Subsidieplafond 2003 Subsidieregeling zaaiprojecten life sciences

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geldend van 19-12-2002 t/m 10-06-2005

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 16 december 2002, nr. WJZ 02060490, tot vaststelling van het subsidieplafond, bedoeld in de Subsidieregeling zaaiprojecten life sciences, voor het jaar 2003

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 6, eerste lid, van de Subsidieregeling zaaiprojecten life sciences;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 11-06-2005]

Het subsidieplafond voor het in 2003 verlenen van subsidies op grond van artikel 6, eerste lid, van de Subsidieregeling zaaiprojecten life sciences bedraagt € 2 700 000,00.

Artikel 2

[Vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 16 december 2002

De

Minister

van Economische Zaken,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina