Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2003

Geldend van 01-01-2003 t/m heden

Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2003

Inleiding/managementinformatie

Zoals gebruikelijk doe ik u aan het eind van het kalenderjaar toekomen de circulaire op het terrein van de financiële arbeidsvoorwaarden van het personeel van de sector Rijk betreffende de hieronder genoemde aangelegenheden.

 • A. Aanpassing van diverse bedragen per 1 januari 2003, te weten:

 • B. Overige mededelingen, te weten over:

  • 1. het aantal te werken uren op jaarbasis in 2003;

  • 2. de hoogte van de eindejaarsuitkering in 2003;

  • 3. de hoogte van het maximum spaarloonbedrag in 2003;

  • 4. wijziging inzake de spaarpremie;

  • 5. inhoudingen en afdrachten inzake pensioenen e.d. per 1 januari 2003.

 • C. Nog tot stand te brengen wijzigingen, te weten:

 • D. Tot stand gekomen besluiten, regelingen en circulaires.

Voor de ambtenaar die reeds in het IPA-salarissysteem is opgenomen, zullen de onderhavige wijzigingen voor zover van toepassing automatisch worden aangepast. Daar waar betalingen op basis van declaratie plaatsvinden zal uw eigen personeelsadministratie de desbetreffende wijzigingen dienen aan te brengen. Dit laatste betreft onder meer de wijzigingen vermeld onder A.3 (bedragen inzake dienstreizen binnenland).

A. Aanpassing van diverse bedragen

1. Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel

In de circulaire van 14 juni 2002, nr. AD2002/U72034, inzake aanpassing voorschriften ingevolge het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel is reeds vermeld dat in de sector Rijk geen ambtenaren meer voorkomen waarvoor een inhouding geldt voor door het Rijk verstrekt genot van kost en inwoning en dat het artikel 2 daarom zal vervallen. Vooruitlopend daarop worden de bedragen voor de inhouding van kost en inwoning en het verschuldigde bedrag voor kost bij afwezigheid niet meer aangepast.

2. Verplaatsingskostenregeling 1989

a. Wijziging bedragen verband houdende met het woon/werkverkeer

 • - het in artikel 11, eerste lid, genoemde maximumbedrag van € 96,20 voor niet-verhuisplichtigen wordt gewijzigd in € 100,91.

 • - het in artikel 11, eerste lid, genoemde bedrag van € 47,68 dat de ambtenaar te allen tijde van de reiskosten woon/werkverkeer voor eigen rekening moet nemen, wordt gewijzigd in € 49,93.

 • - het in artikel 11, derde lid, genoemde maximum bedrag van € 154,44 wordt gewijzigd in € 161,77 (het maximum bedrag aan reiskosten woon/werkverkeer voor niet-verhuisplichtige ambtenaren die naar het oordeel van de minister werkzaam zijn op plaatsen van tewerkstelling die niet per openbaar vervoer zijn te bereiken).

 • - het in artikel 12, eerste lid, genoemde maximum bedrag van € 235,17 wordt gewijzigd in € 247,82 (het maximum bedrag aan reiskosten woon/werkverkeer voor verhuisplichtige ambtenaren die werkzaam zijn op per openbaar vervoer te bereiken plaatsen van tewerkstelling).

 • - de in artikel 12, tweede lid, vermelde bedragen

van

bij

worden

gewijzigd in

€ 163,33

meer dan 20 km

€ 174,58

 

tot en met 30 km

 

€ 195,00

meer dan 30 km

€ 224,17

 

tot en met 40 km

 

€ 243,75

meer dan 40 km

€ 262,50

 

tot en met 50 km

 

€ 266,67

meer dan 50 km

€ 292,50

 

tot en met 60 km

 

€ 291,67

meer dan 60 km

€ 320,00

 

tot en met 70 km

 

€ 301,67

meer dan 70 km

€ 332,08

 

tot en met 80 km

 

€ 305,83

meer dan 80 km

€ 332,50

(maximaal uit te betalen vergoedingsbedragen voor reiskosten woon/werkverkeer voor verhuisplichtige ambtenaren die naar het oordeel van de minister werkzaam zijn op plaatsen van tewerkstelling die niet per openbaar vervoer zijn te bereiken).

b. Wijziging financiële voorzieningen bij functieverplaatsing (overgangsrecht)

Het in artikel 16a, tweede lid, vermelde bedrag van € 49 857,55 wordt gewijzigd in € 51 359,51.

Het bedrag per kilometer vermeld in artikel 11, tweede lid, van € 0,14, en de rentepercentages vermeld in artikel 16a, tweede lid, van 2% en 1% 16a, wijzigen niet.

De ministeriële regeling waarin de wijzigingen zijn opgenomen, wordt in de Staatscourant gepubliceerd.

3. Reisregeling binnenland

De wijzigingen van de Reisregeling binnenland per 1 januari 2003 houden het volgende in:

In artikel 5, eerste lid, worden de vergoedingen wegens verblijfkosten als volgt gewijzigd:

 • - het in de aanhef genoemde bedrag van de dagcomponent van € 3,20 wordt gewijzigd in € 3,40.

 • - het in de aanhef genoemde bedrag van de avondcomponent van € 9,59 wordt gewijzigd in € 10,19;

 • - het in onderdeel a genoemde bedrag voor een lunch (lunchcomponent) van € 10,12 wordt gewijzigd in € 10,76;

 • - het in onderdeel b genoemde bedrag voor een avondmaaltijd (dinercomponent) van € 15,27 wordt gewijzigd in € 16,26;

 • - het in onderdeel c genoemde bedrag voor logies (logiescomponent) van € 62,01 wordt gewijzigd in € 65,11;

 • - het in onderdeel d genoemde bedrag voor een ontbijt (ontbijtcomponent) van € 5,99 wordt gewijzigd in € 6,31.

De bedragen van de vergoedingen per kilometer voor een motorvoertuig van € 0,28 resp. € 0,09, voor een bromfiets van € 0,10 resp. € 0,09 en voor een fiets van € 0,05 zijn niet gewijzigd.

De ministeriële regeling waarin de wijzigingen zijn opgenomen, wordt in de Staatscourant gepubliceerd.

B. Overige mededelingen

1. Aantal te werken uren op jaarbasis in 2003

Het aantal te werken uren op jaarbasis bedraagt in 2003 bij een volledige arbeidsduur van gemiddeld 36 uur per week afgerond 1822 (= 253 x 7,2) uren.

2. Eindejaarsuitkering over 2003

Volledigheidshalve herinner ik u eraan dat over 2003 de maandelijkse opbouw van de aanspraak op de procentuele eindejaarsuitkering als bedoeld in artikel 20a van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 0,8% van het salaris bedraagt.

Vanaf 1 januari 2003 bedraagt de maandelijkse opbouw van de in december 2003 uit te keren nominale eindejaarsuitkering € 31,13 per maand. Dit bedrag zal in de loop van 2003 worden aangepast als gevolg van de vrijval van Btzr-gelden in 2003. Ik zal u daarover te zijner tijd informeren.

3. Spaarloonregeling rijkspersoneel

De fiscale spaarloonregeling blijft in 2003 bestaan. Het bedrag dat in 2003 maximaal belastingvrij kan worden gespaard wordt verlaagd tot (onder voorbehoud) € 613,00 (was € 788,00).

Geblokkeerd spaarloon dat vanaf 1 januari 2001 is opgebouwd, blijft volgens de normale regels geblokkeerd. Geblokkeerd spaarloon dat in 1999 en 2000 is opgebouwd, mag volgens de fiscale wetgever vanaf 1 januari 2003 belastingvrij vervroegd worden opgenomen. De Spaarloonregeling rijkspersoneel zal overeenkomstig het laatste nog worden aangepast.

4. Premiespaarregeling rijkspersoneel

Met ingang van 1 januari 2003 wordt de fiscale faciliteit inzake de premiespaarregeling afgeschaft. In verband hiermee is door de fiscale wetgever een overgangsregeling getroffen. Deze houdt in dat de spaargelden die vóór 2002 zijn gespaard, vanaf 1 januari 2003 samen met de bijbehorende spaarpremies kunnen worden opgenomen zonder fiscale gevolgen voor de werknemer. Spaargelden die in 2002 zijn gespaard en de bijbehorende spaarpremies blijven in 2003 volgens de normale regels geblokkeerd. Deze laatstbedoelde bedragen mogen daarna vanaf 1 januari 2004 met de bijbehorende spaarpremies worden opgenomen zonder fiscale gevolgen voor de werknemer.

Het bovenstaande betekent dat met ingang van 2003 niet meer kan worden gespaard op grond van de Premiespaarregeling rijkspersoneel. De Premiespaarregeling rijkspersoneel zal overeenkomstig het vorenstaande worden aangepast.

5. Inhoudingen en afdrachten inzake pensioenen e.d. per 1 januari 2003

De inhoudingen en afdrachten inzake pensioenen (OP/NP, IP/bw, FPU), Ziektewet en Werkloosheidswet met de daarbij behorende franchises per 1 januari 2003 worden door het ABP bij afzonderlijke circulaire aan onder meer de werkgevers in de sector Rijk bekendgemaakt. Informatie hierover kunt u verkrijgen bij de Werkgevers Helpdesk van het ABP, telefoon 045 - 578 6579.

C. Nog tot stand te brengen wijziging per 1 januari 2003

1. (Ontwerp-)besluit in verband met afstel fase 3 OOW

De Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen (OOW) is gefaseerd ingevoerd. Het was de bedoeling om in fase 3 de zgn. oude gevallen met ingang van 1 januari 2003 onder de Ziektewet respectievelijk de Werkloosheidswet te brengen. De inwerkingtreding van genoemde fase 3 voor de sector Rijk is neergelegd in het koninklijk besluit van 8 december 2000 (Stb. 2000, 573). Het kabinet heeft evenwel besloten om de invoering van fase 3 af te stellen. Dit betekent dat personen die op 31 december 2000 een wachtgeld of uitkering hadden niet onder de Werkloosheidswet en dat zieke wachtgelders en uitkeringsgerechtigden niet onder de Ziektewet worden gebracht. Op deze personen blijft het Rijkswachtgeldbesluit 1959, de Uitkeringsregeling 1966 respectievelijk de Regeling wachtgeld en uitkering bij privatisering van toepassing. Dit besluit gaat in per 31 december 2002.

2. Wijziging van het Reisbesluit buitenland

Een ambtenaar heeft op grond van het huidige artikel 10, derde lid, onderdeel c, van het Reisbesluit buitenland geen recht op een verblijfkostenvergoeding bij een buitenlandse dienstreis voor een reisgedeelte per vliegtuig. Deze verblijfkostenvergoeding voor maaltijden en kleine uitgaven was niet nodig omdat in het vliegtuig de maaltijden en kleine consumpties gratis werden verstrekt. Er werden dus geen kosten gemaakt.

Na de gebeurtenis van 11 september 2001 in New York hebben diverse luchtmaatschappijen voor bestemmingen binnen Europa hun service wat betreft de maaltijden in het vliegtuig geminimaliseerd tot een 'snelle' hap (donuts/koffie). Ook de gratis verstrekte kleine consumpties zijn voor het merendeel verdwenen. Omdat men geen maaltijden meer in het vliegtuig krijgt, komen de kosten bij gebruik van een maaltijd in de bestaande situatie voor rekening van de ambtenaar. Dit is niet de bedoeling van het Reisbesluit buitenland.

In verband het vorenstaande zullen in artikel 10, derde lid, de onderdelen b en c als volgt worden aangepast:

b. voor een reisgedeelte in Nederland van korter dan vier uur dat aansluit op een reis of reisgedeelte per boot of vliegtuig met uitzondering van vliegreizen binnen Europa;

c. voor een reisgedeelte per vliegtuig met uitzondering van vliegreizen binnen Europa;.

Deze wijziging zal met terugwerkende kracht ingaan per 1 januari 2003. In verband hiermede verzoek u hiermede reeds rekening te houden.

D. Tot stand gekomen besluiten, regelingen en circulaires

In de bijlage vindt u een overzicht van de in dit jaar tot stand gekomen (wijzigingen van) amvb's, regelingen en circulaires.

Slotopmerkingen

Ik verzoek u met het vorenstaande rekening te houden en daaraan voor zoveel nodig uitvoering te geven.

Deze circulaire is eveneens geplaatst op Ryx en op internet. Voor het laatste geldt als adres: http://www.minbzk.nl en vervolgens klikken op 'Overheidspersoneel', Arbeidsvoorwaarden rijksoverheid', en 'publicaties'.

Inlichtingen, uitsluitend voor de afdelingen Personeelszaken van geadresseerden, kunnen worden verkregen bij de heer Martens (telefoon 070 - 426 6904; e-mailadres: Halbe.Martens@minbzk.nl). Bij geen gehoor kunt u ook contact opnemen met het secretariaat van het cluster Arbeidsvoorwaarden, telefoon 070 - 426 6847.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze,
de

directeur-generaal Management en personeelsbeleid

,

M.J. van Rijn

Bijlage behorende bij de circulaire d.d. 10 december 2002, nr. PMR/AV 02/99093

Overzicht van de dit jaar totstandgekomen regelgeving en circulaires

I. Amvb's

 • 1. koninklijk besluit van 17 december 2001 (Stb. 2001, 666), Veegbesluit euro.

 • 2. koninklijk besluit van 25 april 2002 (Stb. 2002, 216), houdende wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en enkele andere besluiten in verband met de formalisering van de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2001-2002.

 • 3. koninklijk besluit van 13 juni 2002 (Stb. 2002, 343), tot wijziging van het Besluit van 17 juli 1999 tot vaststelling van het tijdstip van aanvang van fase 2 en fase 3 van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen (Stb. 1999, 354).

 • 4. koninklijk besluit van 24 juli 2002 (Stb. 2002, 433), houdende wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en enkele ander besluiten in verband met enige omissies.

II. Ministeriële regelingen

 • 1. besluit van 27 november 2001, nr. AD2001/U92738 (Stcrt. 2001, 245), inzake wijziging van de Reisregeling buitenland (tarieflijst 1-01-2002).

 • 2. besluit van 5 december 2001, nr. AD2001/U97366 (Stcrt. 2001, 241), inzake Aanpassing voorschriften ingevolge het Besluit emolumenten burgerlijk rijkspersoneel.

 • 3. besluit van 5 december 2001, nr. AD2001/U97365 (Stcrt. 2001, 241), inzake wijziging van de Verplaatsingskostenregeling 1989.

 • 4. besluit van 5 december 2001, nr. AD2001/U97363 (Stcrt. 2001, 241), inzake wijziging van de Reisregeling binnenland.

 • 5. besluit van12 december 2001, nr. AD2001/U100861 (Stcrt. 2001, 246), inzake verlenging Regeling procedure inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand.

 • 6. besluit van 13 december 2001, nr. AD2001/U97364 (Stcrt. 2001, 247), inzake wijziging in de belastingvrije autokilometervergoeding.

 • 7. besluit van 30 januari 2002, nr. AD2002/U53463 (Stcrt. 2002, 23), inzake wijziging aantal ministeriële regelingen in verband met enkele omissies.

 • 8. besluit van 8 maart 2002, nr. AD2002/U53305 (Stcrt. 2002, 61), inzake wijziging van de Reisregeling buitenland (tarieflijst 1-04-2002).

 • 9. besluit van 10 april 2002, nr. AD2002/U67053 (Stcrt. 2002, 87), inzake wijziging Raamregeling Telewerken.

 • 10. besluit van 26 april 2002, nr. AD2002/U70599 (Stcrt. 2002, 88), inzake vaststelling nominale eindejaarsuitkering in 2002.

 • 11. besluit van 14 juni 2002, nr. AD2002/U72071 (Stcrt. 2002, 115), inzake Aanpassing voorschriften ingevolge het Besluit emolumenten burgerlijk rijkspersoneel.

 • 12. besluit van 19 juni 2002, nr. AD2002/U69271 (Stcrt. 2002, 122), inzake wijziging van de Reisregeling buitenland (tarieflijst 1-07-2002).

 • 13. besluit van 13 september 2002, nr. PMR/AV 02/86437 (Stcrt. 2002, 185), inzake wijziging van de Reisregeling buitenland (tarieflijst 1-10-2002).

 • 14. besluit van 29 november 2002, nr. PMR/AV 02/92995 (Stcrt. 2002, 235), inzake wijziging van de Reisregeling buitenland (tarieflijst 1-01-2003).

 • 15. besluit van 10 december 2002, nr. PMR/AV 02/98958, inzake wijziging van de Verplaatsingskostenregeling 1989.

 • 16. besluit van 10 december 2002, nr. PMR/AV 02/98975, inzake wijziging van de Reisregeling binnenland.

III. Circulaires

 • 1. circulaire van 27 november 2001 (Stcrt. 2001, 245), nr. AD2001/U92738, inzake Tarieflijst logies- en overige kosten buitenlandse dienstreizen per 1 januari 2002.

 • 2. circulaire van 5 december 2001 (Stcrt. 2001, 242), nr. AD2001/U97362, inzake (Wijziging in de) financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2002.

 • 3. circulaire van 13 december 2001 (Stcrt. 2001, 247), nr. AD2001/U97364, inzake Totstandkoming regelgeving in verband met wijziging in de belastingvrije autokilometervergoeding

 • 4. circulaire van 15 december 2001 (Stcrt. 2001, 249), nr. AD2001/U96944, inzake Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 2001-2002.

 • 5. circulaire van 8 maart 2002 (Stcrt. 2002, 61), nr. AD2002/U53305, inzake Tarieflijst logies- en overige kosten buitenlandse dienstreizen per 1 april 2002.

 • 6. brief van 28 maart 2002, nr. AD2002/U65248, inzake Invoering van de Wet arbeid en zorg, de Wet SUWI, de Wet verbetering poortwachter en de wijzigingen in de Wet REA.

 • 7. circulaire van 9 april 2002 (Stcrt. 2002, 87), nr. AD2002/U67501, inzake Ziektekostentegemoetkoming per 1 januari 2002.

 • 8. circulaire van 10 april 2002 (Stcrt. 2002, 87), nr. AD2002/U67044, inzake aanpassing bedragen vaste toelage onregelmatige dienst personenchauffeurs en vergoeding privé-ruimte in het kader van telewerken.

 • 9. circulaire van 25 april 2002 (Stcrt. 2002, 90), nr. AD2002/U68808, inzake Maximum ziektekostenpremie per 1 januari 2002.

 • 10. circulaire van 14 juni 2002 (Stcrt. 2002, 115), nr. AD2002/U72034 inzake Aanpassing voorschriften ingevolge het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel v.w.b.

  • A. het maximum verrekeningsbedrag voor inwoning,

  • B. de maximumverrekeningsbedragen voor verwarming, elektriciteit e.d.

 • 11. circulaire van 19 juni 2002 (Stcrt. 2002, 122), nr. AD2002/U69271, inzake Tarieflijst logies- en overige kosten buitenlandse dienstreizen per 1 juli 2002.

 • 12. circulaire van 13 september 2002 (Stcrt. 2002, 185), nr. PMR/AV 02/86437, inzake Tarieflijst logies- en overige kosten buitenlandse dienstreizen per 1 oktober 2002.

 • 13. circulaire van 29 november 2002 (Stcrt. 2002, 235), nr. PMR/AV 02/92995, inzake Tarieflijst logies- en overige kosten buitenlandse dienstreizen per 1 januari 2003.

 • 14. circulaire van 5 december 2002, nr. PMR/AV 02/98954, inzake Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 2002 - 2003.

 • 15. circulaire van 10 december 2002, nr. PMR/AV 02/99093, inzake (Wijziging in de) financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2003.

Terug naar begin van de pagina