Verordening verhandelen van eieren 2002

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 22-03-2003 t/m 31-12-2014

Verordening verhandelen van eieren 2002

Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren heeft,

gelet op artikel 5 van het Landbouwkwaliteitsbesluit verhandelen eieren , de artikelen 2 en 3 van de Landbouwkwaliteitsregeling delegatie bevoegdheden eieren, en voorts gelet op de artikelen 96 en 104 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie, en de artikelen 5, 6 , 7 en 8 van de Instellingsverordening Productschap Pluimvee en Eieren 1998-I,

op 12 december 2002 vastgesteld de navolgende

VERORDENING

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening neemt de terminologie over van de Verordening van de Raad van de Europese Gemeenschappen nr. 1907/90 (gepubliceerd in Publicatieblad nr. L 173/5 d.d. 6.7.90), zoals deze thans luidt, of in de toekomst zal luiden en verstaat verder onder:

ondernemer:

degene die een onderneming drijft, waarvoor het Productschap Pluimvee en Eieren is ingesteld;

bedrijfsmatig eieren kopen:

meer eieren kopen dan overeenkomt met de persoonlijke behoeften van de koper;

E.E.G. verordeningen:

Verordening nr. 1907/90 van de Raad van de EuropeseGemeenschappen (Pb. E.G. nr. L 173 d.d. 6.7.90) en Verordening nr. 1274/91 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen (Pb. E.G. nr. L121, d.d. 16.5.91), zoals deze verordeningen thans luiden of in de toekomst zullen luiden;

leghennen:

pluimvee dat wordt gehouden voor de productie van consumptie-eieren;

leghennenbedrijf:

inrichting die wordt gebruikt voor het houden van leghennen;

verzamelaar:

verzamelaar is de ondernemer, die overeenkomstig de bepalingen van de Registratieverordening Groothandel in eieren en eiproducten en eiproductenindustrie 1999, zoals deze thans luidt, of in de toekomst zal luiden, is geregistreerd als verzamelaar;

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3, lid 1, van de E.E.G.-verordening 1274191 erkent het Productschap als verzamelaar slechts die ondernemer die beschikt over de bedrijfsruimten, welke voldoen aan de voorwaarden, gesteld in artikel 3, lid 2, van laatstgenoemde verordening.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 De in artikel 5, lid 3, van de E.E.G.-verordening nr. 1907/90 bedoelde vergunning wordt door de Voorzitter van het Productschap verleend aan de ondernemer, die beschikt over bedrijfsruimten en technische voorzieningen, welke voldoen aan de voorwaarden, gesteld in de leden 2, 3 en 4 van artikel 3 van de E.E.G.-verordening nr. 1274/91. Op het bewijs van de vergunning wordt het registratienummer vermeld, als bedoeld in het tweede lid van artikel 4 van de E.E.G.-verordening nr. 1274/91.

  • 2 De vergunning kan worden ingetrokken, indien niet meer aan de in het eerste lid bedoelde voorwaarden wordt voldaan.

  • 3 Het bestuur stelt bij besluit nadere regels vast betreffende de procedure voor het verkrijgen van de in het eerste lid bedoelde vergunning.

  • 4 Het bestuur kan bij besluit een retributie vaststellen die de ondernemer bij de aanvraag van een vergunning bedoeld in het eerste lid dient te betalen.

  • 5 Het bestuur stelt bij besluit vast wat als kenteken, bedoeld in artikel 21 lid 2, van de E.E.G.-verordening nr. 1274/91, wordt aangewezen.

  • 6 De etiketten en banderollen, bedoeld in de E.E.G. verordeningen, dienen, onverminderd het bepaalde dienaangaande in genoemde verordeningen, overeen te komen met de door het bestuur bij besluit vast te stellen modellen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

Het in deze verordening bepaalde is ook bedoeld voor natuurlijke en rechtspersonen, die geen ondernemers zijn, voorzover deze bedrijfsmatig handelingen verrichten, die in ondernemingen van ondernemers plegen te worden verricht.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening verhandelen van eieren 2002".

  • 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van haar afkondiging in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Voor het bestuur,

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij bij beschikking van 24 februari 2003 nr. TRCJZ/2003/132.

Terug naar begin van de pagina