Vaststelling subsidieplafond Subsidieregeling technische assistentie in opkomende markten

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 20-12-2003 t/m 31-12-2004

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 13 december 2002, nr. WJZ 02058676, houdende verhoging van het subsidieplafond voor 2002 en vaststelling van het subsidieplafond voor 2003 op grond van de Subsidieregeling technische assistentie in opkomende markten

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2005]

In artikel 5, tweede lid, van de Subsidieregeling technische assistentie in opkomende markten wordt `€ 4 500 000' vervangen door: € 6 000 000.

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 13 december 2002

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

J.G. Wijn

Terug naar begin van de pagina