Uitvoeringsbesluit verordening verhandelen van Eieren 2002

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 31-05-2003 t/m 31-12-2014

Uitvoeringsbesluit verordening verhandelen van Eieren 2002

Het Bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren heeft,

gelet op de Verordening verhandelen van Eieren 2002,

op 12 december 2002 vastgesteld het navolgende

BESLUIT

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Een vergunning, als bedoeld in artikel 3 van de verordening, dient te worden aangevraagd op een door het Productschap verstrekt formulier, dat op verzoek van belanghebbende door het Productschap zal worden verstrekt.

  • 2 De vergunning wordt verleend indien het pakstation van de ondernemer voldoet aan de in artikel 3, lid 1, van de verordening bedoelde voorwaarden.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Indien uit een onderzoek van de door het bestuur aangewezen dienst blijkt dat een pakstation, aan de houder waarvan vergunning is verleend, niet meer voldoet aan de in artikel 3, eerste lid, van de verordening bedoelde voorwaarden, kan de Voorzitter van het Productschap de vergunning intrekken.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

Als kenteken bedoeld in artikel 3, vijfde lid, van de verordening wordt aangewezen het kenteken opgenomen in bijlage 1.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

De modellen bedoeld in artikel 3, zesde lid, zijn opgenomen in bijlage 2 en zijn als volgt:

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Dit besluit kan worden aangehaald als Uitvoeringsbesluit verordening verhandelen van Eieren 2002.

  • 2 Dit besluit zal worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn publicatie.

Voor het bestuur

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Bijlage 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Model a

Bijlage 135963.png

(1) plaats voor aanduiding pakstationnummer

(2) plaats voor aanduiding naam en woonplaats

(3) plaats voor aanduiding aantal eieren

(4) plaats voor aanduiding gewichtsklasse

(5) aanduiding kwaliteitsklasse A

(6) plaats voor aanduiding datum minimale houdbaarheid + opslagadvies

Model b

Bijlage 135964.png

(1) plaats voor aanduiding pakstationnummer

(2) plaats voor aanduiding naam en woonplaats

(3) plaats voor aanduiding aantal eieren

(4) plaats voor aanduiding gewichtsklasse

(5) plaats voor aanduiding kwaliteitsklasse

(6) plaats voor aanduiding verpakkingsdatum

Model c

Bijlage 135965.png

Model d

Bijlage 135966.png

Model e

Bijlage 135967.png

Model f

Bijlage 135968.png

Model g

Bijlage 135969.png

Model h

Bijlage 135970.png
Terug naar begin van de pagina