Regeling tarieven onderzoek binnenschepen 2003

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 01-01-2003 t/m 31-12-2003

Regeling tarieven onderzoek binnenschepen 2003

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 12, derde lid, en 12 a, tweede lid, van de Binnenschepenwet, de artikelen 15 en 18 van het Binnenschepenbesluit, artikel 49, tweede lid, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en artikel 9 van de Wet vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. certificaat van onderzoek:

het certificaat, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Binnenschepenwet en artikel 1.03 van het Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995;

b. certificaat van goedkeuring:

het certificaat, bedoeld in bijlage 1, B1, Rn. 10.282 en bijlage 1, B2, Rn. 210.282, van de Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen;

c. communautair certificaat:

het certificaat, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder d, van het Binnenschepenbesluit;

d. communautair aanvullend certificaat:

het certificaat, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder e, van het Binnenschepenbesluit;

e. uitgebreide proefvaart:

beproeving tijdens de vaart teneinde aan te tonen dat wordt voldaan aan de gestelde eisen die niet bij een stilliggend schip zijn vast te stellen;

f. beperkte proefvaart:

beproeving tijdens een kortdurende vaart teneinde aan te tonen dat wordt voldaan aan eisen die worden gesteld aan een stuurinrichting, dan wel aan de maximaal toelaatbare geluidsniveaus;

g. verklaring minimumbemanning:

de verklaring, bedoeld in artikel 23.09, tweede lid, van het Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995 en artikel 13, eerste lid, van het Besluit vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Voor het onderzoek en verdere werkzaamheden nodig voor de eerste afgifte van:

  • a. een certificaat van onderzoek, een communautair certificaat, of een communautair aanvullend certificaat ten behoeve van nieuw gebouwde schepen is het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel, kolom 1;

  • b. een certificaat van goedkeuring in combinatie met een van de certificaten, genoemd in onderdeel a, ten behoeve van nieuw gebouwde schepen, is het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel, kolom 2.

  Scheepstype

  Kolom 1

  Kolom 2

       

  motorvrachtschip

  3.685

  4.498

  motortankschip

  4.008

  7.513

  vrachtschip zonder voortstuwing

  2.332

  2.668

  tankschip zonder voortstuwing

  2.791

  4.444

  duwboot of sleep-duwboot

  3.685

  4.498

  sleepboot

  2.641

  3.282

  drijvend werktuig

  2.332

  2.668

  rijksvaartuig

  2.641

  3.282

  zeeschip (vrachtvaart)

  1.750

  2.008

  zeeschip (tankvaart)

  1.750

  4.444

  zeeschip (met zeevaartcertificaten)

  -

  1.750

  veerboot (zoute veren)

  11.903

  13.682

  veerpont-auto

  2.716

  3.341

  veerpont-voet

  1.750

  -

  hotelschip

  9.057

  -

  rondvaartdagboot

  5.996

  -

  open rondvaartdagboot

  1.552

  -

  rondvaart Amsterdamse grachtentype

  2.697

  -

  pleziervaartuig/jacht

  2.697

  -

  zeilend passagiersschip

  1.640

  -

 • 2 Bij annulering of het later aanpassen van een schriftelijke aanvraag zullen naast de kosten voor reeds uitgevoerde werkzaamheden, berekend volgens het gestelde in artikel 3, standaard twee werkuren in rekening worden gebracht tegen een tarief van € 63 per uur.

 • 3 Indien een scheepstype niet is genoemd in de in het eerste lid opgenomen tabel, wordt door het hoofd van de Scheepvaartinspectie het verschuldigde tarief gebaseerd op het tarief van het scheepstype dat hiermee het meest overeenkomt.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Voor het onderzoek en verdere werkzaamheden nodig voor de eerste of hernieuwde afgifte van een certificaat van onderzoek, een communautair certificaat, een communautair aanvullend certificaat of een certificaat van goedkeuring ten behoeve van bestaande schepen, dan wel voor het wijzigen van voornoemde certificaten ten behoeve van deze schepen is een tarief verschuldigd dat wordt berekend aan de hand van het aantal inspecties aan boord van het schip.

 • 2 Voor de inspecties aan boord van het schip zijn de volgende tarieven verschuldigd:

  • a. voor de eerste inspectie, voor de eerste afgifte of vernieuwing van de geldigheidsduur van een certificaat € 231;

  • b. voor de tweede en volgende inspecties en voor inspecties gedurende de looptijd van een certificaat € 201;

  • c. in afwijking van onderdeel a, voor open rondvaartboten, voor de eerste inspectie € 201.

 • 3 Indien bij de inspecties aan boord van het schip gelijktijdig een elektrotechnisch onderzoek en een scheepsbouwkundig onderzoek plaatsvindt, worden deze onderzoeken als afzonderlijke inspecties aangemerkt.

 • 4 Indien het onderzoek, bedoeld in het eerste lid, plaatsvindt ten behoeve van de afgifte of wijziging van een certificaat van onderzoek of een communautair certificaat in combinatie met de eerste afgifte of verlenging van de geldigheidsduur van een certificaat van goedkeuring, wordt het verschuldigde tarief voor deze inspectie verhoogd met € 171.

 • 5 Indien het onderzoek, bedoeld in het eerste lid, plaatsvindt ten behoeve van de afgifte of wijziging van een certificaat van onderzoek in combinatie met de eerste afgifte of verlenging van de geldigheidsduur van een communautair aanvullend certificaat, wordt het verschuldigde tarief voor de eerste inspectie verhoogd met € 124.

 • 6 Indien een uitgebreide proefvaart deel uitmaakt van een inspectie aan boord van het schip, wordt het verschuldigde tarief voor die inspectie, ongeacht het aantal gelijktijdig uitgevoerde onderzoeken, bedoeld in het derde lid, verhoogd met € 294.

 • 7 Indien een beperkte proefvaart of een hellingproef deel uitmaakt van een inspectie aan boord van het schip, wordt het verschuldigde tarief voor die inspectie verhoogd met € 137.

 • 8 Indien een droogzetting deel uitmaakt van een inspectie als bedoeld in het tweede lid, wordt het verschuldigde tarief voor die inspectie, tenzij het een open rondvaartboot betreft, verhoogd met de volgende bedragen:

  • a. indien het een schip betreft met een lengte van minder dan 35 meter en er geen volledige diktemeting wordt uitgevoerd: € 139;

  • b. indien het een schip betreft met een lengte van minder dan 35 meter en er een volledige diktemeting wordt uitgevoerd: € 202;

  • c. indien het een schip betreft met een lengte van 35 meter of meer en er geen volledige diktemeting wordt uitgevoerd: € 202;

  • d. indien het een schip betreft met een lengte van 35 meter of meer en er een volledige diktemeting wordt uitgevoerd: € 265.

 • 9 Voor het opmaken of wijzigen van de in dit artikel genoemde certificaten is een tarief verschuldigd van € 49 per schip.

 • 10 Voor werkzaamheden op verzoek zoals het afstempelen van plaatjes, het opnieuw verzegelen van lensafsluiters e.d. is een tarief per uur verschuldigd van € 63.

 • 11 Indien een inspectie aan boord van het schip niet kan plaatsvinden op de geplande tijd en plaats, doordat het schip of de eigenaar van het schip of zijn vertegenwoordiger niet aanwezig is, is voor de wachttijd van de expert een tarief verschuldigd van € 63 per uur. Indien de inspectie geheel vervalt zullen standaard twee werkuren tegen € 63 per uur in rekening worden gebracht.

 • 12 Indien de belanghebbende een verzoek indient voor het onderzoek van twee of meer van zijn schepen en deze inspecties gelijktijdig op één locatie kunnen worden uitgevoerd voor één rekening, is voor het eerste schip het tarief verschuldigd, genoemd in het tweede lid. Voor de volgende schepen is, naar keuze, een tarief van € 63 per uur per ambtenaar, of het tarief, genoemd in het tweede lid, verschuldigd.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2004]

Voor een onderzoek voor keuring van onderdelen of uitrustingsstukken waarvoor de goedkeuring van het hoofd van de Scheepvaartinspectie of de Commissie van Deskundigen voor de Rijnvaart is voorgeschreven is een tarief verschuldigd van € 193.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2004]

Voor het keuren van een tekening, een stabiliteitsberekening of een lekberekening is een tarief verschuldigd van € 87.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2004]

Voor de afgifte en het wijzigen van een certificaat van onderzoek, een certificaat van goedkeuring, een communautair certificaat of een communautair aanvullend certificaat, waarbij geen inspectie plaatsvindt, en voor de afgifte van een ontheffing, bedoeld in de artikelen 5a, tweede lid, en 13a, tweede lid, van de Binnenschepenwet, waarbij geen inspectie plaatsvindt, is, per certificaat, bijlage bij een certificaat of verklaring, een tarief verschuldigd van € 47.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2004]

Voor de afgifte van een verklaring met betrekking tot de minimumbemanning is een tarief verschuldigd van € 51. Dit tarief wordt niet in rekening gebracht, indien gelijktijdig een inspectie aan boord van het schip plaatsvindt.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2004]

Voor de afgifte van een duplicaat, uittreksel, of gewaarmerkt afschrift van een certificaat van onderzoek, een certificaat van goedkeuring, een communautair certificaat, een communautair aanvullend certificaat of een bijlage bij een certificaat of verklaring is een tarief verschuldigd van € 60.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Indien de in deze regeling genoemde onderzoeken geheel of gedeeltelijk in het buitenland worden uitgevoerd, is een aanvullend tarief verschuldigd van € 63 per uur per ambtenaar voor de duur van de reis van en naar het buitenland en de eventuele wachttijd tijdens het verblijf aldaar. Bij de berekening van de tijdsduur van de reis van en naar het buitenland en het verblijf aldaar wordt uitgegaan van maximaal acht uren per etmaal.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is het in het eerste lid bedoelde aanvullende tarief niet verschuldigd, indien het onderzoek plaatsvindt in België, binnen een afstand van 50 km van de Nederlands-Belgische grens.

 • 3 De eventuele reis- en verblijfskosten van de ambtenaar ten behoeve van de in deze regeling genoemde onderzoeken in het buitenland komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Indien de in deze regeling genoemde onderzoeken geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd op werkdagen tussen 18.00 uur en 08.00 uur, op een zaterdag, op een zondag of op een in het Algemeen Rijksambtenarenreglement daaraan gelijkgestelde dag, is een aanvullend tarief van € 31 per uur per ambtenaar verschuldigd.

 • 2 Het in het eerste lid genoemde tarief is eveneens voor uitgevoerde onderzoeken in het buitenland buiten de daar ter plaatse geldende werktijden verschuldigd.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2004]

Alvorens een onderzoek of keuring wordt aangevangen, kan vooruitbetaling van het naar verwachting verschuldigde tarief worden verlangd.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2004]

De Regeling tarieven onderzoek binnenschepen 1998 wordt ingetrokken.

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.

Artikel 14

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tarieven onderzoek binnenschepen 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

Roelf H. de Boer

Terug naar begin van de pagina