Regeling aanvraag autorisatie classificatiecode vuurwerk

Geraadpleegd op 24-06-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Regeling aanvraag autorisatie classificatiecode vuurwerk

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. bevoegde autoriteit: Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO), als de erkende instantie die is aangewezen voor randnummer 2.2.1.1.7.2 van het ADR, het ADN en het RID;

 • b. defaultlijst: lijst van geclassificeerd vuurwerk, vastgesteld door het UN Subcommittee of Experts on the Transport of Dangerous Goods, zoals opgenomen in de tabel onder randnummer 2.2.1.1.7.5 van het ADR, ADN of RID;

 • c. vuurwerk: al het vuurwerk vallende onder de UN-nummers 0333, 0334, 0335, 0336, 0337 en 0431.

Artikel 2

 • 1 Deze regeling is van toepassing op de autorisatie van de classificatiecode van vuurwerk, voorafgaand aan het vervoer daarvan over land, spoor en binnenwateren binnen Nederland.

 • 2 Deze regeling is niet van toepassing op vuurwerk dat reeds is geautoriseerd door een lidstaat, aangesloten bij het ADR, ADN of RID.

Artikel 3

 • 1 De aanvraag voor een autorisatie van de classificatiecode van vuurwerk wordt voor aanvang van het vervoer ingediend bij de bevoegde autoriteit.

 • 2 De vergoeding voor het in behandeling nemen van een verzoek tot autorisatie en het in verband met de beoordeling van de aanvraag uit te voeren onderzoek wordt door de bevoegde autoriteit in rekening gebracht bij de aanvrager.

 • 3 De in het tweede lid bedoelde kosten zijn verschuldigd aan de bevoegde autoriteit.

Artikel 4

De aanvraag om autorisatie van de classificatiecode van vuurwerk gaat vergezeld van de volgende gegevens en bescheiden:

 • a. naam van het vuurwerk;

 • b. artikelnummer van het vuurwerk;

 • c. kaliber van het vuurwerk;

 • d. netto explosieve massa van het vuurwerk;

 • e. bruto gewicht per artikel en verpakking van het vuurwerk;

 • f. samenstelling explosieve en pyrotechnische stoffen van het vuurwerk;

 • g. constructietekening van het vuurwerk;

 • h. omschrijving gebruikte binnen- en buitenverpakking;

 • i. door de aanvrager toebedeelde classificatie van het vuurwerk.

Artikel 5

De bevoegde autoriteit verleent de autorisatie, bedoeld in artikel 2, eerste lid, nadat:

 • a. hem is gebleken dat de classificatie overeenkomt met de classificatie volgens de defaultlijst;

 • b. door de bevoegde autoriteit de juistheid van de classificatie is bevestigd; of

 • c. de aanvrager bij de bevoegde autoriteit een monster van het te testen vuurwerk heeft ingeleverd, waarop door de bevoegde autoriteit testprocedures zijn uitgevoerd en dit vuurwerk een classificatie is toebedeeld.

Artikel 6

Van de autorisatie geeft de bevoegde autoriteit een bewijs af, waarop de geautoriseerde classificatie van het vuurwerk wordt aangegeven.

Artikel 8

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanvraag autorisatie classificatiecode vuurwerk.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

Roelf H. de Boer

Naar boven