Regeling samenvoeging van scholen in het basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs

[Regeling vervallen per 04-10-2006 met terugwerkende kracht tot en met 01-08-2006.]
Geldend van 25-03-2005 t/m 31-07-2006

Regeling samenvoeging van scholen in het basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

  • artikel 120, vijfde lid, van de Wet op het primair onderwijs,

  • artikel 117, derde lid, van de Wet op de expertisecentra en

  • artikel I-A8, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel,

Besluit:

Artikel 1. Toepasselijke voorschriften bij samenvoegingen

[Vervallen per 04-10-2006]

Op een samenvoeging per 1 augustus 2003, 1 augustus 2004 en 1 augustus 2005 van scholen voor basisonderwijs, respectievelijk scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs is de bij deze regeling behorende bijlage van toepassing.

Artikel 2. Bekendmaking

[Vervallen per 04-10-2006]

Deze regeling zal met de bijlage in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 04-10-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2003.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 04-10-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling samenvoeging van scholen in het basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

M.J.A. van der Hoeven

Bijlage

[Vervallen per 04-10-2006]

1. Inleiding

Hierbij treft u de regeling aan voor samenvoegingen van scholen in het basisonderwijs (basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs)) en het (voortgezet) speciaal onderwijs. In deze regeling zijn de faciliteiten en rechtspositionele aanspraken bij dergelijke samenvoegingen vastgelegd. De regeling is inhoudelijk hetzelfde als de regeling voor samenvoegingen vanaf 1 augustus 2000 (zie Uitleg OCenW-Regelingen 2000, nr 15 van 31 mei 2000) behalve dat het speciaal voortgezet onderwijs is komen te vervallen. Deze regeling is van toepassing op een periode van twee jaren met het oog op de voorgenomen invoering van een lumpsum bekostiging per 2005.

Voor een goed begrip wordt nog gewezen op het volgende. Als in deze regeling wordt gesproken over “(scholen voor) basisonderwijs”, worden daaronder zowel basisscholen als speciale scholen voor basisonderwijs verstaan.

Basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs worden echter duidelijk van elkaar onderscheiden. Onder basisscholen worden dus niet tevens speciale scholen voor basisonderwijs begrepen. Verder wordt als in deze regeling wordt gesproken van 'benoemen' e.d. daaronder tevens verstaan 'aanstellen' e.d., behalve in paragraaf 2.3.1.

De bijlage van deze regeling bestaat uit de volgende hoofdstukken:

hoofdstuk 1: Inleiding;

hoofdstuk 2: Algemene bepalingen;

hoofdstuk 3: Faciliteiten bij samenvoeging van basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs;

hoofdstuk 4: Faciliteiten bij samenvoeging van scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs;

hoofdstuk 5: Rechtspositionele consequenties van samenvoeging en fre-verbruik na samenvoeging;

2. Algemene bepalingen

2.1. Inleiding

In dit hoofdstuk is informatie opgenomen over de samenvoegingsmogelijkheden in het basisonderwijs, en het (voortgezet) speciaal onderwijs. Voor scholen die onder verschillende bevoegde gezagsorganen vallen, geldt dat een samenvoeging van die scholen gepaard moet gaan met een bestuursoverdracht of een besturenfusie. In dit hoofdstuk vindt u informatie over de wettelijke bepalingen die deze overdracht of fusie regelen. Ten slotte is in dit hoofdstuk informatie opgenomen over de gevolgen van een samenvoeging voor de eigen wachtgelders van de schoolbesturen die bij die samenvoeging betrokken zijn, respectievelijk over de regeling voor het beleid inzake de werkgelegenheid en afvloeiing die moet worden vastgesteld voor de school die na samenvoeging ontstaat.

2.2. Bestuursoverdracht/besturenfusie en samenvoegingsmogelijkheden

2.2.1. Begripsbepaling samenvoeging

Onder een samenvoeging wordt in deze regeling verstaan een daadwerkelijke samenvoeging per 1 augustus van twee of meer gelijksoortige scholen in de zin van de WPO of de WEC.

2.2.2. Bestuursoverdracht/besturenfusie

Bij een samenvoeging van scholen die onder twee of meer bevoegde gezagsorganen vallen, kan er sprake zijn van:

· de overdracht van de instandhouding van de scholen die als gevolg van de samenvoeging worden opgeheven aan het bevoegd gezag van de overblijvende school (een zogenoemde bestuursoverdracht), of

· een fusie van de betreffende bevoegde gezagsorganen, waardoor de samen te voegen scholen onder één bevoegd gezag vallen.

De scholen die bij de samenvoeging betrokken zijn, moeten uiterlijk op de samenvoegingsdatum (1 augustus) onder hetzelfde bevoegde gezag vallen. Een bestuursoverdracht of een besturenfusie moet daarom uiterlijk op 1 augustus plaatsvinden. In de paragrafen 2.3 en 2.4 zal nader worden stilgestaan bij de bestuursoverdracht en -fusie in achtereenvolgens het bijzonder en het openbaar onderwijs.

2.2.3. Samenvoegingsmogelijkheden basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs

In het basisonderwijs kan sprake zijn van een samenvoeging van twee of meer basisscholen, dan wel twee of meer speciale scholen voor basisonderwijs, al dan niet met een afdeling.

Een samenvoeging van basisscholen of speciale scholen voor basisonderwijs (sbo's) kan leiden tot een school met een of meer richtingen van bijzonder onderwijs. Hierbij is het ook mogelijk dat de op te heffen school wordt omgevormd tot nevenvestiging.

Een basisschool of sbo die wordt uitgebreid met een richting of wordt omgevormd tot nevenvestiging, komt onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor bekostiging. In ieder geval moet er een melding plaatsvinden aan Cfi. Cfi toetst namens de minister of aan de voorwaarden voldaan is.

2.2.4. Samenvoegingsmogelijkheden (voortgezet) speciaal onderwijs

In het (voortgezet) speciaal onderwijs kunnen alleen scholen van dezelfde onderwijssoort als bedoeld in artikel 2, tweede lid van de WEC worden samengevoegd. Voor een goed begrip wordt erop gewezen dat onder speciaal onderwijs niet mede de speciale scholen voor basisonderwijs worden verstaan. Deze scholen vallen onder de WPO.

2.3. Bestuursoverdracht in het bijzonder onderwijs

2.3.1. Wettelijke bepalingen

De bestuursoverdracht in het bijzonder onderwijs is voor het basisonderwijs geregeld in artikel 56 van de WPO. In artikel 58 van de WEC is deze overdracht geregeld voor het (voortgezet) speciaal onderwijs. In deze artikelen Is bepaald dat voor een dergelijke overdracht een notariële akte moet worden opgemaakt. In deze akte moet onder andere worden opgenomen dat het bevoegd gezag waaraan wordt overgedragen, het personeel in gelijke betrekkingen en onder dezelfde voorwaarden benoemt met ingang van de datum van samenvoeging. De betrekkingen en de voorwaarden zijn opgenomen in de akten van benoeming en moeten dus ook in de nieuw op te maken akten van benoeming opgenomen worden. Door een bestuursoverdracht gaan alle rechten en plichten, die uit de wet voortvloeien, van rechtswege over van het 'oude' bevoegd gezag naar het 'nieuwe' bevoegd gezag. Naast artikel 56 van de WPO of artikel 58 van de WEC moet ook worden voldaan aan de verdere eisen die het burgerlijk recht aan een dergelijke overgang stelt.

2.3.2. Gevolgen voorde rechtspositie

Voor het personeel van de school die wordt overgedragen betekent de bestuursoverdracht dus geen wijziging in de rechtspositie. Wel kan uiteraard de rechtspositie wijzigingen ondergaan als gevolg van bijvoorbeeld algemeen geldende rechtspositionele maatregelen. Van ontslag als gevolg van een bestuursoverdracht is dus over het algemeen geen sprake. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat op het moment van samenvoeging personeel om andere redenen wordt ontslagen (zie hiervoor ook paragraaf 5.1 van deze regeling).

Een vrijwillig ontslag kan leiden tot een sanctie op de aangevraagde werkloosheidsuitkering. Dit geldt ook voor een betrokken personeelslid dat, zonder voldoende rechtvaardigingsgrond, vanwege een wijziging van de grondslag van de school een op zichzelf passende betrekking weigert. In paragraaf 4.2 van de bijlage horend bij ministeriële regeling 'Richtlijn passende arbeid 1999' (Uitleg Gele katern 1999/8 en 9) is op dit punt het volgende te lezen:

'In de onderwijssector kan het voorkomen dat een bevoegd gezag op godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag eisen stelt aan zijn werknemers, die gelet op de grondslag en doel van de instelling, nodig zijn voor de vervulling van de functie. Een aangeboden betrekking is dan in beginsel niet passend, indien het aanvaarden van die betrekking in verband met deze godsdienstige of levensbeschouwelijke aspecten, gezien de persoonlijke overtuiging van betrokkene, in redelijkheid van hem niet kan worden gevergd. De vraag of er een rechtvaardigingsgrond is voor het weigeren van een op zichzelf passende betrekking is afhankelijk van de feitelijke omstandigheden.'

De uitkerende instantie beoordeelt of de aangevoerde rechtvaardigingsgrond al dan niet voldoende is.

2.4. Bestuursoverdracht waarbij openbaar onderwijs is betrokken

2.4.1. Soorten van overdracht

Onder deze categorie vallen de volgende soorten van bestuursoverdrachten:

· overdrachten van bijzonder naar openbaar onderwijs of andersom;

· overdrachten van openbaar naar openbaar onderwijs.

2.4.2. Voorwaarden voor samenvoeging

Bij een overdracht van bijzonder naar openbaar onderwijs of andersom moet eerst omzetting plaatsvinden. In dit verband wordt verwezen naar artikel 84 van de WPO en artikel 75 van de WEC. Een openbare school moet worden omgezet in een bijzondere school, of omgekeerd. Een omzetting wordt ook wel 'kleurverschieten' genoemd. Hierbij vindt een ministeriële toets plaats aan de stichtingsnorm. Om voor samenvoegingsfaciliteiten in aanmerking te komen moeten vervolgens artikel 56 van de WPO of artikel 58 van de WEC worden toegepast. Dit betekent dus onder andere dat het nieuwe bevoegd gezag het personeel van de over te dragen school moet overnemen met alle rechten en plichten die van kracht waren in hun dienstverband met het oude bevoegd gezag (zie ook paragraaf 2.3.1). Hierbij dienen de regels in acht genomen te worden zoals bepaald in het RPBO en, voor zover van toepassing, de CAO-PO 2002-2004.

De bestuursoverdracht van openbaar naar openbaar onderwijs is geregeld in artikel 49 van de WPO en artikel 52 van de WEC.

2.4.3. Gevolgen voor de rechtspositie

Als gevolg van een bestuursoverdracht kan een openbare school een bijzondere school worden of andersom. Voor het personeel betekent een dergelijke overdracht dat hun status verandert. Zij kunnen de status van ambtenaar krijgen (in de zin van de Ambtenarenwet) in plaats van die van een werknemer naar burgerlijk recht of andersom. Deze statuswijziging leidt tot enkele wijzigingen in de rechtspositie (bijvoorbeeld andere beroepsmogelijkheden, andere opzegtermijnen). Een wijziging van status als gevolg van de samenvoeging van scholen kan alleen worden doorgevoerd door ontslag en gelijktijdige herbenoeming. Het weigeren van deze herbenoeming kan leiden tot een sanctie op de werkloosheidsuitkering die in verband met het ontslag wordt aangevraagd (zie ook paragraaf 2.3.2).

2.5. Verplichtingen ten opzichte van eigen uitkeringsgenietenden

Bij een bestuursoverdracht worden alle rechten en verplichtingen met betrekking tot de over te dragen school/scholen overgenomen door een 'nieuw' bestuur. Een van deze verplichtingen is de verplichting met betrekking tot de zogeheten 'eigen wachtgelders' die werkzaam waren op de over te dragen school/scholen. Voor het basisonderwijs is deze verplichting geregeld in artikel 138 WPO. Voor het (voortgezet) speciaal onderwijs is deze verplichting opgenomen in artikel 132 WEC. Verder gelden de ministeriële regelingen die op deze artikelen zijn gebaseerd.

Bij een bestuursoverdracht worden deze eigen wachtgelders van het 'oude' bevoegd gezag gezien als eigen wachtgelders van het 'nieuwe' bevoegd gezag. Als het 'oude' bevoegd gezag na de overdracht blijft bestaan, dan blijven deze wachtgelders óók eigen wachtgelders van dat bevoegd gezag (zie ook paragraaf 5.7 van de beleidsregel 'Toepassing bepaling eigen wachtgelder', Uitleg OCenW-Regelingen 1995/26).

Als gevolg van de inwerkingtreding van de WPO en de WEC zijn eigen wachtgelders op grond van de oude WBO en ISOVSO met ingang van 1 augustus 1998 eigen wachtgelders geworden in de zin van de nieuwe wetten. Met betrekking tot een eigen wachtgelder die afkomstig is van bijvoorbeeld een sbo-school betekent dit een aanbiedingsverplichting voor gelijksoortige functies aan een basisschool van hetzelfde bevoegd gezag. Het bereik van de bestuursaanstelling voor sbo-personeel wordt in de WPO namelijk verruimd tot basisscholen en vice versa.

2.6. Afvloeiingsregeling en werkgelegenheidsbeleid

Voordat de samenvoeging feitelijk wordt gerealiseerd moeten de betrokken bevoegde gezagsorganen toepassing geven aan de bepalingen over de afvloeiingsregeling zoals die vermeld zijn in hoofdstuk I-G van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel of, voor zover van toepassing, over het beleid inzake werkgelegenheid en afvloeiing zoals die vermeld zijn in de CAO-PO2002-2004.

2.7. Voorwaarden voor faciliteiten bij samenvoeging

De faciliteiten die in deze regeling zijn genoemd, worden alleen toegekend als is voldaan aan de volgende voorwaarden.

a. Er moet sprake zijn van de daadwerkelijke samenvoeging van twee of meer gelijksoortige scholen in de zin van de WPO of de WEC. Deze scholen staan onder beheer van één bevoegd gezag, of vallen uiterlijk op het moment van samenvoeging onder één bevoegd gezag als gevolg van een besturenfusie of bestuursoverdracht. In alle gevallen moet artikel 56 WPO of artikel 58 WEC, respectievelijk 49 WPO of artikel 52 WEC in acht worden genomen.

Als de samenvoeging leidt tot twee of meer overblijvende scholen, worden nadere voorwaarden gesteld aan de verdeling van de overgangsformatierekeneenheden tussen deze scholen, waaronder tenminste een splitsingsplan. De betrokken bevoegde gezagsorganen moeten een dergelijke samenvoeging daarom in een vroegtijdig stadium aan Cfi melden.

b. De samenvoeging moet in één stap en op 1 augustus worden gerealiseerd.

c. Het personeel dat is opgenomen in de formaties van de scholen die bij de samenvoeging zijn betrokken moet eerst, voor zover mogelijk, worden geplaatst in de formatie van de school die uit de samenvoeging ontstaat. Hierna worden de voormalige scholen als opgeheven beschouwd (zie ook paragraaf 5.1.1).

d. De samenvoeging moet aan Cfi (BRIN) worden gemeld.

Samenvoegingsfaciliteiten hoeven niet te worden aangevraagd. Deze faciliteiten worden automatisch toegekend.

3. Faciliteiten bij samenvoeging van basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs

3.1. Inleiding

Dit hoofdstuk is van toepassing op basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs (sbo's). In dit hoofdstuk is informatie opgenomen over de formatie waarover deze scholen na samenvoeging kunnen beschikken.

3.2. Formatie basisschool na samenvoeging

Voor basisscholen die worden samengevoegd, wordt de formatie vastgesteld op basis van het aantal leerlingen op 1 oktober van het voorafgaande schooljaar van alle basisscholen die bij de samenvoeging betrokken zijn. Voor zover de samenstelling van het leerlingenbestand van invloed is op de formatie, wordt uitgegaan van het totale leerlingenbestand op genoemde datum van alle basisscholen die bij de samenvoeging betrokken zijn (zie artikel 121, derde lid, van de WPO). De formatie van een basisschool die na samenvoeging ontstaat, wordt dus berekend als zouden de basisscholen die bij de samenvoeging betrokken zijn op 1 oktober van het voorafgaande schooljaar al één school hebben gevormd. Dit geldt ook voor de formatierekeneenheden voor de schoolleiding. Dit leerlingenaantal is tevens bepalend voor de maximumschaal die in het eerste schooljaar na de samenvoeging formatief aanwezig is voor de normatieve directiefuncties aan de samengevoegde school (zie paragraaf 4.2 voor een verklaring van de begrippen in deze zin). Informatie over de inschaling van de directieleden van de samengevoegde school vindt u in paragraaf 5.4. Gelet hierop en gezien de gelineariseerde formatietoekenning (een vast aantal formatierekeneenheden per leerling ongeacht het aantal leerlingen), heeft een samenvoeging op zichzelf geen formatieve gevolgen. De formatie van de school die na samenvoeging overblijft is immers gelijk aan de formatie die de scholen die bij de samenvoeging betrokken zijn, zonder samenvoeging gezamenlijk zouden hebben ontvangen. Afwijkingen kunnen zich slechts voordoen als één of meer van de scholen die bij de samenvoeging betrokken zijn één of meer van de volgende formatie componenten ontvangen;

a. een verhoging ten behoeve van zeer kleine scholen (artikel 3 van het Formatiebesluit WPO),

b. vermeerdering van de basisformatie t.b.v. basisscholen met een of meer nevenvestigingen (artikel 6 van het Formatiebesluit WPO)

c. een toeslag voor kleine scholen (artikel 13 van het Formatiebesluit WPO) en/of d. formatie voor de bestrijding van onderwijsachterstanden (artikel 15a van het Formatiebesluit WPO). In dat geval kan een samenvoeging negatieve formatieve gevolgen hebben, omdat de school die na samenvoeging overblijft bijvoorbeeld niet in aanmerking komt voor een toeslag kleine scholen of omdat die school de drempel (9%) niet haalt om in aanmerking te komen voor formatie onderwijsachterstandenbestrijding. In zulke gevallen worden de negatieve formatieve gevolgen van de samenvoeging gecompenseerd met overgangsformatierekenheden (overgangsfre's). Deze overgangsfre's worden als volgt berekend.

Berekeningscomponenten gezamenlijke overgangsformatie

De voor de berekening relevante componenten zijn de volgende.

a. de verhoging van het aantal formatierekeneenheden t.b.v. zeer kleine scholen

b. de vermeerdering van de basisformatie t.b.v. basisscholen met een of meer nevenvestigingen

c. de kleine scholentoeslag(en)

d. de formatie voor de bestrijding van onderwijsachterstanden

X= de som van a, b, c en d

die alle bij de fusie betrokken basisscholen in het eerste schooljaar na de samenvoeging zouden hebben ontvangen wanneer zij zelfstandige scholen waren gebleven;

Y= de som van a, b, c en d

die de samengevoegde school in het eerste schooljaar na de samenvoeging ontvangt;

Berekeningswijze overgangsfre's

Voor het eerste schooljaar na de samenvoeging:

X - Y = overgangsformatie

Voor het tweede schooljaar na de samenvoeging:

Bereken het verschil tussen X en Y en neem daarvan de helft;

De uitkomst van deze berekeningen wordt rekenkundig afgerond op een geheel aantal fre's en vormt de overgangsformatie.

3.2.1. Vermindering tijdens schooljaren

Het aantal overgangsfre's dat voor een schooljaar is vastgesteld wordt verminderd met extra formatie die in dat jaar wordt toegekend. Deze vermindering vindt uiteraard pas plaats met ingang van de dag waarop over deze extra formatie kan worden beschikt. De overgangsfre's worden niet verminderd met de zorgformatie waarover een basisschool in de desbetreffende schooljaren kan beschikken.

3.2.2. Uitzondering bij vaststelling/vermindering overgangsfre's

Bij de vaststelling van het aantal overgangsfre's op en na de samenvoegingsdatum blijft formatie buiten beschouwing die niet onder het formatiebudget in de zin van deze regeling valt, zoals:

'. toekenningen in geld zoals het schoolbudget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid en de GO- en vakbondsfaciliteiten;

'. oalt-middelen;

'. de middelen die worden toegekend in het kader van het gemeentelijke onderwijsachterstandenplan

(de gemeentelijke middelen als bedoeld in artikel 168 van de WPO).

Voor een goed begrip wordt erop gewezen dat onder laatstgenoemde middelen niet wordt verstaan de formatie speciale doeleinden voor bestrijding van onderwijsachterstanden, zoals die wordt toegekend op grond van artikel 15a van het Formatiebesluit WPO. Deze formatie wordt door het Rijk aan de scholen toegekend en valt onder het formatiebudget in de zin van deze regeling.

3.3. Formatie speciale school voor basisonderwijs na samenvoeging

Voor sbo's die worden samengevoegd, wordt de formatie vastgesteld op basis van het aantal leerlingen op 1 oktober van het voorafgaande schooljaar van alle sbo's die bij de samenvoeging betrokken zijn. Voor zover de samenstelling van het leerlingenbestand van invloed is op de formatie, wordt uitgegaan van het totale leerlingenbestand op die datum van alle sbo's die bij de samenvoeging betrokken zijn (zie artikel 122, derde lid, van de WPO). De formatie van een sbo die na samenvoeging ontstaat, wordt dus berekend als zouden de sbo's die bij de samenvoeging betrokken zijn op 1 oktober van het voorafgaande schooljaar al één school hebben gevormd. Naast deze formatie bestaat geen aanspraak op extra (overgangs)formatie op grond van de samenvoeging. Dit houdt verband met het feit dat met ingang van het schooljaar 1999-2000 de nieuwe bekostigingssystematiek voor sbo's in werking is getreden. Aan deze bekostigingssystematiek kan de sbo zodanige formatieve aanspraken ontlenen dat geen behoefte bestaat aan extra overgangsformatie.

De formatierekeneenheden voor de schoolleiding worden, evenals de overige formatiebestanddelen, vastgesteld op basis van het aantal leerlingen op 1 oktober van het voorafgaande schooljaar van alle sbo's die bij de samenvoeging betrokken zijn. Dit leerlingenaantal is tevens bepalend voor de maximumschaal die in het eerste schooljaar na de samenvoeging formatief aanwezig is voor de normatieve directiefuncties aan de samengevoegde sbo (zie paragraaf 4.2 voor een verklaring van de begrippen in deze zin). Informatie over de inschaling van de directieleden van de samengevoegde sbo vindt u in paragraaf 5.4.

Voor een goed begrip wordt erop gewezen dat leerlingen van een afdeling of afdelingen niet meetellen bij de vaststelling van de fre's voor de schoolleiding en de formatief aanwezige maximumschalen. Voor directieleden van sbo's die bij een samenvoeging betrokken zijn, geldt overigens dezelfde salarisgarantieregeling als voor directieleden van andere scholen (zie paragraaf 5.2). De school die na de samenvoeging overblijft, kan worden omgevormd tot hoofdvestiging van de nieuwe sbo. De scholen die worden opgeheven, kunnen worden omgevormd tot nevenvestigingen van de nieuwe sbo (zie ook paragraaf 2.2.3).

3.4. Procedure bij wijziging wsns-samenwerkingsverband

Een samenvoeging van scholen voor basisonderwijs kan leiden tot een wijziging van de samenstelling van de wsns-samenwerkingsverbanden waaraan de scholen voor basisonderwijs deelnemen die bij de samenvoeging betrokken zijn. Een dergelijke wijziging doet zich voor wanneer als gevolg van de samenvoeging een basisschool wordt opgeheven die aan een ander samenwerkingsverband deelneemt dan de overblijvende school. In die situatie wordt de samenstelling gewijzigd van het verband waaraan de opgeheven school deelnam. Een samenvoeging binnen hetzelfde samenwerkingsverband van sbo's die niet tevens aan een ander samenwerkingsverband deelnemen, wordt in dit kader niet beschouwd als een wijziging van de samenstelling van een samenwerkingsverband. Een wijziging van de samenstelling moet zijn goedgekeurd door de minister (zie artikel XXXIII van het overgangsrecht bij de WPO). Het samenwerkingsverband waarvan de samenstelling wijzigt, moet in ieder geval voldoen aan de wettelijke norm voor de omvang van wsns-samenwerkingsverbanden (minimaal 2000 leerlingen). Ook moet zijn voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor beëindiging van de deelname aan een samenwerkingsverband. Deze voorwaarden hebben betrekking op de school die als gevolg van de samenvoeging wordt opgeheven. Op grond van artikel 18, vierde lid, van de WPO kan het bevoegd gezag van die school de deelname aan het desbetreffende samenwerkingsverband voor die school alleen beëindigen als:

a. een regeling is getroffen met de overige bevoegde gezagsorganen ten aanzien van de financiële en personele consequenties daarvan en

b. door de beëindiging van de deelname geen aanspraken ontstaan op ontslaguitkeringen voor personeel dat werkzaam is bij de deelnemende scholen, waaronder de school waarvoor de deelname wordt beëindigd.

Verder moet bij de beëindiging van de deelname een termijn van 1 jaar in acht worden genomen. De beëindiging moet vóór 1 oktober van het voorafgaande schooljaar aan de minister worden gemeld (zie artikel 18, vijfde en zesde lid, van de WPO).

Wanneer het een samenvoeging van sbo's betreft zal naast de genoemde voorwaarden een verzoek om goedkeuring worden getoetst aan de criteria over de instemming van de besturen in de betrokken samenwerkingsverbanden en de bereikbaarheid van de zorgvoorzieningen. In de voorlichtingspublicatie 'Criteria samenstelling samenwerkingsverbanden Weer Samen naar School (WSNS)', Uitleg OCenW-Regelingen nr 12 van 23 april 1997, vindt u nadere informatie over deze criteria.

4. Faciliteiten bij samenvoeging van scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs

4.1. Inleiding

Dit hoofdstuk is van toepassing op scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Het hoofdstuk is niet van toepassing op basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs, al dan niet met een afdeling. Informatie over de formatie na samenvoeging voor deze scholen en afdelingen vindt u in hoofdstuk 3 van deze regeling.

4.2. Begripsbepalingen

Hieronder wordt een verklaring gegeven van de in dit hoofdstuk gebruikte begrippen. Formatiebesluit

het Formatiebesluit WEC.

Formatiebudget

het formatiebudget zoals genoemd in artikel 2, eerste lid, van het Formatiebesluit WEC. Dit budget bestaat uit de volgende onderdelen:

· de formatie voor de vervulling van de reguliere taken (zie echter ook de opmerking hieronder);

· de formatie voor speciale doeleinden;

· de groeiformatie;

· de aanvullende formatie, als bedoeld in artikel 117, derde of vierde lid van de WEC.

Eventuele oalt-middelen behoren niet tot het formatiebudget en worden daarom buiten beschouwing gelaten. De formatie voor de vervulling van de reguliere taken bestaat uit de normatieve formatie, de frictie-opslag en de opslagen voor herbezetting adv.

Formatief aanwezige maximumschaal

de voor een normatieve functie geldende maximumschaal, waarbij niet van belang is of het personeelslid dat die functie vervult reeds aanspraak maakt op bezoldiging volgens het carrièrepatroon dat hoort bij die functie en maximumschaal.

Fre's voor de schoolleiding

de fre's genoemd in artikel 16, derde tot en met vijfde lid, van het Formatiebesluit WEC. Fre-verbruik

het verbruik van fre's voor een functie die voor rijksbekostiging in aanmerking wordt gebracht (zie artikel I-P78 en I-Q305 van het RPBO voor het bij de verschillende functies horende verbruik).

Normatieve directiefunctie

een normfunctie als bedoeld in hoofdstuk I-Q van het RPBO waarvan het fre-verbruik gelijk is aan de fre's die voor die functie in het Formatiebesluit beschikbaar worden gesteld.

Samenvoegingsdatum

de datum (1 augustus van enig schooljaar) waarop de samenvoeging plaats heeft gevonden.

4.3. Overgangsformatierekeneenheden in eerste schooljaar na samenvoeging

4.3.1. Berekening

In veel gevallen zal er een verschil zijn tussen:

1. het aantal formatierekeneenheden (hierna: fre's) dat met toepassing van het toepasselijke formatiebesluit op 1 augustus beschikbaar is voor de school die na samenvoeging ontstaat, en

2. het totaal aantal fre's dat aan de scholen die bij de samenvoeging betrokken zijn gezamenlijk op de dag voorafgaande aan de samenvoeging (31 juli) beschikbaar was.

Als het aantal fre's ad 2 groter is dan het aantal ad 1, dan wordt het verschil gedurende het eerste schooljaar na de samenvoeging in de vorm van overgangsfre's beschikbaar gesteld aan de school die na samenvoeging ontstaat.

Bij de bepaling van de aantallen fre's ad 1 en ad 2 wordt uitsluitend gekeken naar het formatiebudget zoals dat conform de begripsbepaling in paragraaf 4.2 is vastgesteld.

4.3.2. Vermindering tijdens schooljaar

Het vastgestelde aantal overgangsfre's wordt verminderd met extra formatie die na de samenvoegingsdatum wordt toegekend. Deze vermindering vindt uiteraard pas plaats met ingang van de dag waarop over deze extra formatie beschikt kan worden.

4.3.3. Uitzondering bij vaststelling/vermindering overgangsfre's

Bij de vaststelling van het aantal overgangsfre's op en na de samenvoegingsdatum blijft formatie buiten beschouwing die niet onder het formatiebudget in de zin van deze regeling valt, zoals:

'. toekenningen in geld zoals het schoolbudget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid en de GO- en vakbondsfaciliteiten;

· oalt-middelen;

· de middelen die worden toegekend in het kader van het gemeentelijke onderwijsachterstandenplan (de gemeentelijke middelen als bedoeld in artikel 154 van de WEC).

Voor een goed begrip wordt erop gewezen dat onder laatstgenoemde middelen niet wordt verstaan de formatie speciale doeleinden voor bestrijding van onderwijsachterstanden, zoals die met ingang van 1 augustus 1998 in de plaats is gekomen van de cumi-formatie. Deze formatie wordt ook na 1 augustus 1998 door het Rijk aan de scholen toegekend en valt onder het formatiebudget in de zin van deze regeling.

4.4. Overgangsformatierekeneenheden in tweede schooljaar na samenvoeging

4.4.1. Berekening

In het tweede schooljaar na de samenvoeging kan in sommige situaties ook aanspraak bestaan op overgangsfre's.

Berekeningscomponenten

De voor de berekening relevante componenten zijn de volgende.

X = de formatiebudgetten waarop de bij de samenvoeging betrokken scholen conform de volgens paragraaf 4.3 uitgevoerde berekening, op 31 juli voorafgaand aan de samenvoeging aanspraak maakten, verminderd met de daarin opgenomen fre's voor de schoolleiding.

Y = het fictieve formatiebudget op 31 juli voorafgaand aan de samenvoeging van de school die na samenvoeging ontstaat, verminderd met de daarin opgenomen fre's voor de schoolleiding. Dit formatiebudget is fictief in de zin dat dit wordt vastgesteld als zouden de bij de samenvoeging betrokken scholen op 31 juli voorafgaand aan de samenvoeging al één school hebben gevormd. Bij de vaststelling van dit fictieve formatiebudget wordt uitgegaan van de som van de aantallen leerlingen op de voor de formatie van dat schooljaar van toepassing zijnde teldatum. Als bij een school sprake is van toepassing van de groeiregeling tijdens het schooljaar voor de samenvoeging worden de leerlingen van de desbetreffende groeitelling gebruikt voor de vaststelling van het formatiebudget.

Z = het formatiebudget waarop de school die na samenvoeging ontstaat op 1 augustus van het tweede schooljaar na de samenvoeging aanspraak maakt, verminderd met de daarin opgenomen fre's voor de schoolleiding.

Q = het aantal overgangsfre's waarop in het tweede schooljaar na de samenvoeging aanspraak kan worden gemaakt.

Voorwaarde voor toekenning

Alleen in de situatie dat Z kleiner is dan X kan aanspraak worden gemaakt op overgangsfre's.

Berekeningswijze

Als aan deze voorwaarde is voldaan, dan moeten voor de vaststelling van Q de volgende berekeningen worden uitgevoerd.

1. Bereken het verschil tussen X en Y en neem daarvan de helft;

2. bereken het verschil tussen X en Z en neem daarvan de helft. De uitkomst van deze berekeningen wordt rekenkundig afgerond op een geheel aantal fre's.

Q is gelijk aan de laagste uitkomst van deze twee berekeningen.

4.4.2. Vermindering tijdens schooljaar

Het vastgestelde aantal overgangsfre's wordt verminderd met de extra formatie die in het tweede schooljaar na de samenvoeging wordt toegekend. Deze vermindering vindt uiteraard pas plaats met ingang van de dag waarop over de extra formatie beschikt kan worden.

4.4.3. Uitzondering bij vaststelling/vermindering

Bij de vaststelling van het aantal overgangsfre's op en na 1 augustus van het tweede schooljaar na de samenvoeging blijft formatie buiten beschouwing die niet onder het formatiebudget in de zin van deze regeling valt. Zie hiervoor ook paragraaf 4.3.3.

4.5. Extra overgangsformatierekeneenheden in eerste schooljaar na samenvoeging

4.5.1. Voorwaarde en berekening

De samenvoeging kan ertoe leiden dat voor de directeur en/of lera(a)r(en) tevens adjunct-directeur van de school die na samenvoeging ontstaat, een normatieve directeurs-, respectievelijk adjunct-directeursfunctie beschikbaar komt met een hogere schaal dan de hoogste schaal die in de desbetreffende functie formatief aanwezig was voor de bij de samenvoeging betrokken scholen (zie paragraaf 5.4 voor de inschaling van de betrokken directieleden). In dat geval wordt een vergelijking gemaakt tussen het aantal fre's dat voor en na de samenvoeging bij de desbetreffende functie(s) hoorde. Het verschil wordt gedurende het eerste schooljaar na de samenvoeging in de vorm van extra overgangsfre's beschikbaar gesteld aan de school die na samenvoeging ontstaat. Het aantal fre's dat bij een normatieve directiefunctie hoort, is gelijk aan het voor die functie geldende fre-verbruik (zie paragraaf 4.2 - begripsbepalingen).

4.5.2. Grondslag berekening en vermindering extra overgangsfre's

Bepalend voor de vaststelling van de normatief beschikbare directiefuncties (en het bijbehorende fre-verbruik) aan de school die na samenvoeging ontstaat, is het aantal leerlingen op 1 oktober van het eerste schooljaar na de samenvoeging. De extra overgangsfre's waarop recht bestaat, worden niet verminderd met extra formatie die na de samenvoegingsdatum beschikbaar komt.

4.5.3. Bijzondere bepalingen

Wanneer er aan de scholen die bij de samenvoeging betrokken zijn op 31 juli voorafgaand aan de samenvoeging geen normatieve adjunct-directeursfuncties beschikbaar waren, kan géén aanspraak worden gemaakt op extra overgangsfre's voor een normatieve adjunct-directeursfunctie die beschikbaar komt aan de school die na samenvoeging ontstaat. In deze situatie moet immers de directeur die geen directeur wordt van de school die na samenvoeging ontstaat in de normatieve functie van leraar tevens adjunct-directeur worden benoemd (zie paragraaf 5.3.3).

Dit laatste geldt ook voor de tweede adjunct-directeursfunctie aan een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs die na samenvoeging ontstaat, wanneer aan de scholen die bij de samenvoeging betrokken zijn op 31 juli voorafgaand aan de samenvoeging slechts één normatieve adjunct-directeursfunctie beschikbaar was. In die situatie bestaat dus geen recht op extra overgangsfre's voor de tweede adjunct-directeursfunctie. Wanneer bij een samenvoeging als hier bedoeld aan de scholen die bij de samenvoeging betrokken zijn twee of meer normatieve adjunct-directeursfuncties beschikbaar waren, dan wordt voor de bepaling van het recht op extra overgangsfre's een vergelijking gemaakt tussen:

· het totaal aantal fre's behorende bij de twee adjunct-directeursfuncties aan de na samenvoeging ontstane school en

· het totaal aantal fre's behorende bij twee normatieve adjunct-directeursfuncties aan de bij de samenvoeging betrokken scholen, waarbij in voorkomende gevallen (drie of meer normatieve adjunct-directeursfuncties met verschillende maximumschalen) wordt uitgegaan van de twee functies met de hoogste maximumschaal. 5. Rechtspositionele consequenties van samenvoeging en fre-verbruik na samenvoeging

5.1. Algemeen

5.1.1. Vaststelling formatie na samenvoeging

Het bevoegd gezag van de school die na samenvoeging ontstaat, stelt de formatie van de nieuwe school vast met inachtneming van de terzake geldende voorschriften, waaronder de voorschriften voor het DGO en de medezeggenschap.

