Regeling vergoedingen OPTA 2003

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 19-06-2003 t/m 31-12-2003

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 19 december 2002, nr. DGTP/02/05213, houdende regels inzake de vaststelling van vergoedingen voor werkzaamheden en diensten van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit voor 2003 (Regeling vergoedingen OPTA 2003)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

De vergoedingen voor de kosten van de navolgende categorieën en subcategorieën van gelijksoortige werkzaamheden of diensten zijn voor 2003:

Bijlage 54256.png
Bijlage 54257.png

Nr

Categorie

Vergoeding voor registratie

Jaarlijkse vergoeding voor het toezicht

       

7a

Het aanbieden of afgeven van gekwalificeerde certificaten aan het publiek (TTP-diensten)

   
 

Per certificatiedienstverlener die in het bezit is van een geldig bewijs van toetsing van een organisatie die is aangewezen op grond van artikel 18.16, eerste lid, Telecommunicatiewet

€ 450

€ 11.667

 

Per certificatiedienstverlener die niet in het bezit is van een geldig bewijs van toetsing van een organisatie die is aangewezen op grond van artikel 18.16, eerste lid, Telecommunicatiewet

€ 3.000

€ 23.333

Bijlage 54258.png
Bijlage 54259.png
Bijlage 54260.png
Bijlage 54261.png

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

De vergoeding voor werkzaamheden ten behoeve van het geven van een oordeel inzake een geschil als bedoeld in de artikelen 3.11, 5.3, 5.7, 6.3, 6.9, en 8.7 van de Telecommunicatiewet bestaat uit de werkelijke kosten die derden in opdracht van het college met betrekking tot het betreffende geschil hebben gemaakt.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2004]

De jaarlijkse vergoedingen voor het toezicht genoemd in artikel 1, inzake de registratie voor het aanleggen of aanbieden van een omroepnetwerk, alsmede voor het aanbieden van een systeem voor voorwaardelijke toegang worden over het eerste jaar van registratie berekend over het aantal aansluitingen, respectievelijk het aantal decoders per datum van registratie bij het college. Voor alle daaropvolgende jaren geldt 1 januari als de peildatum voor het vaststellen van het aantal aansluitingen respectievelijk decoders waarover de jaarlijkse vergoeding voor het toezicht moet worden voldaan.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2004]

  • 1 Voor het verstrekken van informatie op grond van artikel 6.2, derde lid, Telecommunicatiewet wordt onderstaande vergoeding in rekening gebracht:

    • - voor minder dan zes kopieën: gratis;

    • - voor zes tot dertien kopieën: € 4,50;

    • - voor veertien of meer kopieën: € 0,30 per kopie.

  • 2 Indien een vergoeding in rekening wordt gebracht voor het verstrekken van kopieën van ander materiaal dat gegevens bevat, bedraagt deze niet meer dan de kostprijs.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2004]

De vergoeding voor werkzaamheden of diensten voor registratie, genoemd in artikel 1 onder de categorieën en subcategorieën 1 tot en met 5 en 7a, alsmede de vergoedingen, bedoeld in de artikelen 2 en 4, behoeven door degene die de vergoeding verschuldigd is niet bij vooruitbetaling te worden voldaan.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2004]

Het kostencalculatiemodel, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel d van het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet, wordt door het college bekend gemaakt door middel van ter inzage legging ten kantore van het college.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2004]

De Regeling vergoedingen OPTA 2002 wordt ingetrokken, met dien verstande dat die regeling van toepassing blijft met betrekking tot de in die regeling bedoelde werkzaamheden of diensten die in het kalenderjaar 2002 zijn verricht.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vergoedingen OPTA 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 19 december 2002

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

J.G. Wijn

Terug naar begin van de pagina