Vaststelling aanvraagperiode en subsidieplafonds in kader van Subsidieregeling demonstratie- en kennisoverdrachtprojecten duurzame landbouw

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 10-08-2003 t/m 23-01-2004

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 17 december 2002 , nr. TRCJZ/2002/12536, houdende vaststelling van de aanvraagperiode en subsidieplafonds in het kader van de Subsidieregeling demonstratie- en kennisoverdrachtprojecten duurzame landbouw

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 3, 7, 10 en 11 van de Subsidieregeling demonstratie- en kennisoverdrachtprojecten duurzame landbouw

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Aanvragen voor een subsidie in het kader van de Subsidieregeling demonstratie- en kennisoverdrachtsprojecten duurzame landbouw kunnen worden ingediend vanaf 18 december 2002 tot en met 20 februari 2003.

 • 2 Aanvragen tot subsidieverlening kunnen slechts worden ingediend voor projecten die gericht zijn op de volgende thema's genoemd in artikel 3, eerste lid van de Subsidieregeling demonstratie- en kennisoverdrachtprojecten duurzame landbouw en daarbinnen op de daarbij vermelde subthema's als bedoeld in artikel 7, vierde lid van de Subsidieregeling demonstratie- en kennisoverdrachtprojecten duurzame landbouw:

  • a. onderdeel a, en daarbinnen op één van de volgende subthema's: manieren van informatieoverdracht ter versterking van de relatie burger/consument en de biologische producent, verbetering en invoering van op biologische productie toegesneden marktgerichte ketengarantiesystemen of versnelling van de sluiting van kringlopen,

  • b. onderdeel c, en daarbinnen op het subthema: geïntegreerde gewasbescherming,

  • c. onderdeel i, en daarbinnen op één van de volgende subthema's: vertaling van marktontwikkelingen en -eisen naar de eigen bedrijfsvoering en toepassing van de consequenties daarvan in de eigen bedrijfsvoering, aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden in producentenverenigingen of verbetering van het rendement van het bedrijf door het nemen van initiatieven tot financiële participatie in de afzet van producten,

  • d. onderdeel j, en daarbinnen op één van de volgende subthema's: duidelijker positionering en eenduidiger promotie van agrotoerisme en groene recreatie met als aandachtspunt samenwerking op regionale of landelijke schaal, verbetering van het imago van de agrarische ondernemers en de rol die zij spelen als drager van leefbaar en groen gebied, verbetering van het rendement van de bedrijfsvoering van agrarische ondernemers met betrekking tot agrotoerisme en groene recreatie of ontwikkeling van het boerderijwinkel-concept in Nederland via samenwerking op regionale schaal en professionalisering, of

  • e. onderdeel p, en daarbinnen op het subthema: certificering met betrekking tot voedselveiligheid, tracking en tracing, gewasbescherming, bedrijfshygiëne, arbeid, methoden voor gegevensaanlevering of systemen die ingaan op een combinatie van verschillende certificatieschema's en registratiesystemen.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Voor deze aanvraagperiode worden de subsidieplafonds als bedoeld in artikel 7, tweede lid, van de Subsidieregeling demonstratie- en kennisoverdrachtprojecten duurzame landbouw als volgt vastgesteld:

a.

voor het thema bedoeld in artikel 1, tweede lid, onderdeel a:

€ 318.846,–, b.

voor het thema bedoeld in artikel 1, tweede lid, onderdeel b:

€ 741.093,–, c.

voor het thema bedoeld in artikel 1, tweede lid, onderdeel c:

€ 683.339,–, d.

voor het thema bedoeld in artikel 1, tweede lid, onderdeel d:

€ 297.753,–, e.

voor het thema bedoeld in artikel 1, tweede lid, onderdeel e:

€ 515.075,–.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

In aanvulling op het bepaalde in artikel 11 van de Subsidieregeling demonstratie- en kennisoverdrachtprojecten duurzame landbouw wordt een project, als bedoeld in artikel 1, tweede lid, onderdeel b, hoger gerangschikt naarmate het project een betere landelijke toepasbaarheid heeft.

Artikel 4

[Vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 17 december 2002

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina