Regeling subsidiëring scholingsinstituten 2003

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 01-01-2003 t/m 31-12-2003

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 december 2002, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/R&S/02/90985 houdende regels houdende regels omtrent de hoogte van aan scholingsinstituten te verstrekken subsidie op grond van artikel 44 van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 44, eerste lid, van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten;

Besluit:

Artikel 1. Subsidiebedrag

[Vervallen per 01-01-2004]

De totale subsidie voor alle, op grond van artikel 44 van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten, door de Minister aangewezen scholingsinstituten bedraagt voor de periode 1 januari 2003 tot en met 31 december 2003 €12.984.186,00.

Artikel 2. Intrekking regeling

[Vervallen per 01-01-2004]

De Regeling subsidiëring scholingsinstituten 2002 wordt ingetrokken.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2003. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 december 2002, treedt deze regeling in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin deze wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2003.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling subsidiëring scholingsinstituten 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 19 december 2002

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.J. de Geus

Terug naar begin van de pagina