Regeling verdeling procentuele ziekenfondspremie 2003

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geldend van 01-01-2003 t/m 27-08-2004

Regeling verdeling procentuele ziekenfondspremie 2003

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 15, tweede lid, van de Ziekenfondswet;

Gezien de adviezen van het College voor zorgverzekeringen van 25 april 2002 (SEA/22019848) en 24 oktober 2002 (MFIN/22048863);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-08-2004]

Van de procentuele premie, bedoeld in artikel 15, eerste lid, eerste volzin, van de Ziekenfondswet, is 170/845 deel verschuldigd door de verzekerde en 675/845 deel door de werkgever.

Artikel 2

[Vervallen per 28-08-2004]

Van de procentuele premie voor verzekerden, bedoeld in artikel 15, eerste lid, tweede volzin, van de Ziekenfondswet, is 1/2 deel verschuldigd door de verzekerde en 1/2 deel door de werkgever.

Artikel 3

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.

Artikel 4

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling verdeling procentuele ziekenfondspremie 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A.J. de Geus.

Terug naar begin van de pagina