Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen 2003

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geldend van 01-01-2003 t/m 21-09-2004

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 16 december 2002, nr. SV/F&W/02/97061, houdende de vaststelling van de premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen, de vaststelling van de werkgevers- en de werknemersdelen AWf-premie alsmede de franchises voor het jaar 2003

Artikel 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 22-09-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. AWf-premie:

het deel van de premie dat ten gunste komt van het Algemeen Werkloosheidsfonds;

b. wachtgeldpremie:

het deel van de premie dat ten gunste komt van het wachtgeldfonds dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen voor de betrokken sector afzonderlijk administreert;

c. Ufo-premie:

het premiepercentage, bedoeld in artikel 97c, derde lid, van de Werkloosheidswet voor de premie verschuldigd door overheidswerkgevers als middel tot dekking van uitgaven van het Uitvoeringsfonds voor de overheid.

Artikel 2. Vaststelling AWf-premie

[Vervallen per 22-09-2004]

De AWf-premie wordt voor het jaar 2003 vastgesteld op 7,35%.

Artikel 3. Werkgevers- en werknemersdeel AWf-premie

[Vervallen per 22-09-2004]

Voor het jaar 2003 is van het loon, rekening houdende met artikel 5, 5,80% aan AWf-premie verschuldigd door de werknemer en 1,55% aan AWf-premie verschuldigd door de werkgever.

Artikel 4. Franchise op grond van artikel 9, derde lid, Coördinatiewet Sociale Verzekering

[Vervallen per 22-09-2004]

Bij de berekening van het loon, waarnaar de wachtgeldpremie wordt geheven, wordt het buiten aanmerking te laten bedrag voor het jaar 2003 vastgesteld op € 0,- per dag.

Artikel 5. Franchise op grond van artikel 9, vierde lid, Coördinatiewet Sociale Verzekering

[Vervallen per 22-09-2004]

Bij de berekening van het loon, waarnaar de door de werknemer en de door de werkgever verschuldigde AWf-premie wordt geheven, wordt het buiten aanmerking te laten bedrag voor het jaar 2003 vastgesteld op € 57,- per dag.

Artikel 6. Vaststelling van de vervangende premie voor de Werkloosheidswet

[Vervallen per 22-09-2004]

De vervangende premie, bedoeld in artikel 85, derde lid, van de Werkloosheidswet wordt voor het jaar 2003 vastgesteld op 0,89%.

Artikel 7. Vaststelling Ufo-premie

[Vervallen per 22-09-2004]

De Ufo-premie wordt voor het jaar 2003 vastgesteld op 0,80%.

Artikel 9. Vaststelling premiepercentage Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

[Vervallen per 22-09-2004]

De premie, bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidverzekering zelfstandigen wordt voor het jaar 2003 vastgesteld op 8,80%.

Artikel 12. Inwerkingtreding

[Vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.

Artikel 13. Citeertitel

[Vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 16 december 2002

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.J. de Geus

Terug naar begin van de pagina