Regeling tot vaststelling van de normbedragen voor voorschotverlening in 2003 op grond van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2005.]
Geldend van 01-01-2003 t/m heden

Regeling van 16 december 2002 tot uitvoering van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000

De Minister van Justitie,

Gelet op de artikelen 3, tweede lid, en 35, tweede en vierde lid van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 Het normbedrag dat geldt voor de bepaling van de hoogte van het voorschot dat in elk kwartaal wordt verstrekt aan door de raad ingeschreven advocaten wordt vastgesteld op € 637,-.

  • 2 Het kwartaalvoorschot bedraagt niet meer dan € 39.800,-.

  • 3 Het kwartaalvoorschot wordt op nihil gesteld, indien minder dan tien toevoegingen zijn afgegeven in de referentieperiode, bedoeld in artikel 35, tweede lid, van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tot vaststelling van de normbedragen voor voorschotverlening in 2003 op grond van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 16 december 2002.

De

Minister

van Justitie,

J.P.H. Donner.

Terug naar begin van de pagina