Regeling Nederlandse tarieven vissersvaartuigen 2003

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 01-01-2003 t/m 31-12-2003

Regeling Nederlandse tarieven vissersvaartuigen 2003

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 72 van de Schepenwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

De in deze regeling genoemde tarieven zijn verschuldigd voor het verrichten van werkzaamheden of diensten door ambtenaren van Nederland.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. vissersvaartuig:

elk vaartuig dat gebezigd wordt voor het vangen van vis, walvissen, zeehonden, walrussen of andere levende rijkdommen van de zee;

b. certificaat van overeenstemming:

het certificaat als bedoeld in artikel 1.8 van het Vissersvaartuigenbesluit 2002;

c. certificaat van vrijstelling:

het certificaat, bedoeld in artikel 1.9 van het Vissersvaartuigenbesluit 2002;

d. certificaat van deugdelijkheid:

het certificaat, bedoeld in artikel 22 van het Vissersvaartuigenbesluit;

e. certificaat van veiligheid:

het certificaat, bedoeld in artikel 23 van het Vissersvaartuigenbesluit;

f. certificaat van ontheffing:

het certificaat, bedoeld in artikel 24 van het Vissersvaartuigenbesluit;

g. certificaten:

de onder b tot en met f genoemde certificaten;

h. eerste onderzoek:

het onderzoek, bedoeld in artikel 1.12, eerste lid van het Vissersvaartuigenbesluit 2002 en in artikel 12, eerste lid, onder 1°, van het Vissersvaartuigenbesluit.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Voor het onderzoek van vissersvaartuigen en de verdere werkzaamheden nodig voor de eerste afgifte van certificaten, is het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

  Lengte

  geklas-

  seerde seerde

  vaartuigen

  niet-geklas-

  vaartuigen

  tot 24 meter

   

  € 5.759

  vanaf 24 meter

  € 7.132

  € 13.031

 • 2 Voor het onderzoek van niet-geklasseerde mosselvaartuigen met een lengte van 24 meter of meer en de verdere werkzaamheden nodig voor de eerste afgifte van certificaten is, in afwijking van het eerste lid, een tarief verschuldigd van € 11.220.

 • 3 Voor het onderzoek en de verdere werkzaamheden nodig voor de afgifte van certificaten voor een vissersvaartuig dat reeds onderworpen is geweest aan een eerste onderzoek is, in afwijking van het eerste lid, het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

  Lengte

  geklas-

  seerde seerde

  vaartuigen

  niet-geklas-

  vaartuigen

  tot 24 meter

   

  € 2.252

  vanaf 24 meter

  € 2.418

  € 2.775

 • 4 Voor het onderzoek nieuwbouw radio-installatie, het eerste onderzoek radio-installatie als bedoeld in artikel 1.12, eerste lid, van het Visservaartuigenbesluit 2002, en een herinspectie radio-installatie aan boord van de schepen als bedoeld in het laatstgenoemde artikel zijn de volgende tarieven verschuldigd aan het Agentschap Telecom van het ministerie van Economische Zaken:

  • a. nieuwbouw radio-installatie € 986,71;

  • b. herinspectie radio-installatie € 123,96.

   Indien het onderzoek van een radio-installatie aan boord van een in Nederland thuis behorend schip geheel of gedeeltelijk in het buitenland plaatsvindt is een toeslag verschuldigd van 25% van het desbetreffende tarief genoemd onder a of b.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Voor het onderzoek van vissersvaartuigen en de verdere werkzaamheden nodig voor de vernieuwing of handhaving van certificaten, is jaarlijks het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

  Lengte

  geklas-

  seerde seerde

  vaartuigen

  niet-geklas-

  vaartuigen

  tot 24 meter

   

  € 1.125

  vanaf 24 meter

  € 1.208

  € 1.387

 • 2 Voor het onderzoek van niet-geklasseerde sportvissers- of recreatievaartuigen en de verdere werkzaamheden nodig voor de vernieuwing of handhaving van certificaten is, in afwijking van het eerste lid, jaarlijks het volgende tarief verschuldigd:

  • a. voor vaartuigen met een lengte tot 24 meter € 1.443;

  • b. voor vaartuigen met een lengte vanaf 24 meter € 1.736.

 • 3 Bij tussentijdse verkoop van het vaartuig vindt geen verrekening van het tarief met de koper of verkoper plaats.

 • 4 Voor een jaarlijkse inspectie radio-installatie, het periodieke onderzoek als bedoeld in artikel 1.12, tweede lid, onderdeel c, van het Visservaartuigenbesluit 2002 en een herinspectie radio-installatie aan boord van de schepen als bedoeld in het laatstgenoemde artikel zijn de volgende tarieven verschuldigd aan het Agentschap Telecom van het ministerie van Economische Zaken:

  • a. jaarlijkse inspectie radio-installatie € 242,96;

  • b. herinspectie radio-installatie € 123,96.

   Indien het onderzoek van een radio-installatie aan boord van een in Nederland thuis behorend schip geheel of gedeeltelijk in het buitenland plaatsvindt is een toeslag verschuldigd van 25% van het desbetreffende tarief genoemd onder a of b.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Voor het onderzoek van vissersvaartuigen en de verdere werkzaamheden nodig voor de afgifte van een vergunning krachtens artikel 2bis van de Schepenwet, is het volgende tarief verschuldigd:

  • a. voor vaartuigen met een lengte tot 24 meter € 326;

  • b. voor vaartuigen met een lengte vanaf 24 meter € 355.

 • 2 Het tarief, bedoeld in het eerste lid, is niet verschuldigd indien het een vergunning betreft uitsluitend bestemd voor het maken van een proefvaart dan wel het ondernemen van een reis uit een haven in Nederland, met de bedoeling het vaartuig gereed te maken voor het verkrijgen van een certificaat van deugdelijkheid, een certificaat van overeenstemming of een certificaat van vrijstelling.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Voor het onderzoek aan boord en de verdere werkzaamheden nodig voor het verstrekken van een certificaat van ontheffing of een certificaat van vrijstelling, voor het verstrekken van een extra exemplaar of een tussentijdse vervanging van een certificaat, alsmede voor de afgifte van een certificaat zonder dat hiervoor een onderzoek aan boord plaatsvindt, is een tarief verschuldigd van € 165.

 • 2 Voor de vervanging van de in deze regeling genoemde certificaten die door een scheepsongeval verloren zijn gegaan, is geen vergoeding verschuldigd.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2004]

Voor werkzaamheden voortvloeiende uit het bepaalde bij of krachtens het Vissersvaartuigenbesluit, die niet op grond van een van de overige artikelen van deze regeling in rekening worden gebracht, is een tarief verschuldigd van € 72 per uur per ambtenaar.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Indien een onderzoek als bedoeld in deze regeling geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd en de voor het betreffende onderzoek vastgestelde termijn, opgenomen in de onderstaande tabel, wordt overschreden, is per termijnoverschrijdende dag een aanvullend tarief verschuldigd van € 583.

  Onderzoekstermijnen: deze termijnen beginnen op de dag van vertrek uit Nederland en eindigen op de dag van terugkomst in Nederland.

  Nieuwbouw

  lengte

  Aantal

  dagen

  a. niet geklasseerde

  vissersvaartuigen

  > 24 meter 14

  14

  b. niet geklasseerde

  vissersvaartuigen

  > 24 meter 22

  22

  c. niet geklasseerde

  mosselvaartuigen

  > 24 meter 12

  12

  d. geklasseerde

  vissersvaartuigen

  > 24 meter 18

  18

 • 2 De eventuele reis- en verblijfskosten van de ambtenaar ten behoeve van de in deze regeling genoemde onderzoeken in het buitenland komen voor rekening van de aanvrager van het certificaat. Deze kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Indien de in deze regeling genoemde onderzoeken geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd op werkdagen tussen 18.00 uur en 08.00 uur, op een zaterdag, op een zondag of op een in het Algemeen Rijksambtenarenreglement daaraan gelijkgestelde dag, is een aanvullend tarief verschuldigd van € 35 per uur per ambtenaar.

 • 2 Het tarief, genoemd in het eerste lid, is eveneens verschuldigd voor uitgevoerde onderzoeken in het buitenland buiten de daar ter plaatse geldende werktijden.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2004]

De Regeling Nederlandse tarieven vissersvaartuigen 2002 wordt ingetrokken.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Nederlandse tarieven vissersvaartuigen 2003.

Deze regeling zal met de toelichting worden geplaatst in de Staatscourant, de Curaçaosche Courant en het Afkondigingsblad van Aruba.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

Roelf H. de Boer

Terug naar begin van de pagina