Wijziging Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers

Geraadpleegd op 13-07-2024.
Geldend van 01-01-2003 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, M. Rutte, van 17 december 2002, Directie Arbozorg en Verzuimbeleid, nr. AVB/AIS/02 78871 tot wijziging van de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers, mede in verband met de verlening van een voorschot ter tegemoetkoming in immateriële schade aan werknemers die ten gevolge van blootstelling aan asbest ernstig ziek zijn geworden

Artikel III

De minister zendt binnen drie jaar na de datum van inwerkingtreding van deze regeling aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze regeling in de praktijk.

Artikel IV

  • 1 Indien op het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling aan de werknemer of zijn nabestaanden een eenmalige uitkering is toegekend of een aanvraag van de werknemer of zijn nabestaanden om een eenmalige uitkering is afgewezen op grond van de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers, zoals deze regeling luidde voor dit tijdstip, bestaat geen recht op een voorschot of een eenmalige uitkering op grond van de onderhavige regeling.

  • 2 Indien op het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling een aanvraag van de werknemer om een eenmalige uitkering is afgewezen op grond van de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers, zoals deze regeling luidde voor dit tijdstip, kan, in afwijking van het eerste lid, de werknemer opnieuw een aanvraag om een eenmalige uitkering of een aanvraag om een voorschot op grond van de onderhavige regeling indienen, indien de werknemer op het tijdstip van de aanvraag op grond van de onderhavige regeling in leven is.

  • 3 De behandeling van aanvragen om een eenmalige uitkering en daarmee verbandhoudende bezwaren en beroepen, die op het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling zijn gedaan onderscheidenlijk zijn ingesteld op grond van de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers, zoals deze regeling luidde voor dit tijdstip, wordt voortgezet overeenkomstig deze regeling indien de werknemer in leven is op het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling en deze regeling gunstiger is.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 17 december 2002

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

M. Rutte

Naar boven