Subsidieplafond 2003 Besluit borgstelling MKB-kredieten 1997

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geldend van 14-12-2002 t/m 10-06-2005

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 9 december 2002, nr. WJZ 02059577, houdende vaststelling van het subsidieplafond voor 2003 op grond van het Besluit borgstelling MKB-kredieten 1997

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 4 van het Besluit borgstelling MKB-kredieten 1997;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 11-06-2005]

Het subsidieplafond voor het in 2003 verstrekken van subsidies als gevolg van de borgstellingen krachtens het Besluit borgstelling MKB-kredieten 1997 op in het jaar 2003 gemelde kredietovereenkomsten bedraagt:

  • a. voor bedrijfsborgstellingskredieten als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, van de Uitvoeringsregeling BMKB 1997, € 454.000.000;

  • b. voor bodemsaneringsborgstellingskredieten als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder b, van de Uitvoeringsregeling BMKB 1997, € 72.604.835.

Artikel 2

[Vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 9 december 2002

De

Minister

van Economische Zaken,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina