Aanwijzingsregeling maximumtarieven orthodontie

[Regeling vervallen per 01-10-2006.]
Geldend van 16-01-2003 t/m 30-09-2006

Aanwijzingsregeling maximumtarieven orthodontie

de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 13 van de Wet tareiven gezondheidszorg,

Gelezen de brief van het College tarieven gezondheidszorg (brief van 8 oktober 2002, kenmerk ON/mn/02/777);

Na schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (brieven van 19 november 2002, kenmker Z/P-2322566 en Z/P-2329590);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-10-2006]

Het College tarieven gezondheidszorg stelt voor prestaties van tandartspecialisten in de dentomaxillaire othopedie in artikel 1 onder B sub 4, van het Besluit werkingssfeer WTG 1992 als orgaan voor gezondheidszorg aangewezen, beleidsregels zodanig vast dat hiermee het huidige maximumtarief, niveau defenitief 2002, met ingang van 1 januari 2003 met 10% wordt verlaagd.

a. De neerwaartse aanpassing dient te geschieden door de huidige rekennorm van 880.000 punten te verhogen tot 978.000 punten. De structurele puntwaarde komt daarmee op 0.45712, niveau definitief 2002.

Artikel 2

[Vervallen per 01-10-2006]

In bedoelde beleidsregels ter uitvoering van deze aanwijzing wordt bepaald dat het College tareiven gezondheidszorg bij het ontbreken van een verzoek tot goedkeuring of vaststelling van tarieven binnen een termijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van goedkeuring van de desbetreffende beleidsregels op grond van artikel 12 WTG ambtshalve gewijzigde maximumtarieven vaststelt.

Artikel 3

[Vervallen per 01-10-2006]

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A.J. de Geus

Terug naar begin van de pagina