Subsidieplafond 2003 Besluit natuurbeheer Midden- en Oost-Europa 2001

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 19-12-2002 t/m 23-01-2004

Subsidieplafond 2003 Besluit natuurbeheer Midden- en Oost-Europa 2001

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 3, derde lid, van de Kaderregeling subsidiëring natuurprojecten en artikel 12, eerste lid, van het Besluit natuurbeheer Midden- en Oost-Europa 2001;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Aanvragen tot subsidieverlening voor het jaar 2003 op grond van het Besluit natuurbeheer Midden- en Oost-Europa 2001 kunnen worden ingediend in de periode van 20 december 2002 tot en met 14 februari 2003.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Het subsidieplafond voor de in artikel 1 genoemde aanvraagperiode bedraagt € 3.000.000.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 13 december 2002

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina