Toezichtkader voortgezet onderwijs

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 25-01-2003 t/m 31-12-2006

Toezichtkader voortgezet onderwijs

De inspecteur-generaal van het onderwijs,Mede namens het hoofd van de Inspectie landbouwonderwijs en kennisprogramma’s,

Gelet op:

artikel 13 van de Wet op het onderwijstoezicht,

Besluit

Artikel 1. Vaststelling toezichtkader voortgezet onderwijs

[Vervallen per 01-01-2007]

Het toezichtkader voortgezet onderwijs wordt vastgesteld overeenkomstig de bij deze regeling behorende bijlage.

Artikel 2. Bekendmaking

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage die ter inzage wordt gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Van deze plaatsing en terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen, waarin deze regeling is geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2003.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Toezichtkader voortgezet onderwijs.

De inspecteur-generaal van het onderwijs,

mr. drs. C. Kervezee

Ter goedkeuring:

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

M. J. A. van der Hoeven

De minister van landbouw, natuurbeheer en visserij,

dr. C.P. Veerman

Bijlage

[Vervallen per 01-01-2007]

[Red: Bijlage ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen.]

Terug naar begin van de pagina