Subsidieregeling spoorweglawaai 2002

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 14-12-2002 t/m 22-12-2004

Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 11 december 2002, , houdende vaststelling Subsidieregeling spoorweglawaai 2002

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 15.13, eerste tot en met derde lid, van de Wet milieubeheer;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-12-2004]

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer kan subsidie verstrekken voor activiteiten op het gebied van het milieubeheer, die betrekking hebben op:

  • a. vermindering van het geluid, veroorzaakt door een spoorbrug;

  • b. vermindering van de geluidsoverdracht van een spoorweg naar woningen.

Artikel 2

[Vervallen per 23-12-2004]

Het subsidieplafond voor het kalenderjaar 2002 voor het verlenen van subsidies bedraagt € 8.410.000,-.

Artikel 3

[Vervallen per 23-12-2004]

Op de toekenning van de subsidies is hoofdstuk 2, afdeling 3, van het Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer, met uitzondering van artikel 13, zesde lid, van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4

[Vervallen per 23-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5

[Vervallen per 23-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling spoorweglawaai 2002.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 11 december 2002

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel

Terug naar begin van de pagina