Tijdelijke stimuleringsregeling regionale platforms arbeidsmarktbeleid 2003

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 01-01-2003 t/m 31-12-2003

Regeling tot het verstrekken van subsidie ter stimulering in 2003 van de ontwikkeling van regionale platforms arbeidsmarktbeleid, voor de totstandkoming waarvan een subsidie is verstrekt op grond van de Tijdelijke stimuleringsregeling regionale platforms arbeidsmarktbeleid 2001

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, M. Rutte,

Gelet op artikel 3, eerste lid, van de Kaderwet SZW-subsidies;

Besluiten:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. CWI:

een Centrum voor werk en inkomen, genoemd in artikel 24 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

b. regionaal platform arbeidsmarktbeleid:

een regionaal platform, als bedoeld in artikel 23, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

c. UWV:

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

d. samenwerkingsovereenkomst:

een overeenkomst waaruit blijkt welke partijen in het regionaal platform arbeidsmarktbeleid participeren en waarin het doel, functies en werkwijze van het regionaal platform arbeidsmarkt worden beschreven;

e. regio:

het gebied, waarbinnen het regionaal platform arbeidsmarktbeleid werkzaam is;

f. CBS:

Centraal Bureau voor de Statistiek;

g. de minister:

de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 2. Subsidie voor een regionaal platform arbeidsmarktbeleid

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 De minister kan op aanvraag subsidie verstrekken ter stimulering in 2003 van een regionaal platform arbeidsmarktbeleid, voor de totstandkoming waarvan een subsidie is verstrekt op grond van de Tijdelijke stimuleringsregeling regionale platforms arbeidsmarktbeleid 2001.

 • 2 De subsidie wordt aangevraagd door de gemeente aan wie de subsidie op grond van de Tijdelijke stimuleringsregeling regionale platforms arbeidsmarktbeleid 2002 is verstrekt.

 • 3 De subsidie wordt verstrekt aan de subsidieaanvrager.

 • 4 Voorafgaand aan de subsidievaststelling wordt geen beschikking tot subsidieverlening gegeven.

 • 5 De Algemene Regeling SZW-subsidies is niet van toepassing.

Artikel 3. Subsidieaanvraag

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Bij de subsidieaanvraag wordt overgelegd:

  • a. een afschrift van de samenwerkingsovereenkomst, indien deze samenwerkingsovereenkomst niet overeenstemt met de samenwerkingsovereenkomst, waarvan een afschrift is overgelegd bij de subsidieaanvraag in het kader van de Tijdelijke stimuleringsregeling regionale platforms arbeidsmarktbeleid 2001, of de Tijdelijke stimuleringsregeling regionale platforms arbeidsmarktbeleid 2002;

  • b. een beschrijving van de wijze waarop een CWI in de regio bij het regionaal platform arbeidsmarktbeleid is betrokken.

 • 2 De minister ontvangt uiterlijk 1 juli 2003 de subsidieaanvraag.

Artikel 4. Omvang subsidie

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een lumpsum bedrag en bedraagt € 1,27 per hoofd van de beroepsbevolking in de regio.

 • 2 De omvang van de beroepsbevolking wordt vastgesteld op grond van de tabel `Driejaarsgemiddelde omvang beroepsbevolking per gemeente 1997-1999' van het CBS.

  Daar waar in deze tabel gegevens ontbreken over de omvang van de beroepsbevolking van een gemeente, wordt met betrekking tot die gemeente uitgegaan van de laatst bekende gegevens van het CBS over de omvang van de beroepsbevolking van die gemeente en wordt die omvang verhoogd met het percentage waarmee de omvang van de totale beroepsbevolking in Nederland is gestegen, vanaf het kalenderjaar waarop die laatst bekende gegevens betrekking hebben tot en met 31 december1999.

 • 3 De omvang van de beroepsbevolking in de regio, is slechts éénmaal bepalend voor de hoogte van de subsidie.

Artikel 5. Weigeringsgrond

[Vervallen per 01-01-2004]

Geen subsidie wordt verstrekt, indien blijkt dat binnen de regio bij de gemeenten, het UWV of vertegenwoordigers van de werkgevers en werknemers onvoldoende draagvlak bestaat voor het regionaal platform arbeidsmarktbeleid.

Artikel 6. Verantwoording

[Vervallen per 01-01-2004]

Uiterlijk 30 april 2004 zendt de subsidieontvanger aan de minister een verantwoordingsverslag met betrekking tot de activiteiten die in 2003 door het regionaal platform arbeidsmarktbeleid zijn verricht.

Artikel 7. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2003 en vervalt met ingang van 1 januari 2004.

 • 2 De regeling, zoals die voor de datum waarop deze vervalt geldt, blijft van toepassing op de financiële afwikkeling van de subsidie van de minister aan de subsidieontvanger.

Artikel 8. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke stimuleringsregeling regionale platforms arbeidsmarktbeleid 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 17 december 2002

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.J. de Geus

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

M. Rutte

Terug naar begin van de pagina