Uitvoeringsregeling Bsik

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 18-12-2002 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister van Economische Zaken houdende nadere regels inzake de verstrekking van subsidies ten behoeve van investeringen in de kennisinfrastructuur

De Minister van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Financiën, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op de artikelen 1, derde en vierde lid, 4, derde lid, 6, 7, eerste en tweede lid, 8, vijfde lid, 11, onderdeel e, 18, 19, vierde lid, 20, tweede en derde lid, en 22, tweede en vierde lid, van het Besluit subsidies investeringen kennisinfrastructuur;

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

In deze regeling wordt verstaan onder 'besluit': het Besluit subsidies investeringen kennisinfrastructuur.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

Als kennisgebieden als bedoeld in artikel 1, derde lid, van het besluit worden de volgende kennisgebieden aangemerkt, waarbij het kennisproject dat past binnen een van deze kennisgebieden, naar verwachting betrekking heeft op een of meer van de daarbij genoemde zwaartepunten:

 • a. duurzame systeeminnovatie, met de zwaartepunten:

  • -

   kennis en competenties van duurzame systeeminnovaties,

  • -

   systeeminnovatie in bouwprocessen,

  • -

   transitie naar duurzame mobiliteit,

  • -

   transitie naar duurzame landbouw,

  • -

   transitie naar duurzame energiehuishouding en

  • -

   duurzame chemie en grondstoffen;

 • b. informatie- en communicatietechnologie, met de zwaartepunten:

  • -

   breedbandtechnologie,

  • -

   informatica en software,

  • -

   embedded and distributed systems,

  • -

   multimedia en

  • -

   ICT-netwerken en grids;

 • c. hoogwaardig ruimtegebruik, met de zwaartepunten:

  • -

   systeeminnovatie in ruimtegebruik,

  • -

   water en ruimte,

  • -

   klimaat en ruimte,

  • -

   geo-informatie,

  • -

   duurzaam gebruik van de ondergrond en

  • -

   verbonden netwerken;

 • d. microsysteem- en nanotechnologie, met het zwaartepunt microsysteem- en nanotechnologie;

 • e. gezondheids-, voedings-, gen- en biotechnologische doorbraken, met de zwaartepunten:

  • -

   genomics,

  • -

   voeding en voedselintegriteit en

  • -

   biomedische technologie.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2009]

Als regieorgaan in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel l, en vierde lid, van het besluit wordt aangewezen het door de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek opgerichte en in stand gehouden Nationaal Regieorgaan Genomics. Dit regieorgaan bundelt aanvragen op het zwaartepunt genomics van het kennisgebied gezondheids-, voedings-, gen- en biotechnologische doorbraken.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidies op aanvragen dien zijn ontvangen in de in artikel 5 genoemde periode wordt op basis van het wetenschappelijke en het maatschappelijk-economische belang van de aanvragen vastgesteld en bedraagt maximaal € 802 000 000.

 • 2 Het subsidieplafond wordt door de bevoegde ministers gezamenlijk verdeeld over de perioden 2003-2006 en 2007-2010 met inachtneming van artikel 3, vierde lid, van het besluit en gelet op de uitkomsten van de adviezen van de Commissie van Wijzen ICES/KIS, bedoeld in artikel 12, tweede, derde en vierde lid, van het besluit.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Als periode, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van het besluit, waarin aanvragen om subsidie op grond van dat besluit moeten zijn ontvangen, wordt vastgesteld de periode met ingang van twee dagen na publicatie in de Staatscourant tot en met 17 februari 2003.

 • 2 Als datum als bedoeld in artikel 8, vijfde lid, van het besluit, waarop aanvragen door het regieorgaan moeten zijn ontvangen, wordt vastgesteld 3 februari 2003.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Het in artikel 4, derde lid, van het besluit bedoelde uurtarief bedraagt € 65.

 • 2 Het in artikel 11, onderdeel e, van het besluit bedoelde bedrag bedraagt € 5 000 000.

 • 3 Het in artikel 19, vijfde lid, van het besluit bedoelde bedrag bedraagt € 100 000.

 • 4 Het in artikel 20, tweede lid, van het besluit bedoelde bedrag bedraagt € 100 000.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Het in artikel 7, tweede lid, van het besluit bedoelde formulier wordt vastgesteld in bijlage 1 van deze regeling.

 • 2 Het in artikel 20, derde lid, van het besluit bedoelde formulier wordt vastgesteld in bijlage 2 van deze regeling.

 • 3 Het in artikel 22, tweede lid, van het besluit bedoelde formulier wordt vastgesteld in bijlage 3 van deze regeling.

§ 2. Nadere regels voor het toezicht op de uitvoering van een kennisproject

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2009]

Het activiteitenplan, bedoeld in artikel 14, derde lid, van het besluit:

 • a. bevat een overzicht van de activiteiten die de subsidieontvangers in het desbetreffende jaar zullen uitvoeren ter uitvoering van het kennisproject waarvoor de subsidie is verleend, en van de resultaten die zij daarmee nastreven en

 • b. vermeldt per activiteit de daarvoor benodigde personele en materiële middelen.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De begroting, bedoeld in artikel 14, derde lid, van het besluit bevat een overzicht van de voor het desbetreffende jaar geraamde inkomsten en uitgaven van de subsidieontvangers, voor zover deze betrekking hebben op de activiteiten waarvoor subsidie is verleend.

 • 2 Voor zover van toepassing worden in ieder geval als afzonderlijke inkomstenposten vermeld:

  • a. de eigen inbreng van ieder van de deelnemers aan het kennisconsortium,

  • b. de bijdragen in de kosten van het kennisproject, afkomstig van de Commissie van de Europese Gemeenschappen,

  • c. de bijdragen in de kosten van het kennisproject, afkomstig van Nederlandse bestuursorganen, waarbij in ieder geval wordt aangegeven welk deel daarvan is verstrekt op grond van het besluit, welk deel is verstrekt als basissubsidie en welk deel is verstrekt als doelsubsidie,

  • d. overige inkomsten, zoals inkomsten uit rechten van intellectuele eigendom en rente.

 • 3 Voor zover van toepassing worden in ieder geval als afzonderlijke uitgavenposten vermeld:

  • a. de geraamde loonkosten,

  • b. de kosten van aan te schaffen machines en apparatuur,

  • c. de kosten van gebruik van machines en apparatuur, verschuldigd aan een niet aan het kennisconsortium deelnemende universiteit of onderzoeksinstelling,

  • d. de kosten van te verbruiken materialen en hulpmiddelen,

  • e. de kosten die zullen worden gemaakt voor de verspreiding en overdracht van de te verkrijgen of verkregen kennis en

  • f. de kosten voor de verwerving en instandhouding van intellectuele eigendomsrechten op de resultaten van het kennisproject.

 • 4 Bij de inkomstenposten en uitgavenposten wordt aangegeven of deze betrekking hebben op fundamenteel of industrieel onderzoek, dan wel op preconcurrentiële ontwikkeling.

 • 5 De begrotingsposten worden ieder afzonderlijk van een toelichting voorzien.

 • 6 Vanaf het tweede jaar waarin het kennisproject wordt uitgevoerd, bevat de begroting tevens een vergelijking met de begroting van het lopende jaar en de jaarrekening van het jaar, voorafgaand aan het lopende jaar.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De inrichting van het verslag, bedoeld in artikel 16, eerste lid, van het besluit komt overeen met de inrichting van het activiteitenplan, bedoeld in artikel 8 van deze regeling.

 • 2 Het verslag:

  • a. bevat een overzicht van de werkzaamheden die in het desbetreffende jaar zijn verricht voor de uitvoering van het kennisproject waarvoor de subsidie is verleend, en van de daarmee bereikte resultaten en

  • b. vermeldt per verrichte werkzaamheid de daarvoor benutte personele en materiële middelen.

 • 3 In voorkomend geval bevat het verslag een analyse van de verschillen tussen de volgens het activiteitenplan voorgenomen activiteiten en beoogde resultaten en de daadwerkelijk verrichte werkzaamheden en bereikte resultaten, alsmede tussen de volgens het activiteitenplan benodigde middelen en de daadwerkelijk benutte middelen.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De inrichting van de jaarrekening, bedoeld in artikel 16, eerste lid, van het besluit komt overeen met de inrichting van de begroting, bedoeld in artikel 9 van deze regeling.

 • 2 De jaarrekening:

  • a. geeft voor het desbetreffende jaar inzicht in het feitelijke verloop van de inkomsten, met inbegrip van alle vermogenstoenames, en de uitgaven van de subsidieontvangers, voor zover deze betrekking hebben op de activiteiten waarvoor subsidie is verleend en

  • b. vermeldt het saldo op 31 december van dat jaar.

§ 3. Nadere regels voor het accountantsonderzoek en de accountantsverklaring

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2009]

Het onderzoek op grond waarvan een accountant een verklaring als bedoeld in artikel 22, derde lid, van het besluit afgeeft, voldoet aan de nadere regels, opgenomen in het accountantsprotocol dat als bijlage 4 van deze regeling is vastgesteld.

§ 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 14

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling Bsik.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd. Van deze terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 10 december 2002

De

Minister

van Economische Zaken,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina