Regeling normrente en normbedrag spaarpremie eerste kwartaal 2003

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 01-01-2003 t/m 22-12-2004

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, houdende vaststelling van het percentage van de normrente en het normbedrag voor de spaarpremie, bedoeld in artikel 26, eerste en tweede lid, van de Wet bevordering eigenwoningbezit, met betrekking tot het tijdvak van 1 januari 2003 tot en met 31 maart 2003

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 26, derde lid, van de Wet bevordering eigenwoningbezit;

Besluit:

§ 1. Normrente en normbedrag spaarpremie

[Vervallen per 23-12-2004]

Artikel 1

[Vervallen per 23-12-2004]

Het percentage van de normrente bedraagt, voorzover de datum van de acceptatie van de offerte, bedoeld in artikel 42, eerste lid, van de Wet bevordering eigenwoningbezit, is gelegen in het tijdvak van 1 januari 2003 tot en met 31 maart 2003: 6.

Artikel 2

[Vervallen per 23-12-2004]

Het normbedrag voor de spaarpremie bedraagt, voorzover de peildatum is gelegen in het tijdvak van 1 januari 2003 tot en met 31 maart 2003:

€ 49,34.

§ 2. Slotbepalingen

[Vervallen per 23-12-2004]

Artikel 3

[Vervallen per 23-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.

Artikel 4

[Vervallen per 23-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling normrente en normbedrag spaarpremie eerste kwartaal 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 13 december 2002

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina