Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen januari 2003

[Regeling vervallen per 25-09-2008.]
Geldend van 01-01-2003 t/m 24-09-2008

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, M. Rutte, van 18 december 2002, nr. SV/V&V/02/94627, houdende herziening van de AKW- en TOG-bedragen

Artikel 1. Verhoging basiskinderbijslagbedrag

[Vervallen per 25-09-2008]

Het basiskinderbijslagbedrag, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de Algemene Kinderbijslagwet, wordt verhoogd tot € 249,07.

Artikel 2. Verhoging rangordebedragen

[Vervallen per 25-09-2008]

De rangordebedragen, bedoeld in artikel 12, vierde lid, onderdeel b, c en d, van de Algemene Kinderbijslagwet, zoals dat artikel luidde voor de inwerkingtreding van de Wet van 22 december 1994 tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Stb. 957), worden verhoogd tot € 313,62, € 386,69, respectievelijk € 445,25.

Artikel 3. Verhoging tegemoetkoming op grond van TOG

[Vervallen per 25-09-2008]

[Red: Wijzigt de Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen 2000.]

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 25-09-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 25-09-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen januari 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 18 december 2002

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

M. Rutte

Bijlage

[Vervallen per 25-09-2008]

Kinderbijslagbedragen

voorlaatste prijsindexcijfer 116,7%

laatste prijsindexcijfer 117,9%

index per 1-1-2003 1,03%

Rangordebedragen AKW

rangorde kind

1-7-2002

na index

inclusief wettelijke/ bijzondere verhogingen

1

246,53

249,07

249,07

2,3

310,42

313,62

313,62

4,5,6,7

382,75

386,69

386,69

8 of meer

440,71

445,25

445,25

AKW-bedragen

I. kinderen geboren voor 1 januari 1995, die na 1 oktober 1994 6, 12 of 18 jaar zijn geworden

aantal kinderen

85%

100%

 

6-11 jr

12-17 jr

 

18-24 jr

 

1

211,71

249,07

2

239,15

281,35

3

248,29

292,10

4

268,39

315,75

5

280,45

329,94

6

288,49

339,40

7

294,23

346,15

8

304,76

358,54

9

312,94

368,17

10

319,50

375,88

II. kinderen geboren op of na 1 januari 1995

aantal 70% 85% 100%

aantal kinderen

70%

85%

100%

 

0 t/m 5 jr

6-11 jr

12 t/m 17 jr

1

174,35

211,71

249,07

2

174,35

211,71

249,07

etc.

     

TOG-bedrag

1-7-2002

1-1-2003

194,71

196,72

Terug naar begin van de pagina