Regeling vaststelling perioden dierlijke EG-premies 2003

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 26-12-2002 t/m 31-12-2004

Regeling vaststelling perioden dierlijke EG-premies 2003

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 6, achtste lid, van Verordening (EEG) nr. 3508/92 van de Raad van de Europese Unie van 27 november 1992 tot instelling van een geïntegreerd beheers- en controlesysteem voor bepaalde communautaire steunregelingen (PbEG L 355);

Gelet op artikel 2, tweede lid, van Verordening (EG) nr. 2550/2001 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 21 december 2001 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 2529/2001 van de Raad van de Europese Unie houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector schapen- en geitenvlees en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2419/2001 (PbEG L 341);

Gelet op artikel 17, tweede lid, en artikel 30, tweede lid, van Verordening EG) nr. 2342/1999 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 28 oktober 1999 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad van de Europese Unie houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees met betrekking tot premieregelingen (PbEG L 281);

Gelet op de artikelen 2.4, 3.4 en 3.8, van de Regeling dierlijke EG-premies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 De periode voor het indienen van een aanvraag voor een premie, bedoeld in artikel 2.4 van de Regeling dierlijke EG-premies, voor ooien voor het jaar 2003 is het tijdvak van 6 januari 2003 tot en met 10 februari 2003.

 • 2 De periode voor het aanvragen van specifieke premierechten voor ooien, bedoeld in artikel 3.4 van de Regeling dierlijke EG-premies, voor het jaar 2003 is het tijdvak van 6 januari 2003 tot en met 7 maart 2003.

 • 3 De periode voor het melden van overgedragen premierechten voor ooien, bedoeld in artikel 3.8 van de Regeling dierlijke EG-premies, voor het jaar 2003 is het tijdvak van 4 augustus 2003 tot en met 29 augustus 2003.

 • 4 De perioden voor het indienen van een aanvraag voor een premie, bedoeld in artikel 2.4 van de Regeling dierlijke EG-premies, voor stieren en ossen voor het jaar 2003 zijn:

  • a. het tijdvak van 3 februari 2003 tot en met 3 maart 2003,

  • b. het tijdvak van 1 mei 2003 tot en met 30 mei 2003,

  • c. het tijdvak van 1 augustus 2003 tot en met 29 augustus 2003, en

  • d. het tijdvak van 15 oktober 2003 tot en met 13 november 2003.

 • 5 De periode voor het indienen van een aanvraag voor een premie, bedoeld in artikel 2.4 van de Regeling dierlijke EG-premies, voor zoogkoeien voor het jaar 2003 is het tijdvak van 2 juni 2003 tot en met 30 juni 2003.

 • 6 De periode voor het melden van overgedragen premierechten voor zoogkoeien, bedoeld in artikel 3.8 van de Regeling dierlijke EG-premies, voor het jaar 2003 is het tijdvak van 2 juni 2003 tot en met 30 juni 2003.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling perioden dierlijke EG-premies 2003.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage , 18 december 2002.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

C. P. Veerman.

Terug naar begin van de pagina