Subsidieplafond 2003 Besluit versterking natuur- en bosbeheer bij bos- en landgoedeigenaren

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 15-08-2003 t/m 22-12-2004

Subsidieplafond 2003 Besluit versterking natuur- en bosbeheer bij bos- en landgoedeigenaren

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 3, derde lid, van de Kaderregeling subsidiëring natuurprojecten;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-12-2004]

  • 2 Voor het jaar 2003 is voor de verlening van subsidie voor activiteiten als bedoeld in artikel 5, onderdeel g, van het in het eerste lid genoemde besluit € 15.000,– beschikbaar.

Artikel 2

[Vervallen per 23-12-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 13 december 2002

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina