Aanwijzingsregeling milieu-investeringsaftrek 2003

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 01-01-2003 t/m 31-12-2003

Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 18 december 2002, nr. DGM/SB/ET2002103865, houdende regels inzake aanwijzing van investeringen die in het belang zijn van het Nederlandse milieu (Aanwijzingsregeling milieu-investeringsaftrek 2003)

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën en na overleg met de Minister van Economische Zaken en de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op artikel 3.42a, tweede lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

Als investeringen, behorend tot categorie I, categorie II onderscheidenlijk categorie III, in het belang van de bescherming van het Nederlandse milieu (milieu-investeringen), als bedoeld in artikel 3.42a van de Wet inkomstenbelasting 2001 worden aangewezen de investeringen in bedrijfsmiddelen of onderdelen daarvan, welke bedrijfsmiddelen of onderdelen daarvan als zodanig zijn opgenomen in bijlage 1 bij deze regeling en:

 • a. in overeenstemming zijn met de bestemming die voor die bedrijfsmiddelen of onderdelen daarvan is aangegeven in de bijlagen bij deze regeling;

 • b. niet eerder zijn gebruikt;

 • c. bestaan uit de in de bijlagen bij deze regeling met betrekking tot die bedrijfsmiddelen of onderdelen daarvan genoemde bestanddelen;

 • d. gericht zijn op de verbetering van het natuurlijke milieu of het dierwelzijn;

 • e. indien het investeringen in bedrijfsmiddelen of onderdelen daarvan in landbouwbedrijven betreft, niet gericht zijn op een productieverhoging waarvoor op de markt geen normale afzetmogelijkheden kunnen worden gevonden;

 • f. waarvoor niet uit anderen hoofde vanwege de overheid of de Commissie van de Europese Gemeenschappen een zodanig bedrag aan geldelijke steun is of zal worden verstrekt, dat door toekenning van de milieu-investeringsaftrek het totale bedrag aan geldelijke steun dat ingevolge communautaire regelgeving mag worden verstrekt, zou worden overschreden.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 1 is niet van toepassing op investeringen waarvan de kosten meer dan 25 miljoen Euro bedragen, tenzij hiervoor goedkeuring is verleend door de Commissie van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2004]

De Aanwijzingsregeling milieu-investeringsaftrek 2002 wordt ingetrokken.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Aanwijzingsregeling milieu-investeringsaftrek 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 18 december 2002

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel

Bijlage 1. , behorend bij artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1. Deze bijlage wordt aangehaald als: Milieulijst milieu-investeringsaftrek 2003.

 • 2. Tot de in deze bijlage genoemde bestanddelen kunnen tevens worden gerekend voorzieningen (zoals bijvoorbeeld leidingen, appendages en meet- en regelapparatuur) die technisch noodzakelijk zijn voor en uitsluitend dienstbaar zijn aan deze bedrijfsmiddelen en derhalve geen zelfstandige betekenis hebben.

 • 3. De bedrijfsmiddelen, genoemd onder de nummers B 5000, B 5001, B 5002, B 5003, B 5008, B 5010, B 5011, B 5013, B 5017, B 5020, B 5021, B 5022 en B 5029, gaan vergezeld van een EG-verklaring van overeenstemming waarop het gewaarborgd geluidsvermogensniveau, bedoeld in artikel 8 van richtlijn nr. 2000/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 8 mei 2000 inzake de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten betreffende de geluidsemissie in het milieu door materieel voor gebruik buitenshuis (PbEG L 162), is aangegeven.

 • 4. De bedrijfsmiddelen, genoemd onder nummers B 5018, B 5023 en B 5030, gaan vergezeld van een verklaring van gelijkvormigheid, af te geven door de leverancier overeenkomstig een door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer vast te stellen model. De meting geschiedt door een instantie die is aangewezen op grond van artikel 5 van de Regeling geluidemissie buitenmaterieel, volgens de meetmethoden die zijn opgenomen in de door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer uitgegeven VAMIL-publicatiereeks 7, 11 en 13.

 • 5. De bedrijfsmiddelen, genoemd onder de nummers B 3030, B 4106, B 5001, B 5002, B 5003, B 5011, B 5013, B 5022, E5025 en B 5029, overschrijden wat betreft hun emissie van koolmonoxide (CO), koolwaterstoffen (CH), stikstofoxiden (NOx) en deeltjes (PM), gemeten volgens richtlijn nr. 97/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Gemeenschappen van 16 december 1997 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake maatregelen tegen de uitstoot van verontreinigende gassen en deeltjes door inwendige verbrandingsmotoren die worden gemonteerd in niet voor de weg bestemde mobiele machines (Pb EG 1998, L 59) niet de in de tabel vermelde grenswaarden , waarbij P het vermogen in kW is, bepaald volgens richtlijn nr. 80/1269/EEG van de Raad van de Europese Economische Gemeenschap van 16 december 1980 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake het motorvermogen van motorvoertuigen (PbEG 1980 L 375).

  Netto-vermogen P [KW]

  Koolmonide CO [g/kWh]

  KWS CH [g/kWh]

  Stikstofoxiden NOx[g/kWh]

  deeltjes PM [g/kWh]

  130 ≤ P ≤ 560

  3,5

  1,0

  6,0

  0,20

  75 ≤ P < 130

  5,0

  1,0

  6,0

  0,30

  37 ≤ P < 75

  5,0

  1,3

  7,0

  0,40

  18 ≤ P < 37

  5,5

  1,5

  8,0

  0,80

 • 6. De bedrijfsmiddelen, genoemd onder de nummers B 1096, B 3030, B 4106, B 5002, B 5003, B 5011, B 5012, B 5013, B 5016, B 5017, B 5018, B 5020, B 5021, B 5022, B 5023, E 5025, E 5026, E 5027, B 5029 en B 5030, alsmede die, waarvan het hydraulisch systeem meer dan 6 liter vloeistof bevat, zijn voorzien van een verklaring van de producent of leverancier waaruit blijkt dat het hydraulische systeem van het desbetreffende bedrijfs-middel is voorzien van een eenvoudig biologisch afbreekbare niet toxische olie of water en waaruit blijkt dat bij gebruik van een dergelijke olie of water de garantiebepalingen onverkort van toepassing zijn. De bedrijfsmiddelen, genoemd onder de nummers B 1056 en B 1095, zijn voorzien van een verklaring van de producent of leverancier waaruit blijkt dat het vetgesmeerde systeem van het desbetreffende bedrijfsmiddel is voorzien van een eenvoudig biologisch afbreekbaar niet toxisch smeervet en waaruit blijkt dat bij gebruik van een dergelijk vet de garantiebepalingen onverkort van toepassing zijn.

  Olie en vet zijn eenvoudig biologisch afbreekbaar indien de ultimate afbreekbaarheid binnen 28 dagen meer dan 60% en de primaire afbreekbaarheid binnen 28 dagen ten minste 90% is.

  De ultimate afbreekbaarheid wordt bepaald conform de OECD-testmethode 301D (zuur-stofverbruik) of 301B (CO2), dan wel met behulp van een naar het oordeel van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelij-ke Orde-ning en Milieubeheer aantoonbaar gelijk-waar-dige methode. Voor de bepaling van de primaire afbreekbaar-heid is geen methode dwingend voorgeschreven.

  De toxiciteit wordt bepaald door middel van twee onderzoeksmethoden. De toxiciteit ten opzichte van planten wordt bepaald door middel van een groeitoets op algen volgens OECD-testmethode 201. De acute toxiciteit wordt bepaald via een test op Daphnia magna (watervlo) volgens OECD-testmethode 202. Beide tests worden uitgevoerd op de hydraulische olie zoals deze volgens het specificatieblad in de handel is. De toxiciteit uitgedrukt in EC50/LC50-waarde mag niet lager zijn dan 1 mg/l.

  Indien het hydraulische systeem gevuld is met water en er kans op bevriezing bestaat, mogen aan het systeem slechts stoffen zijn toegevoegd die nodig zijn om het vriespunt te verlagen.

 • 7. Indien in deze bijlage sprake is van bepaalde meetvoorschriften of tests, of van bepaalde verklaringen of certificaten, worden bedrijfsmiddelen die getoetst zijn met gelijkwaardige meetvoorschriften of tests, onderscheidenlijk voorzien zijn van gelijkwaardige verklaringen of certificaten, met de desbetreffende meetvoorschriften, tests, verklaringen of certificaten gelijkgesteld.

 • 8. Een wijziging van een richtlijn die genoemd is in deze bijlage, gaat voor de toepassing van deze regeling gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uitvoering moet zijn gegeven.

1. Investeringen ter voorkoming of beperking van waterverontreiniging of ten behoeve van waterbesparing

[Vervallen per 01-01-2004]

CATEGORIE I (40 %)

F 1067. Waterzuiveringsinstallatie voor chemisch verontreinigd spuit-, spoel- of ontsmettingswater

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het behandelen van chemisch verontreinigd spuit-, spoel- of ontsmettingswater uit de land- en tuinbouw, door achtereenvolgens chemische flocculatie/precipitatie (bezinking), mechanische filtratie en actiefkooladsorptie,

en bestaande uit: behandelings- of ontvangsttank, (eventueel) roerwerk, bezinktank, grindfilter en/of zandfilter of gelijkwaardig, ten minste twee in serie geschakelde adsorptiefilters, (doseer)pompen.

CATEGORIE II (30 %)

A 1000. Membraanfiltratie-installatie

[Vervallen per 01-01-2004]

 • a. bestemd voor: het zuiveren van afvalwaterstromen of oppervlaktewaterstromen door middel van (een combinatie van) microfiltratie, nanofiltratie of ultrafiltratie, waarbij het drukverschil over het membraan meer bedraagt dan 0,2 bar, of

 • b. bestemd voor: het zuiveren van spoel- en proceswaterstromen door middel van (een combinatie van) microfiltratie, nanofiltratie, ultrafiltratie of omgekeerde osmose, waarbij het drukverschil over het membraan meer bedraagt dan 0,2 bar,

  en bestaande uit: voedings- en recirculatiepomp, (eventueel) voorfilter, membraanfiltratie-eenheid, opslag- en recirculatietanks, pompen, recirculatieleiding, (eventueel) reinigingsinstallatie.

A 1001. Magnetische separator

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het verwijderen van zware metalen, kleurstoffen, gesuspendeerde of opgeloste organische stoffen of fosfaten uit afvalwater of slib door toevoeging van en binding aan magnetiet gevolgd door magnetische afscheiding en terugwinning van magnetiet,

en bestaande uit: (eventueel) kooldioxidestripper, reactiebuis of reactievat, (doseer)pompen, chemicaliëntanks, separatiemagneet, magnetische drager, spoelluchtaansluitingen, (eventueel) ionenwisselaar, (eventueel) compressor met tank en magnetietterugwininstallatie (drumseparator, tanks).

A 1002. Kristallisatiereactor

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het verwijderen van zware metalen, fosfaten of fluoriden uit afvalwater door middel van toevoeging van loog of kalk in een gefluïdiseerd-bed-reactor, waarna zware metalen respectievelijk fosfaten respectievelijk fluoriden in de vorm van zouten neerslaan op zandkorrels of vergelijkbaar dragermateriaal, welke vervolgens kunnen worden afgescheiden ten behoeve van terugwinning,

en bestaande uit: gefluïdiseerd-bed-reactor (met invoerverdeling en recirculatieleidingen), (doseer)pompen, reinigings- en terugwininstallatie.

A 1003. Elektrochemische reactor

[Vervallen per 01-01-2004]

 • a. bestemd voor: het verwijderen van zware metalen uit afvalwater door middel van elektrolyse met als voorconcentratiestap vloeistof-vloeistofextractie of membraanfiltratie of ionenwisseling of indampen,

  en bestaande uit: (semipermeabele) elektrolysecel, (eventueel) extractie-eenheid of membraanfilter of ionenwisselaar of indamper, spanningsvoeding, of

 • b. bestemd voor: de regeneratie van metaaloppervlaktebehandelingsbaden door middel van elektrolyse,

  en bestaande uit: (semipermeabele) elektrolysecel, pomp, filter, chemicaliëntanks, (eventueel) roerwerken, spanningsvoeding, of

 • c. bestemd voor: de oxidatie van afbreekbare (organische) stoffen door middel van elektrolyse met als voorconcentratiestap vloeistof-vloeistofextractie of membraanfiltratie of ionenwisseling of indampen,

  en bestaande uit: (semipermeabele) elektrolysecel, (eventueel) extractie-eenheid of membraanfilter of ionenwisselaar of indamper, spanningsvoeding, pomp.

A 1004. Membraanelektrolyse-installatie

[Vervallen per 01-01-2004]

 • a. bestemd voor: het zuiveren van spoel- en afvalwaterstromen en scheiden van zware metalen uit afvalwater en oppervlaktebehandelingsbaden door middel van elektrolyse, of

 • b. bestemd voor: het verwijderen van zouten uit afvalwater, eventueel met voorconcentratiestap door middel van membraanelektrolyse, waarbij zuur of loog wordt gevormd of

 • c. bestemd voor: het verwijderen van in zuur opgeloste zware metalen uit reststoffen door middel van (membraan)elektrolyse,

en bestaande uit: membraanelektrolysecel of gescheiden elektrolysecel met membraanfilter, pompen, (eventueel) voorfilter, (chemicaliën)tanks, (eventueel) roerwerken, (eventueel) bezinker, spanningsvoeding.

A 1005. Elektrodialyse-installatie

[Vervallen per 01-01-2004]

 • a. bestemd voor: het verwijderen van metalen uit afvalwater of ketelvoedingswater door middel van elektrodialyse,

  en bestaande uit: elektrodialysecellen, spanningsvoeding, pompen, of

 • b. bestemd voor: het verwijderen van ionen uit leidingwater door middel van elektrodialyse,

  en bestaande uit: ionenwisselaar, elektrodialysecellen, spanningsvoeding, pompen.

A 1007. Elektroflotatie-installatie

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het verwijderen van zware metalen of organische verbindingen uit afvalwater door middel van elektrolyse van water, waarbij geen metalen oplossen, gevolgd door oxidatie en flotatie van metalen of afscheiding van organische verbindingen,

en bestaande uit: buffercirculatietank, schakelkast, stroomomvormer, reactor, bezinkingsflotatiebekken, vlokverzamelingsbekken, pomp, filterpers, doseerventiel, (eventueel) luchtafzuigkap, vacuümschuimzuiger, drukvat.

A 1009. Afzuig/afblaasinstallatie voor galvanische processen

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het verminderen van de uitsleepvloeistof van galvanische procesvloeistoffen via gerichte afzuig/afblaas van de vloeistof en terugvoer naar het concentraatbad,en bestaande uit: afzuig/afblaaseenheid, opvangtank, pompen, terugvoervoorziening, (eventueel) afschermkap.

A 1010. Nitraatverwijderingsinstallatie bij viskwekerijen

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: de biologische behandeling, met gecombineerde nitrificatie en denitrificatie van nitraathoudend viskweekwater, waardoor het water geloosd of gerecirculeerd kan worden,

en bestaande uit: reactorvat, nitrificatiesysteem, denitrificatiesysteem, (eventueel) slibdragermateriaal, (eventueel) recirculatieleiding, (eventueel) biologisch actief zandfilter, (eventueel) beluchting.

A 1014. Aërobe biologische waterzuiveringsinstallatie met stikstof- en fosfaatverwijdering

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het zuiveren van afvalwaterstromen van huishoudelijke aard of hiermee vergelijkbaar door middel van een aërobe waterzuiveringsinstallatie waarbij tevens een verregaande verwijdering van stikstof en fosfaat plaatsvindt met een maximale capaciteit van 250 inwonerequivalenten en voorzien van een attest met productiecertificaat klasse IIIb op grond van de BRL's K10002, K10004 en K10005,

en bestaande uit: waterzuiveringsinstallatie.

A 1015. Oxidatiereactor

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het oxideren van organische of cyanidische verontreinigingen in afvalwater of koelwater door oxidatie door middel van waterstofperoxide en/of ozon en/of UV-straling en/of een katalysator,

en bestaande uit: oxidatiereactor met waterstofperoxide-eenheid en/of ozongenerator met (eventueel) restozonvernietiger en/of UV-reactor en/of katalysator.

A 1030. Katalytische oxidatiereactor

[Vervallen per 01-01-2004]

 • a. bestemd voor: het oxideren van verontreinigingen in afvalwater door een gekatalyseerde oxidatie met zuurstof,

  en bestaande uit: reactorvat met katalysator, pompen, buffertanks, zuurstofopslag, zuurstofinjectie-installatie, stoominjecteur, tanks voor hulpstoffen, of

 • b. bestemd voor: het oxideren van verontreinigingen in afvalwater door een gekatalyseerde reactie met ozon,

  en bestaande uit: filter, ozongenerator, (eventueel) restozonvernietiger, reactorvat met katalysator, pompen.

A 1041. Anaërobe waterbehandelingsinstallatie

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: de omzetting van verontreinigingen in afvalwaterstromen door middel van anaërobe micro-organismen waarbij het biogas als brandstof kan worden aangewend,

en bestaande uit: biogasreactor, (eventueel) verzuringsreactor, (eventueel) biogasopslag, (eventueel) biogasbehandelingsinstallatie, (eventueel) biogasbranders of dual-fuel branders, (eventueel) gasmotor of generator.

A 1055. Natte-oxidatiereactor

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het onder hoge druk en temperatuur al dan niet katalytisch oxideren van verontreinigingen in afvalwaterstromen, niet zijnde slib van een biologische zuiveringsinstallatie,

en bestaande uit: reactor, (eventueel) katalysator, (eventueel) compressoren, (eventueel) zuurstofproductie-eenheid, pompen, buffertanks, bezinktanks, (eventueel) nabehandelingsinstallatie.

A 1059. Membraanbioreactor

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het zuiveren van spoel- en afvalwaterstromen in een aërobe biologische zuiveringsinstallatie onder gelijktijdige verwijdering van gezuiverd water via membraantechnologie,

en bestaande uit: aërobe waterzuiveringsinstallatie, membraanfiltratie-eenheid, pomp, (eventueel) voorzuiveringsapparatuur.

A 1062. Koolwaterstoffenadsorptiesysteem

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het zuiveren van koolwaterstoffen bevattend afvalwater van de grafische industrie door middel van adsorptie aan actieve kool, polymeermateriaal, zeoliet of bentoniet,

en bestaande uit: (eventueel) voorfilter, adsorptie-installatie, (eventueel) pomp.

A 1085. Helophytensysteem

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het zuiveren van afvalwater met een vervuilingswaarde van minder dan 200 inwonerequivalenten, met behulp van bevloeiing in een helophytensysteem dat bestaat uit bodemmateriaal, eventueel voorafscheider, voorzien van planten en dat is voorzien van een vloeistofdichte bodemafdichting,

en bestaande uit: helophytensysteem samengesteld uit bodemmateriaal, (eventueel) voorafscheider, waterzuiverende planten en een vloeistofdichte bodemafdichting, (eventueel) pomp, (eventueel) buffervat.

A 1114. Drijvende olieschraper

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het door toepassing van roterende borstels opnemen, afscheiden en opslaan van op oppervlaktewater drijvende olieverontreiniging,

en bestaande uit: borstelschraper m.u.v. stroomaggregaat.

A 1120. Ballastwaterbehandelingsinstallatie

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het verwijderen van ecologieverstorende sedimenten en organismen uit ballastwater in zeegaande schepen,

en bestaande uit: cycloon, UV-bestralingsunit.

A 1122. Elektrodialyse-membraaninstallatie

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het verwijderen en concentreren van zouten, zuren of logen, of scheiden van organische stoffen uit afvalwater,

en bestaande uit: elektrodialyse-cellen, membranen, gelijkrichter, pompen, vaten, (eventueel) voorfiltratie.

D 1124. Visgeleidingssysteem

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: Het opheffen van kunstmatige barrières zoals veroorzaakt door stuwen en waterkrachtcentrales bij de migratie van vis,

en bestaande uit: Vistrap en/of visgeleidingssysteem en/of visbypass-systeem

A 1125. Pertractie-membraaninstallatie

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het verwijderen en concentreren van organische stoffen en/of zware metalen uit afvalwater, spoelwater of galvanische baden,

en bestaande uit: membraancontactor module, absorptievloeistof (niet mengbaar met water), pompen, voorfiltratie, vaten, meet- en regelapparatuur, regeneratie van absorptievloeistof.

CATEGORIE III (15 %)

B 1011. Laser imager voor medische röntgen- of MRI-opnames

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het maken van afdrukken van medische röntgen- of MRI-opnames door middel van een laser imager, zonder tussenkomst van natchemische technieken,

en bestaande uit: laserbron, thermische ontwikkelvoorziening.

De investering komt voor 20 % van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 1012. Biologisch actief zandfilter

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het verwijderen van organische verontreinigingen uit afvalwater door middel van biologische afbraak in een zandfilter dat constant wordt belucht en waarbij de organische slibfractie continu wordt verwijderd door middel van luchtdoorleiding,

en bestaande uit: continu regenererend zandfilter.

B 1013. Aërobe biologische waterzuivering

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het zuiveren van afvalwaterstromen van huishoudelijke aard of hiermee vergelijkbaar door middel van een aërobe waterzuiveringsinstallatie met een maximale capaciteit van 250 inwonerequivalenten en voorzien van een attest met productcertificaat of een attest met procescertficaat klasse II of hoger op grond van de BRL's K10002, K10004 en K10005,

en bestaande: waterzuiveringsinstallatie.

B 1016. Anaërobe sulfaatreductiereactor

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het biologisch onder anaërobe omstandigheden verwijderen van sulfaat of zware metalen uit afvalwater, waarbij sulfide wordt gevormd,

en bestaande uit: anaërobe reactor (tank, invoerverdeelsysteem, gasafscheider), (eventueel) dragermateriaal ten behoeve van biomassa, (eventueel) bovenafdekking, (doseer)pompen, (eventueel) stripper, (eventueel) gaswasser, (eventueel) zwavelindikkingseenheid, (eventueel) regeneratietank, (eventueel) chemicaliëntanks.

B 1017. Biologische sulfide-oxidatiereactor

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het verwijderen uit afvalwater op biologische wijze van sulfide, sulfaat of organische zwavelverbindingen,

en bestaande uit: beluchtingseenheid of biorotorinstallatie (rotorpakketten, aandrijving), bezinker, (eventueel) lamellenseparator, overkapping, (doseer)pompen, (eventueel) chemicaliëntanks.

B 1020. Haarverwijderingsinstallatie leerlooierijen

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het verwijderen van haar uit het kalkvat na de ontharing van leerhuiden,

en bestaande uit: rondpompinstallatie, haarzeef, opvangcontainer.

B 1021. Waterterugwininstallatie voor wasstraten ten behoeve van hergebruik van water

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het behandelen van reinigingswater van wasstraten voor voertuigen, landbouwmachines en werktuigen zodat tenminste 90 % van het gebruikte water wordt hergebruikt in de wasstraat,en bestaande uit: (eventueel) vuilwatertanks, zandvanger of cycloon, slibopvangput, benzine/olieafscheider, filters, pomp, retourleiding, (eventueel) aanvullende zuivering.

B 1022. Drain- en recirculatie- en spoelwaterontsmettingsinstallatie op basis van biologische zandfiltratie

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het ontsmetten van drain- en/of recirculatie- en/of spoelwater uit de land- en tuinbouw door middel van biologische (zand)filtratie, waarna het water met de daarin aanwezige voedingsstoffen wordt hergebruikt,

en bestaande uit: biologisch (zand)filter, opslag- en recirculatietanks, pompen, recirculatieleiding.

B 1023. Drain- en recirculatie- en spoelwaterontsmettingsinstallatie op basis van membraanfiltratie (ultrafiltratie of microfiltratie)

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het ontsmetten van drain- en/of recirculatie- en/of spoelwater uit de land- en tuinbouw door middel van membraanfiltratie, waarna het water met de daarin aanwezige voedingsstoffen wordt hergebruikt,

en bestaande uit: (eventueel) voorfilter, membraanfiltratie-eenheid, opslag- en recirculatietanks, pompen, recirculatieleiding.

B 1024. Drain- en recirculatie- en spoelwaterontsmettingsinstallatie op basis van verhitting

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het ontsmetten van drain- en/of recirculatie- en/of spoelwater uit de land- en tuinbouw door middel van verhitting, waarna het water met de daarin aanwezige voedingsstoffen wordt hergebruikt,

en bestaande uit: warmtewisselaar, verhitter, filter, opslag- en recirculatietanks, pompen, recirculatieleiding.

B 1025. Drain- en recirculatie- en spoelwaterontsmettingsinstallatie op basis van oxidatie

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het ontsmetten van drain- en/of recirculatie- en/of spoelwater uit de land- en tuinbouw door middel van oxidatie met waterstofperoxide, waarna het water met de daarin aanwezige voedingsstoffen wordt hergebruikt,

en bestaande uit: compressor, (eventueel) luchtdroger, (injector, (eventueel) reactievat, (eventueel) redoxmeetopnemer, opslag- en recirculatietanks, pompen, recirculatieleiding.

B 1026. Drain- en recirculatie- en spoelwaterontsmettingsinstallatie op basis van UV-bestraling

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het ontsmetten van drain- en/of recirculatie- en/of spoelwater uit de land- en tuinbouw door middel van UV-bestraling, waarna het water met de daarin aanwezige voedingsstoffen wordt hergebruikt,

en bestaande uit: UV-reactor, opslag- en recirculatietanks, pompen, (eventueel) zandfilter, recirculatieleiding.

B 1027. Drain- en recirculatie- en spoelwaterontsmettingsinstallatie op basis van UV-bestraling en oxidatie

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het ontsmetten van drain- en/of recirculatie- en/of spoelwater uit de land- en tuinbouw door middel van oxidatie onder invloed van UV-bestraling, waarna het water met de daarin aanwezige voedingsstoffen wordt hergebruikt,

en bestaande uit: UV-reactor, (eventueel) filter, opslag- en recirculatietanks, pompen, reactievat, opslagtank voor oxidatiemiddel, (eventueel) injector, recirculatieleiding.

B 1028. Olie/water-afscheider

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het afscheiden van lichte minerale olie uit afvalwater door middel van:

 • a. een afscheider met een platenpakket gebouwd overeenkomstig een hydraulische berekening gericht op het afscheiden van laminaire en stabiele waterstromen verontreinigd met lichte minerale oliedeeltjes kleiner dan 50 micron met een soortelijke massa kleiner dan 850 kg/m3 bij 20 graden C. De afscheider moet zijn vergezeld van een verklaring opgesteld door een door de Raad voor Accreditatie erkende organisatie waaruit blijkt dat het ontwerp en de uitvoering van de installatie overeenkomt met de genoemde hydraulische berekening,

  en bestaande uit : afscheider waarin opgenomen een platenpakket, (pre-)sedimentatie-eenheid of slibvangput, casco, of

 • b. een afscheider met een coalescentiepakket. De afscheider moet zijn vergezeld van een testverklaring volgens prEN 858 waaruit blijkt dat de afscheider lichte minerale oliedeeltjes afscheidt uit water tot minder dan 5 mg/l. De bedoelde verklaring moet zijn opgesteld door een door de Raad voor Accreditatie erkende organisatie,

  en bestaande uit: coalescerende afscheider, (eventueel) sedimentatie-eenheid of slibvangput.

B 1029. Continu vulcanisatiesysteem

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het continu vulcaniseren van rubber profielen of slangen,

en bestaande uit: diëlektrische verwarmingseenheid met heteluchttunnel en waterkoelzone of fluïdised-bedeenheid.

B 1031. Havenontvangstinstallatie bij watersporthavens

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het innemen van grijswater, bilgewater of blackwater bij watersporthavens,

en bestaande uit: tanks, pompen, leidingen, (eventueel) olie/vetafscheider.

B 1032. Spoelwaterrecyclinginstallatie

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het reinigen van spoelwater of proceswater dat vrijkomt bij de productie van drinkwater of bij de productie van proceswater door middel van fysische scheidingstechnieken waardoor het spoelwater of proceswater kan worden benut als drinkwater, industriewater, huishoudwater of gietwater,

en bestaande uit: (eventueel) bezinkbassin, (eventueel) zandfilter, lamellenseparator, doseerinstallatie, slibopslag, pomp.

B 1033. Flexibele drijvende versperring

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het voorkomen van de verspreiding van olieverontreiniging bij havens en steigers,

en bestaande uit: kerend of absorberend scherm, drijvers, verankering, (eventueel) centrifuge.

B 1035. Roterend filter

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het zuiveren van afvalwater door middel van een roterend filter, waarbij in een doorgang de zware en de lichte vervuilingsfracties worden gescheiden en waarna de zware fractie beschikbaar komt voor hergebruik na afscheiding uit een cilindrische borstelset en de lichte fractie wordt verwijderd via filterkaarsen,

en bestaande uit: roterend filter met cilindrische borstelset en filterkaarsen.

B 1036. Sedimentatie-installatie

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het, door middel van bezinking, verwijderen van verontreinigingen uit water dat vrijkomt bij het uitwendig reinigen van schepen,

en bestaande uit: sedimentatiebak, pomp, (eventueel) slibruimer, (eventueel) drijflaagafscheider.

B 1037. Biologische waterzuivering bij houtimpregneerinrichtingen

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het zuiveren van afvalwater van houtimpregneerinrichtingen door middel van biologische technieken,

en bestaande uit: beluchtingseenheid of biorotor, slibafscheidingseenheid, slibtank, pompen.

B 1038. Hogesnelheid thermische spuitinstallatie voor metallische deklagen

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het aanbrengen van metallische deklagen (metallische coatings) op metalen voorwerpen,

en bestaande uit: spuitpistool, lucht/watergekoeld spuitstuk, gasvolume- en drukregelinstallatie, (eventueel) geluidsdichte cabine, (eventueel) afzuiginstallatie, (eventueel) werkstukmanipulator, (eventueel) robot, (eventueel) luchtreinigingsinstallatie.

B 1040. Papierbleekinstallatie

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het bleken van papier in de papierbereiding door middel van:

 • a. ozon,

  en bestaande uit: ozongenerator, of

 • b. moleculaire zuurstof,

  en bestaande uit: (eventueel) luchtscheidingsinstallatie, oxidatietoren.

B 1042. Grijswater-recyclinginstallatie

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het hergebruiken van zwembad- of douchewater voor het spoelen van filters of voor toiletspoeling in de recreatiesector,

en bestaande uit: grijswatertank, secundair waterleidingnet, drukvat, automatische omschakelaar, filtratie-unit.

B 1043. Omgekeerde osmose-installatie

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: de productie van demiwater,

en bestaande uit: membraaninstallatie, pomp, (eventueel) voorfilter.

De investering komt voor 50 % van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 1044. Regenwaterinstallatie

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het gebruik van regenwater als:

 • a. water voor toiletspoeling, wasmachine en andere niet-drinkwaterdoeleinden in de gebouwde omgeving, of

 • b. proces- of koelwater in de industrie, reinigingswater, of

 • c. drinkwater voor vee,

en bestaande uit: regenwateropslag, pomp, (eventueel) waterzuiveringsinstallatie, (eventueel) luchtreinigingsinstallatie, besturing en bewaking.

B 1046. Terugwininstallatie voor waterverdunbare verf, lak, inkt of lijm

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het terugwinnen ten behoeve van hergebruik van waterverdunbare verf of waterverdunbare lak of waterverdunbare inkt of waterverdunbare lijm uit spoelwater,

en bestaande uit: membraaninstallatie of verdamper, buffervat, pomp, (eventueel) voorfilter.

B 1054. Vuilwatertank voor pleziervaartuig

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het aan boord opvangen van afvalwater dat ontstaat in pleziervaartuigen in de recreatievaart,

en bestaande uit: vuilwatertank, leidingen, koppelstukken, dekaansluiting voor havenontvangstinstallatie.

B 1056. Schroefaskokerafdichtingsinstallatiebestemd voor: het afdichten van de schroefaskoker van schepen door middel van:

[Vervallen per 01-01-2004]

 • a. een watergesmeerde afdichtingsinstallatie

 • b. een gesloten schroefaskokerafdichting die is gevuld met biologisch afbreekbaar, niet toxisch smeervet die dient ter vervanging van een bestaande afdichting en waarop door de leverancier een garantie wordt gegeven op technische nullekkage bij normaal gebruik, gedurende een door de fabrikant aangegeven onderhoudsvrije periode die minimaal 5 jaar bedraagt,en bestaande uit: lagerbussen, schroefaskokerafdichting, (eventueel) vetretourleiding, (eventueel) vetreinigingssysteem. Exclusief de schroef.

B 1058. Biologische schachtwaterzuiveringsinstallatie

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het biologisch zuiveren van afvalwater in een schachtvormige reactor, met een diepte van ten minste 40 meter,

en bestaande uit: schachtreactor, compressor, slibafscheidingssysteem, ontgassingsinstallatie, (eventueel) nabehandelingsinstallatie.

B 1060. Melkleidingenwassysteem

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het reinigen van melksystemen met gebruik van een buffersysteem, waardoor de reinigingsvloeistof meerdere malen wordt aangewend,

en bestaande uit: pomp, water- en reinigingsmiddelenreservoir, bedieningsapparatuur.

B 1061. Waswateropslagsysteem

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het opslaan van waswater dat gebruikt is voor het reinigen van melkleidingen en dat aangewend wordt voor het reinigen van stallen,

en bestaande uit: buffertank, (eventueel) bufferput, pomp, spuit.

B 1063. Waterbesparingsinstallatie

[Vervallen per 01-01-2004]

 • a. bestemd voor: het hergebruik van spoelwater dat vrijkomt bij het reinigen van machines en machineonderdelen waarmee waterverdunbare inkt, lak, verf of lijm wordt aangebracht,

  en bestaande uit: pompen, filters, (eventueel) ionenwisselaars, (eventueel) opslagtanks, retourleiding, of

 • b. bestemd voor: het hergebruik van spoelwater gebruikt voor het reinigen van bakvormen en persinstallaties in de keramische industrie,

  en bestaande uit: (eventueel) sedimentatie-afscheider, (eventueel) olie-afscheider, (eventueel) filters, (eventueel) pomp, (eventueel) hydrocycloon, retourleiding, of

 • c. bestemd voor: het hergebruik van spoelwater dat vrijkomt bij het wassen van land- en tuinbouwproducten, inclusief boomkwekerijproducten, waarbij plantaardige delen, zand en slib worden afgescheiden,

  en bestaande uit: spoeleenheid, afscheiders, pomp, (eventueel) waterrecycling, (eventueel) filters, (eventueel) opslagvoorzieningen, of

 • d. bestemd voor: het hergebruik van spoelwater dat vrijkomt bij natwasserijen, door middel van membraanfiltratie,

  en bestaande uit: membraanfiltratie-eenheid, (eventueel) trommelfilter, opslag- en recirculatietanks, pompen, retourleiding, of

 • e. bestemd voor: het hergebruik van spoelwater van de tapijtindustrie ten behoeve van de aanmaak van latexcompounds,

  en bestaande uit: buffertank, pomp, (eventueel) doseerinstallatie, (eventueel) roerwerk, retourleiding, of

 • f. bestemd voor: het hergebruik van spoelwater dat ontstaat bij het afspoelen van offsetplaten in een plaatontwikkelmachine,

  en bestaande uit: waterreservoir, pomp, filters, retourleiding of

 • g. bestemd voor: het hergebruik van spoel- of slijpwater in de glasindustrie,

  en bestaande uit: verzamelbassin, (eventueel) centrifuge, (eventueel) sedimentatie-afscheider, (eventueel) pomp, retourleiding of

 • h. het hergebruik van spoelwater dat gebruikt wordt in de natte oppervlaktebehandelende industrie,

  en bestaande uit: pompen, filters, (eventueel) ionenwisselaars, (eventueel) opslagtanks, retourleiding.

B 1065. Stoomstripper

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het verwijderen van organochloorverbindingen uit afvalwater door toepassing van stoomstripping, waarbij de organochloorverbindingen worden afgescheiden en waarna het water wordt hergebruikt,

en bestaande uit: stripperkolom, (eventueel) looginjectie-eenheid, (eventueel) stoominjectie-eenheid, warmtewisselaars, mengers, retourleiding, (eventueel) opslagtank.

B 1068. Verwijderinginstallatie voor zwevende deeltjes

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het verwijderen van zwevende deeltjes uit afvalwater of rookgasontzwavelingsvloeistoffen door middel van een filter met geëtste schijven,

en bestaande uit: vat, platenbatterij met geëtste schijven, pomp, (eventueel) regeneratie-eenheid.

B 1069. Driftbeperkende kunststofschermen

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het beperken en/of voorkomen van drift van bestrijdingsmiddelen, door het plaatsen van kunststofschermen aan de waterkant,

en bestaande uit: kunststofscherm, palen anders dan geïmpregneerde houten palen.

B 1071. Recyclinginstallatie voor bulkgoederensproeiwater

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het hergebruik van water dat vrijkomt bij het besproeien van (voor verstuiving gevoelige) bulkgoederen die worden overgeslagen en/of die worden opgeslagen, ter beperking van de stofemissie, waarbij het sproeiwater wordt hergebruikt,

en bestaande uit: vaste stofafscheider, doseerstation, filters, pompstations, transportleidingen, (eventueel) buffer.

B 1072. Waterbereidingsinstallatie

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het bereiden van water voor gesloten drainwatersystemen in de glastuinbouw door middel van verwijdering van ionen met behulp van ionenwisselaars of membranen,

en bestaande uit: ionenwisselaar of membraaninstallatie, pomp.

B 1079. Inktwerk waterige diepdruk

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het drukken met waterverdunbare inkten in de illustratiediepdruk,

en bestaande uit: roestvrij stalen inktwerken, roestvrij stalen inktreservoirs, inkttanks, inktleiding, (eventueel) droogluchtleidingen, (eventueel) afzuigventilatoren.

De investering komt voor 20 % van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 1080. Keramische vochtwalsen

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het overbodig maken van isopropylalcohol als toevoeging aan vochtwalsen in offsetpersen,

en bestaande uit: vochtwalsen van keramisch materiaal.

De investering komt voor 20 % van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 1081. Spanramen

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het opbrengen van laatste verflagen (finishing) op doekbanen bij de textielindustrie, met schuim of met gegraveerde walsen,

en bestaande uit: schuiminstallatie of wals, spanramen, ontwateringspers, (eventueel) filtereenheid voor afvoerlucht, (eventueel) recirculatiesysteem voor warme afvoerlucht.

De investering komt voor 20 % van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 1084. Algensysteem

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het verwerken van dierlijke mest of afvalwater door middel van biologische afbraak door algen of wieren, waarbij de algen of wieren geoogst worden,

en bestaande uit: (eventueel) voorscheidingsapparatuur, vloeistofdicht bassin, schoepenrad of pomp, continu meetsysteem, besturingssysteem, oogstapparatuur.

B 1086. Zoutelektrolyse-apparatuur

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het op de plaats van gebruik produceren van chloorbleekloog,

en bestaande uit: elektrolyse-apparatuur, (eventueel) zoutopslag, (eventueel) pekeldoseereenheid, pomp.

B 1087. Infiltratiesysteem

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het bufferen en infiltreren van regenwater in een geperforeerde uit gerecycled kunststof vervaardigde container, waarbij het regenwater na verblijf in deze container wordt afgevoerd naar het riool en/of infiltreert in de bodem,

en bestaande uit: geperforeerde uit gerecycled kunststof vervaardigde container, (eventueel) geotextiel.

B 1088. PTFE-glijlagers voor scheepshelling

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het geleiden van schepen bij het te water laten vanaf de scheepshelling,

en bestaande uit: PTFE-glijlagers, roestvaststalen baan. Exclusief de scheepshelling.

De investering komt voor 50 % van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 1089. Elektrostatisch of magnetisch vloeistofbehandelingsapparaat

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het voorkomen van aankalking van leidingen of warmtewisselaars door middel van een magnetisch veld,

en bestaande uit: (eventueel) elektrostatische spanningsomvormer, (eventueel) magneten, doorstroomapparaat.

De investering komt voor 50 % van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 1090. Verplaatsbaar tijdelijk opslagreservoir

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het in het geval van calamiteiten tijdelijk opslaan van bodembedreigende stoffen, niet zijnde rioolwater, in een verplaatsbaar tijdelijk opslagreservoir,

en bestaande uit: verplaatsbare opslagzak, (eventueel) haspel, (eventueel) haspelwagen.

B 1091. Elektronenstraal drooginstallatie

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het fixeren of doen uitharden van kleurstoffen door middel van een elektronenstraal,

en bestaande uit: elektronenstraalinstallatie.

De investering komt voor 50 % van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 1092. Elektrisch-anode systeem

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het beschermen van de scheepshuid (van binnenvaartschepen en visserijvloot) tegen roest door middel van een systeem van kathodische bescherming, waarbij gebruik gemaakt wordt van opgedrukte stroom in plaats van opofferende anodes, waardoor er geen emissie van zink of aluminium naar het water optreedt,

en bestaande uit: gelijkrichter, permanente anode, referentiecellen.

De investering komt voor 50 % van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 1093. Vriesconcentreerinstallatie

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het concentreren van toxisch en/of corrosief afvalwater waarna de geconcentreerde fractie verder wordt bewerkt,

en bestaande uit: koel- en kristallisatie-installatie, rijpvat, waskolom.

B 1094. Droogschilmachine

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het schillen van aardappels, waarbij in het schilproces geen water wordt gebruikt,

en bestaande uit: droogschilmachine.

De investering komt voor 50 % van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 1095. Hennegatkokerafdichting

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het afdichten van het hennegat door middel van:

 • a. een watergesmeerde afdichtingsinstallatie,

  en bestaande uit: hennegatkokerafdichting, lagers, loopbussen, hennegatkoker, roerkoning, waterpomp, (eventueel) steunlager, (eventueel) watercirculatiesysteem, of

 • b. een gesloten afdichtingsinstallatie die is gevuld met biologisch afbreekbaar, niet toxisch smeervet, en die dient ter vervanging van een bestaande afdichting en waarop door de leverancier een garantie wordt gegeven op technische nullekkage bij normaal gebruik, gedurende een door de fabrikant aangegeven onderhoudsvrije periode die minimaal 5 jaar bedraagt,

  en bestaande uit: lagerbussen, lagers, hennegatkokerafdichting, vetretourleiding, (eventueel) vetreinigingssysteem.

B 1096. Hydraulische aandrijving snijkopzuiger

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het aandrijven en besturen van de snijkop van een snijkopzuiger met een maximale baggerdiepte van 10 m, door middel van een hydraulisch systeem dat is gevuld met biologisch afbreekbare niet toxische olie,

en bestaande uit: hydrauliekpomp, hydrauliekmotor, cilinder, stuurkleppen, ventielen, drukvat, voorraadvat, (eventueel) koeler, (eventueel) vochtfilter.

De investering komt voor 50 % van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 1099. Prei-droogschoningslijn

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het schonen van prei door middel van een droogproces, waarbij alleen in de laatste fase van de reiniging (voor het verpakken) water wordt gebruikt in een hoeveelheid van maximaal 300 liter per uur,

en bestaande uit: prei-droogschoningsinstallatie.

B 1100. Smeeroliesysteem voor dieselmotoren

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: continue verversing en suppletie van smeerolie van dieselmotoren zodanig dat de periodieke algehele olieverversing achterwege kan blijven,

en bestaande uit: smeeroliesuppletietank, (eventueel) continue oliepeilmeting, meet- en regeleenheid, doseringseenheid inclusief bijbehorende leidingen en appendages.

E 1102. Centrifuge

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het verwijderen van onopgeloste deeltjes uit bedrijfsafvalwater en slib met een maximale hydraulische capaciteit van 50 m3/uur,

en bestaande uit: voedingspomp, centrifuge, (eventueel) opvangvoorzieningen voor afgescheiden deeltjes.

E 1103. Decanter

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het afscheiden van zware en lichte componenten uit bedrijfsafvalwater of industrieel slib met een hydraulische capaciteit van maximaal 50 m³/uur,

en bestaande uit: voedingspomp, decanter, (eventueel) opvangvoorzieningen voor afgescheiden componenten.

E 1104. Vloeistofcycloon

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het afscheiden van deeltjes (al dan niet geëmulgeerd) uit bedrijfsafvalwater met een maximale hydraulische capaciteit van 100 m³/uur,

en bestaande uit: voedingspomp, vloeistofcycloon, (eventueel) opvangvoorzieningen voor afgescheiden componenten.

E 1105. Skimmer

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het verwijderen van olie uit bedrijfsafvalwater met een maximale hydraulische capaciteit van 50 m³/uur,

en bestaande uit: olieskimmer, (eventueel) opvangvoorzieningen voor afgescheiden olie.

E 1106. Kleurstofverwijderingsinstallatie

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het verwijderen van kleurstof uit bedrijfsafvalwater met behulp van een absorbens,

en bestaande uit: (eventueel) bufferbassin, pomp, absorbtie-eenheid.

E 1107. Zeoliet adsorbtie-installatie

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het verwijderen van verontreinigingen uit bedrijfsafvalwater door middel van adsorbtie aan zeoliet,

en bestaande uit: adsorbtie-installatie, (eventueel) pomp, (eventueel) regeneratiesysteem.

E 1108. Gesloten reservoir of bezinkbassin

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: de opslag van verontreinigd water, afkomstig van het schoon- en grondvrij maken van geoogste land- en tuinbouwproducten ten behoeve van hergebruik,

en bestaande uit: betonnen bezinkbassin of reservoir, aanvoerleidingen, (eventueel) buffer, (eventueel) retourleiding.

E 1109. Rioolaansluiting voor land- en tuinbouwbedrijven

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: de afvoer van afvalwater of kalvergier uit stallen of afvalwater van tuinbouwkundige processen naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie of een kalvergiervoorzuiveringsinstallatie,

en bestaande uit: rioolaansluiting op (een hoofdriool van) de rioolwaterzuiveringsinstallatie of kalvergier-voorzuiveringsinstallatie, (eventueel) bezinktank.

E 1110. Opslagvoorziening voor oppervlakte-, regen- en/of recirculatiewater

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het opslaan van oppervlakte-, regen- en/of recirculatiewater ten behoeve van:

 • -

  recirculatie hiervan in de boomteelt (inclusief vaste-plantenteelt) of

 • -

  recirculatie hiervan op trayvelden voor de aardbeienteelt of

 • -

  voor nachtvorstberegening in de fruitteelt of

 • -

  reiniging van de stallen in de veehouderij,

en bestaande uit: vloeistofdicht bassin of vloeistofdichte silo of tank, (eventueel) aan- en afvoerleidingen, (eventueel) afdekfolie, (eventueel) pomp.

E 1111. Vochtmeetapparatuur

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor:

 • a. het meten van het vochtgehalte in de grond en het op basis hiervan aansturen van beregeningsapparatuur in buitenteelten (bijvoorbeeld in potten of containers),

  en bestaande uit: tensiometers, elektronische besturing van de watertoediening, watertoedieningssysteem, of

 • b. het bepalen van het vochtgehalte van weiland en akkerbouwpercelen door middel van een scintillometer,

  en bestaande uit: scintillometer; zend- en detectiemast, dataverwerkingsapparatuur, elektronische besturing van de watertoediening, watertoedieningssysteem.

E 1112. Recirculatiesysteem voor teelt op matten

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het gebruik van recirculatiewater voor het water geven door middel van bevloeiing van buiten op matten gekweekte producten,

en bestaande uit: pomp, leidingen, kranen, opvanggoten, (eventueel) ontsmettingsinstallatie, (eventueel) tensiometers. Exclusief de matten.

E 1113. Oppervlaktewaterbenuttingsinstallatie

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het benutten van oppervlaktewater als proces- of koelwater in bestaande installaties, waarbij wordt overgeschakeld van grondwater naar oppervlaktewater,

en bestaande uit: (eventueel) (voor)zuivering, pomp, leidingwerk, (eventueel) recirculatie-installatie. Exclusief de afvalwaterzuivering.

B 1115. Borstelbaan voor scheepsrompreiniging

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het onder water door middel van roterende borstels reinigen van een scheepsromp welke niet is behandeld met aangroeiremmende verf,

en bestaande uit: borstelinstallatie, elektromotor, opvangbak.

B 1116. Beluchter op zonne-energie

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het beluchten van (afval)water door middel van een beluchter die werkt op fotovoltaïsche energie,

en bestaande uit: beluchter met zonnecellen.

B 1117. Bioreactor met verminderde slibretentie voor stikstof-verwijdering

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: de biologische behandeling van stikstofrijk afvalwater waarbij nitrificatie en denitrificatie plaatsvindt zonder nitraatvorming,

en bestaande uit: bioreactor, (lamellen)afscheider, chemicaliëndosering, compressor, beluchtingsinstallatie, menger, koolstofbrondosering, (eventueel) warmtewisselaar.

B 1118. Hoog rendement waterontharder

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het ontharden van water,

en bestaande uit: ionenwisselaar met een capaciteit van 25 tot 100 m³ per uur, waarbij het zoutgebruik aantoonbaar minder is dan 30 gram per graad Duitse Hardheid per kubieke meter, verdeelsystemen, besturingsunit.

B 1119. Ondergrondse regenwateropslagvoorzieningen

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het individueel of collectief opslaan van regenwater ten behoeve van gebruik als gietwater in de glastuinbouw met een totale opslagcapaciteit van tenminste 1000 m³ per hectare glasoppervlak,

en bestaande uit: ondergrondse wateropslagvoorziening. Exclusief de pompen, leidingen, kasdek en goten

B 1121. Mobiele schonings-installatie

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het wassen van plantaardige producten in een mobiele schoningsinstallatie, waarbij plantaardige delen, zand en slib worden afgescheiden en waarbij het spoelwater wordt hergebruikt,

en bestaande uit: mobiele schoningsinstallatie voor plantaardige producten, (eventueel) waterzuiveringsappara-tuur.

B 1123. Fosfaatverwijderingsinstallatie

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het verwijderen van fosfaat in combinatie met stikstof uit anaërobe afvalwaterstromen door middel van de vorming van magnesiumammoniumfosfaat,

en bestaande uit: beluchtingstanks, buffertank, reactietank, benzinktank, doseerinstallatie voor magnesiumoxide, ontwateringspers, opslagtank, pompen, vijzels.

2. Investeringen ter voorkoming of beperking van luchtverontreiniging

[Vervallen per 01-01-2004]

CATEGORIE I (40 %)

F 2096. Stal

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het huisvesten van vee in een bedrijf dat dierlijke landbouwproducten produceert volgens de voorschriften van het Landbouwkwaliteitsbesluit biologische productiemethode,

en bestaande uit: stal.

G 2150. Luisdichte gaaskas

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het vrij van insecten en dergelijke telen of opkweken van gewassen, ter beperking van het gebruik van chemische middelen,

en bestaande uit: luisdicht gaas met ondersteuningsmateriaal, (eventueel) toegangssluis met dubbele deur.

G 2155. Ammoniakemissieverminderende staltechnieken

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het beperken van de ammoniakuitstoot in bestaande varkens-, rundvee- en pluimveestallen door middel van ammoniakemissie reducerende technieken, die onderdeel uitmaken van een Groen-Labelstalsysteem, of een stalsysteem waarvan de ammoniakemissie ligt op of onder de groenlabelgrenswaarde,

en bestaande uit: eventueel mestband, eventueel mestschuif, eventueel smalle of V-vormige mestgoten, (eventueel) roosters, (eventueel) beluchtingsinstallatie, (eventueel) luchtwassysteem, (eventueel) zuurdoseringsinstallatie, (eventueel) zuuropslag, (eventueel) mestkoeling, (eventueel) mestdroging in de stal, (eventueel) spoelgoten, (eventueel) spoelinstallatie, (eventueel) aanpassingen aan de vloer, (eventueel) mestafvoersysteem.

F 2165. Emissie-arme en diervriendelijke rundveestal

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het op diervriendelijke wijze houden van rundvee in stallen met een zeer lage ammoniakemissie,

en bestaande uit: stal met emissiebeperkende en diervriendelijke voorzieningen, zoals vermeld in bijlage 2 van deze regeling.

F 2166. Emissie-arme en diervriendelijke varkensstal

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het op diervriendelijke wijze houden van varkens in stallen met een zeer lage ammoniakemissie,

en bestaande uit: stal met emissiebeperkende en diervriendelijke voorzieningen, zoals vermeld in bijlage 2 van deze regeling.

F 2167. Emissie-arme en diervriendelijke pluimveestal

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het op diervriendelijke wijze houden van pluimvee in stallen met een zeer lage ammoniakemissie,

en bestaande uit: stal met emissiebeperkende en diervriendelijke voorzieningen, zoals vermeld in bijlage 2 van deze regeling.

CATEGORIE II (30 %)

A 2013. Membraanscheidingsinstallatie voor gasmengsels met gehalogeneerde gassen

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het zuiveren van (af)gassen, rookgassen of afvallucht door middel van membraanscheiding,

en bestaande uit: membraanscheidingsunit, (eventueel) vacuümpomp, (eventueel) voorfilter, pomp, (eventueel) condensor, (eventueel) olienevelfilters, (eventueel) filter, (eventueel) blower, (eventueel) dehydrator.

A 2018. NOx-reductie-unit voor stationaire gasmotor

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het verminderen van emissie van NOx tot een niveau minder dan 65 g NOx/GJ bij nominale belasting,

en bestaande uit: driewegkatalysator of lean-burn injectiesysteem.

A 2022. Regeneratieve thermische naverbrander voor procesafgassen

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het thermisch naverbranden van procesafgassen, waarbij de vrijkomende energie wordt teruggewonnen,

en bestaande uit: (reversed flow) verbrandingskamers, (eventueel) keramisch bed, branders, ventilatoren, warmtewisselaars, (eventueel) aërosolfilter of stoffilter.

A 2024. Foto-oxidatie-installatie

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het vernietigen van geur- en koolwaterstoffen in procesafgassen door oxidatie met UV-licht in combinatie met waterstofperoxide of ozon of zuurstofradicalen,

en bestaande uit: UV-reactor, (eventueel) waterstofperoxidewasser, (eventueel) wastoren, (doseer)pompen, (eventueel) ventilator, (eventueel) ozongenerator, (eventueel) ozonabsorber/restozonvernietiger, (eventueel) zuurstofradicaalgenerator, (eventueel) tanks.

A 2028. Dampretoursysteem

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het terugvoeren en eventueel behandelen van damp die vrijkomt bij het vullen of ledigen van opslagtanks,

en bestaande uit: dampretourleiding, (eventueel) dampretourleidinglaadarm, (eventueel) vloeistofvanger, (eventueel) filter, (eventueel) vlambeveiliging, (eventueel) compressor, (eventueel) adsorber, (eventueel) gaswasser, (eventueel) koelcondensatieeenheid, (eventueel) naverbrander.

A 2042. Bewegend kalksteenbedreactor voor fluorideverwijdering

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het verwijderen van fluoriden uit proceslucht door middel van binding aan een langzaam bewegend bed van kalksteenkorrels, waarbij de verrijkte kalk continu wordt verwijderd,

en bestaande uit: kalksteenbedreactor, kalkopslagsilo, kalkafvoerinstallatie, (eventueel) peltrommel, (eventueel) pelmolen.

A 2044. Gaswasser

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het verwijderen van gasvormige verontreinigingen uit afgassen die niet afkomstig zijn van afval- of slibverbrandingsinstallaties, door middel van het oplossen van de verontreinigende stoffen in een vloeistof, waarbij de wasvloeistof wordt gerecirculeerd of nuttig wordt toegepast,

en bestaande uit: wassysteem, (eventueel) ventilator, (eventueel) druppelvanger, pompen, (eventueel) chemicaliëndosering, tanks, (eventueel) wasvloeistofbehandelingssysteem.

A 2047. Biologisch luchtfilter

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: de microbiologische afbraak van geurstoffen of vluchtige koolwaterstoffen,

en bestaande uit: bak of vat met biomassa op dragermateriaal, ventilator, (eventueel) filterbevochtigingsinstallatie, (eventueel) afgasbevochtigingsinstallatie, (eventueel) demister, (eventueel) afgassenkoelinstallatie.

A 2060. Ontzwavelingsinstallatie

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het ontzwavelen van rookgassen die niet afkomstig zijn van afval- of slibverbrandingsinstallaties, raffinaderijen of de petrochemie, gevolgd door de productie van:

 • a. elementair zwavel,

  en bestaande uit: (eventueel) wastorens, (eventueel) pompen, (eventueel) concentratieverhogingsstap, (eventueel) indikker, (eventueel) reactoren, (eventueel) verwerkingseenheid, (eventueel) membraaninstallatie, (eventueel) oxidatiereactor,

 • b. zwavelzuur of zwaveligzuur,

  en bestaande uit: (eventueel) reactievat, (eventueel) chemicaliëndosering, (eventueel) warmtewisselaar, (eventueel) ventilatoren, (eventueel) membraaninstallatie, (eventueel) condensatie-eenheid.

A 2062. Katalytische naverbrander

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het naverbranden van verontreinigingen in procesafgassen die vrijkomen uit stationair opgestelde installaties door middel van een katalytische naverbrander,

en bestaande uit: katalytische naverbrander, (eventueel) warmtewisselaar, (eventueel) ventilator, (eventueel) aërosolfilter of stoffilter.

A 2063. Selectieve katalytische reductieinstallatie (SCR)

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het omzetten, door middel van chemische reductie, van stikstofoxiden in afgassen en rookgassen met uitzondering van eenheden in energiecentrales met een vermogen groter dan 300 MWt en afval- en slibverbranding,

en bestaande uit: katalysator, reactor.

A 2071. Elektrofiltrerende venturi

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het ontstoffen van afgassen die niet afkomstig zijn van afval- of slibverbrandingsinstallaties, door middel van een venturiwasser met een elektrisch veld,

en bestaande uit: elektrofiltrerende venturi, tank, pomp.

A 2072. Ontstoffingsinstallatie

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het verwijderen van stofdeeltjes en dioxine uit afgassen niet afkomstig van afval- of slibverbrandingsinstallaties via adsorptie aan een adsorbens,

en bestaande uit: afgasverzamelsysteem, ventilator, stoffilter, adsorptiemiddelinjectiesysteem.

A 2085. Olie-absorptie-installatie met regeneratie

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het terugwinnen van oplosmiddelen uit proceslucht door middel van absorptie van de oplosmiddelen in olie gevolgd door destillatie,

en bestaande uit: olie-absorber, inertgassysteem, (eventueel) warmtewisselaar, destillatie-eenheid.

A 2091. Selectieve non-katalytische reductie-installatie (SNCR)

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het omzetten van NOx in rookgassen door middel van injectie van ureum of ammoniak,

en bestaande uit: ammoniak- of ureuminjectiesysteem, tank, leidingen.

A 2095. Biogaswasser

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het verwijderen van gasvormige verontreinigingen uit afgassen die niet afkomstig zijn van afval- of slibverbrandingsinstallaties, door middel van een biologische wasinstallatie,

en bestaande uit: biomassa op dragermateriaal, tank, (eventueel) ventilator, (eventueel) druppelvanger, (eventueel) chemicaliëndoseerinstallatie, (eventueel) wasvloeistofbehandelingssysteem.

A 2097. Vernietigingsinstallatie voor dioxine of voor benzofuranen

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het afvangen en eventueel vernietigen van dioxinen of benzofuranen uit afgassen door middel van een absorptie en/of een chemisch of katalytisch proces,

en bestaande uit: (eventueel) absorptie-installatie, (eventueel) reactor, (eventueel) katalysator, (eventueel) regeneratie-eenheid.

A 2102. Ombouwset van dieselmotoren naar LPG- of aardgasmotoren

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het ombouwen van dieselmotoren van voertuigen in het goederenwegtransport met een minimaal vermogen van 100 kW of van motorvoertuigen die zijn ingericht voor het vervoer over de weg van meer dan 8 personen, de bestuurder daaronder niet begrepen, naar motoren voor deze voertuigen die aardgas dan wel LPG als brandstof gebruiken, ten behoeve van het beperken van de emissie van NOx en deeltjes,

en bestaande uit: voertuiggebonden installatie voor opslag, toevoer, injectie en ontsteking van aardgas of LPG.

A 2105. Biologisch ontzwavelingssysteem

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het behandelen van zwavelhoudende afgassen door middel van een biologisch ontzwavelingssysteem, waarbij primair zwavel wordt gevormd,

en bestaande uit: gaswasser, biologische zwavelreactor, zwavelopwerkingseenheid, voorraadtanks.

A 2108. Recuperatieve natwasser

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het verwijderen van stofvormige verontreinigingen uit afgassen of voor het reinigen van afzuiglucht van galvanische processen door middel van een natwasser, waarbij de verontreinigingen uit de vloeistoffase worden teruggewonnen en hergebruikt,

en bestaande uit: natwasinstallatie, wasvloeistofverwerkingseenheid, pomp.

A 2123. Ondervuringssysteem

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het voorkomen of beperken van emissies van koolwaterstoffen in procesafgassen of ruimtelucht afkomstig van de productie of verwerking van kunststoffen of bij veredeling van textiel door middel van ondervuring,

en bestaande uit: (eventueel) afzuiginstallatie, leidingen, (eventueel) aanpassing aan de brander.

De investering komt voor 50 % van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

A 2125. Groen Label kas

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het bedrijfsmatig telen van gewassen in een kas waarvan, door middel van een verklaring afgegeven door een door de Raad voor Accreditatie erkende organisatie, is vastgesteld dat de betreffende kas voldoet aan de basiseisen en aan het aantal punten voor de keuzemaatregelen dat geldt voor de betreffende teelt, als vastgesteld in Bijlage 2 bij de Regeling Groenprojecten 2002 (Staatscourant nr. 1, 2 januari 2002),

en bestaande uit: Groen Label kas, kasdek, gevels, teelttechnische en klimaattechnische voorzieningen.

A 2134. Brandstofcelsysteem voor de aandrijving van transportmiddelen

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het opwekken van elektrische energie met een vermogen van maximaal 1000 kW waarbij een brandstof rechtstreeks wordt omgezet in elektrische energie, ten behoeve van aandrijving van transportmiddelen,

en bestaande uit: systeem van brandstofcellen, elektrisch aandrijfsysteem.

A 2136. Oxidatiebed met circulerend dragermateriaal

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het in een oxidatiebed met circulerend dragermateriaal gecombineerd biologisch reinigen van lucht en afvalwater, welke niet afkomstig zijn van afval- of slibverwerkingsinstallaties,

en bestaande uit: cilindrisch filter met biomassa op dragermateriaal, voedingspomp, recirculatiepomp, dragercirculatiesysteem, ventilator.

A 2160. Gesinterd ontstoffings-filter

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het afscheiden van stof uit afgassen door middel van een gesinterd filter met een maximale doorlaat van 1 mg/Nm³,

en bestaande uit: gesinterd filter, filterhuis, (eventueel) systeem voor periodieke reiniging

A 2164. Vacuüminstallatie voor het aftappen van SF6

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het vacumeren van hoogspanningsinstallaties ten behoeve van de recycling van SF6,

en bestaande uit: vacuüminstallatie (mobiel of vast) met appendages.

A 2173. CO2Reinigings- of ontsmettingsinstallatie

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het reinigen en/of ontvetten van materialen en producten met superkritisch CO2,

en bestaande uit: CO2-ontvettings- of reinigingsvat, pomp, condensatie-eenheid, vuilopvangeenheid, (eventueel) koelinstallatie, (eventueel) verwarmingsinstallatie.

A 2174. Katalytische reductie installatie

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het omzetten, door middel van chemische reductie en/of ontleding, van distikstofoxide (lachgas, N2O) in afgassen en rookgassen,

en bestaande uit: katalysator, reactor, (eventueel) injectiesysteem.

CATEGORIE III (15 %)

B 2000. Ontvettings- en reinigingsinstallatie

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het ontvetten en reinigen door middel van een installatie uitsluitend geschikt voor een reinigingsmiddel zonder vluchtige organische oplosmiddelen,

en bestaande uit: ontvettings- en reinigingsinstallatie, pompen, (eventueel) verwarmingssysteem, (eventueel) drooginstallatie, (eventueel) water- of badreinigingsinstallatie.

De investering komt voor 50 % van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 2004. CO2-benuttingssysteem voor bierbrouwerijen

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het terugwinnen van CO2 dat vrijkomt bij het vergistingsproces in bierbrouwerijen,

en bestaande uit: afzuigsysteem, compressor, condensatiesysteem, (eventueel) opslagtank, (eventueel) verdampingsinstallatie.

B 2009. Koelapparatuur ontmantelingsinstallatie

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het terugwinnen van halogeenhoudende koelvloeistoffen afkomstig van koel- en vriesapparatuur, met scheiding van olie en koelmiddel,

en bestaande uit: hefinrichting, boorinrichting, compressorpotopener, (eventueel) kopertrekker, ontgassingstank, scheidingstank, opslagfles.

B 2014. Low-NOx-brander

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het verminderen van de NOx-vorming bij gasgestookte ketels en fornuizen met een thermisch vermogen van 100 kWt tot 300 MWt door toepassing van brander-/vuurhaardtechnieken, zodanig dat de NOxuitworp met het rookgas over het gehele regelbereik cq. werkingsgebied niet meer bedraagt dan 50 mg/m³ (3 % O2), gemeten volgens de Regeling meetmethoden emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer (BEES A en B) dan wel blijkens wettelijk erkende branderkeuringen,

en bestaande uit: brander of brander-ketelcombinatie (met uitzondering van keervlamketels) indien het thermisch vermogen maximaal 1 MWt is, of alleen brander indien het thermisch vermogen groter is dan 1 MWt, (eventueel) thermische verbrandingskamer, de ventilatoren, de gas/lucht-regeling en branderbeveiligingen, rookgasrecirculatie en poorten en omkastingen voor gas- en luchttoevoer.

De investering komt voor 50 % van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 2015. Low-NOx-gasturbine

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het opwekken van elektrische energie door middel van een gasturbine met een vermogen van maximaal 10 MWas, waarvan de NOx-emissie kleiner is dan 30 g/GJ (gemeten volgens de Regeling meetmethoden emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A),

en bestaande uit: gasturbine.

De investering komt voor 50 % van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 2016. Mechanische reinigingsmachine

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het mechanisch reinigen van de champignonteeltcellen zonder gebruik van ontsmettingsmiddelen,

en bestaande uit: schrobmachine.

B 2017. Oxidatiekatalysator voor stationaire gas- of dieselmotoren

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het verminderen van emissie van koolwaterstoffen en koolmonoxide van stationaire gas- of dieselmotoren,

en bestaande uit: oxidatiekatalysator, (eventueel) roetfilter.

B 2019. Gas- en dampadsorber met regeneratie

[Vervallen per 01-01-2004]

 • a. bestemd voor: het verwijderen van vluchtige organische stoffen, geurstoffen en dampen uit afgassen door middel van adsorptie, gevolgd door regeneratie van het adsorptiemiddel en terugwinning of vernietiging van de vluchtige organische stoffen,

  en bestaande uit: adsorber, regeneratie-eenheid, of

 • b. bestemd voor: het verwijderen van zware metalen uit afgassen door middel van adsorptie, gevolgd door regeneratie van het adsorptiemiddel en terugwinning van de metalen,

  en bestaande uit: adsorber, regeneratie-eenheid.

B 2020. Adsorptierotor voor het concentreren van oplosmiddelen in luchtstromen

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het concentreren van lage concentraties koolwaterstoffen of zware metalen uit luchtstromen met een hoog debiet door adsorptie op een met adsorbens bedekte rotor, waarbij de koolwaterstoffen of zware metalen tegelijkertijd worden gedesorbeerd door partiële verhitting van de rotor door een hete luchtstroom met een lager debiet,

en bestaande uit: ventilator, adsorptierotor, filter, (eventueel) naverbrander.

B 2023. Polyethyleenschuiminstallatie

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het produceren van polyethyleenschuim door middel van een systeem zonder cfk's of koolwaterstoffen als blaasmiddel,

en bestaande uit: doseer- en mengeenheid, blaasmiddelopslag en doseersysteem, schuimproductiemachine.

De investering komt voor 50 % van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 2025. Vacuümpompeenheid met recirculatiesysteem

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het voorkomen van emissies van vluchtige organische verbindingen door samenbundeling van meerdere waterringpompen tot een enkele eenheid en aansluiting op een gezamenlijke buffer, waarbij dampen uit de buffer worden gecondenseerd, opgevangen en gerecirculeerd,

en bestaande uit: vacuümpompen (waterringpompen), waterbuffer met recirculatiesysteem, condensor.

De investering komt voor 50 % van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 2027. Gesloten koelmediumsysteem met oplosmiddel-terugwinning

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het koelen van proceswater met een gesloten koelsysteem en een warmtewisselaar, waarbij het oplosmiddel door middel van destillatie uit het circulatiewater wordt teruggewonnen,

en bestaande uit: tanks, warmtewisselaar, destillatiekolom, koeltoren, koelwater-behandelings-eenheid.

B 2031. Magneetkoppeling

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het voorkomen van verliezen langs as en pakkingen door toepassing van een hermetisch gesloten krachtoverbrenging voor (filter)pompen, mengers en roerders voor tanks of leidingen,

en bestaande uit: magneet, aandrijving, roerder of pomp.

B 2032. Dubbele mechanische asafdichting

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het verminderen van lek- en verdampingsverliezen van vluchtige organische stoffen langs roterende assen van machines,

en bestaande uit: dubbele mechanische asafdichting welke voldoet aan de norm API 610, plan 53.

De investering komt voor 50 % van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 2033. Geurbestrijdingssysteem

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het afbreken van geurcomponenten door toepassing van enzympreparaten die worden verneveld in afgasleidingen of een contactruimte,

en bestaande uit: enzymdoseer- en verstuivingseenheid, (eventueel) contactruimte, leidingwerk, appendages, besturingseenheid.

B 2034. Afsluiter voorzien van een metalen balg

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het regelen of beperken van de omvang van stromen van vluchtige organische stoffen in leidingen, waarbij de afsluiteras is voorzien van een metalen balg die verdampings- of lekverliezen voorkomt,

en bestaande uit: afsluiter met metalen balg.

De investering komt voor 50 % van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 2036. Installatie voor het opbrengen van oplosmiddelvrije en/of waterverdunbare verf/was/-coating/-lijm

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het opbrengen van uitsluitend water-verdunbare en/of oplosmiddelvrije verf, coating, (kleur)was, lijm,

en bestaande uit: (eventueel) ringleiding, (eventueel) spoelpomp, op- of aanbrengvoorzieningen, (eventueel) spuitpistolen, (eventueel) circulatiepomp, (eventueel) warmtewisselaar, (eventueel) droogapparatuur.

Exclusief de spuitcabine en het transportsysteem..

De investering komt voor 50 % van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 2037. Roterende deeltjesscheider

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het verwijderen van stof uit afgassen niet afkomstig van afval- en slibverwerkingsinstallaties en energiecentrales, door middel van een roterend filter dat is opgebouwd uit axiale kanalen,

en bestaande uit: roterende deeltjesscheider, regeneratie-eenheid.

B 2039. Schoenreparatie-unit

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het repareren en/of veranderen van schoenen met behulp van een reparatie-unit die voorzien is van een lijm- en drooggedeelte ten behoeve van waterverdunbare lijmen, een luchtafzuiging met koolfilter voor oplosmiddel bevattende lijmen, een stofafzuiginstallatie met (de mogelijkheid van) luchtrecirculatie en een automatische uitschakeling bij geen gebruik,

en bestaande uit: schoenreparatie-unit.

De investering komt voor 50 % van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 2040. Gesloten hangende transportband

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het stofvrij transporteren van bulkgoederen door middel van een systeem met een flexibele hangende, rondom gesloten transportband,

en bestaande uit: flexibele, hangende transportband, ophanging, (eventueel) bandondersteuning, aandrijving, los- en laadsysteem. Exclusief opslagsysteem.

B 2041. Poederkalkreactor met doekfilter voor fluorideverwijdering

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het versproeien van calciumhydroxide of calciumcarbonaat met als doel fluoriden uit de proceslucht te binden en vervolgens door middel van een doekfilter af te vangen,

en bestaande uit: reactor, kalkpoederverstuiver, kalkopslagsilo, doekfilter.

B 2043. Elektrostatisch filter

[Vervallen per 01-01-2004]

 • a. bestemd voor: het verwijderen van rookdeeltjes uit afgas afkomstig van vis-, vlees- en kaasrokerijen, of

 • b. bestemd voor: het verwijderen van bestrijdingsmiddelen uit afgassen van zaaizaadbehandelingssystemen, of

 • c. bestemd voor: het verwijderen van stof uit afgas van stralen, lassen, solderen, vlamspuiten of thermisch verzinken, of

 • d. bestemd voor: het verwijderen van stof uit afgas van glassmeltovens, of

 • e. bestemd voor: het verwijderen van stof uit afgas van houtverbrandingsinstallaties in de houtindustrie, of

 • f. bestemd voor: het verwijderen van deeltjes uit afgassen van processen met een emissie van minder dan 10 mg/Nm³,

en bestaande uit: ventilator, elektrostatisch filter, opvangreservoir.

B 2045. Flexibel klepsysteem voor overslag van bulkgoederen

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het verminderen van stofemissies bij overslag van bulkgoederen door afdekking van de bunker met een flexibel klepsysteem, waarbij onder de kleppen onderdruk wordt gehandhaafd,

en bestaande uit: flexibele kleppen, vacuümpompen.

B 2046. Metaalgaasfilter voor verbrandingsinstallaties voor schoon resthout

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het verwijderen van stof uit rookgassen van verbrandingsinstallaties voor schoon resthout,

en bestaande uit: ventilator, metaalgaasfilter, stofopvangreservoir.

B 2048. Natstraalinstallatie

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het stofvrij stralen van oppervlakken met behulp van een nat of vochtig straalmiddel,

en bestaande uit: compressor, tank, straaleenheid, slangen, filter, waterpomp.

De investering komt voor 50 % van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 2049. Aardgasafleverstation

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het afleveren van aardgas als motorbrandstof voor voertuigen,

en bestaande uit: compressor, bufferopslag, afleverzuil, droger.

B 2052. Condensatie-installatie

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het terugwinnen van vluchtige koolwaterstoffen (met uitzondering van cfk's) uit procesafgassen of verontreinigde luchtstromen, door middel van condensatie gevolgd door afscheiding,

en bestaande uit: warmtewisselaar, koelunit, tank voor koelmedium, (eventueel) adsorber.

B 2053. Opbrenginstallatie voor UV-lak

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het opbrengen van lakken die onder invloed van UV-licht uitharden,

en bestaande uit: lakopbrenginstallatie, (eventueel) lakterugwinningsinstallatie, UV-belichtingseenheid, (eventueel) in de laklijn opgenomen schuurmachine. Exclusief de spuitcabine en het transportsysteem.

De investering komt voor 50 % van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 2057. UV-belichtingseenheid

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het doen uitharden van lakken, verven, inkten en lijmen door UV-belichting,

en bestaande uit: UV-lampen. Exclusief het doorvoersysteem.

De investering komt voor 50 % van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 2061. Multicycloonfilter voor verbrandingsinstallaties voor schoon resthout

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het verwijderen van stof uit rookgassen van verbrandingsinstallaties voor schoon resthout met een vermogen kleiner dan 0,5 MWt,

en bestaande uit: ventilator, multicycloonfilter, stofopvangreservoir.

B 2064. Gesloten koeltunnel

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het voorkoelen van voorgebakken aardappelproducten door middel van een indirecte koeling met buitenlucht, waarbij geen direct contact is tussen buitenlucht en product en geen gebruik wordt gemaakt van een mechanische koelmachine,

en bestaande uit: koeltunnel, transportband, ventilator, warmtewisselaars.

B 2065. Watergeïnjecteerde schroefcompressor

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het samenpersen van lucht door middel van een schroefcompressor die voor de koeling en smering uitsluitend gebruik maakt van water,

en bestaande uit: schroefcompressor, (eventueel) waterbereidingseenheid.

De investering komt voor 50 % van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 2066. Droog rookgasreinigingsinstallatie

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het behandelen van het afgas van verbrandingsprocessen dat niet afkomstig is van afval- of slibverbrandingsinstallaties door middel van een droogreinigingssysteem,

en bestaande uit: (eventueel) mengers, reactor, (eventueel) warmtewisselaar, (eventueel) filterinstallatie, doseerinstallatie.

B 2067. Elektrisch aangedreven voertuig/vaartuig

[Vervallen per 01-01-2004]

 • a. bestemd voor: het vervoer van goederen of personen over de openbare weg met behulp van een voertuig met minder dan 4 wielen, uitgerust met een elektromotor en een accu als energiebron voor de aandrijving, of

 • b. bestemd voor: het vervoer van goederen of personen over de openbare weg met behulp van een voertuig met vier of meer wielen met een elektromotor als hoofdmotor (elektro-auto), eventueel in combinatie met een verbrandingsmotor (hybrideauto), waarvoor een belastingplicht bestaat op grond van de Wet op de Motorrijtuigenbelasting 1966, of

 • c. bestemd voor: het vervoer van goederen of personen over openbaar vaarwater met behulp van een vaartuig met voor de aandrijving uitsluitend een elektromotor,

en bestaande uit: elektrisch aangedreven voer- of vaartuig, (eventueel) oplaadstation.

De investering komt voor 20 % van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 2068. PUR-schuimverwerkingsinstallatie

[Vervallen per 01-01-2004]

 • bestemd voor: het terugwinnen van cfk's uit pur-schuim,

  en bestaande uit: shredder, pers, condensatiekolom, cfk-opslagtank, invoermechanisme, (eventueel) waterzuivering, of

 • bestemd voor: het verwerken van pur-schuim, nadat het vrijkomende cfk is teruggewonnen, tot platen, briketten of korrels,

  en bestaande uit: (eventueel) shredder, (eventueel) menger, (eventueel) wals, (eventueel) pers.

B 2069. Tapijt- en meubelreinigingsinstallatie

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het reinigen van tapijten en meubels door middel van een mobiele thermische hogedrukreinigingsinstallatie, waarbij warmte en druk worden opgewekt door middel van een warmtekrachtkoppeling en waarbij de afgassen over een katalysator worden geleid en het afvalwater wordt opgevangen,

en bestaande uit: tapijt- en meubelreinigingsinstallatie.

B 2070. Terugwininstallatie voor overspray

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het terugwinnen van overspray ten behoeve van hergebruik van de overspray van verf- en laksystemen,

en bestaande uit: opvangscherm of condenswand, schraap- en opvangsysteem.

B 2073. Tweetrapsfiltratie-installatie

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het afscheiden van stof uit procesafgassen door middel van tweetrapsfiltratie (twee opeenvolgende filtratiestappen), waarbij het stof zelf als filtermedium fungeert,

en bestaande uit: roestvrijstalen filter, wisselkleppen, filterhuizen.

B 2074. Vloeibare rook dompel- of douche- of vernevelingsysteem

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het roken van kaas, vis en vleeswaren door middel van onderdompelen of douchen van deze producten in een oplossing of verneveling van vloeibare rook,

en bestaande uit: vloeibare rook dompel- of douche- en/of vernevelingsysteem.

B 2075. Windzifter voor vaste stof met materiaalterugwinning

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het afscheiden van fijn stof uit bulkgoederen door middel van een windzifter, waarbij het afgescheiden stof wordt gegranuleerd en teruggevoerd naar de bulk,

en bestaande uit: trilgoot, blaasnozzles, cycloon, expansiekamer, draaisluis, ventilator, filters, granuleringskamer, (eventueel) bevochtingsinstallatie, (eventueel) retourtransportsysteem.

De investering komt voor 50 % van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 2076. Mobiel monstername-apparaat voor de gastankvaart

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het bemonsteren van gastanks in de gastankvaart door middel van een mobiel gesloten systeem, waarbij geen emissie van de gassen optreedt,

en bestaande uit: bemonsteringseenheid met circulatiepomp, inertgastank, (aansluiting op) dampretourleiding.

B 2081. Oxidatie-katalysator voor dieselmotoren

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het verminderen van de emissies van koolwaterstoffen en koolmonoxide van dieselmotoren van:

 • -

  voertuigen in het goederen wegtransport met een minimaal totaalgewicht (inclusief lading) van meer dan 3500 kg, of van motorvoertuigen die zijn ingericht voor het vervoer over de weg van meer dan 8 personen, de bestuurder daaronder niet begrepen, of

 • -

  vaartuigen, of

 • -

  landbouwmachines, of

 • -

  grondverzetmachines,

en bestaande uit: oxidatiekatalysator, (eventueel) roetfilter.

B 2083. Opbrenginstallatie voor hotmeltcoating of hotmeltwas of hotmeltlijm

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het, zonder gebruik te maken van oplosmiddelen, aanbrengen van coating of was of lijm die door verwarming op verwerkingsviscositeit komen,

en bestaande uit: (eventueel) spuitcabine of opbrenginstallatie, verwarmingseenheid, pomp, applicatie-apparatuur. Exclusief materiaaldoorvoersysteem.

De investering komt voor 50 % van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 2084. Elektrostatische verf- of lakspuitinstallatie voor het handmatig verspuiten

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het handmatig elektrostatisch verspuiten van verf of poederlak,

en bestaande uit: pomp, slangen, elektrostatisch handspuitpistool. Exclusief de spuitcabine.

B 2087. Zeefdrukvorm/flexodrukpersspoelinstallatie

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het verwijderen van lak- of inktresten uit zeefdrukvormen/flexodrukpersen door middel van een recirculerende vloeistof in een gesloten systeem,

en bestaande uit: spoelinstallatie, sproeisysteem, rondpompsysteem, (eventueel) destillatie-eenheid en vacuümunit.

B 2089. Oplosmiddelvrije folielamineermachine

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het vervaardigen van papier/kunststoffolie-, karton/kunststoffolie- of kunststof/kunststoffolielaminaten met oplosmiddelvrije lamineermiddelen,

en bestaande uit: lamineermachine, (eventueel) mengsysteem, (eventueel) UV-eenheid.

De investering komt voor 50 % van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 2090. Droge vacuümpomp

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het opwekken van een vacuüm met behulp van een pomp zonder afdichtings- of smeermiddel in het pomphuis, waarbij een werkdruk wordt gecreëerd van maximaal 100 mbar absoluut,

en bestaande uit: roterende mechanische pomp zonder smeer- of afdichtingsmiddel in het pomphuis, (eventueel) koelsysteem.

De investering komt voor 50 % van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 2092. Variabele druk schuiminstallatie

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het produceren van polyurethaanschuim onder verlaagde druk, zonder gebruik van additioneel blaasmiddel,

en bestaande uit: doseer- en mengeenheden, schuimproductiemachine, variabele druktunnel (onderdrukinstallatie), sluissysteem.

De investering komt voor 50 % van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 2093. Rookgasbehandelingssysteem voor las-, soldeer- en snijdampen

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het afzuigen en behandelen van las-, soldeer- en snijdampen, waarbij de gezuiverde lucht gerecirculeerd kan worden,

en bestaande uit: afzuigsysteem, filtersysteem, bedieningseenheid, recirculatie-eenheid.

B 2094. Gesloten malsysteem voor kunstharsproductie

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het verwerken van kunstharsen in een gesloten systeem ter vermijding van styreenemissies, door middel van een vacuüminjectiesysteem of een overdruksysteem,

en bestaande uit: vacuüm- of persinstallatie, gesloten malsysteem, injectie-apparatuur, (eventueel) oven.

De investering komt voor 50 % van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 2099. Vloeimiddelvrije soldeerinstallatie voor printpanelen

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het zonder vloeimiddel solderen van printpanelen in een gesloten systeem,

en bestaande uit: soldeerbad, condensatie-apparatuur, voorverhittingseenheid, plasmakamer, transportsysteem.

B 2100. Kadaverkoeling

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het gekoeld bewaren van kadavers en slachtafval in:

 • a. een gekoelde container,

  en bestaande uit: container met geïntegreerde halogeenvrije koelmachine, of

 • b. een gekoelde ruimte,

  en bestaande uit: halogeenvrije koelmachine. Exclusief de gekoelde ruimte zelf.

B 2101. Elektro- of gasmotor voor schepen

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het voortstuwen van vaartuigen die, ten behoeve van de voortstuwing, uitsluitend voorzien zijn van een elektro- of gasmotor,

en bestaande uit: LPG- of aardgasmotor met tank of elektromotor met accu's, (eventueel) oplaadstation.

De investering komt voor 50 % van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 2103. Lucht-drijfgassenvulsysteem

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het vullen van metalen spuitbussen die samengeperste lucht als enig drijfgas bevatten, door middel van een vullijn, waarbij spuitkop en aanzuigslang een vaste positionering ten opzichte van de bus hebben,

en bestaande uit: vullijn, spuitkopplaatser, aanzuigslangplaatser.

B 2104. Halogeenvrij koelsysteem (ombouw)

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het koelen van ruimten of producten of processtromen door middel van een omgebouwd koelsysteem op basis van lucht, propaan, (iso)butaan, CO2 of ammoniak dat bij vergelijkbare koelcapaciteit dient ter vervanging van een hcfk of hfk bevattend koelsysteem, of een bestaand koelsysteem dat is overgegaan van hcfk of hfk op lucht, propaan, (iso)butaan, CO2 of ammoniak,

en bestaande uit: ombouw van het koelsysteem.

De investering komt voor 50 % van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 2106. Watermist/microschuim-ontstoffing

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het beperken van stofverspreiding bij sorteerlijnen, puinbreek- en recyclinginstallaties en bij de op- en overslag van stortgoed of bulkgoederen, door middel van een bevochtiging van het stortgoed met zeer fijn verneveld water dan wel met schuim dat verkregen wordt door het mengen van water met een volledig biologisch afbreekbaar schuimmiddel,

en bestaande uit: (eventueel) watervernevelingssysteem, (eventueel) bindmiddelvoorraadvat, (eventueel) mengsysteem, (eventueel) schuimtoedieningssysteem.

B 2110. Ontsmettingsinstallatie

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het ontsmetten van (grondstoffen voor) levensmiddelen, diervoeders en zaden door middel van een inertgassysteem,

en bestaande uit: inertgasgenerator of inertgasopslag, gasdistributiesysteem, (eventueel) inertgas terugwinningssysteem.

B 2111. Kasdekreinigingssysteem

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het mechanisch reinigen van kasdekken van tuinbouwkassen door middel van roterende borstels en water,

en bestaande uit: kasdekreiniger, (eventueel) rail.

B 2112. Beladingsbalg

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het verminderen van stofemissies bij het beladen van vrachtwagens of schepen,

en bestaande uit: vouwbalg, (eventueel) sluitkegel, filteraansluiting, geïntegreerd stoffilter.

B 2113. Rotatiedrukmachine

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het bedrukken van behang, ander papier of kunststof door middel van een rotatie-drukmachine, waarbij gebruik gemaakt wordt van watergedragen inkten,

en bestaande uit: rotatiedrukmachine.

De investering komt voor 50 % van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 2114. Membraanscheidingsinstallatie

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het zuiveren van afgassen of afvallucht door middel van een membraanscheidingsinstallatie,

en bestaande uit: pomp, (eventueel) vacuümpomp, membranen, (eventueel) voorfilter.

B 2116. Cilinderschoonmaakmachine

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het onder hoge druk reinigen van diepdrukcilinders en/of gegraveerde walsen door middel van een water/natriumbicarbonaat mengsel,

en bestaande uit: afgesloten reinigingsmachine met automatisch aangestuurde mechanische spuitkoppen.

B 2117. Sproeivochtsysteem of filmvochtwerk voor offsetpersen

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het toevoeren van vochtwater in offsetpersen, waardoor het rollenstelsel voor het opbrengen van vochtwater in offsetpersen (grotendeels) overbodig wordt en waarbij geen isopropylalcohol of andere oplosmiddelen worden gebruikt,

en bestaande uit:

 • a. een sproeivochtsysteem met pulserende sproeikoppen, bediening, tank, of

 • b. een filmvochtwerk met vochtwaterreservoir en rollensysteem voor de vorming van zeer fijne emulsie.

B 2118. Plaatkoelsysteem voor offsetpersen

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het koelen van offsetplaten, waardoor bestaande offsetpersen geschikt gemaakt kunnen worden voor droge offset,

en bestaande uit: luchtkoeler, blaasluchtbalken, ventilatoren, koelluchtrecirculatiesysteem, regelsysteem.

B 2119. Lagedrukpolyesterharsopbrengsysteem

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het opbrengen van polyesterhars door middel van een lagedrukspuitkop, waarbij nevelvorming wordt voorkomen,

en bestaande uit: lagedrukspuitkop, (eventueel) pomp.

De investering komt voor 50 % van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 2121. Chargeoven

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het bakken van deegproducten en het bereiden van andere voedingsmiddelen door middel van een gasoven, waarvan het verbrandingsrendement ten minste 97,5 % bedraagt en waarvan de NOx-uitstoot via de rookgassen niet meer bedraagt dan 45 mg/Nm³,

en bestaande uit: oven voorzien van metaalvezelbranders, convectiesysteem en/of een modulerende keramische foambrander.

De investering komt voor 50 % van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 2122. Stoom- of waterinjectiesysteem

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het beperken van NOx-vorming door middel van het injecteren van stoom of water in bestaande procesfornuizen, ketels, ovens en drogers, waardoor de NOx-emissie beneden 60 mg/Nm³ (3 % O2) ligt, gemeten volgens de Regeling meetmethoden emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A,

en bestaande uit: injectiesysteem, (eventueel) stoomgenerator, (eventueel) demineralisatie-apparatuur.

B 2126. Half-droge-rookgasreinigingsinstallatie

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het verwijderen van gasvormige verontreinigingen uit afgassen van glassmeltovens door middel van een half-droog procédé, op basis van soda, waarbij het rookgasreinigingsresidu wordt ingezet in het productieproces,

en bestaande uit: cycloonreactor, sodadoseerinstallatie, doekenfilter.

B 2127. Stortgaswinningsinstallatie

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het onttrekken van stortgas uit gestort afval,

en bestaande uit: stortgasonttrekkingssysteem, gasbehandelingsapparatuur, (eventueel) compressor, (eventueel) gasmotor, (eventueel) generator, (eventueel) warmtewisselaar.

B 2128. Tweetrapsfilter

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het afscheiden van stof uit een luchtstroom door toepassing van een filter dat is uitgerust met twee afzonderlijke afscheidingssystemen zodanig dat de lucht die naar de atmosfeer wordt afgevoerd niet meer dan 10 mg stof per Nm³ bevat,

en bestaande uit: tweetrapsfilter.

B 2129. Emissie-arme dieselmotor

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor:

 • het aandrijven van een vaartuig dat goederen of personen transporteert op binnenwateren inclusief de Nederlandse territoriale wateren (zgn. 12 mijls-zone), of

 • het direct of indirect aandrijven van één of meer zandpompen ten behoeve van het uitvoeren van baggerwerken in de Nederlandse wateren inclusief de Nederlandse territoriale wateren (zgn. 12 mijls-zone)

  en waarvan de uitstoot van stikstofoxiden en deeltjes, vastgesteld door een onder toezicht van een door de Raad voor Accreditatie erkende organisatie, gemeten overeenkomstig hoofdstuk 8a van het Besluit Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995, voldoet aan de onderstaande per toepassing aangegeven grenswaarden:

  • toegepast als aandrijfmotor in een schip met een vaste schroef: stikstofoxiden: 7,0 g/kWh en deeltjes: 0,2 g/kWh, vastgesteld met gebruikmaking van testcyclus E2;

  • toegepast als aandrijfmotor in een schip met een verstelbare schroef: stikstofoxiden 7,0 g/kWh en deeltjes 0,2 g/kWh, vastgesteld met gebruikmaking van testcyclus E3;

  • toegepast als aandrijving van een zandpomp: 6,0 g/kWh en deeltjes 0,2 g/kWh, vastgesteld met gebruikmaking van testcyclus C1.

en bestaande uit: een emissie-arme motor, (eventueel) in- en uitbouw in het geval van vervanging van een bestaande dieselmotor.

De investering komt voor 50 % van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 2130. Ontstoffingsinstallatie elektro-oven

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het verwijderen van stof en gasvormige verontreinigingen die vrijkomen bij de bereiding van staal in een elektro-ovenschrotvoorverwarmingsinrichting,

en bestaande uit: primair afzuigsysteem, naverbrandingskamer, quencher, boosterfan, filterhuis, ventilatoren.

B 2132. Systeem voor gedeeld autogebruik

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het geschikt maken van personenauto's voor gedeeld autogebruik door middel van een geautomatiseerd registratiesysteem in de auto in combinatie met hard- en software buiten de auto, waarbij de auto in de directe nabijheid (loopafstand) van wonen, werken en winkelen wordt aangeboden en gedurende 24 uur per dag beschikbaar is,

en bestaande uit: elektronisch pasleessysteem, (eventueel) locatiezuil, (eventueel) plaatsbepalingssysteem, centraal registratiesysteem.

B 2133. Milieuvriendelijke taxi

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het taxivervoer van maximaal 8 personen, de bestuurder niet meegerekend, met een voertuig met een benzine-, LPG- of aardgasmotor die is uitgerust met een systeem voor interieurverwarming dat niet afhankelijk is van warm koelwater van de motor (standkachel) en waarvan de eventuele LPG- of aardgasapparatuur blijkens het kentekenbewijs voldoet aan de criteria om voor verlaging van de brandstoftoeslag in de Motorrijtuigenbelasting in aanmerking te komen (G3).

De investering komt voor 10 % van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 2135. Mobiele lostrechter

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het lossen van bulkgoederen in een mobiele lostrechter welke de grijper van de loskraan geheel kan omvatten en welke is voorzien van onderafzuiging en filter met uitblaasopeningen in de losrichting zodanig dat het verwaaien van stof wordt voorkomen,

en bestaande uit: lostrechter, filter, afzuigventilatoren.

B 2140. Natreinigingssysteem

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het reinigen van bovenkleding door middel van een nat proces op basis van water in plaats van perchloorethyleen,

en bestaande uit: reinigingsmachine, vormdroger, gasgestookte roterende droger.

De investering komt voor 50 % van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

E 2151. Low-NOx-brander <60 mg/m³

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het verminderen van de NOx-vorming bij gasgestookte ketels en fornuizen met een thermisch vermogen van 100 kWt tot 300 MWt door toepassing van brander-/vuurhaardtechnieken, zodanig dat de NOxuitworp met het rookgas over het gehele regelbereik cq. werkingsgebied niet meer bedraagt dan 60 mg/m³ (3 % O2), gemeten volgens de Regeling meetmethoden emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer (BEES A en B) dan wel blijkens wettelijk erkende branderkeuringen,

en bestaande uit: brander of brander-ketelcombinatie met een thermisch vermogen van maximaal 1 MWt of alleen brander indien het thermisch vermogen groter is dan 1 MWt, (eventueel) thermische verbrandingskamer, ventilatoren, gas/lucht-regeling en branderbeveiligingen, rookgasrecirculatie, poorten en omkastingen voor gas- en luchttoevoer.

De investering komt voor 20 % van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

E 2153. Doekfilterinstallatie

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het verwijderen van stofdeeltjes uit een gasstroom tot een concentratie van maximaal 10 mg/Nm³ met een maximale capaciteit van 5.000 Nm³/uur

en bestaande uit: doekfilter, ventilator.

B 2154. Tweede omhulling voor een procesinstallatie

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het voorkomen van het in de buitenlucht komen van incidentele emissies van zeer toxische gassen die kunnen vrijkomen uit een chemische procesinstallatie. De uitsluitend daartoe bestemde constructie (en het gebruik dat daarvan wordt gemaakt), dient in overeenstemming te zijn met de eisen vanuit arbeidsveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding zoals blijkt uit een verklaring opgesteld door een onafhankelijke deskundige dan wel het bevoegde gezag,

en bestaande uit: een constructie of gebouw welke als een tweede omhulling de procesinstallaties omsluit zodanig dat er geen zeer toxisch gas naar buiten kan treden, met uitzondering van gasopvang- en neutralisatie-installatie,

E 2156. Dampdroger

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het drogen van vochtbevatttende afvalstoffen of producten, met uitzondering van slib en mest, in een volledig van de buitenlucht afgesloten systeem, waarbij stoom wordt geproduceerd en nuttig wordt toegepast,

en bestaande uit: gesloten drooginstallatie, (eventueel) menger, (eventueel) transportschroef, (eventueel) pomp, (eventueel) warmtewisselaar of -bron, ventilator, (eventueel) condensor.

E 2158. Gesloten textielreinigingsmachine

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor:het reinigen van niet natwasbaar textiel in een zogenoemde 5e generatie per-machine, die in één cyclus textiel reinigt en droogt, op basis van een warmtepomp en waarbij het perchloorethyleen wordt teruggewonnen in een emissievrij destilleersysteem,

en bestaande uit: computergestuurde textielreinigingsmachine, voorzien van droogsysteem op basis van een warmtepomp, elektronische droogcontrole, overvulbeveiliging en emissievrij vulsysteem.

B 2161. Indirect koelsysteem (klein)

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het koelen van ruimten, producten of processtromen door middel van een indirect koelsysteem met een koelvermogen van minder dan 200 kW, waarvan het primaire koelsysteem werkt op basis van lucht, propaan, (iso)butaan, CO2 of ammoniak en het secundaire, compressievrije koelsysteem is gevuld met een vloeibare koudedrager, CO2 of ijsslurry,

en bestaande uit: primair koelsysteem, secundair koelsysteem.

De investering komt voor 50 % van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 2163. Textielreinigingssysteem met CO

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het reinigen van textiel met super-kritische koolstofdioxyde (vloeibaar),

en bestaande uit: reinigingsinstallatie, toevoereenheid, mengsysteem, pomp, opslagsysteem voor koolstofdioxyde.

B 2171. Discontinue schuimmachine (aanpassing)

[Vervallen per 01-01-2004]

Bestemd voor: het produceren van isolatiehardschuimen in de discontinue productie met behulp van een schuimmachine die wordt aangepast aan het gebruik van pentaan als blaasmiddel,

en bestaande uit: aanpassingen aan de schuimmachine, pentaanopslagtank, pentaaninmengunit, persen en mallen, explosiebeveiliging, afzuiging, stikstofspoeling.

B 2172. Olienevel- en olierook separatiesysteem

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het verwijderen van olienevel of olierook uit proceslucht van metaalbewerkingsprocessen, waarbij de olie of emulsie wordt teruggewonnen en waarbij ten behoeve van energiebesparing de gezuiverde lucht in de ruimte kan blijven of terugkeren,

en bestaande uit: voorfilter, eindfilter, ventilator, olieterugwininstallatie.

B 2175. Rijsimulator

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het lesgeven in rijvaardigheid door autorijscholen met behulp van een rijsimulator,

en bestaande uit: rijsimulator, bedieningsmiddelen, LCD-projectoren, computer.

3. Investeringen ter voorkoming of beperking van bodemverontreiniging

[Vervallen per 01-01-2004]

CATEGORIE I (40 %)

F 3002. Injectiesysteem op spuitmachine

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het doseren en injecteren van geconcentreerd bestrijdingsmiddel in de vloeistofstroom in de spuitleiding of in de spuitdoppen,

en bestaande uit: rek, fusten, (eventueel) pomp, leidingen, spuitdoppen, (eventueel) procescomputer, (eventueel) kantdoppen.

F 3004. Apparatuur voor mechanische onkruidbestrijding

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het mechanisch bestrijden van onkruid,

en bestaande uit: strokenfrees of rijenfrees of onkruidveertandeg of strokenroleg of strokenborstel of onkruidborstelmachine of wiedmachine of schoffelmachine eventueel voorzien van een rol, horizontaal of verticaal draaiende pennen, al dan niet geforceerd aangedreven, pneumatische blaasmonden..

F 3008. Lekdetectie- en tankbewakingssysteem

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor:

 • a. het detecteren van lekken van ondergrondse tanks en/of ondergrondse leidingen en/of vloeistofdichte vloeren en/of bestratingen, door middel van bewaking door een permanente voorziening, of

 • b. het vanaf het (vloer)oppervlak via afsluitbare openingen direct in het poriënvolume van de bodem detecteren van verontreinigingen van de bodemlucht en/of monitoren van het grondwater en/of onderzoek van de vloeistofdichtheid van voorzieningen met behulp van lucht en/of begeleiden van een in situ-reinigingsproces van een verontreinigde bodem,

en bestaande uit: in het oppervlak aangebracht en/of in de verharding gemonteerd verbindingselement dat wordt gevormd door een buisvormig lichaam voorzien van een afsluitbare en afneembare opening en dat in de verharding voorzien is van een afdichtingsmanchet en afdekplaat met gasdichte afdichting.

F 3009. Tunnelspuit

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het afgeschermd spuiten van bestrijdingsmiddelen in de tuinbouw, fruitteelt en boomteelt,

en bestaande uit: verrijdbare of zelfrijdende spuittunnel met opvangvoorziening, ventilatoren, spuitinrichting, tank, pomp, (eventueel) procescomputer, (eventueel) scherm, (eventueel) sensoren.

F 3015. Aardappelhaarwortelsnijmachine

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het ondergronds afsnijden van haarwortels van aardappelen,

en bestaande uit: aardappelhaarwortelsnijmachine.

F 3017. Onkruidstrijker

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het toedienen van onkruidbestrijdingsmiddel (herbicide) met behulp van een onkruid bevochtigende doek,

en bestaande uit: strijkers (plantbevochtiger), (eventueel) gewasscheidingspennen, (eventueel) frame, (eventueel) niet-afkoppelbare aandrijfbron, (eventueel) roldoek.

F 3028. Wortelsnoei-apparatuur

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het snoeien van wortels van houtige gewassen, door middel van een mechanisch systeem of het snijden met hoekverstelling en ronde messen, ter voorkoming of beperking van het gebruik van groeiremmers,

en bestaande uit: snoeisysteem of snijder met hoekverstelling en ronde messen. Exclusief trekkend voertuig waarop het systeem is opgebouwd.

F 3029. Groenrooimachine

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het in één werkgang rooien en toedekken van aardappelen, ter voorkoming van het gebruik van bladdodingsmiddelen,

en bestaande uit: groenrooimachine, (eventueel) diabolorol.

F 3032. Optische sensortechnieken voor spuitmachnines

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het selectief toedienen van bestrijdingsmiddelen met behulp van door optische sensoren gestuurde spuitdoppen,

en bestaande uit: sensoren, spuitdop, computer, regelunit, sensorbesturing van spuitboom.

F 3036. Voorkiemsysteem voor aardappelen

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het voorkiemen van aardappelen door middel van een systeem, waarbij de aardappelen worden voorgekiemd in zakken die zijn opgehangen in een rek, waardoor geen of minder bestrijdingsmiddelen behoeven te worden gebruikt,

en bestaande uit: voorkiemzakken, (eventueel) hangrekken.

F 3037. Insektenscherminstallatie

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het voorkomen van doorvlucht van insekten in en uit luchtramen van tuinbouwkassen door middel van een insektenscherm of -gaas,

en bestaande uit: insektenscherminstallatie, insektengaas.

G 3052. Overkapte bedden- of ruggenspuit

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het nagenoeg emissie-vrij bespuiten van de eerste meter(s) gewas langs slootkanten door middel van een zodanige kapconstructie boven en naast spuitleiding en -doppen, dat het te bespuiten gewas aan de bovenzijde en aan de zijkanten volledig wordt afgeschermd,

en bestaande uit: draag- en bevestigingsconstructie aan landbouwtrekker, spuitleiding met spuitdop(pen), (eventueel) aansluiting(en) op pomp en tank van andere spuitmachine, (eventueel) hef- en/of opklapconstructie.

G 3053. Fotosynthesemeter

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het meten van de fotosynthese-activiteit van onkruiden of gewassen, waardoor bij de gewasbescherming gewerkt kan worden met een minimale dosis herbiciden of gewasbeschermingsmiddelen,

en bestaande uit: fotosynthesemeter.

F 3056. Doseerunit vloeibare meststoffen

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het gelijktijdig met het zaaien, poten of planten, gedoseerd toedienen van meststoffen in de grond, vlak bij het zaad, de knol of het plantje,

en bestaande uit: een geheel van hydromotor, hydraulische volume regelunit, tank, zuigslang, verdeelstuk, doseerslangen, aangepaste injectiekouter of tand, slangenpompset of (membraan)pomp.

G 3062. Vloeistofdichte kadaverplaats

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het hygiënisch tijdelijk opslaan van kadavers ter voorkoming van bodem- en oppervlaktewaterverontreiniging,

en bestaande uit: vloeistofdichte verharde plaat van maximaal 15 m² van gewapend beton, asfalt of gekitte prefab-betonnen platen, (eventueel) afvoergoten, (eventueel) afsluitbare opvangput.

G 3063. Sneltester op stikstofgehalte

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het bepalen van de hoeveelheid beschikbaar stikstof (zowel in de vorm van ammoniak, organisch stikstof, mineraal stikstof of nitraat) in de grond, water, mest of bladmassa, ten behoeve van een optimale mestgift,

en bestaande uit: sneltester op stikstofgehalte.

F 3071. Spuitinstallatie met pulserende verneveling

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het gericht toedienen van bestrijdingsmiddelen aan tuinbouwgewassen onder glas door middel van een pulserende spuitnevel,

en bestaande uit: aansturingselektronica voor instelbare pulstijden, pomp(en), sproeiers, leidingen, (eventueel) automatische spuitboom (spuitrobot), (eventueel (automatische)) verplaatsingswagen met spuitvloeistoftank, (los) bedieningspaneel.

CATEGORIE II (30 %)

A 3003. Spuitmachine met luchtondersteuningssysteem

[Vervallen per 01-01-2004]

 • a. bestemd voor: het over de volledige hoogte van het houtige gewas nagenoeg horizontaal uitblazen van de lucht en vloeistofstroom, of

 • b. bestemd voor: het met een nagenoeg vertikale, naar beneden gerichte luchtondersteuning gericht verspreiden van bestrijdingsmiddelen bij houtige en niet-houtige gewassen in de buitenlucht,

en bestaande uit: luchtondersteuningssysteem, (eventueel) kantdoppen, (eventueel) sensoren, (eventueel) regelsysteem. Exclusief de spuitmachine.

A 3005. Aardappellooftrekker

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het mechanisch verwijderen van aardappelloof,

en bestaande uit: aardappellooftrekker of aardappelloofklapper met een minimale werkbreedte van 1,5 meter.

A 3010. Lucht-vloeistofmengselspuitinstallatie

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het spuiten van bestrijdingsmiddelen met behulp van een systeem, waarbij lucht en vloeistof door middel van een compressor actief gemengd worden,

en bestaande uit: lucht-vloeistof spuitinstallatie met compressor, (eventueel) procescomputer, (eventueel) kantdoppen, (eventueel) sensoren.

A 3014. Bol- en knolontsmettingsinstallatie

[Vervallen per 01-01-2004]

 • a. bestemd voor: het toedienen van ontsmettingsmiddelen aan bollen en knollen met behulp van schuim,

  en bestaande uit: compressor, luchtketel, vloeistoftank, pomp, schuimkop, of

 • b. bestemd voor: het toedienen van stoom en/of ontsmettingsmiddelen aan bollen en knollen door middel van verzadigde damp die op de bollen of knollen condenseert,

  en bestaande uit: verwarmingselement, vloeistoftank, vernevelaar, doseersysteem, of

 • c. bestemd voor: het toedienen van ontsmettingsmiddelen aan bollen en knollen door middel van onderdompeling in een roterende gesloten trommel met geperforeerde schoepen, waarbij het fust niet in aanraking met het ontsmettingsmiddel komt,

  en bestaande uit: ontsmettingstrommel, aandrijvings- en bedieningsapparatuur, lekbak, of

 • d. bestemd voor: het toedienen van ontsmettingsmiddelen aan bollen en knollen in palletkisten (kuubskisten) door middel van een installatie die een gedoseerde hoeveelheid middel toevoegt in de vorm van fijn verdeelde druppels waarbij het residu wordt opgevangen,

  en bestaande uit: sproeiinstallatie, doseersysteem, voorraadtank, transportband, pomp, regelapparatuur, of

 • e. bestemd voor: het toedienen van ontsmettingsmiddelen aan bollen en knollen met behulp van een elektrostatisch geladen spuitvloeistof,

  en bestaande uit: (schijf)vernevelaar, tank, regelunit, pomp, elektrostatisch systeem.

A 3016. Laag-volume spuitinstallatie met roterende spuitkoppen

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het gericht toedienen van bestrijdingsmiddelen door middel van een roterende kooispuitkop met luchtondersteuning ter verdeling van de spuitnevel,

en bestaande uit: ventilator, (eventueel) verplaatsingsrail, (eventueel) verplaatsingswagen, pomp, roterende kooispuitkop.

A 3033. Noodopslagvoorziening

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het opvangen van vloeistoffen bij calamiteiten, door middel van een schacht voorzien van een inertgassysteem en afdekschuimsysteem of afdekkorrelsysteem,

en bestaande uit: schacht, inertgassysteem, korrel- of schuimsysteem.

A 3042. Spuitcomputer met meteorologische sensoren

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het spuiten van bestrijdingsmiddelen met aanpassing van de druppelgrootte en plaatselijke bepaling van de doseerhoeveelheid, afgestemd op de weersomstandigheden,

en bestaande uit: spuitcomputer met meteorologische sensoren.

A 3047. Graszaaimodule voor opbouw op schoffel/wiedappartuur

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het verwijderen van onkruid en het inzaaien van gras gedurende de groei van het hoofdgewas ter voorkoming van de uitspoeling van mineralen in de periode van uitrijping en gedurende het winterseizoen,

en bestaande uit: graszaaimodule op één frame samengebouwd met schoffel- of wiedapparatuur.

D 3051. Bodemluchtextractie-installatie

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: extraheren van bodemlucht ten behoeve van de verwijdering van vluchtige organische stoffen,

en bestaande uit: compressor, afdekmateriaal, luchtreinigingsapparatuur.

A 3057. Bemestingsunit

[Vervallen per 01-01-2004]

 • a. bestemd voor: de rijenbemesting in de teelt van boomkwekerijgewassen in de vollegrond,

  en bestaande uit: voorraadbak, mechanische of hydraulische aandrijving, strooiunit, verdeelmechanisme,

 • b. bestemd voor: nauwkeurige bemesting van teelten in de vollegrond, waarbij geen meststoffen op de paden komen,

  en bestaande uit: voorraadbak, mechanische, pneumatische of hydraulische aandrijving, strooiunit met zijwaarts begrensde uitstroom-openingen.

A 3064. Lekvrij vul- en tanksysteem

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het vullen van een voertuigtank met een droge vaste koppeling zodanig dat tijdens het vullen tank en slang vast zijn verbonden en de slang is voorzien van een overvulbeveiliging,

en bestaande uit: vulslang met vaste koppeling, in de vulslang geïntegreerde geluidgestuurde overvulbeveiliging en (eventueel) dampretour, (eventueel) aanpassing van de tankvulopening.

D 3066. Doorzaaimachine voor klaverzaad

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het doorzaaien van klaverarm grasland ter verbetering van de stikstofvastlegging,

en bestaande uit: doorzaaimachine voor klaverzaad (stripseeder).

A 3069. Vloeistofdichte voorzieningen (aanpassing van bestaande voorzieningen)

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het op basis van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB) voorkomen van bodemverontreiniging door toepassing van een bodembeschermende voorziening:

 • -

  waarbij sprake is van het vloeistofdicht maken van een bestaande voorziening en

 • -

  waarbij de bodembeschermende voorziening is uitgevoerd overeenkomstig de NIBV/PBV-tabel constructies en materialen uitgave 1997/01 (of later) en

 • -

  waarvoor na het aanbrengen een PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening volgens model 99/02 is afgegeven door een daartoe bevoegde keuringsinstantie en

 • -

  zolang de bodembeschermende voorziening niet verplicht is in het kader van een AMvB ex artikel 8.40 of vergunning ex artikel 8.44 van de Wet Milieubeheer,

en bestaande uit: aanpassing bodembeschermende voorziening.

A 3072. Waterkrachthydrauliek

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het overbrengen van kracht met behulp van een hydraulisch systeem, waarbij water als hydrauliekvloeistof wordt toegepast. Aan het water mogen geen stoffen worden toegevoegd, anders dan vriespuntverlagende middelen bij systemen die beneden het vriespunt moeten opereren,

en bestaande uit: hydrauliekpomp, besturings- en regelkleppen, waterhydraulische hydromotor, cilinder.

D 3074. Baggerspecie reinigingsinstallatie

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het reinigen van baggerspecie door middel van gravitaire technieken,

en bestaande uit: (eventueel) vloeistofcycloon, (eventueel) flotatie-unit, (eventueel) bezinker, (eventueel) gravitaire afscheider.

A 3076. Bioreactor

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het biologisch reinigen van afvalstoffen afkomstig uit toiletsystemen in voer- of vaartuigen,

en bestaande uit: bioreactor, pomp en leidingen, (eventueel) hergebruiksysteem grijswater, (eventueel) opslagtanks grijswater, mobiele afzuigunits.

CATEGORIE III (15 %)

B 3000. Precieze dosering mest

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het optimaliseren van de mestgift,

en bestaande uit:

 • mechanische kunstmeststrooier met afdraaiinrichting, elektronische afgifteregeling, kantstrooiinrichting, (eventueel) elektronische weegschaal, of

 • pneumatische kunstmeststrooier met afdraaiinrichting en elektronische afgifteregeling of

 • hoeveelheidsregeling voor (dierlijke) mest door middel van sensor, rekeneenheid, besturing, display of

 • computergestuurde weeginrichting en regeling voor gebruik bij meststrooien.

B 3001. Rijen-, stroken- of onderbladspuitmachine

[Vervallen per 01-01-2004]

 • a. bestemd voor: het selectief spuiten van rijen of strokengewas met een bestrijdingsmiddel waarbij geen bestrijdingsmiddel tussen de rijen of stroken terecht komt,

  en bestaande uit: rijen-, strokenspuitmachine, (eventueel) spuitcomputer, of

 • b. bestemd voor: het spuiten van herbiciden onder een gewas waarbij het gewas wordt afgeschermd zodat het niet geraakt wordt,

  en bestaande uit: onderbladspuitmachine, (eventueel) spuitcomputer.

B 3006. Aardappelloofbrander

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het thermisch verwijderen van aardappelloof,

en bestaande uit: aardappelloofbrander.

B 3007. Brander voor loofverwijdering

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het bestrijden van onkruid en ziektekiemen door middel van vuur of warmtestraling,

en bestaande uit: gasfles, gasbrander en edelstaalreflektoren, draagbok, gascontainer.

B 3011. Dubbelwandige ondergrondse tanks en dubbelwandige leidingen

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het ondergronds opslaan in tanks en/of het onder- of bovengronds transporteren in leidingen van bodembedreigende vloeistoffen,

en bestaande uit: dubbelwandige tanks en/of dubbelwandige leidingen, (eventueel) lekdetectiesysteem.

De investering komt voor 50 % van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 3013. Plantenziektenkundig weerstation

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: plantenziektenkundig-relevante waarnemingen van klimatologische aard bij land- en tuinbouwbedrijven,

en bestaande uit: sensoren, elektronische verwerkings- en registratie-installatie.

B 3018. Thermische houtverduurzamingsinstallatie

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het verduurzamen van zachte houtsoorten met behulp van een thermisch proces waarbij geen impregneerchemicaliën worden gebruikt,

en bestaande uit: voorbewerkingsinstallatie, verhittingsreaktor, (eventueel) verdichtingsinstallatie.

B 3020. Zaadcoatingsinstallatie

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het coaten van zaaizaden met behulp van een coatingsinstallatie die voorzien is van een zelfregulerende doseerinstallatie voor gewasbeschermingsmiddelen,

en bestaande uit: coatingsinstallatie, zelfregulerende doseerinstallatie, pomp.

B 3021. Taludspoeldoos

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het saneren van steenachtige taluds door middel van waterinjectie in een spoeldoos, waarbij het opgewervelde slib wordt afgezogen,

en bestaande uit: spoeldoos, waterinjectiesysteem, pomp.

De investering komt voor 50 % van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 3022. Baggerschraper

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het laagsgewijs verwijderen van verontreinigde waterbodem die door middel van een snijplaat wordt gescheiden van de bodem,

en bestaande uit: baggerschraper met snijplaat, schraapschoepen, centrifugaalpomp.

De investering komt voor 50 % van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 3023. Wormwielbaggerkop met milieukap voor saneringsbaggeren

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: saneringsbaggeren door middel van een baggerkop, waarbij het wormwiel wordt omgeven door een kap die slechts aan één zijde open is,

en bestaande uit: wormwielbaggerkop, beplating, (eventueel) wisselklep.

De investering komt voor 50 % van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 3025. Ontsmettingsapparatuur op basis van UV-bestraling, ozon, waterstofperoxide of perazijnzuur

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het zonder gebruik te maken van halogeenhoudende of andere organische stoffen desinfecteren van vloeistoffen of oppervlakken en/of desinfecteren van eieren en bijbehorend verpakkingsmateriaal, door middel van UV-straling of ozon of waterstofperoxide of perazijnzuur,

en bestaande uit: (eventueel) UV-lamp, (eventueel) ozongenerator, (eventueel) waterstofperoxide- of perazijnzuurtank, doseerinstallatie, (eventueel) rollenbaan.

B 3026. Eendenstal

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het houden van eenden in een gesloten stal die is voorzien van een vloeistofdichte bodemafdichting, waarin de eenden op strooisel worden gehouden,

en bestaande uit: eendenstal voorzien van vloeistofdichte vloer. Exclusief stalinrichting en nutsvoorzieningen.

B 3030. Nettenplant- of rooimachine voor bollen en knollen

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het planten of rooien van bollen en knollen met behulp van een net, waarbij de bollen/knollen in een net in de grond gebracht of gerooid worden, waarbij de emissies de in onderdeel 5 van deze bijlage vermelde grenswaarden niet overschrijden,

en bestaande uit: rooimachine of plantmachine, waarvan het hydraulisch systeem van de machine met een eigen hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet toxische olie.

De investering komt voor 20 % van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 3031. Saneringsgrondwaterbenuttingssysteem

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het winnen en als koel- of proceswater aanwenden van verontreinigd grondwater, waarbij het water na gebruik geloosd wordt op een zuiveringswerk,

en bestaande uit: pomp, (eventueel) warmtewisselaar.

B 3034. Drainstoomsysteem

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het ontsmetten van de bodem door middel van stoom onder toepassing van dampafzuiging door drains,

en bestaande uit: (eventueel) aanpassingen aan de stoomketel, dampafzuigingsleiding, drains (alleen het extra stoomdrainsysteem naast het andere drainsysteem komt in aanmerking), ventilator, stoomtoedieningssysteem.

B 3043. Coatinglijn voor staalprofielen

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het elektrostatisch poedercoaten van inductief voorverwarmde stalen profielen met epoxy- of polyesterhars,

en bestaande uit: coatinglijn met inductieverwarming voor staalprofielen.

De investering komt voor 50 % van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 3044. Fertigatiesysteem

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het gereguleerd doseren van water en meststoffen aan gewassen in de volle grondteelt ter voorkoming van uitspoeling,

en bestaande uit: vochtmeter, (eventueel) lichtmeter, (eventueel) mineralenbepalingsapparaat, regeleenheid, waterafgiftesysteem.

B 3046. Houtmodificatie-installatie

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het modificeren van hout met behulp van azijnzuuranhydride waardoor de duurzaamheid van het hout wordt verhoogd,

en bestaande uit: reactor, condensatie-installatie, (eventueel) regeneratie-installatie.

B 3050. Micro-organisme stimuleringssysteem voor bodemsanering

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het aktiveren en monitoren van microbiologische processen in de bodem ten behoeve van sanering van bodem- en grondwaterverontreiniging,

en bestaande uit: monitorings- en/of doseerinstallatie, (eventueel) compressor of blower, elektronisch verwerkingssysteem.

E 3067. Pelleteerinstallatie voor varkens-en pluimveemest

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het maken van mestkorrels uit varkens- en pluimveemest met het oog op een betere afzetbaarheid,

en bestaande uit: persinstallatie met toevoerbanden, (eventueel) opzakinstallatie.

B 3070. Vloeistofdichte voorzieningen (nieuw)

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het op basis van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB) voorkomen van bodemverontreiniging door toepassing van een nieuwe bodembeschermende voorziening:

 • -

  die is uitgevoerd overeenkomstig de NIBV/PBV-tabel constructies en materialen uitgave 1997/01 (of later) en

 • -

  waarvoor na het aanbrengen een PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening volgens model 99/02 is afgegeven door een daartoe bevoegde keuringsinstantie en

 • -

  zolang de bodembeschermende voorziening niet verplicht is in het kader van een AMvB ex artikel 8.40 of vergunning ex artikel 8.44 van de Wet Milieubeheer,

en bestaande uit: nieuwe bodembeschermende voorziening.

B 3073. Wegdek conditioneringssysteem

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het benutten van de in bestrating of wegverharding aanwezige warmte of koude ten behoeve van de temperatuurregeling van het wegdek,

en bestaande uit: warmtewisselaarsysteem in de wegverharding, warmte- of koude-opslag.

B 3075. Precisie-injecteur voor meststoffen

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het zodanig toedienen van meststoffen, dat rekening wordt gehouden met de plaatselijk in de grond aanwezige voorraad meststoffen via directe meting dan wel op basis van vastgelegde GPS/GIS-informatie,

en bestaande uit: voorraadbak of -tank, mechanische of hydraulische aandrijving, strooi- of injectie-unit, verdeelmechanisme.

B 3077. Spoorwisselsegment zonder smering

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het zonder smering laten functioneren van spoorwissels door middel van oplichting van de tong door het spoorwisselsegment,

en bestaande uit: metalen onderplaten, spoorwisselsegmenten, (eventueel) stempelveren.

E 3078. Kunstmest toevoeg- en mengsysteem

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het toevoegen van kunstmest aan dierlijke mest, gevolgd door het mengen op de akker, waarbij de verhouding van de kunstmest ten opzichte van de dierlijke mest precies te regelen is,

en bestaande uit: kunstmesttank, doseerpomp, mixunit, regeltechniek en regelcomputer.

B 3079. GPS-apparatuur voor preciezie landbouw

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het zodanig toedienen van meststoffen en/of gewasbeschermingsmiddelen dat rekening wordt gehouden met de plaatselijk in de grond aanwezige voorraad meststoffen via directe meting, dan wel op basis van vastgelegde GPS/GIS-informatie,

en bestaande uit: GPS/GIS-systeem, (eventueel) continue geleidbaarheidsmeter en -opnemer voor de in de grond aanwezige voorraad meststoffen, (eventueel) regelunit voor de hiervan afhankelijke toedieningshoeveelheid.

4. Investeringen ter voorkoming of beperking van afvalstoffen of ter besparing van grondstoffen

[Vervallen per 01-01-2004]

CATEGORIE I (40 %)

F 4126. Nettenreiniger

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het droog reinigen en prepareren van netten met het doel de netten te hergebruiken in een bollenplantmachine,

en bestaande uit: nettenreiniger.

F 4141. Duurzame mestverwerking

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het verwerken van mest door middel van een installatie welke:

 • a. ten minste energie neutraal is, en waarbij ten minste 40% van de totale N in de mest in minerale vorm wordt afgezonderd.

  De installatie moet tijdens het in bedrijf zijn volledig in zijn eigen energie voorzien dan wel energie opleveren, gerekend over de totale keten van voorbehandeling tot en met eindproduct, of

 • b. ten minste energie neutraal is, en waarvan het eindproduct wordt afgezet buiten de Nederlandse landbouw. De installatie moet tijdens het in bedrijf zijn in eigen energie voorzien dan wel energie opleveren, gerekend over de totale keten van voorbehandeling tot en met eindproduct.

Bij het berekenen van het energieverbruik hoeft de warmte uit de ventilatielucht van de stallen niet te worden verrekend. Dat onder a en b voldaan wordt aan de eisen met betrekking tot energiegebruik en stikstofverwijdering dient aannemelijk te worden gemaakt aan de hand van een berekening door een onafhankelijk deskundige,

en bestaande uit: mestverwerkingsinstallatie, (eventueel) luchtreiniging, (eventueel) korrelpers, (eventueel) voorzieningen voor productopslag, (eventueel) installatie voor de opwekking van duurzame energie.

CATEGORIE II (30 %)

A 4014. Oppervlaktereinigingsinstallatie op basis van koolzuur- of ijskorrels

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het reinigen van oppervlakken door middel van het onder hoge druk opbrengen van koolzuur of ijskorrels,

en bestaande uit: straalunit, straalnozzles, persluchtinstallatie, afzuiginstallatie en droogijsproductie-installatie.

A 4026. Anaërobe vergistingsinstallatie

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het anaëroob vergisten van mest of organische reststoffen,

en bestaande uit: reactor, (eventueel) menger, (eventueel) dual fuel brander, biogashouder, warmtewisselaar, (eventueel) silo, (eventueel) biogasbehandeling, (eventueel) gasmotor of -turbine, (eventueel) generator, (eventueel) compressor.

A 4045. Olierecyclinginstallatie

[Vervallen per 01-01-2004]

 • a. bestemd voor: het hergebruiken van hydraulische-, smeer- of systeemolie door toepassing van elektrostatische reiniging,

  en bestaande uit: pomp, elektrostatische scheidingsreactor, buffervat, of

 • b. bestemd voor: het hergebruiken van hydraulische-, smeer- of systeemolie door middel van offline filtratie,

  en bestaande uit: (eventueel) pomp, filter, buffervat, of

 • c. bestemd voor: het zuiveren van hydraulische-, smeer- of systeemolie door middel van een bypassfilter naast het hoofdfilter,

  en bestaande uit: bypassfilter of

 • d. bestemd voor: het hergebruiken van hydraulische-, smeer- of systeemolie door toepassing van vacuümfiltratie en/of desorbtie,

  en bestaande uit: vacuümfilter, (eventueel) desorbtie-eenheid, (eventueel) koeleenheid of

 • e. bestemd voor: het hergebruiken van hydraulische-, smeer-, of systeemolie door middel van centrifugale werking,

  en bestaande uit: trommel of cycloon, aandrijving, olie-opvangeenheid, (eventueel) filter..

A 4077. Membraanfiltratie-installatie

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het scheiden van vloeibare afvalstoffen door middel van membraanfiltratie,

en bestaande uit: voedings- en recirculatiepomp, membranen, (eventueel) voorfilter, tank.

A 4129. Biomassabrander ten behoeve van bijstook in een elektriciteitsopwekkingseenheid

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het verbranden van biomassapoeder of rioolwaterzuiveringsslib of gassen afkomstig van een vergassings- of vergistingsinstallatie als bijstook in een elektriciteitsopwekkingseenheid, waarbij geen sprake mag zijn van bijstook of bijmenging van kunststoffen en waarbij wel sprake moet zijn van een netto opbrengst van energie, gerekend over de totale keten van voorbehandeling tot en met eindproduct,

en bestaande uit: (poeder)brander.

A 4139. Systeem voor levensduurverlenging van TL-verlichting

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het verlengen van de levensduur en het verminderen van het energieverbruik van bestaande TL-verlichting zodanig dat de stroomsterkte na de inschakelperiode met ten minste 18% wordt gereduceerd,

en bestaande uit: elektronische componenten, armatuur aanpassingen (exclusief nieuwe armatuur).

D 4143 Containers voor bollenbroei op water

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het broeien van bollen op water in een metalen of kunststof container, en waarbij geen potgrond is benodigd,

en bestaande uit: metalen of kunststof broeicontainer.

CATEGORIE III (15 %)

B 4001. Pyrolyse-installatie

[Vervallen per 01-01-2004]

 • a. bestemd voor: het verwijderen van lak, kunststof, poeders, was, coatinglagen en bindmiddelen door middel van thermische ontleding, waarbij de afgassen door een naverbrander worden geleid en worden omgezet in water en kooldioxide en waarbij de anorganische componenten van de te verwijderen lagen achterblijven of worden afgevangen,

  en bestaande uit: pyrolyseoven, (eventueel) naverbrander, (eventueel) stofafvanger, (eventueel) asafvoer, (eventueel) afgasreiniging, of

 • b. bestemd voor: de verwijdering van bindmiddel uit minerale wol-afval door middel van een thermische behandeling, zodat de restproducten opnieuw kunnen worden gebruikt voor de productie van minerale wol,

  en bestaande uit: maalinstallatie, transportband, pyrolyseoven, (eventueel) luchtnabehandelingseenheid, of

B 4005. Badenreinigingsinstallatie

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het afscheiden van verontreinigingen uit galvanische, ets- en beitsbaden, waterige ontvettingsbaden en baden met snij-, wals-, boor- en koelvloeistofemulsies, waardoor de standtijd wordt verlengd, dan wel het water en/of de chemicaliën worden teruggewonnen en/of hergebruikt, door middel van:

 • a. centrifugeren en/of pasteuriseren,

  en bestaande uit: centrifuge en/of pasteurisatie-eenheid, of

 • b. gravitaire afscheiding,

  en bestaande uit: sedimentatie-afscheider, (eventueel) skimmer, (eventueel) centrifuge, (eventueel) oliewiel, (eventueel) lamellator, of

 • c. selectieve absorptie,

  en bestaande uit: filter, absorptiekolommen, pompen, (eventueel) voorfilter, of

 • d. (membraan)dialyse,

  en bestaande uit: dialysecel, pompen, vaten, (eventueel) voorfilter, of

 • e. membraanscheiding,

  en bestaande uit: membraanfiltersysteem, pomp, of

 • f. magneetscheiding,

  en bestaande uit: magneetscheidingsinstallatie, of

 • g. coalescentieplaten,

  en bestaande uit: (eventueel) voorfilter, coalescentieplaten, pomp, of

 • h. retardatie,

  en bestaande uit: retardatiekolom, (eventueel) voorfilter, pomp, buffervat, of

 • i. druk/ontspanningsflotatie,

  en bestaande uit: compressor, (eventueel) drijflaagafscheider, of

 • j. vacuümfiltratie en/of desorbtie

  en bestaande uit: vacuümfilter, (eventueel) desorbtie-eenheid, (eventueel) koeleenheid.

B 4006. Terugwininstallatie voor vulstoffen

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het afscheiden ten behoeve van hergebruik van vulstoffen uit oud papier,

en bestaande uit: wasinstallatie, filtratie- of sedimentatie-eenheid, drooginstallatie, calcineeroven, verbrandingsoven.

B 4007. Poederterugwininstallatie voor poederspuitcabines

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het terugwinnen van poederstof afkomstig uit overspray in poederspuitinstallaties voor het coaten van voorwerpen,

en bestaande uit: patroonfilters of cycloon, ventilator, afzuigsysteem.

B 4009. Gesloten wasautomaat voor verfgereedschap

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het reinigen van verfgereedschap in een gesloten systeem met terugvoer van reinigingsvloeistof,

en bestaande uit: gesloten wasautomaat

B 4010. Blikkenspoelmachine/pers

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het spoelen van resten (verf, inkt, tectyl, etc.) uit blik, voorafgegaan door verkleining of gevolgd door samenpersing of hergebruik van het blik,

en bestaande uit: (eventueel) opzettableau, (eventueel) aftapbare opvangbak, (eventueel) pomp, (eventueel) spoelmiddelreservoir, (eventueel) perscilinder, (eventueel) shredder.

E 4011. Stofvrij straalsysteem

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het afzuigen en scheiden van het bij het stralen van oppervlakken gebruikte straalmiddel en het daarbij vrijkomende stof,

en bestaande uit: (eventueel) gevelcabine, straaleenheid, (eventueel) slangen, stofvrije straalkoppen, filter.

De investering komt voor 50 % van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 4012. Mobiele straalmiddelopschooninstallatie

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het droog reinigen van verontreinigd straalmiddel door middel van mobiele installaties voorzien van scheidingstechnieken op basis van lucht,

en bestaande uit: (eventueel) mechanische schrapers, (eventueel) jacobsladder, (eventueel) trilzeef, (eventueel) windzifter en transportsysteem, (eventueel) blaassysteem, (eventueel) cycloon, (eventueel) luchtbehandelingseenheid.

B 4013. Filterinstallatie voor restinkt

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het verwijderen van verontreinigingen uit persrestanten vierkleuren-offsetinkt gevolgd door hergebruik,

en bestaande uit: viervoudige filterinstallaties, leidingen, pompen, (eventueel) opslagvat.

B 4015. Halogeen-koolwaterstoffen ontledingsinstallatie

[Vervallen per 01-01-2004]

 • a. bestemd voor: het ontleden van gehalogeneerde koolwaterstoffen door middel van hydrogenatie in koolwaterstoffen en zuren,

  en bestaande uit: voedingscircuit, buffervaten, warmtewisselaars, injectiesysteem voor waterstof, katalysatorbed, scheidingssysteem voor de gevormde koolwaterstoffen en zuren, of

 • b. bestemd voor: het ontleden van gehalogeneerde koolwaterstoffen door middel van een thermische reactie,

  en bestaande uit: reactorvat, doseersysteem, warmtewisselaar, pomp, (eventueel) katalysator.

B 4019. Kartonrecycler

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het door middel van snijden en volumevergroten opwerken van oud karton tot vulmateriaal voor verpakkingen,

en bestaande uit: kartonrecycler.

B 4020. Windziftereenheid voor vaste afvalstoffen

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het scheiden van componenten uit een afvalstroom door blazen met een geforceerde luchtstroom, gevolgd door opvang van de componenten,

en bestaande uit: trilgoot, blaasnozzle, cycloon, expansiekamer, draaisluis, ventilator, opstellingsframe, doorblaasfilter.

De investering komt voor 50 % van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 4021. Stijgziftereenheid voor vaste afvalstoffen

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het scheiden van componenten uit een afvalstroom door zuigen met een luchtstroom, gevolgd door opvang van de componenten,

en bestaande uit: trilgoot, zuignozzle, cycloon, draaisluis, ventilator, opstellingsframe, doorblaasfilter.

De investering komt voor 50 % van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 4022. Scheidingsinstallatie voor catering- en kantine-afval

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het scheiden van catering- en kantine-afval in glas, blik, karton, kunststof en dergelijke,

en bestaande uit: transportbanden, zifters, magneetscheiders, zeven, balenpersen, perscontainers, (eventueel) buffers.

B 4023. Recyclinginstallatie voor polystyreenhardschuim

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het verdichten van resten polystyreenhardschuim in een agglomerator, gevolgd door omzetting in schoon granulaat,

en bestaande uit: agglomerator, extruder, filter.

B 4024. Pneumatisch ondergronds transportsysteem

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het afvoeren van gescheiden huisvuilstromen uit gestapelde bouw door middel van een pneumatisch ondergronds afvoersysteem,

en bestaande uit: stortkoker, buffers, zuigleiding, vacuümpomp, verzamelcontainer.

B 4027. Tarraseparator

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het scheiden van tarra of grond die vrijkomt bij de verwerking van bieten of aardappelen of andere bol- of knolgewassen, waarna de afgescheiden grond kan worden hergebruikt,

en bestaande uit: pomp, (eventueel) bezinktrechters, (eventueel) afsluiters, (eventueel) afvoerbanden, (eventueel) trilnaalden, (eventueel) hydrocycloon, (eventueel) roterende trommel, (eventueel) lamellenfilters (voor kleigrond), zand- of grondopslag.

B 4031. Versvetafscheider

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het afscheiden van vers vet door middel van een scheidingscentrifuge, waarbij vet, water en slib direct na het ontstaan van het afvalwater in een continue stroom van elkaar worden gescheiden, waarna het vet een nuttige toepassing vindt,

en bestaande uit: centrifugale versvetafscheider.

B 4032. Verlaadinstallatie voor bieten of aardappelen

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het verladen van bieten of aardappelen door middel van een verlaadinstallatie met een nokkenbed, sterrenbed of vijzelbed, waarbij de aanhangende aarde en zand op de rooiakker achterblijven,

en bestaande uit: verlaadinstallatie met nokkenbed, sterrenbed of vijzelbed, (eventueel) borstels, storttrechter, (eventueel) ingebouwde aandrijfeenheid.

B 4034. Asgranulaatinstallatie

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het granuleren van as door middel van het aan elkaar hechten van de asdeeltjes ten behoeve van een nuttige toepassing als bouwstof van de granules,

en bestaande uit: menger, doseerapparatuur, verhardingssilo, transportsysteem tussen de installatieonderdelen, pelleteerinstallatie (korrelvormingsinstallatie).

B 4035. Kunststofrecyclinginstallatie

[Vervallen per 01-01-2004]

 • a. bestemd voor: het verwerken van kunststofafval door kunststofresten te verkleinen tot maalgoed of korrels,

  en bestaande uit: (eventueel) voorscheidingsapparatuur, (eventueel) wasapparatuur, (eventueel) shredder of maalmolen, (eventueel) drooginstallatie, (eventueel) mengschroef of smelthomogenisator, (eventueel) smeltzuiveringsinstallatie, (eventueel) extruder of agglomerator, transportbanden, (eventueel) menginstallatie, (eventueel) granulator, of

 • b. bestemd voor: het herverwerken van kunststofafval tot producten of halffabrikaten,

  en bestaande uit: (eventueel) was- en droog-installatie, extruder of spuitgiet-machine of pers, (eventueel) meng-schroef of smelthomogenisator, (eventueel) smeltzuiveringsinstallatie, (eventueel) pomp, (eventueel) accumulator, (eventueel) meng-installatie, (eventu-eel) spuitkop of matrijs.

B 4036. Leidingreinigings- of productwisselingssysteem met behulp van pigs of proppen

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor:

 • a. het reinigen van leidingen, of

 • b. het voorkomen van vermenging bij productwisseling,

en bestaande uit: kop- en ontvangststation van de pigs of proppen, afsluiters, bol- of kegelvormige elementen (pigs of proppen), (eventueel) stikstof- of persluchtaansluiting, (eventueel) residutank.

B 4038. Non-ferro-afscheidingsinstallatie

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het scheiden van non-ferro metalen uit afval door middel van het opwekken van magnetisme met behulp van wervelstroom,

en bestaande uit: doorvoerband, draaiende trommel met scheidend effect op basis van het Eddy Current-principe.

B 4044. Afscheider organisch materiaal

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het afscheiden van fijn organisch materiaal, bij de invoer van suikerbieten en aardappelen in de fabriek, door middel van een zeef met openingen kleiner dan 1,0 mm, waarbij het organisch materiaal als grondstof wordt ingezet in het productieproces,

en bestaande uit: (eventueel) pomp, zeefbocht of trommelzeef, (eventueel) opslagfaciliteit.

B 4048. Autobandenversnipperaar

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het verkleinen van autobanden tot granulaat ten behoeve van hergebruik als grondstof of hulpstof,

en bestaande uit: shredder, (eventueel) maalinstallatie.

B 4050. Schoorsteenkanaalstraler

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het inwendig reinigen van schoorsteenkanalen voorafgaand aan het slopen met behulp van een straalunit, waarvan de straalkop door het kanaal wordt bewogen,

en bestaande uit: straalunit, grit- en afvalcontainer, (eventueel) gritscheidingsinstallatie, (eventueel) filter.

B 4051. Mijnsteenwasser

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het fraktioneren en wassen van mijnsteen afkomstig van mijnsteenbergen voor de productie van (wegen)bouwgrondstoffen en brandstoffen,

en bestaande uit: bunker, ontijzeringsinstallatie, (eventueel) shredder, wasinstallatie, fraktioneringsinstallatie, waterbehandelingsinstallatie.

B 4054. Wasinstallatie voor zeefzand en granulaat

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: de natte reiniging van zeefzand en granulaat afkomstig van bouw- en sloopafval ten behoeve van hergebruik,

en bestaande uit: invoersysteem, wasstraat, slibbehandelingsinstallatie, waterbehandelingsinstallatie.

B 4055. Absorptiemateriaalrecyclinginstallatie

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het verwerken van gebruikte luiers en incontinentiemateriaal in een recyclingproces, waarbij vezels, absorptiemateriaal en kunststof van elkaar worden gescheiden en voor hergebruik geschikt zijn,

en bestaande uit: absorptiemateriaalrecyclinginstallatie.

B 4056. Recyclinginstallatie voor vorm- en kernzand

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het terugwinnen van vorm- en kernzand voor hergebruik in metaalgietwerk,

en bestaande uit: zandopslagtank, (eventueel) zanddroger, (eventueel) zandkoeler, (eventueel) slijpsysteem, (eventueel) cyclonen, (eventueel) filter, (eventueel) transportsysteem, (eventueel) wervelbedoven.

B 4057. Reinigingsinstallatie voor vloeistoffen uit metaalbewerking

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het scheiden ten behoeve van terugwinning van metalen en/of hergebruik van vloeistoffen bij de metaalbewerking en/of standtijdverlenging door middel van coalescentie of centrifugeren of membraanfiltratie of magneetafscheiding of pasteurisatie of vacuümfiltratie en/of desorbtie,

en bestaande uit:(eventueel) magneetafscheider, (eventueel) coalescentieplaten, (eventueel) centrifuge, (eventueel) membraanfiltratie-installatie, (eventueel) pasteurisatie-eenheid, (eventueel) vacuümfilter, (eventueel) voorfilter, (eventueel) desorbtie-unit.

B 4058. Vloeistof-vloeistofextraktie-installatie

[Vervallen per 01-01-2004]

 • a. bestemd voor: het terugwinnen van zware metalen uit vloeistoffen ten behoeve van hergebruik van deze metalen door middel van vloeistof-vloeistofextraktie,

  en bestaande uit: (eventueel) voorbehandelingssysteem, mengsysteem, vloeistof-vloeistof-scheider, (eventueel) pulskolom, pomp, buffertank, of

 • b. bestemd voor: het verwijderen van koolwaterstoffen of zware metalen uit afvalwaterstromen door middel van vloeistofextraktie, waarbij de extraktievloeistof polymeer gebonden is aan een drager,

  en bestaande uit: extraktiekolommen, regeneratiesysteem, (eventueel) inert gassysteem.

B 4060. Drukvormwasinstallatie voor zeefdrukvormen

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het in twee opeenvolgende processtappen verwijderen van inkt en het strippen van zeefdruksjablonen in een gesloten systeem,

en bestaande uit: inktverwijderingseenheid, stripeenheid, rondpompsysteem.

B 4062. Optisch kunststoffensorteersysteem

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het sorteren van kunststoffen uit afvalstromen door middel van detectie met een foto- of lasersysteem,

en bestaande uit: foto- of laserdetectiesysteem, kunststoffensorteersysteem.

B 4063. Kunststofscheidingsinstallatie

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het scheiden, reinigen en eventueel verkleinen van kunststofafval voor hergebruik,

en bestaande uit: scheidingsapparatuur, wassysteem, droger, (eventueel) shredder of maalmolen, (eventueel) wervelbed, (eventueel) zigzag zifter.

B 4065. Voertuigdemontage-installatie

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor:

 • a. het aftappen van vloeistoffen uit voertuigen, die bestemd zijn voor de sloop, en/of

 • b. het demonteren van voertuigen en voertuigonderdelen ten behoeve van recycling,

en bestaande uit:

 • a. werkstation, afzuigapparatuur, compressor, monitoringsysteem, vloeistofopslagcontainers, doorboorsysteem en/of

 • b. vloeistofaftapbrug met opvangcontainers, transportbaan, autoklem, (eventueel) railwisselsysteem, omkeerinstallatie, (eventueel) transportwagen, (eventueel) velgkraker.

De investering komt voor 50 % van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 4066. Lost foam gietinstallatie

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het vormen van gietstukken ten behoeve van metaalgieterijen met behulp van polystyreenmodellen,

en bestaande uit: vormmachine, coatingsysteem, doorloopoven.

B 4068. Compoundeerinstallatie

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het samenstellen van een gespecificeerd mengsel van gerecycled kunststof,

en bestaande uit: voorraadsilo's, transportsysteem, mengsysteem, afvoersysteem.

B 4069. Asbestcontainer

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het vervoeren en storten van asbesthoudend afval door middel van een gesloten container,

en bestaande uit: container met laaddeur en intern sproeisysteem en extern sproeisysteem en folie-afdekmechanisme.

B 4070. Terugwinningsinstallatie voor betonpuin

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het binnen de inrichting breken en zeven van resten van beton en betonwaren, die vrijkomen bij de productie binnen deze inrichting, met behulp van een vast opgestelde breekinstallatie, waarbij alle componenten worden hergebruikt,

en bestaande uit: storttrechter, (eventueel) transportband, breekinstallatie, zeefinstallatie, (eventueel) magnetische scheider.

B 4071. Installatie voor hergebruik van zaagstof

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het scheiden van zaagstof dat vrijkomt bij het zagen van beton- of cementproducten of natuursteen, in water en zaagresten met hergebruik van afgescheiden producten en water,

en bestaande uit: scheidingsapparatuur, opvangbakken, pomp.

B 4075. Reststoffeninzamelpunt

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het boven- en ondergronds gescheiden inzamelen van afval in winkelcentra, op markten of bij recreatiebedrijven in een reststoffeninzamelpunt, waarbij ten minste 4 deelstromen gescheiden worden gehouden van reststoffen van particulieren,

en bestaande uit: containers, (eventueel) opslageenheden, (eventueel) inname-apparatuur, (eventueel) pers.

B 4079. Verglazingsinstallatie voor afvalstoffen

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het inertiseren van afvalstoffen door middel van een verglazingsprocédé,

en bestaande uit: droogapparatuur, verglazingsreactor, rookgasbehandeling, (eventueel) waterbehandelingsinstallatie.

B 4080. Metaalverwijderingssysteem

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het verwijderen van zware metalen uit reststoffen door toepassing van hoge smelttemperatuur, waarbij vluchtige zware metalen door middel van sublimatie worden verwijderd en niet-vluchtige metalen in een verglaasde slak worden gebonden dan wel worden teruggewonnen,

en bestaande uit: smeltoven, productvoorbehandelingseenheid, slakverwerkingseenheid, afgasbehandelingsinstallatie.

B 4081. Kunstgrindvervaardigingsinstallatie

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het vervaardigen van kunstgrind uit baggerspecie door middel van het aan elkaar hechten van de baggerspeciedeeltjes,

en bestaande uit: menger, doseerapparatuur, verhardingsinstallatie, transportsysteem tussen de installatie-onderdelen, korrelvormingsinstallatie.

B 4083. Vergassingsinstallatie

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het vergassen van afvalstoffen, mest of biomassa, waarbij de vrijkomende vaste, vloeibare of gasvormige producten worden aangewend als brandstof, grondstof of tussenproduct,

en bestaande uit: voorbewerkingsapparatuur, vergassingsreactor, dual fuel brander, gasreinigingssysteem, rookgasreinigingsinstallatie, warmtewisselaar. Exclusief gasturbine, gasmotor en generator.

B 4085. Afvalhoutrecyclinginstallatie

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het vervaardigen van bouwmateriaal uit afvalhout door middel van het granuleren en zeven van het hout, gevolgd door het mengen met cement en het persen tot blokken, planken of platen,

en bestaande uit: granulator, zeefinstallatie, meng- en vulmachine, stapel- en persinstallatie, ontmalinstallatie, trimmachine.

B 4086. Mobiele blikversnipperaar

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het versnipperen van blik afkomstig van de gescheiden huisvuilinzameling,

en bestaande uit: mobiele versnipperaar, magneetscheider, aluminiumafscheider, (eventueel) generator.

B 4088. Mobiel pijpenreinigingssysteem

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het reinigen van pijpenbundels van industriële fornuizen en pijpleidingsystemen door middel van een mobiel systeem, waarbij stalen kogels via perslucht of persgas met hoge snelheid door de pijpen worden geleid, waarbij het afval in vaste vorm wordt afgescheiden en de kogels opnieuw worden gebruikt,

en bestaande uit: mobiel pijpenreinigingssysteem.

B 4090. Stalen of kunststof buikdenning

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het voorkomen van het ontstaan van afval bij het transport van goederen met binnenschepen, door het aanbrengen van een stalen of kunststof buikdenning in de laadruimte van bestaande binnenschepen,

en bestaande uit: een gesloten stalen of kunststof buikdenning.

B 4091. Indampinstallatie

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het indampen van waterige afvalstromen door middel van een verdampingsinstallatie met terugwinning van de verdampingswarmte met een maximale destillatiecapaciteit van 250 liter per uur en een maximaal energiegebruik van 0,05 kWh per liter afvalwater na opstarten,

en bestaande uit: verdampingsinstallatie met vacuümpomp, (eventueel) opvangvat of -tank.

B 4092. Aftapinstallatie

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het met behulp van gesloten containers gebruiken van verf, lak, inkt of olie waardoor geen verpakkingsafval ontstaat en waarbij de geleverde containers worden teruggeleverd aan de leverancier,

en bestaande uit: aftapinstallatie, mengbuis, aansluitstukken, pomp.

B 4096. Recyclinginstallatie voor gelaagd glas, vlakglas of draadglas

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het verwerken ten behoeve van hergebruik van gelaagd glas, vlakglas of draadglas door breken en zeven,

en bestaande uit: breekinstallatie, zeefinstallatie, (eventueel) magneetafscheider, (eventueel) non-ferro verwijderingsinstallatie.

B 4097. Recyclinginstallatie voor minerale vezels en minerale wol

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het voorbewerken ten behoeve van hergebruik van gebruikte minerale vezels of gebruikte minerale wol door middel van breken, zeven en reinigen,

en bestaande uit: breekinstallatie, zeefinstallatie, (eventueel) magneetafscheider, (eventueel) droger, (eventueel) windzifter, (eventueel) non-ferro verwijderingsinstallatie.

B 4098. Destillatie-installatie met damprecompressie

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het destilleren van vloeibare afvalstoffen, waarbij de damp door middel van thermisch of mechanisch bewerkstelligde drukverhoging condenseert bij een hogere temperatuur dan het atmosferische kookpunt, waardoor de condensatiewarmte kan worden benut,

en bestaande uit: destillatiekolom met thermische of mechanische damprecompressie-eenheid.

B 4101. Ster- of trommelzeefmachine

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het zeven van bouw- en sloopafval door middel van een ster- of trommelzeef,

en bestaande uit: sterzeefinstallatie of trommelzeefinstallatie, (eventueel) lopende band.

B 4102. Composteringsinstallatie

[Vervallen per 01-01-2004]

 • a. bestemd voor: het composteren, binnen de inrichting waar het afval ontstaan is, van organisch afval uit de land- en tuinbouw in een bak voorzien van een vloeistofdichte onderafdichting met waterafvoersysteem en een opstaande rand van ten minste 50 cm, waarbij het water wordt gezuiverd dan wel gerecirculeerd, dan wel afgevoerd naar het riool,

  en bestaande uit: composteringsinstallatie, of

 • b. bestemd voor: het overdekt composteren van organisch afval in een composteringsinstallatie met een capaciteit van maximaal 25.000 ton, die is voorzien van een vloeistofdichte onderafdichting, waarbij het vrijkomende water wordt gezuiverd, dan wel geloosd op een zuiveringswerk, dan wel wordt gerecirculeerd en waarbij de lucht wordt behandeld,

  en bestaande uit: vloeistofdichte onderafdichting, watercirculatie- en/of waterzuiveringsinstallatie, bovenafdichting, luchtbehandelingssyteem, pomp, ventilator, of

 • c. bestemd voor: het composteren van houtachtig tuin- en hoveniersafval door middel van een groencomposteringsinstallatie met een capaciteit van maximaal 25.000 ton, die is voorzien van een vloeistofdichte onderafdichting, waarvan het vrijkomende water wordt gezuiverd, geloosd op een zuiveringswerk of gerecirculeerd,

  en bestaande uit: vloeistofdichte onderafdichting, watercirculatie- en/of waterzuiveringsinstallatie, pomp, (eventueel) bovenafdichting, (eventueel) luchtbehandelingssysteem, (eventueel) ventilator.

B 4103. Elektrostatische scheidingsapparatuur

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het scheiden van kunststofafval en metaal door middel van oplading in een hoogspanningsveld gevolgd door scheiding ten gevolge van geleidbaarheid over een draaiende separatierol,

en bestaande uit: invoereenheid, corona-elektrodensysteem, separatierol, opvangeenheid.

B 4104. Kabelscheidingsinstallatie

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het mechanisch scheiden van afvalkabels in metaal en kunststof door middel van een harige omloopband,

en bestaande uit: doseerinstallatie, omloopband, opvangeenheid.

B 4105. Elektrostatische separatoren

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het scheiden van kunststofmengsels in hun samenstellende delen door middel van elektrostatische oplading, gevolgd door een vrije val,

en bestaande uit: (eventueel) invoereenheid, hoogspanningsgenerator, scheidingsinstallatie, (eventueel) opvangeenheid.

B 4106. Rooimachine met tarrareinigingsinstallatie

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het rooien van bieten, prei, bollen of andere knollen, waarbij aanhangende aarde en zand wordt verwijderd door middel van een rooimachine welke voorzien is van een specifiek reinigingssysteem en waarvan het hydraulisch systeem van zelfrijdende rooiers of rooiers met een eigen hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet toxische olie, waarbij de emissies de in onderdeel 5 van deze bijlage vermelde grenswaarden niet overschrijden,

en bestaande uit:

 • a. rooier voor bollen of knollen, met inbegrip van aardappelen en met uitzondering van bieten, voorzien van axiaalrollen, of

 • b. een bietenrooier met een sterrenbed, gevolgd door axiaalrollen, of

 • c. een bietenrooier met een sterrenbed met daarboven minimaal 3 borstels, of

 • d. een bietenrooier met een sterrenbed met daarboven een wrijfband, of

 • e. een bietenrooier met axiaalrollen met daarboven minimaal 3 borstels, of

 • f. een bietenrooier met speciale reinigingszon, een luchtdruk reinigingsunit en borstels, of

 • g. een preirooier met klembanden, afsnij-inrichting, borstels of schudsysteem, pelrollen,

 • h. een aardappelrooier met doorvalmat.

De investering komt voor 20 % van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 4108. Dresgrondrecyclinginstallatie

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het onderhouden van grasvelden door middel van een mobiele installatie die de dresgrond ter plaatse uit de bodem wint, waardoor separate winning, transport en opslag niet langer nodig is,

en bestaande uit: dresgrondrecyclinginstallatie met geulenfrees en strooi-inrichting.

B 4109. Natte-scheidingsinstallatie voor zeefzand en ballastgrind

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het scheiden van zeefzand, afkomstig van breekinstallaties van bouw- en sloopafval en ballastgrind, door middel van fysische scheidingstechnieken, waarbij de zand- en/of grindfractie geschikt is voor hergebruik,

en bestaande uit: magneet, zeven, wastrommel, cyclonen, spiralen, ontwateringsschroef, zeefbocht, ontwateringseenheid, bezinktank, pompen, transportvoorziening.

B 4111. Mobiele compostomzetmachine

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het mechanisch omzetten, beluchten en mengen van organisch materiaal tijdens de compostbereiding door een niet baangebonden compostomzetmachine, welke uitsluitend voor dat doel geschikt is,

en bestaande uit: niet baangebonden compostomzetmachine.

B 4114. Metaalverwijderingssysteem

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het oplossen in zuur van zware metalen uit reststoffen, gevolgd door het verwijderen van de zware metalen door middel van (membraan)elektrolyse,

en bestaande uit: (membraan)elektrolysecel, doseer- en oplosvat, pompen, gelijkrichter, vaten.

B 4119. Mobiele tarrascheidingsinstallatie voor bollen en knollen

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het verwijderen van tarra van bollen en knollen door middel van een mobiele installatie op basis van een zwevend-zand bed, waardoor de tarra op de rooiakker achterblijft,

en bestaande uit: mobiele tarrascheidingsinstallatie.

B 4120. Restpastabenuttingssysteem

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het geautomatiseerd verzamelen van restpasta in de zeefdrukkerij, waarna de restpasta opnieuw kan worden gebruikt in het drukproces,

en bestaande uit: restpastabenuttingssysteem.

B 4121. Terugname-automaat

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het terugnemen van blikjes en/of bekertjes in een terugname-automaat, waarbij de automaat steeds een retourpremie uitbetaalt of anderszins een tegenprestatie levert,

en bestaande uit: terugname-automaat.

B 4122. Afvalfolie-rolpers

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het reduceren van het volume van afvalfolie door opslag op een rol ten behoeve van hergebruik,

en bestaande uit: oprolautomaat.

B 4123. Frituurvetfilter

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het zuiveren van eetbare oliën of -vetten door middel van membraanfiltratie ter verlenging van de standtijd,en bestaande uit: membraanfiltratie-installatie, (eventueel) voorfilter, pomp.

B 4124. Rekfoliewikkelmachine

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het verpakken van producten op een pallet door middel van een folie aan te brengen met een wikkelaar; de folie moet daarbij ten minste 300 % (1 meter wordt 4 meter) worden voorgerekt waarbij ten hoogste een versmalling van 13 % van de folie mag optreden. De machine moet zijn vergezeld van een verklaring afgegeven door een door de Raad voor Accreditatie erkende organisatie waaruit blijkt dat aan de hiervoor genoemde eisen is voldaan,

en bestaande uit: stalen frame, draaitafel met folie-afroller, voorrekmodule met vaste voorrekinstelling.

B 4128. Schuimbitumenmachine

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: in één werkgang renoveren van een rijbaan door fresen van het oude wegdek en het gelijktijdig mengen van de vrijgekomen materialen met bitumenschuim (hete bitumen gemengd met circa 2 % water),

en bestaande uit: mobiele frees- en bitumenschuiminstallatie.

De investering komt voor 20 % van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 4130. Wervelbedverbrandingsinstallatie ten behoeve van teerhoudend wegenbouwmateriaal

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het verbranden van teerhoudend wegenbouwmateriaal in een wervelbedverbrandingsinstallatie, waarbij de zand- en grindfractie opnieuw ingezet wordt in de wegenbouw en waarbij de vrijkomende energie wordt benut,

en bestaande uit: wervelbedverbrandingsinstallatie, (eventueel) rookgasreinigingsapparatuur.

B 4131. Bulkstoffen verpakkingsinstallatie

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het comprimeren en opslaan in wikkelfolie van persbare bulkproducten zodanig dat ten minste een volumereductie van 25 % wordt bereikt ten opzichte van het ongeperste product,

en bestaande uit: doseerbunker, wikkelmachine, besturingssysteem.

B 4132. Detectieapparatuur radioactiviteit

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: toegangscontrole op transportmiddelen en getransporteerde stoffen bij inrichtingen voor de verwerking van schroot. De apparatuur moet geschikt zijn om snel (binnen enkele seconden) geringe variaties op het gamma-achtergrond niveau (30 nSv/hr) te kunnen meten of oppervlaktebesmettingen met minimaal 0,4 Bq/cm2 voor beta-deeltjes of 0,04 Bq/cm2 voor alfa-deeltjes,

en bestaande uit: detectieapparatuur voor radioactiviteit eventueel in combinatie met registratieapparatuur en alarmeenheid.

E 4133. Demontagelijn voor huishoudelijke elektronische apparaten

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het demonteren van gescheiden ingezamelde huishoudelijke apparaten ten behoeve van hergebruik van de onderdelen,

en bestaande uit: demontagelijn, (eventueel) transportbanden, sorteersysteem.

E 4134. Recyclinginstallatie voor glasvezelversterkt kunststof

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het scheiden van glasvezelversterkte kunstof door middel van verkleinen en zeven, waarbij de teruggewonnen componenten worden hergebruikt of nuttig worden toegepast,

en bestaande uit: verkleiningsinstallatie, (eventueel) maalinstallatie, zeefinstallatie, (eventueel) windzifter, transportbanden.

E 4135. Magnetische afscheider

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het verwijderen van ijzeren bestanddelen uit afvalstromen,

en bestaande uit: magneethuis, omloopband, aandrijving.

E 4136. Spuitbusrecyclingsysteem

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het verwijderen van de drijfgassen en aerosolen uit spuitbussen waarbij de vrijkomende gassen door een filter worden geleid, waarna de spuitbussen kunnen worden verwerkt,

en bestaande uit: doorprikinstallatie, opvangsysteem, absorbtiefilter, (eventueel) persinstallatie.

E 4137. Restbetonrecyclinginstallatie

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het verwerken en recyclen van restbeton en restmetselspecie waarbij de teruggewonnen componenten worden hergebruikt,

en bestaande uit: (eventueel) waterspuitinstallatie, (eventueel) grind- en zandzeven, (eventueel) roerwerk, (eventueel) vijzel, (eventueel) zandafscheider, (eventueel) opvangbakken, (eventueel) transportband, (eventueel) pomp.

E 4140. Energiezuinige of mineraal-gerichte mestverwerking

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het verwerken van mest door middel van een installatie welke:

 • a. ten minste energie neutraal is.

  De installatie moet tijdens het in bedrijf zijn volledig in zijn eigen energie voorzien dan wel energie opleveren, gerekend over de totale keten van voorbehandeling tot en met eindproduct, of

 • b. een gering energiegebruik heeft en waarbij ten minste 40% van de totale N in de mest, in minerale vorm wordt afgezonderd.

  Het energieverbruik, gebaseerd op de ingaande meststroom mag niet meer bedragen dan 10 kWh of 2,8 m³ aardgasequivalenten per ton mest, gerekend over de totale keten van voorbehandeling tot en met eindproduct.

Bij het berekenen van het energieverbruik hoeft de warmte uit de ventilatielucht van de stallen niet te worden verrekend. Dat onder a en b voldaan wordt aan de eisen met betrekking tot energiegebruik en mineralenverwijdering, dient te worden aangetoond aan de hand van een berekening door een onafhankelijk deskundige,

en bestaande uit: mestverwerkingsinstallatie, (eventueel) luchtreiniging, (eventueel) korrelpers (eventueel) voorzieningen voor productopslag, (eventueel) installatie voor de opwekking van duurzame energie.

B 4142. Aluminium container voor kunststof/bulktransport

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het transporteren van granulaat en andere bulkgoederen in een aluminium bulkcontainer,

en bestaande uit: aluminium bulkcontainer, (eventueel) stalen omhulling.

B 4144. Infrarood productiebakoven

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het op industriële schaal in één bewerking garen en kleuren van etenswaren met als enige warmtebron infrarood verhitting zonder dat daarbij gebruik wordt gemaakt van bakolie,

en bestaande uit productiebakoven.

De investering komt voor 20 % van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 4145. Stralingsvrije meetapparatuur (vervanging)

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het vervangen van bestaande apparatuur ten behoeve van dichtheids- en niveaumeting op basis van radioactiviteit door een alternatieve techniek,

en bestaande uit: dichtheids- en niveaumeetapparatuur anders dan met behulp van radioactiviteit.

De investering komt voor 50 % van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 4146. Ontvleesmachine met automatische contourinstelling

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het voorkomen van in het looiproces komen van restvlees door gebruikmaking van een automatische contourinstelling van het ontvleesmes,

en bestaande uit: ontvleesmachine, (eventueel) ontmestcylinder.

De investering komt voor 50 % van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 4147. Ontzoutmachine

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het ontzouten van huiden waarbij het afgeklopte zout wordt hergebruikt,

en bestaande uit: roterend kooivat, opvangtrechter, (eventueel) transporteur.

B 4148. Ondergrondse afvalcon-tainer voor GFT

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het ondergronds opvangen van GFT-afval zodanig dat alle lekstoffen worden opgevangen in een opvangbak

en bestaande uit: vloeistofdichte container voor GFT-afval die voor tenminste 2/3 ondergronds wordt geplaatst, opvangbak.

B 4149. Röntgen-afvalscheidingsinstallatie

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het herkennen en afscheiden van afvalstoffen ten behoeve van hergebruik met behulp van röntgenstraling,

en bestaande uit: stralingsbron, röntgensensor, (eventueel) scheidingstechnieken.

B 4150. Inzamelpunt voor vlakglas

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het inzamelen van vlakglas,

en bestaande uit: een container die specifiek geschikt is voor de inzameling van vlakglas.

B 4152. Persgaskoeler

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het verlagen van de olie-uitstoot van de compressor in een koelinstallatie door koeling van de olie direct na de compressor en voor de olie-afscheider,

en bestaande uit: warmtewisselaar, regelklep, temperatuursensoren, druksensor, (eventueel) vloeistofpomp, fijnfilter na de olie-afscheider.

B 4153. Afvalopwerkingsinstallatie

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het opwerken van afvalstoffen tot brandstof van een constante kwaliteit met een energie-inhoud van minimaal 11,5 MJ/kg,

en bestaande uit: (eventueel) sorteerinstallaties, (eventueel) scheidingsinstallaties, (eventueel) droogsinstallaties, (eventueel) vormgevingsinstallaties.

B 4154. Pyrolyse-installatie voor afvalstoffen

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het onder zuurstofarme of -loze omstandigheden verwerken van afvalstoffen door middel van thermische ontleding, waarbij vrijkomende vaste, vloeibare of gasvormige reactieproducten worden aangewend als brandstof of als grondstof en daarbij fossiele energiedragers verdringen,

en bestaande uit: pyrolysereactor, (eventueel) vergasser, (eventueel) smeltinstallatie, gasreinigingssysteem, (eventueel) toe- en afvoersysteem, (eventueel) afvalvoorbewerkingsinstallatie(s), (eventueel) elektriciteitsopwekkingsinstallatie.

B 4155. Kathodische bescherming voor beton

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het kathodisch beschermen van beton tegen betonrot, waarbij een speciale betoncoating als anode en de bewapening als kathode fungeert,

en bestaande uit: anode (betoncoating), gelijkrichter, elektronische besturing.

B 4156. Accucel productie-eenheid

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het vervaardigen van nieuwe accu/batterijpacks met gebruik van uitsluitend bestaande batterijbehuizingen,

en bestaande uit: assemblagemachine.

B 4157. Thermische scheidingsinstallatie bitumeus afval

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het scheiden van bitumenhoudend bouw- en sloopafval en productie-afval uit het fabricageproces van dakrollen door middel van een thermisch proces, waarbij de bitumen als vloeibare fractie beschikbaar komt voor hergebruik en/of verbranding met energiebenutting,

en bestaande uit: toe- en afvoersysteem, thermische scheidingsinstallatie, (eventueel) rookgasreinigingsinstallatie, (eventueel) afvalvoorbewerkingsinstallatie.

5. Investeringen in mobiele machines of ter voorkoming of beperking van geluidemissies

[Vervallen per 01-01-2004]

CATEGORIE II (30 %)

A 5028. Geluidarme compressievrije transportkoeling

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het koelen van produkten in trailers, trucks of aanhangwagens door middel van de verdamping van CO2 of stikstof aan de lucht,

en bestaande uit: voorraadtank, verdamper, (eventueel) transportruimteventilator, (eventueel) koudeverdeler.

CATEGORIE III (15 %)

B 5000. Geluidarm stroomaggregaat

[Vervallen per 01-01-2004]

bestaande uit: niet-vast opgestelde aandrijfmotor en generator met een op rotatie berustende werking die stroom afgeeft voor laswerk of arbeidsvermogen,

en welke voldoet aan een geluidsvermogensniveau van maximaal: 89+logPel, waarbij Pel het elektrisch vermogen is in kVA.

De investering komt voor 20 % van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 5001. Geluidarme motoraangedreven compressor met een capaciteit van max. 30 m

[Vervallen per 01-01-2004]

bestaande uit: niet-vast opgestelde door een verbrandingsmotor aangedreven toestel waarmee lucht wordt samengeperst en verplaatst, met uitzondering van ventilatoren en vacuümpompen,

en welke voldoet aan een geluidsvermogensniveau van maximaal: 95+2logP, waarbij P het vermogen in kW is, bepaald volgens EG-Richtlijn 80/1269 en waarbij de emissies de in onderdeel 5 van deze bijlage vermelde grenswaarden niet overschrijden.

De investering komt voor 20 % van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 5002. Geluidarme laadschop

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het laden, lossen, vervoeren of zeven van materiaal,

en bestaande uit: een zelfrijdend door een verbrandingsmotor aangedreven werktuig op wielen of rupsbanden met een geïnstalleerd vermogen groter dan 25 kW dat aan de voorzijde is uitgerust met een bak en waarvan het hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet toxische olie en waarbij de emissies de in onderdeel 5 van deze bijlage vermelde grenswaarden niet overschrijden,

en welke voldoet aan een geluidsvermogensniveau van maximaal: 81+11log P, waarbij P het vermogen in kW is, bepaald volgens EG-Richtlijn 80/1269.

De investering komt voor 20 % van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 5003. Geluidarme graafmachine

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het graven, laden, lossen, vervoeren, slopen, knippen, zeven of vergruizen van materiaal,

en bestaande uit: graafmachine met een geïnstalleerd vermogen groter dan 15 kW met een zelfrijdende door een verbrandingsmotor aangedreven onderwagen en een bovenwagen die een zwenkbeweging van meer dan 360o

kan uitvoeren, door middel van bewegingen van de giek, de arm, die aan de voorzijde is uitgerust met een bak, sloopschaar, zeef, vergruizer of palenkraker en waarvan het hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet toxische olie en waarbij de emissies de in onderdeel 5 van deze bijlage vermelde grenswaarden niet overschrijden,

en welke voldoet aan een geluidsvermogensniveau van maximaal: 79+11log P, waarbij P het vermogen in kW is, bepaald volgens EG-Richtlijn 80/1269.

De investering komt voor 20 % van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 5004. Geluidarme betonwarenverdichtingsinstallatie

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het vervaardigen van betonwaren in een installatie waarbij de verdichting wordt verkregen door de toepassing van een trillingsfrequentiegenerator (in plaats van doorslagtoepassing),

en bestaande uit: betonwarenverdichtingsmachine, trillingsfrequentiegenerator.

De investering komt voor 20 % van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 5008. Geluidarme motorpomp

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het oppompen van water met behulp van een niet-vast opgestelde pomp, aangedreven door een verbrandingsmotor met een geluidsvermogensniveau van maximaal 95 dB(A)/1pW,

en bestaande uit: motorpomp met eigen verbrandingsmotor.

De investering komt voor 20 % van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 5009. Ventilator

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het verplaatsen van lucht bij warmtewisselaars, koeltorens en ventilatiesystemen, zodanig dat het geluidsvermogensniveau van de ventilator, overeenkomstig ISO 1680/1, niet meer bedraagt dan 28+30logU-5logD+10logP, waarbij U de omtreksnelheid van de waaier (in m/s) is, D de diameter van de waaier is (in m) en P het nominale elektrische aandrijfvermogen is (in kW),

en bestaande uit: ventilator, aandrijfmechanisme, (eventueel) toerenregeling.

De investering komt voor 20 % van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 5010. Houtversnipperaar

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het versnipperen van houtige gewassen door middel van een niet stationair opgestelde houtversnipperaar,

en welke voldoet aan een geluidsvermogensniveau van:

a. ten hoogste 117 dB(A)/1 pW voor versnipperaars met een maximale invoerdiameter van 200 mm of minder, of

b. ten hoogste 120 dB(A)/1 pW voor versnipperaars met een maximale invoerdiameter van meer dan 200 mm.

De investering komt voor 20 % van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 5011. Vorkheftruck

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het heffen en verplaatsen van goederen met behulp van een vorkheftruck die is voorzien van een meerijdende bestuurdersplaats en waarvan het hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet toxische olie en waarbij de emissies de in onderdeel 5 van deze bijlage vermelde grenswaarden niet overschrijden,

en bestaande uit: een vorkheftruck met verbrandingsmotor met een geluidsvermogensniveau van maximaal: 87+8logP, waarbij P het vermogen in kW is, bepaald volgens EG-Richtlijn 80/1269.

De investering komt voor 20 % van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 5012. Hydraulisch heiblok

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het heien van massieve funderingspalen door middel van een hydraulisch aangedreven heiblok,

en bestaande uit: hydraulisch heiblok. Exclusief generator.

De investering komt voor 20 % van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 5013. Geluidarme mobiele kraan

[Vervallen per 01-01-2004]

bestaande uit: een zelfrijdende telescoop- of vakwerkkraan op banden met een maximale hijslast van 60 ton die niet aan een vaste baan is gebonden, die is toegelaten op de openbare weg en waarvan het hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet toxische olie en waarbij de emissies de in onderdeel 5 van deze bijlage vermelde grenswaarden niet overschrijden,

en welke voldoet aan een geluidsvermogensniveau van maximaal:

 • a. 101 dB(A)/1 pW voor een telescoopkraan met een vermogen tot maximaal 55 kW, of

 • b. 82 + 11log P voor een telescoopkraan met een vermogen van meer dan 55 kW, waarbij P het vermogen in kW is, bepaald volgens EG-Richtlijn 80/1269, of

 • c. 96 dB(A)/1 pW voor een torenkraan.

De investering komt voor 20 % van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 5015. Vast opgesteld lagedruk aggregaat

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het laden of lossen van bulkgoederen door middel van een vast opgesteld pneumatisch lagedruk aggregaat,

en bestaande uit: vast opgesteld pneumatisch lagedruk aggregaat.

De investering komt voor 50 % van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 5016. Geluidarme telescooplader/verreiker

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het verplaatsen van materiaal door een zelfrijdend door een verbrandingsmotor aangedreven werktuig op wielen met een geïnstalleerd vermogen groter dan 25 kW, aan de voorzijde uitgerust met gereedschap, waarmee materiaal geladen of gelost kan worden, waarvan het hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet toxische olie,

en welke voldoet aan een geluidsvermogensniveau van maximaal: 82+11logP, waarbij P het vermogen in kW is, bepaald volgens EG-Richtlijn 80/1269.

De investering komt voor 20 % van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 5017. Geluidarm hydrauliek aggregaat

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het genereren van druk ten behoeve van hydraulische werktuigen door middel van een niet-vast opgesteld, door een verbrandingsmotor aangedreven aggregaat, waarvan het hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet toxische olie,

en welke voldoet aan een geluidsvermogensniveau van maximaal: 100+2logP, waarbij P het vermogen in kW is, bepaald volgens EG-Richtlijn 80/1269.

De investering komt voor 20 % van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 5018. Geluidarme straatveegmachine

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het vegen van straten met behulp van een zelfrijdende door een verbrandingsmotor aangedreven straatveegmachine, waarvan het hydraulisch systeem is uitgerust met biologisch afbreekbare, niet toxische olie,

en welke voldoet aan een geluidsvermogensniveau van maximaal: 85+11logP, waarbij P het vermogen in kW is, bepaald volgens EG-Richtlijn 80/1269.

De investering komt voor 20 % van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 5020. Geluidarme kolkenzuiger

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het leegzuigen van straat- en rioolkolken met behulp van een kolkenzuiger, waarvan de pomp wordt aangedreven door de aftakas en waarvan het hydraulisch systeem is uitgerust met biologisch afbreekbare, niet toxische olie,

en welke voldoet aan een geluidsvermogensniveau van maximaal: 98 dB(A)/1pW.

De investering komt voor 20 % van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 5021. Geluidarme huisvuilwagen

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het inzamelen van huisvuil met behulp van een huisvuilwagen, waarvan het hydraulisch systeem is uitgerust met biologisch afbreekbare, niet toxische olie,

en welke voldoet aan een geluidsvermogensniveau van maximaal: 96 dB(A)/1pW.

De investering komt voor 20 % van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 5022. Milieuvriendelijke tractor

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het trekken en/of aandrijven van werktuigen door middel van een tractor waarvan het hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet toxische olie,

en welke voldoet aan een geluidsdrukniveau LpA(7,5m) van maximaal: 62+11logP, bepaald volgens EEG-Richtlijn 74/151 EG, waarbij P het vermogen in kW is, bepaald volgens EG-Richtlijn 80/1269, en waarbij de emissies de in onderdeel 5 van deze bijlage vermelde grenswaarden niet overschrijden.

De investering komt voor 20 % van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 5023. Geluidarme autolaadkraan

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het laden en lossen van vracht met behulp van een vast op een voertuig gemonteerde autolaadkraan die is voorzien van een eigen aandrijving, waarvan het hydraulisch systeem is uitgerust met biologisch afbreekbare, niet toxische olie,

en welke voldoet aan een geluidsvermogensniveau van maximaal: 100 dB(A)/1pW.

De investering komt voor 20 % van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

E 5025. Milieuvriendelijke gemotoriseerde landbouwmachines

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het zaaien, planten, bemesten, verzorgen of oogsten van landbouwprodukten of het maaien en reinigen van sloten en bermen of voor het onderhoud van natuurterreinen,

en bestaande uit: gemotoriseerde landbouwmachines waarvan het hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet toxische olie, dat niet gekoppeld kan worden aan een hydraulisch systeem met gewone olie, en waarbij de emissies de in onderdeel 5 van deze bijlage vermelde grenswaarden niet overschrijden.

De investering komt voor 20 % van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

E 5026. Milieuvriendelijke getrokken landbouwmachines

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het zaaien, planten, bemesten, verzorgen of oogsten van landbouwprodukten of het maaien en reinigen van sloten en bermen of voor het onderhoud van natuurterreinen,

en bestaande uit: getrokken landbouwmachines met een eigen hydraulisch systeem, dat is gevuld met biologisch afbreekbare, niet toxische olie, en dat niet gekoppeld kan worden met een hydraulisch systeem met gewone olie.

De investering komt voor 20 % van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

E 5027. Hydraulische boorstelling

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het boren van gaten ten behoeve van funderingspalen met behulp van een hydraulische boorstelling, waarvan het hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet toxische olie,

en bestaande uit: hydraulisch systeem, boorkast, avegaarboor.

De investering komt voor 20 % van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 5029. Geluidarme gazon-maaier

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het maaien van gazonnen en sportvelden en -banen door middel van een zelfrijdende gazonmaaier met een minimale maaibreedte van 70 cm, waarvan het eventueel aanwezige hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet toxische olie en waarbij de emissies de in onderdeel 5 van deze bijlage vermelde grenswaarden niet overschrijden

en welke voldoet aan een geluidsvermogens-niveau van:

 • a. ten hoogste 98 dB(A)/1 pW voor maaiers met een maaibreedte van tenminste 70 cm, doch niet meer dan 120 cm, of

 • b. ten hoogste 103 dB(A)/1 pW voor maaiers met een maaibreedte van meer dan 120 cm.

De investering komt voor 20 % van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 5030. Geluidarme mobiele puinbreker

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het breken van steen- en betonpuin tot granulaat in een niet vast opgestelde mobiele breekinstallatie, die voldoet aan een geluidsvermogensniveau van maximaal 114 dB(A) en waarvan het hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet toxische olie,

en bestaande uit: toevoermond met trilgoot, voorzeef, breekunit, aandrijving, (eventueel) transportbanden, (eventueel)magneet-band

De investering komt voor 20 % van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 5031. Regelunit elektrodynamisch remmen

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het geluidarm remmen van diesel locomotieven in het snelheidsgebied tot 30 km/uur,

en bestaande uit: elektronische regelunit voor dynamisch remmen.

B 5032. Windgekoelde condensor

[Vervallen per 01-01-2004]

bestemd voor: het condenseren van koudemiddel in een koelinstallatie door middel van buitenlucht zonder gebruik te maken van ventilatoren en spuiwater,

en bestaande uit: windgekoelde warmtewisselaar.

Bijlage 2, behorend bij artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

De in deze bijlage opgenomen stallen en stalsystemen zijn een nadere concretisering van de bedrijfsmiddelen F 2165, F 2166 en F 2167 van de Milieulijst milieu-investeringsaftrek 2003 van de Aanwijzingsregeling milieu-investeringsaftrek 2003 en van de Milieulijst willekeurige afschrijving milieu-investeringen 2003 van de Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen 2003.

Aan de omschrijving van de genoemde bedrijfsmiddelen F 2165, F 2166 en F 2167 voldoen uitsluitend de hierna volgende stalsystemen. De nummering van de stalsystemen is overeenkomstig de nummering die is gehanteerd in bijlage 1 van de Regeling ammoniak en veehouderij zoals gepubliceerd in de Staatscourant van 1 mei 2002 (Stcrt. 82). De bijbehorende stalbeschrijvingen kunnen worden opgevraagd bij Infomil te Den Haag, telefoonnummer 070-3610575.

1. Index:

[Vervallen per 01-01-2004]

HOOFDCATEGORIE R: RUNDVEE

[Vervallen per 01-01-2004]

melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar

A 1.3

loopstal met hellende vloer en gier-goot en maximaal 3 m² mestbesmeurd oppervlak per koe: Groen Label BB 93.03.003V1; BB 93.03.003/A 93.04.00-4V1; BB 93.03.003/-B 93.04.005V1; BB 93.03.003/C 93.04.0-06V1; BB 93.03.003/D 9- 4.06.020V1

A 1.4

loopstal met hellende vloer en spoelsysteem met maximaal 3,75 m² mestbesmeurd oppervlak per koe: Groen Label BB 94.02.015V1

A 1.5

loopstal met sleufvloer en mestschuif: Groen Label BB 97.05.055

vleeskalveren van 0 tot 8 maanden

A 4.1

mechanisch geventileerde stal met een chemisch luchtwassysteem met 90% emissiereductie

HOOFDCATEGORIE V VARKENS

[Vervallen per 01-01-2004]

fokzeugen (incl. biggen tot 25 kg)

biggenopfok (gespeende biggen)

D 1.1.3.2

mestgoot met schuine wand en ontmestingssysteem: Groen Label BB 95.12.031V1, met hokoppervlak groter dan 0,35 m²

D 1.1.11.2

koeldeksysteem (150% koeloppervlak): Groen Label BB 97.01.052V2; BB 00.06.093, met hokoppervlak groter dan 0,35 m²

D 1.1.12.1

opfokhok met schuine putwand met een emitterend mestoppervlak van maximaal 0,07 m², ongeacht groepsgrootte

D 1.1.12.3

opfokhok met schuine putwand en met een emitterend mestoppervlak groter dan 0,07 m² maar kleiner dan 0,10 m², waarin biggen in grote groepen (dwz vanaf 30 biggen) worden gehuisvest: Groen Label BB 99.06.072; BB 99.06.072/A 99.11.080; BB 99.06.072/A 99.11.082, met hokoppervlak groter dan 0,35 m²

D 1.1.14.2

chemisch luchtwassysteem met 95% emissiereductie: Groen Label BB 99.06.076; BB 00.02.084, met hokoppervlak groter dan 0,35 m²

kraamzeugen (incl. biggen tot spenen)

D 1.2.9

schuiven in mestgoot

D 1.2.10

biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie

Groen Label BB 96.10.042V1; BB 96.10.042/A 96.10.044V1; BB 96.10.042/B 96.10.045V1; BB 96.10.042/C 96.10.046V1; BB 96.10.042V1/D 99.06.075; BB 96.10.042V1/E 00.06.087

D 1.2.11

chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie: Groen Label BB 96.10.043V1; BB 96.10.043V1/A 99.06.074)

D 1.2.12

koeldeksysteem (150% koeloppervlak): Groen Label BB 97.01.051V1; BB 00.06.093

D 1.2.15

chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie: Groen Label BB 99.06.076; BB 00.02.084

guste en dragende zeugen

D 1.3.1

smalle ondiepe mestkanalen met metalen driekantroostervloer en rioleringssysteem (alleen toepasbaar bij individuele huisvesting): Groen Label BB 95.02.027V1

D 1.3.2

mestgoot met combinatierooster en frequente mestafvoer (alleen toepasbaar bij individuele huisvesting): Groen Label BB 95.06.028

D 1.3.3

spoelgotensysteem met dunne mest: Groen Label bij individuele huisvesting: BB 95.10.030. Groen Label bij groepshuisvesting: BB 95.10.030/A 98.10.060; BB 95.10.030/B 99.11.078

D 1.3.4

mestopvang in en spoelen met aangezuurde vloeistof: Groen Label bij individuele huisvesting BB 96.04.036V1. Groen Label bij groepshuisvesting: BB 96.04.036V1/A 98.10.061

D 1.3.5

schuiven in mestgoot (alleen toepasbaar bij individuele huisvesting)

D 1.3.6

biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie

Groen Label bij individuele huisvesting: BB 96.10.042V1;BB 96.10.042/A 96.10.044V1; BB 96.10.042/ B 96.10.045V1; BB 96.10.042/C 96.10.046V1; BB 96.10.042V1/D 99.06.075; BB 96.10.042V1/E 00.06.087

Groen Label bij groepshuisvesting BB 96.10.042V1; BB 96.10.042/A 96.10.044V1; BB 96.10.042/ B 96.10.045V1; BB 96.10.042/C 96.10.046V1; BB 96.10.042V1/D 99.06.075; BB 96.10.042V1/E 00.06.087)

D 1.3.7

chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie

Groen Label bij individuele huisvesting BB 96.10.043V1; BB 96.10.043V1/A 99.06.074)

Groen Label bij groepshuisvesting BB 96.10.043V1; BB 96.10.043V1/A 99.06.074

D 1.3.8.1

koeldeksysteem 115% koeloppervlak: Groen Label bij individuele huisvesting en groepshuisvesting BB 97.03.054; BB 00.06.093

D 1.3.8.2

koeldeksysteem 135% koeloppervlak: Groen Label bij groepshuisvesting BB 97.03.054/A 98.10.062; BB 00.06.093

D 1.3.9

groepshuisvestingssysteem met voerligboxen of zeugenvoerstations, zonder strobed, met metalen driekantroosters en schuine putwanden in het mestkanaal: Groen Label BB 00.06.085V1

D 1.3.11

chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie

Groen Label bij individuele huisvesting BB 99.06.076; BB 00.02.084)

Groen Label bij groepshuisvesting BB 99.06.076; BB 00.02.084)

vleesvarkens, opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg tot eerste dekking

D 3.2.4.2

gedeeltelijk roostervloer met mestopvang in met formaldehyde behandelde mestvloeistof in combinatie met metalen driekantroostervloer: Groen Label BB 95.02.025V2, met hokoppervlak groter dan 0,8 m²

D 3.2.7.1.1

gedeeltelijk roostervloer met mestkelders met (water- en) mestkanaal (door schuine putwand), met metalen driekantroosters op het mestkanaal: Groen tabel BB 97.07.056V2; BB 97.07.056/A 97.11.059V2 en een emitterend mestoppervlak maximaal 0,18 m²

D 3.2.8.2

biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie: Groen Label BB 96.10.042V1; BB 96.10.042/A 96.10.044V1; BB 96.10.042/B 96.10.045V1; BB 96.10.042/C 96.10.046V1;BB 96.10.042V1/D 99.06.075; BB 96.10.042V1/E 00.06.087 met hokoppervlak groter dan 0,8 m²

D 3.2.9.2

chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie: Groen Label BB 96.10.043V1; BB 96.10.043V1/A 99.06.074 met hokoppervlak groter dan 0,8 m²

D 3.2.14.2

chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie: Groen Label BB 99.06.076; BB 00.02.084, met hokoppervlak groter dan 0,8 m²

scharrelvleesvarkens

D 3.3.1

beddenstal met maximaal 0,14 m² roosteroppervlak tot 50 kg levend gewicht en met maximaal 0,29 m² roosteroppervlak vanaf 50 kg levend gewicht

HOOFDCATEGORIE Ki: KIPPEN

[Vervallen per 01-01-2004]

opfokhennen en hanen van legrassen; jonger dan 18 weken

E 1.8

volière-opfokhuisvesting, minimaal 50% van de leefruimte is rooster, met daaronder een mestband. Mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages.

E 1.9

chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie bij volière- en grondhuisvesting: Groen Label BB 00.06.089/A 00.06.090

legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen

E 2.8

grondhuisvesting met beluchting onder gedeeltelijk verhoogde roostervloer (perfosysteem): Groen Label BB 00.06.088

E 2.10

chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie; volière- en grondhuisvesting: Groen Label BB 00.06.089

E 2.11

volièrehuisvesting, minimaal 50% van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband. Mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages

E 2.12

scharrelstal in twee verdiepingen met mestbanden onder de roosters (twee maal per week afdraaien). Bezetting: 9 dieren/m²

ouderdieren van vleeskuikens

E 4.2

volièrehuisvesting met geforceerde mestdroging: Groen Label BB 97.01.050; BB 97.01.050/ A 99.02.067

E 4.3

volièrehuisvesting met geforceerde mest- en strooiseldroging: Groen Label BB 97.01.053; BB 97.01.053/A 99.02.068

E 4.4

grondhuisvesting met mestbeluchting van bovenaf

E 4.5

perfosysteem op gedeeltelijk verhoogde roostervloer: Groen Label BB 98.10.066

E 4.6

chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie; volière- en

grondhuisvesting: Groen Label BB 00.06.089/B 00.06.091

vleeskuikens

E 5.1

zwevende vloer met strooiseldroging: Groen Label BB 93.03.002; BB 93.03.002/A 94.04.017V1; BB 93.03.002/B 96.04.034; BB 93.03.002/C 96.10.048

E 5.2

geperforeerde vloer met strooiseldroging: Groen Label BB 94.04.016; BB 94.04.016/A 96.10.047

E 5.3

etagesysteem met volledige roostervloer en mestbandbeluchting: Groen Label BB 97.07.057

E 5.4

chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie, grondhuisvesting: Groen Label BB 00.02.083; BB 00.06.089/C 00.06.092

HOOFDCATEGORIE Ka: KALKOENEN

[Vervallen per 01-01-2004]

vleeskalkoenen

F 4.1

gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer

F 4.2

mechanisch geventileerde stal met een chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie

Terug naar begin van de pagina