Subsidieregeling programma starters op buitenlandse markten 2003

[Regeling vervallen per 07-11-2004.]
Geldend van 20-12-2003 t/m 06-11-2004

Regeling tot vaststelling van de Subsidieregeling programma starters op buitenlandse markten 2003

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies;

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 07-11-2004]

Artikel 1

[Vervallen per 07-11-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. minister: de Minister van Economische Zaken;

 • b. ondernemer: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, niet zijnde een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, die een onderneming in stand houdt;

 • c. groep: een economische eenheid, waarin organisatorisch zijn verbonden:

  • 1°. een natuurlijke persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon, die direct of indirect:

   • -

    meer dan de helft van het geplaatste kapitaal verschaft aan,

   • -

    volledig aansprakelijk vennoot is van of

   • -

    overwegende zeggenschap heeft over

   • -

    een of meer rechtspersonen of vennootschappen, en

  • 2°. laatstbedoelde rechtspersonen of vennootschappen;

 • d. ondernemersorganisatie: een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid die, blijkens haar statuten, tot doel heeft de belangen te behartigen van ondernemingen of organisaties van ondernemingen, die sinds meer dan een jaar een afdeling in haar bureauorganisatie heeft functioneren welke zich bezighoudt met de exportbevordering binnen de bedoelde ondernemingen en die in het kader van de uitvoering van deze regeling een overeenkomst met de minister heeft gesloten;

 • e. exportplan: een door de ondernemer in samenwerking met een consulent internationale handel van een kamer van koophandel en fabrieken of een ondernemersorganisatie opgesteld plan van aanpak, gericht op het bewerken van een nieuwe buitenlandse markt, dat een inventarisatie bevat van de sterke en zwakke kanten, kansen en bedreigingen van de onderneming op exportgebied en aangeeft welke activiteiten zullen worden uitgevoerd om export naar een nieuwe buitenlandse markt te realiseren, bestaande uit:

  • 1°. marktverkenning,

  • 2°. het organiseren van een bezoekprogramma,

  • 3°. beursdeelname of

  • 4°. het ontwikkelen en produceren van presentatiemateriaal;

 • f. nieuwe buitenlandse markt: een buitenlandse markt waarop de ondernemer gedurende twaalf maanden voorafgaand aan de indiening van de aanvraag om subsidie ten hoogste 3 procent van zijn totale fiscale omzet heeft gerealiseerd;

 • g. marktverkenning: een schriftelijk verslag over de afzetmogelijkheden van een product of dienst in een land waarin zich een voor de aanvrager nieuwe buitenlandse markt bevindt, opgesteld door een in het betrokken land of de betrokken regio gevestigde organisatie die deskundig en ervaren is op het gebied van marktonderzoek;

 • h. organiseren van een bezoekprogramma: het organiseren van een bezoek van een ondernemer aan een land waarin zich een voor hem nieuwe buitenlandse markt bevindt volgens een programma dat gericht is op het verkrijgen van inzicht in de afzetmogelijkheden van zijn product of dienst in het betrokken land en het leggen van contacten met mogelijke zakenpartners, verzorgd door een in dat land of de betrokken regio gevestigde organisatie;

  • i. beursdeelname: deelname van een ondernemer aan een vak- of jaarbeurs in het buitenland of aan een internationale vak- of jaarbeurs door middel van een stand;

  • j. presentatiemateriaal: schriftelijke, digitale en audiovisuele product- en bedrijfsinformatie.

Artikel 2

[Vervallen per 07-11-2004]

 • 1 De minister verstrekt op aanvraag een subsidie aan een ondernemer die voor eigen rekening en risico één of meer activiteiten als bedoeld in artikel 1, onder e, uitvoert.

 • 2 Geen subsidie wordt verstrekt:

  • a. indien voor de activiteiten, genoemd in het exportplan, reeds door een bestuursorgaan of de Commissie van de Europese Gemeenschappen subsidie is verstrekt;

  • b. indien de aanvrager vóór het indienen van de aanvraag ter zake van de in het exportplan genoemde activiteiten reeds verplichtingen is aangegaan;

  • c. indien een eerder aan de aanvrager op grond van deze regeling, de Subsidieregeling programma starters op buitenlandse markten 2000 of de Subsidieregeling programma starters op buitenlandse markten 1999 verleende subsidie nog niet is vastgesteld;

  • d. indien aan de aanvrager al eerder subsidie is verleend op grond van één van de in onderdeel c genoemde regelingen voor activiteiten op dezelfde nieuwe buitenlandse markt;

  • e. aan een aanvrager die een onderneming in stand houdt als bedoeld in artikel 1, onder a, van verordening (EG) nr. 69/2001 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-verdrag op de de minimis-steun (Pb EG L 10);

  • f. indien, door een of meer bestuursorganen, aan de aanvrager in de drie aan de aanvraag voorafgaande jaren reeds € 100 000 of meer aan subsidie is verstrekt zonder goedkeuring van de Commissie van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 3

[Vervallen per 07-11-2004]

 • 1 De subsidie bedraagt 50 procent van de rechtstreeks aan de in het exportplan genoemde activiteiten toe te rekenen, na de indiening van de aanvraag door de subsidie-ontvanger, gemaakte en betaalde kosten, maar niet meer dan € 11 500 en met dien verstande dat de subsidie per activiteit niet meer bedraagt dan de helft van dit bedrag.

 • 2 Het bedrag van de subsidie wordt verlaagd voor zover dit tezamen met in de drie voorafgaande jaren door een bestuursorgaan aan de aanvrager verstrekte subsidie waarvoor geen goedkeuring van de Commissie van de Europese Gemeenschappen was verkregen, meer bedraagt dan € 100 000.

Artikel 4

[Vervallen per 07-11-2004]

 • 1 Als kosten van een marktverkenning worden uitsluitend in aanmerking genomen de kosten die aan de subsidie-ontvanger in rekening worden gebracht door de in het betrokken land of de betrokken regio gevestigde organisatie die deskundig en ervaren is op het gebied van marktonderzoek.

 • 2 Als kosten van een bezoekprogramma worden uitsluitend in aanmerking genomen de kosten die aan de subsidie-ontvanger in rekening worden gebracht door de in het betrokken land of de betrokken regio gevestigde organisatie, reis- en verblijfkosten van de subsidie-ontvanger daaronder niet begrepen.

 • 3 Als kosten van beursdeelname worden uitsluitend in aanmerking genomen de kosten van de huur van de benodigde ruimte en de kosten van de huur en de opbouw van de stand.

 • 4 Als kosten van presentatiemateriaal worden uitsluitend in aanmerking genomen de kosten van schriftelijke, digitale en audiovisuele product- en bedrijfsinformatie die aan de subsidie-ontvanger in rekening worden gebracht.

Artikel 5

[Vervallen per 07-11-2004]

 • 1 Ieder begrotingsjaar wordt bij ministeriële regeling een subsidieplafond vastgesteld voor het in dat jaar verlenen van subsidies op grond van deze regeling.

 • 2 Het subsidieplafond voor het in 2003 verlenen van subsidies bedraagt € 5 855 000.

§ 2. Aanvraag en beslissing op de aanvraag

[Vervallen per 07-11-2004]

Artikel 6

[Vervallen per 07-11-2004]

 • 2 De aanvraag gaat vergezeld van een exportplan volgens het model dat is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 2 en een begroting voor de activiteiten, opgenomen in het exportplan, alsmede van andere bescheiden overeenkomstig hetgeen in het formulier is vermeld.

Artikel 7

[Vervallen per 07-11-2004]

De minister geeft een beschikking binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag.

Artikel 8

[Vervallen per 07-11-2004]

 • 1 De minister beslist in ieder geval afwijzend op een aanvraag indien:

  • a. de aanvraag niet voldoet aan deze regeling;

  • b. de aanvrager op het tijdstip van indiening van de aanvraag meer dan 100 werknemers in dienst heeft;

  • c. de aanvraag een nieuwe buitenlandse markt binnen de Europese Unie betreft en de aanvrager in de twaalf maanden voorafgaand aan de datum van indiening van de aanvraag meer dan 20 procent van zijn omzet uit exportactiviteiten behaalde;

  • d. de aanvraag een nieuwe buitenlandse markt buiten de Europese Unie betreft en de aanvrager in de twaalf maanden voorafgaand aan de datum van indiening van de aanvraag meer dan 30 procent van zijn omzet uit exportactiviteiten behaalde.

 • 2 Voor de bepaling van het aantal werknemers dat bij de aanvrager in dienst is worden, indien hij tot een groep behoort, de bij de tot die groep behorende natuurlijke personen of rechtspersonen in dienst zijnde werknemers in aanmerking genomen en worden deeltijdwerkers naar evenredigheid van de met hen overeengekomen arbeidsduur in aanmerking genomen.

Artikel 9

[Vervallen per 07-11-2004]

De minister verdeelt het beschikbare bedrag in de volgorde van ontvangst van de aanvragen, met dien verstande dat, indien een aanvrager niet heeft voldaan aan enig wettelijk voorschrift voor het in behandeling nemen van de aanvraag en met toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, de dag waarop de aanvraag voldoet aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de verdeling als datum van ontvangst geldt.

§ 3. Verplichtingen van de subsidie-ontvanger

[Vervallen per 07-11-2004]

Artikel 11

[Vervallen per 07-11-2004]

 • 1 De subsidie-ontvanger voert de activiteiten uit overeenkomstig het exportplan waarop de subsidieverlening betrekking heeft en voltooit deze binnen 18 maanden na de subsidieverlening, behoudens voorafgaande schriftelijke ontheffing van de minister voor het vertragen, essentieel wijzigen, of stopzetten van de uitvoering van de activiteiten.

 • 2 Aan een ontheffing als bedoeld in het eerste lid kunnen voorschriften worden verbonden.

Artikel 12

[Vervallen per 07-11-2004]

 • 1 De subsidie-ontvanger voert een administratie die zodanig is ingericht, dat daaruit te allen tijde op eenvoudige en duidelijke wijze alle aan de activiteiten toe te rekenen kosten kunnen worden afgelezen.

 • 2 De subsidie-ontvanger doet onverwijld mededeling aan de minister van de indiening bij de rechtbank van een verzoek tot het op hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, tot verlening van surseance van betaling aan hem of tot faillietverklaring van hem.

§ 4. Subsidievaststelling

[Vervallen per 07-11-2004]

Artikel 13

[Vervallen per 07-11-2004]

 • 1 De subsidie-ontvanger dient zijn aanvraag om subsidievaststelling in binnen dertien weken na het tijdstip waarop de activiteiten ingevolge artikel 11, eerste lid, moeten zijn voltooid.

 • 3 De aanvraag gaat, overeenkomstig hetgeen in het formulier is vermeld, vergezeld van:

  • a. afschriften van de op de activiteiten betrekking hebbende, aan de subsidie-ontvanger verstrekte, facturen en de desbetreffende betalingsbewijzen,

  • b. een eindverslag omtrent de uitvoering en de resultaten van de activiteiten,

  • c. overige in het formulier genoemde bescheiden.

Artikel 14

[Vervallen per 07-11-2004]

De minister geeft de beschikking tot subsidievaststelling binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag daartoe dan wel nadat de voor het indienen ervan geldende termijn is verstreken.

§ 5. Overgangs- en slotbepalingen

[Vervallen per 07-11-2004]

Artikel 15

[Vervallen per 07-11-2004]

De Subsidieregeling programma starters op buitenlandse markten 2000 wordt ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op aanvragen om subsidie die zijn ingediend voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling, op aanvragen om subsidie die voortvloeien uit exportstrategieën die voor die datum zijn ingediend en op subsidies die voor die datum zijn verstrekt.

Artikel 17

[Vervallen per 07-11-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling programma starters op buitenlandse markten 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd. Van deze terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 13 december 2002

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

J.G. Wijn

Terug naar begin van de pagina