Regeling verlaging forfaitaire productienormen voor enkele categorieën rundvee en geiten 2003

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 01-01-2003 t/m 31-12-2004

Regeling verlaging forfaitaire productienormen voor enkele categorieën rundvee en geiten 2003

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 58aq, eerste lid, van de Meststoffenwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2005]

Voor de toepassing van de artikelen 58ab en 58ag van de Meststoffenwet worden voor het jaar 2003, in plaats van de in bijlage E bij de Meststoffenwet opgenomen forfaitaire mestproductienormen voor dieren van de in de bijlage bij deze regeling genoemde diercategorieën, vastgesteld de voor de betrokken diercategorieën in de bijlage bij deze regeling opgenomen forfaitaire productienormen, uitgedrukt in kilogrammen stikstof per dier per jaar.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling verlaging forfaitaire productienormen voor enkele categorieën rundvee en geiten 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

B.J. Odink.

Bijlage behorend bij artikel 1 van de Regeling verlaging forfaitaire productienormen voor enkele categorieën rundvee en geiten 2003

[Vervallen per 01-01-2005]

Forfaitaire mestproductienormen voor de toepassing van de artikelen 58ab en 58ag van de Meststoffenwet voor het jaar 2003 voor enkele categorieën rundvee en geiten, uitgedrukt in kilogrammen stikstof per dier per jaar

Diersoorten als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e, van de Meststoffenwet

Onderscheiden categorieën dieren binnen de diersoorten

Nummer diercategorie

Omvang mestproductie per dier van de onderscheiden diercategorieën per jaar, uitgedrukt in kilogrammen stikstof

I. Rundvee

Fok- en gebruiksvee

   
 

Melk- en kalfkoeien (alle koeien die ten minste éénmaal hebben gekalfd en die voor de melkproductie of de fokkerij worden gehouden; ook koeien die drooggezet zijn alsmede koeien die worden vetgemest en in de mesttijd worden gemolken)

100

93,2

 

Vrouwelijk jongvee (alle vrouwelijke dieren die nog nooit gekalfd hebben en die worden aangehouden voor de vervanging van de eigen veestapel of de veestapel van derden; ook drachtige dieren die niet eerder hebben gekalfd):

101

32,3

 

- jonger dan 1 jaar

102

66,0

 

- 1 jaar en ouder

103

66,0

 

Stieren voor de fokkerij (stieren bestemd voor het fokken van melk- of vleesvee):

104

51,0

 

Witvleesproductie

 

'' Vleeskalveren (doorgaans binnen 6 maanden na de geboorte geslacht; in hoofdzaak met melkproducten afgemest);

110

4,4

 

- startkalf t.b.v. vleeskalf, van ca. 0 tot ca. 2 maanden (kalveren die worden opgefokt van ca. 0 tot ca. 2 maanden, waarna ze voor afmesting aan een ander bedrijf worden geleverd)

111

9,9

 

- van startkalf tot vleeskalf, van ca. 2 tot ca. t maanden (kalveren die zijn aangeleverd als startkalf van ca. 2 maanden en die verder worden afgemest tot vleeskalf van ca. 6 maanden)

112

7,9

 

- vleeskalf, van ca. 0 tot ca. 6 maanden (kalveren die worden gemest van ca. 0 tot ca. 6 maanden)

   
 

Roodvleesproductie

   
 

'' Overige vlees vee (vee bestemd voor roodvleesproductie, dat niet behoort tot de categorieën ''weidekoeien'' of ''vleesstieren''; ook vleesstieren, vrouwelijke dieren en ossen ouder dan ca. 16 maanden);

125

30,4

 

- 1 jaar en ouder

   

VII. Geiten

     
 

'' Melkgeiten, inclusief lammeren tot ca. 10 kg (alle geiten die ten minste eenmaald hebben gelammerd)

600

6,7

 

'' Overige geiten (geitenlammeren en opfokgeiten zwarder dan ca. 10 kg en bokken)

601

4,8

Terug naar begin van de pagina