Bevriezing subsidieplafonds 2003

[Regeling vervallen per 07-06-2003.]
Geldend van 15-12-2002 t/m 06-06-2003

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 10 december 2002, nr. WJZ 02061622, houdende bevriezing van twee subsidieplafonds voor 2003

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 4, eerste lid, van de Subsidieregeling actieve zon-thermische systemen 1998 en artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 07-06-2003]

Het subsidieplafond voor het in 2003 verlenen van subsidies op grond van de Subsidieregeling actieve zon-thermische systemen 1998 bedraagt met betrekking tot aanvragen die zijn ingediend met toepassing van artikel 5, eerste lid, aanhef en onder a, van die regeling € 0,00 en voor subsidievaststellingen met betrekking tot aanvragen die zijn ingediend met toepassing van artikel 5, eerste lid, aanhef en onder b, van die regeling € 0,00.

Artikel 2

[Vervallen per 07-06-2003]

  • 1 Het subsidieplafond voor het in 2003 verlenen van subsidies op grond van artikel 2, eerste lid, van de Subsidieregeling energievoorzieningen in de non-profit en bijzondere sectoren wordt vastgesteld op € 0,00.

  • 2 Het subsidieplafond voor het in 2003 verlenen van subsidies op grond van artikel 2, derde lid, van de Subsidieregeling energievoorzieningen in de non-profit en bijzondere sectoren wordt vastgesteld op € 0,00.

Artikel 3

[Vervallen per 07-06-2003]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 10 december 2002

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

J.G. Wijn

Terug naar begin van de pagina