Zoals al is vermeld in paragraaf 2.7 (onder c) moet het personeel dat is opgenomen in de formaties van de scholen die bij de samenvoeging betrokken zijn, voor zover mogelijk worden geplaatst in de formatie van de school die na samenvoeging ontstaat. Daarna worden de scholen in voorkomend geval geacht te zijn opgeheven. Dit houdt in dat bij de toepassing van de voorschriften over de formatie-vaststelling (zoals die zijn opgenomen in de artikelen I-P76 en I-P77 van het RPBO) de formaties van alle scholen die bij de samenvoeging betrokken zijn, worden geacht deel uit te maken van de formatie zoals die in het schooljaar voorafgaande aan de samenvoeging gold voor de school die na samenvoeging ontstaat. Dit betekent bijvoorbeeld dat het bevoegd gezag in de formatie van de school die na samenvoeging ontstaat in elk geval de functies moet opnemen van de personeelsleden die:

'. reeds in het schooljaar voorafgaande aan de samenvoeging waren opgenomen in de structureel gewenste formatie van de scholen die bij de samenvoeging betrokken zijn en

'. in vaste dienst benoemd waren.

Dit betreft ook de nieuwe functies van de ex-directeur(en) en de ex-lera(a)r(en) tevens adjunctdirecteur bedoeld in paragraaf 5.3 (zie ook artikel I-P76, derde lid, RPBO).

Bij de besteding van de overgangsfre's zal het bevoegd gezag rekening moeten houden met het feit dat deze fre's tijdelijk beschikbaar worden gesteld. Dit kan aanleiding zijn een deel van de formatie als risicodragend aan te merken.

5.1.2. Herplaatsing personeel

De samenvoeging is op zichzelf geen reden voor ontslag, tenzij de samenvoeging gepaard gaat met een wijziging van openbaar naar bijzonder onderwijs of andersom (zie paragraaf 2.4 van deze regeling).

Het personeel dat in vaste dienst benoemd is, blijft in principe benoemd in dezelfde functie (zie art. I-P76, derde lid, van het RPBO). Deze regel geldt echter niet voor de directeur(en) en de lera(a)r(en) tevens adjunct-directeur voor wie aan de school die na samenvoeging ontstaat - of aan een andere door hetzelfde bevoegd gezag beheerde gelijksoortige school - geen directeursfunctie, resp. adjunct-directeursfunctie beschikbaar is (zie paragraaf 5.1.3 herplaatsing personeel benoemd in niet-normfunctie). De rechtspositionele consequenties van de samenvoeging voor deze personeelsleden zullen hieronder in paragraaf 5.2 en 5.3 worden besproken. Voor de goede orde wordt erop gewezen dat een samenvoeging van afdelingen van een sbo geen gevolgen heeft voor het dienstverband van de adjunct-directeuren die verbonden zijn aan die afdelingen. Deze directieleden blijven na samenvoeging in dezelfde functie benoemd.

De samenvoeging als zodanig brengt voor andere personeelsleden dan (ex-)directieleden geen wijziging in de functie met zich mee. Dit laat onverlet de beëindiging van het dienstverband op het moment van samenvoeging op andere gronden dan aan de samenvoeging ontleend (bijvoorbeeld door de afloop van projectformatie).

Voor een goed begrip wordt erop gewezen dat oalt-leraren bij een samenvoeging van scholen dezelfde positie innemen als het overige personeel van de scholen die bij de samenvoeging betrokken zijn. Bij een bestuursoverdracht geldt dus ook voor dit personeel dat in een notariële akte moet worden opgenomen dat het bevoegd gezag waaraan wordt overgedragen, het personeel in gelijke betrekkingen en onder dezelfde voorwaarden benoemt met ingang van de datum van samenvoeging (zie ook paragraaf 2.3.1). Daarnaast geldt ook voor oalt-leraren het voorschrift dat personeel dat is opgenomen in de formaties van de scholen die bij de samenvoeging betrokken zijn, voor zover mogelijk moet worden geplaatst in de formatie van de school die na samenvoeging ontstaat (zie ook paragraaf 5.1). Vanzelfsprekend gelden deze voorschriften alleen voor oalt-leraren die benoemd zijn bij de bevoegde gezagsorganen die het betreft.

De bepalingen zoals die zijn neergelegd in hoofdstuk V-R en V-S van het RPBO blijven onverkort gehandhaafd. Voor alle duidelijkheid wordt er nog op gewezen dat de voorliggende regeling uitsluitend van toepassing is op personeelsleden die hun rechtspositie ontlenen aan het RPBO en de CAO-PO 2002 - 2004.

5.1.3. Herplaatsing personeel benoemd in een niet-normfunctie

Ook voor personeelsleden die in voorkomende gevallen in het kader van functiedifferentiatie in een niet-normfunctie zijn benoemd, brengt de samenvoeging als zodanig geen wijziging in de functie met zich mee.

5.1.4. Beëindiging dienstverband

Uiteraard sluit het bovenstaande niet uit dat het dienstverband op het moment van samenvoeging wordt beëindigd op andere gronden dan die aan de samenvoeging ontleend (bijvoorbeeld afloop tijdelijk dienstverband, opheffing van de betrekking of het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd).

Wanneer een dienstverband wordt beëindigd, moeten de normale regels voor opzegging in acht worden genomen. Daarbij staan de gebruikelijke beroepsmogelijkheden open. Wanneer de betrokken personeelsleden aan alle vereisten voldoen, kunnen zij desgewenst in verband met de beëindiging van hun dienstbetrekking aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering. Het Participatiefonds (PF) beoordeelt aan de hand van de zogenaamde instroomtoets of de met deze uitkering gemoeide kosten door het PF worden vergoed. Als het ontslag vermijdbaar was, moet het betrokken bevoegd gezag die kosten zelf dragen.

5.2. Salarisgaranties (ex-)directieleden

5.2.1. Begripsbepaling salarisgarantie

Een personeelslid dat op 31 juli van het aan de samenvoeging voorafgaande schooljaar was benoemd aan één van de bij de samenvoeging betrokken scholen in de functie van

· directeur of

· leraar tevens adjunct-directeur of

en

wiens dienstverband op de samenvoegingsdatum (1 augustus) wordt voortgezet bij het bevoegd gezag van de school die na samenvoeging ontstaat, in

· dezelfde of

· een andere functie

heeft recht op een salarisgarantie.

Dit personeelslid behoudt in de functie waarin hij op de samenvoegingsdatum wordt benoemd tenminste aanspraak op salariëring volgens de salarisschaal die op 31 juli voornoemd voor hem gold. Een personeelslid dat op 31 juli voornoemd in de normfunctie van (adjunct-)directeur was benoemd, heeft in plaats van de hiervoor genoemde salariëring tenminste recht op salariëring volgens het functieniveau dat op die datum reeds twee jaar formatief voor hem aanwezig was, wanneer dit niveau hoger was dan het niveau dat op die datum voor hem gold (zie paragraaf 4.2 voor een begripsbepaling van 'formatief aanwezig').

5.2.2. Geldigheidheidsduur salarisgarantie

De salarisgarantie geldt zolang het betrokken personeelslid in dezelfde functie benoemd blijft bij het bevoegd gezag van de school die na samenvoeging ontstaat (zie paragraaf 5.3 voor de functies waarin personeelsleden als hier bedoeld op de samenvoegingsdatum geplaatst kunnen/moeten worden).

Ook in de volgende situaties blijft de salarisgarantie behouden:

a. Wanneer het personeelslid bij het bevoegd gezag van de school die na samenvoeging ontstaat, op de samenvoegingsdatum wordt benoemd in de functie van leraar tevens adjunct-directeur en hij, als gevolg van de door het bevoegd gezag vastgestelde formatie, niet langer als zodanig benoemd kan blijven (zie artikel I-Q207 jo. artikel I-Q208, tweede lid, en artikel I-Q306 jo. artikel I-Q307, tweede lid, RPBO).

b. Wanneer het personeelslid na de samenvoegingsdatum bij hetzelfde of bij een ander bevoegd gezag een functie aanvaardt waarvan het salarisniveau meer in overeenstemming is met dat van de functie waarop de garantie is gebaseerd, en wel voor de duur van die benoeming. Wanneer deze benoeming in tijdelijke dienst geschiedt, blijft de salarisgarantie behouden als in aansluiting op deze benoeming een benoeming plaatsvindt in een andere functie waarvan het salarisniveau tenminste gelijk is aan dat van de op de eerder bedoelde 1 augustus vervulde functie. Bij een benoeming als leraar tevens adjunct-directeur is het gestelde in de voorgaande alinea van overeenkomstige toepassing.

c. Wanneer de ex-directeur binnen drie jaar na de samenvoegingsdatum aan een andere school bij hetzelfde of een ander bevoegd gezag een functie aanvaardt waarvan het salarisniveau niet lager is dan dat van de normfunctie leraar. De salarisgarantie blijft ook behouden als de ex-directeur op de samenvoegingsdatum zelf (1 augustus) een functie aanvaardt die voldoet aan de eis die hiervoor is genoemd. In dat geval is paragraaf 5.2.1 van overeenkomstige toepassing.

Van aanvaarding van een functie bij hetzelfde bevoegd gezag aan een andere school is bijvoorbeeld sprake in het volgende geval. In verband met een samenvoeging wordt een ex-directeur benoemd als adjunct-directeur van de samengevoegde school. Dit personeelslid besluit vervolgens een functie als leraar te aanvaarden waarbij de aanwijzing geldt dat hij werkzaamheden zal verrichten aan een of meer andere scholen van hetzelfde bevoegd gezag. Als de benoeming in die functie plaatsvindt binnen 3 jaar na samenvoegingsdatum, dat wil dus zeggen tot en met 1 augustus van het vierde schooljaar, behoudt de betrokkene zijn salarisgarantie.

Verder kan zich de situatie voordoen dat een ex-directeur wordt benoemd als leraar aan de samengevoegde school en vervolgens uit hoofde van zijn bestuursaanstelling met werkzaamheden wordt belast aan een of meer andere scholen van hetzelfde bevoegd gezag. In dat geval blijft de betrokkene in dezelfde functie benoemd. De verandering van school heeft daarom geen gevolgen voor zijn salarisgarantie. De garantie blijft dus ook behouden als die verandering plaatsvindt nadat sinds de samenvoeging drie jaren zijn verstreken. Voor een personeelslid van een speciale school voor basisonderwijs geldt dat de salarisgarantie ook behouden blijft bij een herplaatsing als bedoeld in artikel XLII van het overgangsrecht bij de WPO.

5.2.3.15-jaarsuitzicht

De aanspraak op bezoldiging volgens een in het kader van het HOS-overgangsrecht vastgesteld 15-jaarsuitzicht blijft onverkort van kracht.

5.3. Omzetting functie/nieuwe functie ex-directieleden

5.3.1. Directieleden die niet worden benoemd in dezelfde functie

Voor de directeur van een school die bij de samenvoeging betrokken is, die geen directeur wordt van de school die na samenvoeging ontstaat, brengt de samenvoeging mee dat zijn betrekking moet worden opgeheven. Hij heeft met ingang van de samenvoegingsdatum (1 augustus) recht op een nieuwe functie waarvan het niveau zoveel mogelijk overeenkomt met dat van zijn oude functie. Dit niveau is echter tenminste gelijk aan het niveau van de normfunctie leraar.

Het voorgaande is overeenkomstig van toepassing op de leraar tevens adjunct-directeur die niet in dezelfde functie benoemd kan blijven als gevolg van de formatie die is vastgesteld voor de school die na samenvoeging ontstaat. Zijn benoeming in die functie kan echter zonder voorafgaand ontslag worden gewijzigd in een benoeming als leraar (zie artikel I-Q208, tweede lid, juncto artikel I-Q207 en artikel I-Q307, tweede lid, juncto I-Q306 RPBO, respectievelijk paragraaf 5.2 voor de salarisgarantie waarop de betrokkene recht heeft).

5.3.2. Handhaving benoeming

Een ontslag van een directeur, of een ontslag dan wel wijziging van de benoeming van een leraar tevens adjunct-directeur, blijft uit wanneer het bevoegd gezag nog één of meer andere gelijksoortige scholen beheert waaraan op de samenvoegingsdatum een gelijksoortige directiefunctie vacant is waarvan het niveau gelijk is aan dat van de functie die het overtollige directielid vervulde. In dat geval zal dat directielid uit hoofde van zijn bestuursbenoeming bij het bevoegd gezag die vacante functie moeten worden aangeboden.

5.3.3. Vrije keuze directieleden

De positie van de directeuren van de scholen die bij de samenvoeging betrokken zijn, is gelijk. Het bevoegd gezag is dan ook vrij in de keuze van de directeur van de school die na samenvoeging ontstaat. Die keuze is uiteraard beperkt tot de directeuren van de scholen die bij de samenvoeging betrokken zijn (zie paragraaf 5.3.5 voor een uitzondering op die regel).

Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing op de leraren tevens adjunct-directeur van de bij de samenvoeging betrokken scholen. Zij komen bij voorrang in aanmerking voor een functie van leraar tevens adjunct-directeur aan de school die na samenvoeging ontstaat. Het aantal functies (leraar tevens adjunct-directeur) waarvoor zij in aanmerking komen, is ten minste gelijk aan het aantal volgens de normatieve formatie op grond van het toepasselijke Formatiebesluit. Wanneer een functie in deze formatie onvervuld blijft, moet daarin een directeur worden benoemd die geen directeur wordt van de school die na samenvoeging ontstaat. Deze verplichting geldt echter niet als het een directeur betreft die op de samenvoegingsdatum aan een andere school bij hetzelfde of een ander bevoegd gezag een functie aanvaardt waarvan het maximum salaris niet lager is dan dat van de normfunctie leraar (zie ook paragraaf 5.2.2, onder c).

Een leraar tevens adjunct-directeur die aanspraak maakt op voortzetting van zijn benoeming aan de school die na samenvoeging ontstaat, kan, als het bevoegd gezag daarmee instemt, op de 1 augustus waarop de samenvoeging plaatsvindt zijn functie zonder gevolgen voor zijn salarisgarantie vr i-wil lig afstaan aan een van de ex-directeuren.

5.3.4. Meerhoofdige schoolleiding basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs

Bij een samenvoeging van basisscholen of speciale scholen voor basisonderwijs zonder afdeling bestaat de mogelijkheid dat twee van de directeuren van de scholen die bij de samenvoeging betrokken zijn, worden benoemd als directeur in een meerhoofdige schoolleiding aan de school die na samenvoeging ontstaat. Voorwaarde voor instelling van een meerhoofdige schoolleiding is dat alle directeuren en leraren tevens adjunct-directeur van de scholen die bij de samenvoeging betrokken zijn hiermee moeten instemmen. De meerhoofdige schoolleiding omvat twee directeursfuncties, waarbij de omvang van deze functies tezamen maximaal gelijk is aan de omvang van twee normbetrekkingen. De directeuren die in een meerhoofdige schoolleiding worden benoemd, behouden vanzelfsprekend hun salarisgarantie.

De regeling van de meerhoofdige schoolleiding aan basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs vindt u in de artikelen I-Q204 en I-Q205 van het RPBO. Voor personeelsleden met een salarisgarantie geldt dat zij tenminste aanspraak maken op het salaris volgens die garantie (zie ook paragraaf 5.2.1). Dit salaris kan dus uitgaan boven het maximumsalaris volgens de regeling meerhoofdige schoolleiding.

5.3.5. 'Bovenschoolse' directeur

Verder bestaat de mogelijkheid dat de directeur van een andere school die niet bij de samenvoeging betrokken is tevens directeur wordt van de school die na samenvoeging ontstaat (zie artikel 29, eerste lid van de WPO en artikel 29, eerste lid van de WEC). Voorwaarde voor benoeming van een dergelijke 'bovenschoolse' directeur is dat alle directeuren van de scholen die bij de samenvoeging betrokken zijn hiermee instemmen (zie in dit verband ook paragraaf 5.5.2). Deze voorwaarde geldt echter niet als, niettegenstaande de benoeming van een bovenschoolse directeur, één van de directeuren die bij de samenvoeging betrokken is directeur wordt van de school die na samenvoeging ontstaat. Wel moet in dat geval sprake zijn van benoeming in de directeursfunctie die voor die school normatief aanwezig is. In die situatie is de paragraaf over het verhoogde fre-verbruik ( paragraaf 5.5.2) niet van toepassing.

5.4. Inpassing/bezoldiging directieleden

Als gevolg van een wijziging in de schoolgrootte op de samenvoegingsdatum (1 augustus) kan voor de directeur of leraar tevens adjunct-directeur van de school die na samenvoeging ontstaat een functie met een hogere salarisschaal gaan gelden dan die welke op de dag vóór de samenvoeging voor hem gold dan wel formatief beschikbaar was (zie ook paragraaf 3.2, 3.3 en 4.5). In dat geval wordt het betrokken directielid - in afwijking van artikel I-Q106 van het RPBO - vanaf de dag van de samenvoeging bezoldigd volgens die hogere salarisschaal behoort. Bij de inschaling wordt - in afwijking van artikel I-P14, tweede lid, RPBO - een bevorderingsperiodiek toegekend. Grondslag voor de vaststelling van de directiefuncties (en de bijbehorende salarisschalen) die op de samenvoegingsdatum normatief beschikbaar zijn aan de school die na samenvoeging ontstaat, is het aantal leerlingen op 1 oktober van het eerste schooljaar na de samenvoeging. Voor basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs wordt uitgegaan van het aantal leerlingen op 1 oktober van het schooljaar voorafgaand aan de samenvoeging van alle basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs die bij de samenvoeging betrokken zijn (zie ook paragraaf 3.2 en 3.3). Voor basisscholen wordt dit aantal leerlingen met 3% verhoogd.

5.5. Formatierekeneenhedenverbruik

5.5.1. Formatierekeneenhedenverbruik (ex-)directieleden

Het fre-verbruik voor een personeelslid als bedoeld in paragraaf 5.2 wordt als volgt vastgesteld.

Basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs

Voor basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs gelden geen afwijkende voorschriften als het gaat om de vaststelling van het fre-verbruik voor personeelsleden als bedoeld in paragraaf 5.2. Het fre-verbruik voor deze personeelsleden is met ingang van het eerste schooljaar na de samenvoeging gelijk aan de fre's die horen bij de functie waarin de betrokkenen benoemd worden (zie paragraaf 5.5.2 voor een uitzondering op die regel).

Scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs

Voor scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs gelden afwijkende voorschriften als het gaat om de vaststelling van het fre-verbruik voor personeelsleden als bedoeld in paragraaf 5.2. Gedurende het eerste schooljaar dat volgt op de samenvoeging is het fre-verbruik gelijk aan het aantal fre's dat behoort bij de functie waarop de salarisgarantie (niet zijnde een HOS-garantie) van dat personeelslid is gebaseerd. Wanneer dat aantal echter lager is dan het aantal fre's dat behoort bij de functie na de samenvoeging, wordt van het laatstbedoelde aantal fre's uitgegaan. Vanaf het tweede schooljaar na de samenvoeging wordt het fre-verbruik - overeenkomstig het bepaalde in artikel I-P78 van het RPBO - vastgesteld op basis van de functie waarin de betrokkene na de samenvoeging is benoemd. Het hoger fre-verbruik voor ex-leraren tevens adjunct-directeur als bedoeld in artikel I-R306 van het RPBO, is niet van toepassing wanneer de normatief beschikbare functies van leraar tevens adjunctdirecteur op de samenvoegingsdatum in overeenstemming met het gestelde in paragraaf 5.5 zijn toegedeeld. Dit betekent dat de leraar tevens adjunct-directeur wiens benoeming op de samenvoegingsdatum is gewijzigd in een benoeming als leraar omdat voor hem geen normatieve adjunct-directeursfunctie beschikbaar was, met ingang van het tweede schooljaar na de samenvoeging het fre-verbruik heeft van een leraar. De salarisgarantie van de betrokkene blijft behouden (zie ook paragraaf 5.2).

5.5.2. Formatierekeneenhedenverbruik (ex-)directieleden bij benoeming 'bovenschoolse' directeur

Wanneer de directeur van een andere school die niet bij de samenvoeging betrokken is tevens ('bovenschoolse') directeur wordt van de school die na samenvoeging ontstaat (zie ook paragraaf 5.3.5), wordt het fre-verbruik voor de ex-directeuren als volgt vastgesteld.

Het fre-verbruik wordt vastgesteld volgens de regels in paragraaf 5.5.1, met dit verschil dat het fre-verbruik voor één van de ex-directeuren ook na afloop van het eerste schooljaar na de samenvoeging tenminste gebaseerd blijft op het aantal fre's dat behoort bij de functie waarop de salarisgarantie van de betrokkene is gebaseerd. Wanneer de ex-directeuren op de dag voor de samenvoeging functies met verschillende salarisschalen vervulden, wordt deze regel toegepast op de functie met de hoogste schaal. Deze regel blijft van kracht zolang de betrokken ex-directeur feitelijk van zijn salarisgarantie gebruik maakt. De regel vervalt zodra één van de ex-directeuren alsnog directeur wordt van de school die na samenvoeging ontstaat.

Deze regel moet voorkomen dat de benoeming van een bovenschoolse directeur in het hierboven bedoelde geval voor het Rijk tot extra kosten leidt. In vergelijking met de situatie dat geen bovenschoolse directeur zou zijn benoemd, bestaan deze kosten met ingang van het tweede schooljaar na de samenvoeging uit het verschil tussen het fre-verbruik behorende bij de salarisgarantie van de niet-benoemde ex-directeur en het fre-verbruik behorende bij de functie waarin deze ex-directeur na de samenvoeging is benoemd. Deze regel is van toepassing op de ex-directeur met de hoogste salarisgarantie. In een situatie waarin twee of meer ex-directeuren een functie vervulden met dezelfde hoogste maximumschaal moet het bevoegd gezag zelf de ex-directeur aanwijzen waarop de regel van toepassing is. Het bevoegd gezag kan niet meer terugkomen op een eenmaal gemaakte keuze.

Terug naar begin van de pagina