Subsidieplafond 2003 Regeling subsidies particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 22-12-2002 t/m 23-01-2004

Subsidieplafond 2003 Regeling subsidies particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 4a, eerste lid, van de Regeling subsidies particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Met betrekking tot het begrotingsjaar 2003 wordt voor alle in artikel 2 van de Regeling subsidies particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties genoemde categorieën gezamenlijk een subsidieplafond vastgesteld van € 0,-.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 18 december 2002

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina