Wijziging Subsidieregeling scholingsimpuls en vaststelling tenderperiodes en subsidieplafonds

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geldend van 20-12-2002 t/m 10-06-2005

Wijziging Subsidieregeling scholingsimpuls en vaststelling tenderperiodes en subsidieplafonds

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies en de artikelen 6, eerste lid, en 7, eerste lid, van de Subsidieregeling scholingsimpuls;

Besluit:

Artikel II

[Vervallen per 11-06-2005]

Als perioden als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Subsidieregeling scholingsimpuls, waarin aanvragen om subsidie op grond van die regeling moeten zijn ontvangen, worden vastgesteld:

  • a. de periode van 6 januari 2003 tot en met 6 februari 2003;

  • b. de periode van 1 mei 2003 tot en met 3 juli 2003.

Artikel III

[Vervallen per 11-06-2005]

De subsidieplafonds voor het verlenen van subsidies op aanvragen die zijn ontvangen in de perioden, genoemd in artikel II, bedragen:

Artikel IV

[Vervallen per 11-06-2005]

Indien het bij koninklijke boodschap van 22 juli 2002 ingediende voorstel van wet tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met regels over verkeer langs elektronische weg tussen burgers en bestuursorganen (Wet elektronisch bestuurlijk verkeer, Kamerstukken II 2001-2002, 28 483), nadat het tot wet is verheven, in werking treedt, vervallen op hetzelfde tijdstip het derde tot en met zesde lid van artikel 7a van de Subsidieregeling scholingsimpuls.

Artikel V

[Vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 16 december 2002

De

Minister

van Economische Zaken,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina