Vaststelling subsidieplafond 2003 Regeling subsidiëring kwaliteit Groene Hart

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 13-12-2002 t/m 22-12-2004

Vaststelling subsidieplafond 2003 Regeling subsidiëring kwaliteit Groene Hart

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 4 van de Regeling subsidiëring kwaliteit Groene Hart

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-12-2004]

Voor het begrotingsjaar 2003 wordt het subsidieplafond, bedoeld in artikel 4 van de Regeling subsidiëring kwaliteit Groene Hart vastgesteld op € 0,-.

Artikel 2

[Vervallen per 23-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 5 december 2002

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina