vergoeding voor de kosten van de door het Agentschap Telecom verrichte werkzaamheden of diensten met betrekking tot het toezicht op het gebruik van frequentieruimte bedraagt voor:

 • a. het Ministerie van Defensie € 1.340.700;

 • b. de Luchtverkeersbeveiliging € 456.100;

 • c. het Korps Landelijke Politiediensten € 108.600.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 2 Het bedrag dat voor het kalenderjaar 2003 is verschuldigd, wordt bepaald door het bedrag dat wordt berekend op de voet van bijlage I, onder I.F.5, op te tellen bij zeven-twaalfde deel van het bedrag dat wordt berekend op de voet van bijlage I, onder I.F.1.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 In afwijking van artikel 2, eerste lid, is voor de verlenging of overdracht van een op grond van paragraaf 3.2 van de wet verleende vergunning voor het gebruik van frequentieruimte die valt onder de in bijlage I genoemde categorieën en subcategorieën I.A.1 tot en met I.A.4, I.B, I.D of I.E, door de houder van de te verlengen of over te dragen vergunning een vergoeding verschuldigd van € 28.

 • 2 In afwijking van artikel 2, eerste lid, is voor de verlenging of overdracht van een op grond van paragraaf 3.2 van de wet verleende vergunning voor het gebruik van frequentieruimte die valt onder de in bijlage I genoemde categorieën en subcategorieën I.A.5, I.C of I.F, door de houder van de te verlengen of over te dragen vergunning een vergoeding verschuldigd die wordt vastgesteld op grond van de uurtarieven die zijn vastgesteld in de bij deze regeling behorende bijlage II.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 2 De in het eerste lid bedoelde vergoeding wordt vastgesteld op grond van de uurtarieven die zijn genoemd in bijlage II.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2004]

Voor de kosten van de werkzaamheden of diensten die door het Agentschap Telecom worden verricht in het kader van de opgedragen wettelijke taak en die niet zijn genoemd in de voorgaande artikelen, kan een vergoeding worden vastgesteld op grond van de in bijlage II genoemde uurtarieven.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 De vergoeding voor de kosten van werkzaamheden of diensten ter uitvoering van de bij of krachtens de wet gestelde regels behoeft door degene die deze vergoeding is verschuldigd niet bij vooruitbetaling te worden voldaan.

 • 2 De vergoeding voor de kosten die verband houden met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens de wet gestelde regels en de jaarlijkse bijdrage behoeven door degene die de vergoeding of de jaarlijkse bijdrage verschuldigd is niet bij vooruitbetaling te worden voldaan indien de vergoeding of jaarlijkse bijdrage wordt opgelegd binnen of na de laatste dertig dagen van het kalenderjaar waarover de vergoeding of jaarlijkse bijdrage verschuldigd is.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2004]

Indien de verschuldigde vergoeding of jaarlijkse bijdrage niet op eerste aanzegging wordt voldaan, wordt € 12,70 administratiekosten in rekening gebracht.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2004]

Het kostencalculatiemodel, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder d, van het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet wordt bekendgemaakt door middel van ter inzagelegging ten kantore van het Agentschap Telecom te Groningen.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2004]

De Regeling vergoedingen divisie Telecom IVW 2002 wordt ingetrokken, met dien verstande dat die regeling van toepassing blijft met betrekking tot de in die regeling bedoelde werkzaamheden of diensten die in het kalenderjaar 2002 zijn verricht.

Artikel 14

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2003.

Deze regeling zal met de bijlagen en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 19 december 2002

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

J.G. Wijn

Bijlage I. , behorende bij artikel 2, eerste lid

[Vervallen per 01-01-2004]

Over het kalenderjaar 2003 zijn de volgende bedragen verschuldigd:

Bijlage 53346.png
Bijlage 53347.png
Bijlage 53348.png
Bijlage 53349.png

8.

Portofoon/mobilofoon voor tijdelijk gebruik

Per vergunning

€ 140

 
   

Per vergunning

 

€ 180

Bijlage 53350.png
Bijlage 53351.png
Bijlage 53352.png
Bijlage 54264.png

F.

Omroep

 

I

II

III

5.

Commerciële AM/FM-omroep

Per opstelplaats voor FM-frequenties lager dan 104,9 MHz

€ 563

   
   

Per opstelplaats voor AM-frequenties en de FM-frequenties 104,9 MHz en hoger

€ 140

   
   

Per frequentiekanaal/per opstelplaats

     
   

- ≤ 100 W

 

€ 71

 
   

- > 100 W ≤ 2 kW

 

€ 1.708

 
   

- > 2 kW ≤ 5 kW

 

€ 4.270

 
   

> 5 kW

 

€ 8.540

 
Bijlage 53354.png
Bijlage 53355.png
Bijlage 53356.png
Bijlage 53357.png
Bijlage 53358.png

Bijlage II. , behorende bij de artikelen 2, tweede lid, 6, tweede lid, 7, tweede lid, en 8

[Vervallen per 01-01-2004]

1. Tarieven personeel (in €):

Salarisschaal

Vergoedingen

Manuur inclusief toeslag1

Eventuele toeslag per uur

BBRA 1984

per manuur

onregelmatigheid

overwerk

apparatuurkosten

automatisering

1

36

47

54

13

7

2

37

48

56

13

7

3

38

49

57

13

7

4

41

53

62

13

7

5

43

56

65

13

7

6

45

59

68

13

7

7

47

61

71

13

7

8

50

64

75

13

7

9

54

68

81

13

7

10

57

71

86

13

7

11

62

62

62

13

7

12

70

70

70

13

7

13

76

76

76

13

7

14

83

83

83

13

7

15

89

89

89

13

7

16

96

96

96

13

7

17

101

101

101

13

7

18

108

108

108

13

7

2. Tarieven dienstauto's:

 • - inspectie/toezicht: € 11 per uur (incl. apparatuur)

 • - opsporing: € 25 per uur (incl. apparatuur)

 • - Mobiele monitoring zonder professionele peiler: € 55 per uur (incl. apparatuur)

 • - Mobiele monitoring met professionele peiler: € 133 per uur (incl. apparatuur)

 1. Functionarissen boven schaal 10 komen niet in aanmerking voor een toeslag.

  Omwille van de eenvoud is voor beide toeslagen een gemiddelde gebruikt. Voor onregelmatigheid is dat 30% en voor overwerk 50%. Bij onregelmatigheid is er rekening mee gehouden dat het salaris van schaal 7 de maximum berekeningsbasis is.

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina