Regeling tarieven luchtvaart 2003

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 28-02-2004 t/m 31-12-2004

Regeling tarieven luchtvaart 2003

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2005]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. vast tarief: hoogte van de vergoeding die niet afhankelijk is van de tijdsbesteding;

 • b. uurtarief: hoogte van de vergoeding die per uur is besteed aan het behandelen van de aanvraag dan wel aan het uitvoeren van andere handelingen, bedoeld in deze regeling.

Artikel 2. Reis- en verblijfkosten

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Buitenlandse reis- en verblijfkosten die verband houden met de in deze regeling genoemde handelingen of werkzaamheden van degene die de aanvraag behandelt, worden de aanvrager in rekening gebracht en zijn separaat verschuldigd naast de in deze regeling genoemde tarieven. Het Reisbesluit buitenland is bepalend voor de hoogte van deze kosten. Binnenlandse reis- en verblijfkosten worden niet separaat in rekening gebracht.

 • 2 Indien de vliegtijd van een buitenlandse reis mede gebruikt wordt om een controle op de vluchtuitvoering uit te voeren in relatie tot de uitvoering van het toezichtsprogramma met betrekking tot een vergunning tot vluchtuitvoering (Air Operator Certificate), komt de werktijd besteed aan de vliegreis voor de helft ten laste van degene(n) voor wie de reis in beginsel gemaakt wordt, en voor de andere helft ten laste van het bedrijf dat in het bezit is van een vergunning tot vluchtuitvoering en de vlucht uitvoert. In alle overige gevallen komt de werktijd besteed aan de vliegreis volledig ten laste van de aanvrager.

 • 3 Reistijden die verband houden met de in deze regeling genoemde handelingen of werkzaamheden - voor zover deze op uurbasis worden verricht - worden in rekening gebracht volgens de daarbij behorende tarieven. De in rekening te brengen reistijd voor reizen binnen Nederland bedraagt ten hoogste de duur van de werkzaamheden.

Artikel 3. Betaling

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 In geval van een vast tarief dient de aanvrager of verzoeker het bedrag binnen 30 kalenderdagen na verzending van het betalingsverzoek te voldoen. Een beslissing op een aanvraag waaraan een vast tarief is verbonden wordt genomen, nadat gebleken is dat de verschuldigde vergoeding betaald is.

 • 2 In geval van een uurtarief worden de werkzaamheden periodiek gefactureerd op basis van het werkelijk aantal bestede uren. De te betalen vergoeding wordt achteraf vastgesteld door het aantal bestede uren te vermenigvuldigen met het genoemde uurtarief. De aanvrager dient elke ontvangen factuur binnen 30 kalenderdagen na verzending van het betalingsverzoek te voldoen.

 • 3 Betaling van de in rekening gebracht vergoedingen geschiedt op de volgende wijze:

  • a) voor examens en brevetten: op bankrekeningnummer 19.23.23.741, t.n.v. IVW, Divisie Luchtvaart, Bewijzen van Bevoegdheid;

  • b) voor luchtvaartbewijzen en Aircraft Maintenance Licences en voor wijzigingen als bedoeld in artikel 4, tweede lid: op bankrekeningnummer 19.23.23.768, t.n.v. IVW, Divisie Luchtvaart, Luchtvaartbewijzen;

  • c) voor alle overige in deze regeling genoemde besluiten: op bankrekeningnummer 19.23.23.733, t.n.v. IVW, Divisie Luchtvaart.

Hoofdstuk 2. Tarieven

[Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 4. Luchtvaartuigen, onderdelen en uitrusting

[Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 5. Vergunning tot vluchtuitvoering, (Air Operator's Certificate; AOC)

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een vergunning tot vluchtuitvoering (AOC) is een uurtarief van € 155 verschuldigd voor:

  • a. de goedkeuring van het opleidings- en trainingsprogramma;

  • b. de controle op de uitvoering van het opleidings- en trainingsprogramma;

  • c. de controle op de uitvoering van de vluchten.

 • 3 Voor het (periodiek) onderzoeken van de houder van een vergunning tot vluchtuitvoering (AOC) met inbegrip van alle activiteiten die samenhangen met de verlenging, de wijziging en de instandhouding van een vergunning tot vluchtuitvoering worden de tarieven gehanteerd zoals genoemd in het eerste en het tweede lid

Artikel 6. Vergunning luchtvervoer

[Vervallen per 01-01-2005]

Voor de behandeling van een aanvraag voor een vergunning tot luchtvervoer ingevolge artikel 16 van de Luchtvaartwet is een uurtarief van € 103 verschuldigd voor:

 • a. de afgifte van een vergunning,

 • b. de wijziging van een vergunning,

 • c. de verlenging van een vergunning, of

 • d. het (periodiek) onderzoeken van de houder van een vergunning tot luchtvervoer met inbegrip van alle activiteiten die samenhangen met de verlenging, de wijziging en de instandhouding van een vergunning tot luchtvervoer.

Artikel 7. Erkenningen en certificering luchtvaartterreinen

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte, verlenging of de wijziging van een erkenning ingevolge artikel 2 van de Regeling erkenningen vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht is een vast tarief van € 279 verschuldigd.

 • 4 Voor behandeling van een verzoek om certificering van een luchtvaartterrein ingevolge de Regeling certificering luchtvaartterreinen is een uurtarief van € 103 verschuldigd voor:

  • a. de afgifte van een certificaat;

  • b. de wijziging van een certificaat;

  • c. de verlenging van een certificaat;

  • d. het (periodiek) onderzoeken van de houder van een certificaat met inbegrip van alle activiteiten die samenhangen met de verlenging, de wijziging en de instandhouding van een certificaat.

Artikel 8. Theorie-examens

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Voor de theorie-examens en herexamens van de volgende bewijzen van bevoegdheden en de volgende bevoegdverklaringen is een vast tarief van € 93 per vak verschuldigd:

  • a. vliegbewijs B3;

  • b. vliegbewijs B1;

  • c. blindvliegen.

 • 2 Voor de theorie-examens en herexamens van het vliegbewijs A is een vast tarief van € 62 per vak verschuldigd.

 • 3 Voor theorie-examens voor de volgende bewijzen van bevoegdheid en de volgende bevoegdverklaring als bedoeld in het Examenreglement voor luchtvarenden 2001 is een vast tarief van € 93 per vak verschuldigd:

  • a. ATPL;

  • b. CPL;

  • c. IR.

 • 4 Voor theorie-examens voor de volgende bewijzen van bevoegdheid als bedoeld in het Examenreglement voor luchtvarenden 2001 is een vast tarief van € 62 per vak verschuldigd:

  • a. PPL;

  • b. RPL(A);

  • c. RPL (H);

  • d. RPL(FB).

Artikel 9. Praktijkexamens

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Voor het praktijkexamen van de volgende bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen is een vast tarief van € 322 verschuldigd:

  • a. beperkt vliegbewijs A;

  • b. vliegbewijs A;

  • c. vliegbewijs B3;

  • d. vliegbewijs B3 + bevoegdverklaring blindvliegen;

  • e. bevoegdverklaring voor klasse/type vliegtuig;

  • f. bewijs van bevoegdheid boordwerktuigkundige;

  • g. bevoegdverklaring blindvliegen;

  • h. bevoegdverklaring vliegonderricht;

  • i. bevoegdverklaring spuitvliegen;

  • j. bewijs van gelijkstelling vliegbewijs.

 • 2 Voor praktijkexamens en proeven van bekwaamheid als bedoeld in het Examenreglement voor luchtvarenden 2001 is voor kandidaten die zich een examinator laten toedelen door de Minister van Verkeer en Waterstaat een vast tarief van € 322 verschuldigd.

 • 3 Voor de praktijkexamens geluidsseinen en radiotelefonie is een vast tarief van € 52 per vak verschuldigd.

 • 4 Voor RT-examens als bedoeld in de Regeling bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen voor luchtvarenden 2001 is een vast tarief van € 52 per examen verschuldigd.

Artikel 10. Bewijzen van bevoegdheid

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van de volgende bewijzen van bevoegdheid als bedoeld in de Regeling bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen voor luchtvarenden 2001 is een vast tarief verschuldigd van € 247:

  • a. ATPL;

  • b. CPL;

  • c. CFEL.

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van het bewijs van bevoegdheid PPL als bedoeld in de Regeling bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen voor luchtvarenden 2001 is een vast tarief van € 176 verschuldigd.

 • 3 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van het bewijs van bevoegdheid RPL als bedoeld in de Regeling bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen voor luchtvarenden 2001 is een vast tarief van € 141 verschuldigd.

 • 4 Voor de vernieuwing van het document waarop bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen voor luchtvarenden worden weergegeven als bedoeld in het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart is, als dit niet in het kader van de afgifte of verlenging van een bevoegdverklaring geschiedt, een vast tarief verschuldigd van € 63.

 • 6 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een

  • a. AML (Aircraft Maintenance Licence), of

  • b. JAR-66-AML,

  met daarop weergegeven een of meer bijzondere bevoegdverklaringen is een vast tarief van € 103 verschuldigd.

 • 7 Voor de toevoeging van een of meer bijzondere bevoegdverklaringen aan een AML of een JAR-66-AML is een vast tarief van € 103 verschuldigd.

 • 8 Voor de behandeling van een aanvraag voor de verlenging of de wederafgifte van een AML met daarop weergegeven een of meer bijzondere bevoegdverklaringen is een vast tarief van € 103 verschuldigd.

 • 9 Voor het vernieuwen van de in het zesde lid genoemde documenten om andere redenen dan in het zevende en het achtste lid genoemd, is een vast tarief van € 28 verschuldigd.

Artikel 11. Medische verklaringen

[Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 12. Autorisatie geneeskundige of geneeskundige instantie

[Vervallen per 01-01-2005]

Voor de behandeling van een verzoek om autorisatie aan een geneeskundige instantie of geneeskundige als bedoeld in de Regeling geneeskundige instanties, geneeskundigen en medische verklaringen voor de luchtvaart is een uurtarief van € 83 verschuldigd.

Artikel 13. Kwalificeren en registreren van opleidings- en trainingsinstellingen en vliegsimulatoren

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een kwalificatie of registratie van een opleidings- en trainingsinstelling als bedoeld in de Regeling opleidingsinstellingen voor luchtvarenden 2001 is een uurtarief van € 124 verschuldigd.

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag voor de kwalificatie van een vliegsimulator (Synthetic Training Device) als bedoeld in de Regeling kwalificatie STD's is een uurtarief van € 124 verschuldigd.

 • 5 Voor het (periodiek) onderzoeken van de instelling met inbegrip van alle activiteiten die samenhangen met de verlenging, wijziging en de instandhouding van een kwalificatie of registratie genoemd in het eerste en tweede lid is een uurtarief van € 124 verschuldigd.

 • 6 Voor het (periodiek) onderzoeken van de instelling met inbegrip van alle activiteiten die samenhangen met de verlenging, de wijziging en de instandhouding van de registratie genoemd in het derde lid of de erkenning genoemd in het vierde lid is een uurtarief van € 103 verschuldigd.

Artikel 14. Bewijzen van Inschrijving of Luchtwaardigheid

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een bewijs van inschrijving als bedoeld in artikel 3.5 van de Wet luchtvaart, alsmede voor het wijzigen of het doorhalen van de inschrijving als bedoeld in artikel 3.4, eerste en derde lid, van de Wet luchtvaart is een vast tarief van € 128 verschuldigd, met dien verstande dat aanvragen van doorhaling alleen in rekening worden gebracht in geval van uitvoer naar het buitenland van een luchtvaartuig.

 • 2 Voor het behandelen van een aanvraag voor de afgifte van een bewijs van luchtwaardigheid, alsmede voor het verlengen daarvan, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  MTOW

  Afgifte

  Verlenging

  Luchtvaartuig

     

  <= 2.000 kg

  € 155

  € 103

  Luchtvaartuig

     

  > 2.000 kg en <= 5.700 kg

  € 310

  € 207

  Luchtvaartuig

     

  > 5.700 kg

  € 931

  € 621

 • 3 Voor het behandelen van een aanvraag voor het vernieuwen van een bewijs van inschrijving of luchtwaardigheid is een vast tarief van € 28 verschuldigd.

Artikel 15. Keuringsrapporten

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Voor de werkzaamheden die verband houden met het opstellen van een keuringsrapport, bij de import van een luchtvaartuig zonder geldig exportbewijs van luchtwaardigheid of zonder bewijs van luchtwaardigheid niet ouder dan 60 dagen, is een uurtarief van € 124 verschuldigd.

 • 2 Voor de werkzaamheden die verband houden met het opstellen van een keuringsrapport, ten behoeve van vliegtuigtypen die niet voorkomen in het erkenningenbereik (scope of approval) van enig erkend bedrijf in Nederland, is een uurtarief van € 124 verschuldigd.

Artikel 16. Gebruiksplannen luchtvaartterreinen

[Vervallen per 01-01-2005]

Voor de werkzaamheden die verband houden met het beoordelen van gebruiksplannen van luchtvaartterreinen, zoals bedoeld in artikel 30b van de Luchtvaartwet is een uurtarief van € 103 verschuldigd.

Artikel 17. Aanwijzing luchtvaartterreinen

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 2 Voor het behandelen van een aanvraag voor toestemming om aan het airside gedeelte van een aangewezen luchtvaartterrein de aanleg, inrichting of uitrusting te wijzigen als bedoeld in artikel 119 en 122 van de Regeling Toezicht Luchtvaart is een uurtarief verschuldigd van € 103.

Artikel 18. Inrichting en gebruik van niet aangewezen luchtvaartterreinen

[Vervallen per 01-01-2005]

Voor de behandeling van een aanvraag om een terrein structureel in te richten als een niet aangewezen luchtvaartterrein en langer te gebruiken dan één jaar als bedoeld in het Besluit inrichting en gebruik niet aangewezen luchtvaartterreinen is een uurtarief van € 103 verschuldigd.

Artikel 19. Ontheffingen

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Voor het behandelen van een aanvraag om ontheffing te verlenen van het verbod als bedoeld in:

  • a. artikel 3.8, eerste lid van de Wet luchtvaart om de luchtvaart uit te oefenen met een luchtvaartuig, dat niet luchtwaardig is of niet is voorzien van een geldig bewijs van luchtwaardigheid bedraagt het vaste tarief € 46;

  • b. artikel 14, eerste lid van de Luchtvaartwet om met een luchtvaartuig van of op een niet als luchtvaartterrein aangewezen terrein op te stijgen of te landen of dit terrein tijdelijk in te richten voor het opstijgen of landen van luchtvaartuigen, bedraagt het vaste tarief € 279;

  • c. artikel 16d, van de Luchtvaartwet om luchtvervoer te mogen uitvoeren zonder vergunning, bedraagt het vaste tarief € 279;

  • d. artikel 31, eerste lid van de Luchtvaartwet om bouwwerken of roerende zaken op een luchtvaartterrein op te richten of te hebben, of om graafwerkzaamheden te verrichten, bedraagt het vaste tarief € 279;

  • e. artikel 33, eerste lid van de Luchtvaartwet om een luchtvaartterrein te gebruiken in strijd met de bepalingen en voorwaarden zoals deze bij de aanwijzing zijn gesteld, bedraagt het vaste tarief € 279;

 • 2 Voor het behandelen van een verzoek om toestemming te verlenen voor het houden van een luchtvaartvertoning, ingevolge artikel 17 van de Luchtvaartwet, bedraagt het vaste tarief € 259.

 • 4 Voor het behandelen van een verzoek om objecten op te richten of te plaatsen waarvoor geen bouwvergunning of aanlegvergunning is vereist als bedoeld in artikel 8.12 van de Wet luchtvaart, is een vast tarief van € 279 verschuldigd.

Hoofdstuk 3. Overgangs- en slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 20. Historische luchtvaart

[Vervallen per 01-01-2005]

Bij exploitatie van een luchtvaartuig van historische waarde voor niet commerciële doeleinden worden de volgende kortingen verleend:

 • a. afgifte en verlenging Bewijs van Luchtwaardigheid: 100%;

 • b. afgifte Bewijs van Inschrijving: 100%;

 • c. luchtwaardigheidsonderzoek/certificaties: 75%;

 • d. ontheffingen, Bewijs van Luchtwaardigheid: 100%;

 • e. toezicht op erkende bedrijven, eerste erkenning en verlenging: 75%.

Artikel 21. Overgangsrecht

[Vervallen per 01-01-2005]

Op de werkzaamheden of de diensten die in het kalenderjaar 2002 zijn verricht is de Regeling tarieven luchtvaart 2002 van toepassing.

Artikel 22. Intrekking

[Vervallen per 01-01-2005]

De Regeling tarieven luchtvaart 2002 wordt ingetrokken.

Artikel 23. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.

Artikel 24. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tarieven luchtvaart 2003.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

M.H. Schultz van Haegen

Terug naar begin van de pagina