Vaststelling aantal subsidieplafonds voor 2003

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geldend van 18-12-2003 t/m 10-06-2005

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 10 december 2002, nr. WJZ 02061353, houdende vaststelling van een aantal subsidieplafonds voor 2003

Artikel 2

[Vervallen per 11-06-2005]

Het subsidieplafond voor het in 2003 verlenen van subsidies op grond van de Subsidieregeling branchecentra voor technologie 1998 wordt vastgesteld op € 0,00.

Artikel 3

[Vervallen per 11-06-2005]

Het subsidieplafond voor het in 2003 verlenen van subsidies op grond van de Subsidieregeling referentieprojecten milieutechnologie 1998 wordt vastgesteld op € 0,00.

Artikel 4

[Vervallen per 11-06-2005]

Het subsidieplafond voor het in 2003 verlenen van subsidies op grond van de Subsidieregeling demonstratie- en technologie-ontwikkelingsprojecten JSF wordt vastgesteld op € 0,00.

Artikel 5

[Vervallen per 11-06-2005]

Het subsidieplafond voor het in 2003 verlenen van subsidies op grond van het Besluit subsidies civiele vliegtuigontwikkeling bedraagt € 5.200.000.

Artikel 6

[Vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 10 december 2002

De

Minister

van Economische Zaken,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina