Regeling tarieven meting schepen, inschrijving rompbevrachtingsregister en afgifte zeebrief en verklaring nationaliteit 2003

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 01-01-2003 t/m 31-12-2003

Regeling tarieven meting schepen, inschrijving rompbevrachtingsregister en afgifte zeebrief en verklaring nationaliteit 2003

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 4, tweede lid, 17, eerste lid, en 21, eerste lid, van de Meetbrievenwet 1981, artikel 12c, derde lid, van de Binnenschepenwet, de artikelen 2, derde lid, en 10 van de Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting, de artikelen 6, derde lid, en 6a, derde lid, van de Zeebrievenwet, artikel 311a, vierde lid, van het Wetboek van Koophandel en artikel 37, derde lid, van de Maatregel teboekgestelde schepen 1992;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Tarieven meting zeeschepen

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 2 In dit hoofdstuk wordt voorts verstaan onder:

  a. meting:

  werkzaamheden ten behoeve van de afgifte van:

  • 1º. een Internationale Meetbrief (1969);

  • 2º. een bijzondere meetbrief voor een schip, waarvoor niet eerder een Internationale Meetbrief (1969) of bijzondere meetbrief is afgegeven;

  b. hermeting:

  werkzaamheden ten behoeve van de afgifte van:

  • 1º. een Internationale Meetbrief (1969) voor een schip, waarvoor reeds eerder een Internationale Meetbrief (1969), bijzondere meetbrief of een meetbrief, bedoeld in het Verdrag van Oslo 1947, is afgegeven;

  • 2º. een bijzondere meetbrief voor een schip, waarvoor reeds eerder een Internationale Meetbrief (1969), bijzondere meetbrief of een meetbrief, bedoeld in het Verdrag van Oslo 1947, is afgegeven;

  c. ponton:

  blokvormig schip zonder mogelijkheid om benedendeks lading te vervoeren;

  d. zusterschip:

  een identiek schip dat volgens dezelfde bouwtekening is gebouwd.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Voor de meting of de hermeting van een ponton of een ander schip ten behoeve van de afgifte van een Internationale Meetbrief (1969) is het tarief verschuldigd, genoemd in de onderstaande tabel:

  Lengte

  tonnage

  meting

  meting

  hermeting

  hermeting

   

  (GT)

  ponton

  schip

  ponton

  schip

  tot 24 meter

  -

  € 599

  € 656

  € 543

  € 594

  vanaf 24

           

  meter

  tot 500

  € 782

  € 1.147

  € 615

  € 696

   

  500 - 9.000

  € 1.600

  € 2.180

  € 643

  € 1.241

   

  vanaf 9.000

  € 2.536

  € 3.414

  € 681

  € 1.652

 • 2 In afwijking van het eerste lid is voor de meting of de hermeting van:

  • a. een vissersvaartuig met een lengte over alles van minder dan 15 meter een tarief verschuldigd van € 232;

  • b. een pleziervaartuig met een lengte van minder dan 24 meter een tarief verschuldigd van € 218.

 • 3 Bij de meting van zusterschepen is voor het eerste schip het tarief, genoemd in het eerste lid, verschuldigd. Voor de meting van de volgende schepen is een tarief verschuldigd van € 594 per schip.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Voor de meting of de hermeting van een ponton of een ander schip, ten behoeve van de afgifte van een bijzondere meetbrief, speciaal ingericht voor gebruik bij de vaart door het Suezkanaal, is het tarief verschuldigd, genoemd in de onderstaande tabel:

  Lengte

  tonnage

  meting

  meting

  hermeting

  hermeting

   

  (GT)

  ponton

  schip

  ponton

  schip

  tot 24 meter

  -

  € 1.180

  € 1.407

  € 953

  € 1.180

  vanaf 24

           

  meter

  tot 500

  € 1.407

  € 2.226

  € 1.180

  € 1.311

   

  500 - 9.000

  € 1.868

  € 3.376

  € 1.583

  € 1.859

   

  vanaf 9.000

  € 2.345

  € 4.147

  € 1.987

  € 2.353

 • 2 Bij de meting van zusterschepen is voor het eerste schip het tarief, genoemd in het eerste lid, verschuldigd. Voor de meting van de volgende schepen is een tarief verschuldigd van € 1.253 per schip.

 • 3 Het tweede lid is niet van toepassing op pontons met een lengte van minder dan 24 meter.

 • 4 In afwijking van het eerste lid is, indien bij het omvlaggen van een schip de buitenlandse meetgegevens worden overgenomen, voor de controlewerkzaamheden een tarief verschuldigd van € 941.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2004]

Voor de werkzaamheden ten behoeve van de afgifte van een inhoudsverklaring voor gebruik bij de vaart door het Panamakanaal (PC/UMS Documentation of Total Volume) is een tarief verschuldigd van € 281.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2004]

Voor de controlewerkzaamheden ten behoeve van de afgifte van een Internationale Meetbrief (1969) of een bijzondere meetbrief is, indien bij het omvlaggen van een schip de buitenlandse meetgegevens worden overgenomen of indien een schip door een daartoe bevoegde buitenlandse autoriteit ingevolge artikel 8 van de Meetbrievenwet 1981 en de Regeling metingsvoorschriften is gemeten of hermeten, een tarief verschuldigd van € 594.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Voor de werkzaamheden ten behoeve van de afgifte van documenten, zonder dat hiervoor een meting of hermeting plaatsvindt, is het tarief verschuldigd, genoemd in de onderstaande tabel:

  Document

  Tarief

     

  Een voorlopige bijzondere meetbrief als bedoeld in artikel 3

  € 95

  Een bijzondere meetbrief voor een pleziervaartuig

  € 71

  Een afschrift van een Internationale Meetbrief (1969)

  € 65

  Een afschrift van een bijzondere meetbrief

  € 65

  Een afschrift van een uittreksel van een Internationale Meetbrief (1969)

  € 52

  Een afschrift van een uittreksel van een bijzondere Meetbrief

  € 52

  Een kopie van een meetstaat

  € 89

  Een voorlopige meetbrief

  € 57

  Een Internationale Meetbrief (1969) of een bijzondere Meetbrief

  € 81

 • 2 Voor het aanbrengen van een wijziging in een Internationale Meetbrief (1969), een bijzondere meetbrief of een bijzondere meetbrief als bedoeld in artikel 3, zonder dat hiervoor een meting of hermeting plaatsvindt, is een tarief verschuldigd van € 28.

Hoofdstuk 2. Tarieven meting binnenvaartuigen

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 2 In dit hoofdstuk wordt voorts verstaan onder:

  a. meting:

  werkzaamheden ten behoeve van de afgifte van een meetbrief voor een schip, waarvoor niet eerder een Nederlandse meetbrief is afgegeven;

  b. hermeting:

  werkzaamheden ten behoeve van de afgifte van een meetbrief voor een schip dat een verbouwing heeft ondergaan die van invloed is geweest op de ledige diepgang van het schip, en waarvoor eerder een Nederlandse meetbrief is afgegeven;

  c. controlemeting:

  werkzaamheden ten behoeve van de verlenging van de geldigheidsduur van een meetbrief voor een schip, dat sedert de afgifte van die meetbrief geen verbouwing heeft ondergaan die van invloed is geweest op de ledige diepgang van het schip;

  d. ponton:

  blokvormig schip zonder mogelijkheid om benedendeks lading te vervoeren;

  e. zusterschip:

  een identiek schip dat volgens dezelfde bouwtekening is gebouwd.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Voor de meting of de hermeting van een ponton of een ander schip ten behoeve van de afgifte van een meetbrief, hieronder begrepen het aanbrengen van ijkmerken of ijkplaten, is het tarief verschuldigd, genoemd in de onderstaande tabel:

  Verplaatsing

  Ponton

  Schip

       

  tot 400 m³

  € 504

  € 621

  400 m³ tot en met 1000 m³

  € 657

  € 808

  meer dan 1000 m³

  € 749

  € 903

 • 2 In afwijking van het eerste lid is voor de meting of de hermeting van een schip dat niet bestemd is voor het vervoer van goederen een tarief verschuldigd van € 527.

 • 3 In afwijking van het eerste lid is voor de hermeting van een schip waarbij de inzinking niet meer dan 2 cm afwijkt van de voorgaande meting het tarief verschuldigd, genoemd in de onderstaande tabel:

  Verplaatsing

  Schip

     

  tot 400 m³

  € 440

  400 m³ tot en met 1000 m³

  € 468

  meer dan 1000 m³

  € 522

 • 4 Bij de meting van zusterschepen is voor het eerste schip het tarief, genoemd in het eerste lid, verschuldigd. Voor de meting van de volgende schepen is het tarief verschuldigd, genoemd in de onderstaande tabel:

  Verplaatsing

  Schip

     

  tot 400 m³

  € 500

  400 m³ tot en met 1000 m³

  € 646

  meer dan 1000 m³

  € 738

 • 5 Voor de werkzaamheden ten behoeve van een controlemeting is een tarief verschuldigd van € 259.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2004]

Voor het bepalen van de verplaatsing zonder aftrek van het niet-waterdichte gedeelte van het laadruim van een schip voorzien van bodemkleppen onder het laadruim is naast het tarief, genoemd in artikel 8, een aanvullend tarief verschuldigd van € 107.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2004]

Voor het aanbrengen van een extra ijkmerk, ijkplaat of ijkschaal, of het opnieuw aanbrengen van een ijkmerk, ijkplaat of ijkschaal is, naast het tarief, genoemd in artikel 8, het volgende tarief verschuldigd:

 • a. indien de werkzaamheden gelijktijdig met de meting, de hermeting of de controlemeting plaatsvinden, € 56 per schip;

 • b. indien de werkzaamheden niet gelijktijdig met de meting, de hermeting of de controlemeting plaatsvinden, € 214 per schip.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Voor de werkzaamheden ten behoeve van de afgifte van documenten, zonder dat hiervoor een meting of hermeting plaatsvindt, is het tarief verschuldigd, genoemd in de onderstaande tabel:

  Document

  Tarief

     

  Een rubriekswijziging

  € 175

  Een uittreksel van een meetbrief regel 1

  € 58

  Een uittreksel van een meetbrief regel 2

  € 51

  Een verlenging van een meetbrief

  € 132

  Een afschrift van een meetbrief

  € 57

 • 2 Voor het aanbrengen van een wijziging in een meetbrief, zonder dat hiervoor een meting of hermeting plaatsvindt, is een tarief verschuldigd van € 28.

Hoofdstuk 3. Tarieven inschrijving rompbevrachtingsregister, zeebrief en verklaring nationaliteit

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 2 Voor het aanbrengen van een wijziging in de inschrijving, genoemd in het eerste lid, is de rompbevrachter een tarief verschuldigd van € 103.

 • 3 In afwijking van het tweede lid is de rompbevrachter voor het aanbrengen van een wijziging die betrekking heeft op de dagtekening of de tijdsduur van de rompbevrachtingsovereenkomst een tarief verschuldigd van € 293.

 • 4 Voor de werkzaamheden ten behoeve van de afgifte van een gewaarmerkt uittreksel uit het rompbevrachtingsregister, bedoeld in het eerste lid, is de rompbevrachter een tarief verschuldigd van € 63.

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2004]

Voor de werkzaamheden ten behoeve van de afgifte van een verklaring als bedoeld in artikel 311a, eerste lid, van het Wetboek van Koophandel of artikel 37, eerste lid, van de Maatregel teboekgestelde schepen 1992, is de aanvrager het volgende tarief verschuldigd:

 • a. indien de aanvraag betrekking heeft op een schip dat uitsluitend of mede in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt gebruikt € 94;

 • b. indien de aanvraag betrekking heeft op een schip dat uitsluitend anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt gebruikt € 71.

Artikel 14

[Vervallen per 01-01-2004]

Voor de werkzaamheden ten behoeve van de afgifte van een zeebrief als bedoeld in artikel 6, derde lid, en 6a, derde lid, van de Zeebrievenwet, of een voorlopige zeebrief als bedoeld in de artikelen 4 en 4a van de Zeebrievenwet, is een tarief verschuldigd van € 79.

Hoofdstuk 4. Bijzondere bepalingen

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 15

[Vervallen per 01-01-2004]

Indien de eigenaar een verzoek indient voor de meting of hermeting van twee of meer van zijn schepen en deze metingen gelijktijdig op één locatie kunnen worden uitgevoerd voor één rekening, is voor het eerste schip een tarief als bedoeld in de hoofdstukken 1 en 2 en voor de volgende schepen een tarief van € 57 per uur per ambtenaar verschuldigd.

Artikel 16

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Indien de in de hoofdstukken 1 en 2 van deze regeling genoemde onderzoeken geheel of gedeeltelijk buiten Nederland worden uitgevoerd, is een aanvullend tarief verschuldigd van € 57 per uur per ambtenaar voor de reistijd buiten Nederland en voor de eventuele wachttijd tijdens het verblijf buiten Nederland. Bij de berekening van de reistijd buiten Nederland en eventuele wachttijd geldt een maximum van acht uren per etmaal.

 • 2 De reis- en verblijfkosten van de ambtenaar, ten behoeve van de in de hoofdstukken 1 en 2 van deze regeling genoemde onderzoeken buiten Nederland, komen voor rekening van de aanvrager. Deze kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 17

[Vervallen per 01-01-2004]

Indien de in deze regeling genoemde werkzaamheden geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd op werkdagen tussen 18.00 en 08.00 uur, op een zaterdag, op een zondag of op een in het Algemeen Rijksambtenarenreglement daaraan gelijkgestelde dag, is een aanvullend tarief verschuldigd van € 28 per uur per ambtenaar.

Artikel 18

[Vervallen per 01-01-2004]

Indien werkzaamheden ten behoeve van de afgifte van documenten als bedoeld in deze regeling, buiten toedoen van de ambtenaren van de scheepvaartinspectie, niet leiden tot afgifte van dat document, is het volgende tarief verschuldigd:

 • a. indien de werkzaamheden niet volledig zijn uitgevoerd € 57 per uur per ambtenaar;

 • b. indien de werkzaamheden volledig zijn uitgevoerd, het tarief dat is vastgesteld voor de afgifte van het document.

Artikel 19

[Vervallen per 01-01-2004]

Voor werkzaamheden voortvloeiende uit het bepaalde bij of krachtens de Meetbrievenwet 1981, de Binnenschepenwet, de Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting, de Zeebrievenwet of de Maatregel teboekgestelde schepen 1992, die niet op grond van een ander artikel van deze regeling in rekening worden gebracht, is een tarief verschuldigd van € 57 per uur per ambtenaar.

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 20

[Vervallen per 01-01-2004]

De Regeling tarieven meting schepen, inschrijving rompbevrachtingsregister en afgifte zeebrief en verklaring nationaliteit 1999 wordt ingetrokken.

ArtikeI 21

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.

Artikel 22

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tarieven meting schepen, inschrijving rompbevrachtingsregister en afgifte zeebrief en verklaring nationaliteit 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

Roelf H. de Boer

Terug naar begin van de pagina