Vaststelling actieplan Aansluiting Fiets op Openbaar Vervoersknooppunten 2002-2003

Geldend van 07-12-2002 t/m heden

Vaststelling actieplan Aansluiting Fiets op Openbaar Vervoersknooppunten 2002-2003

Artikel 1

Vast te stellen het actieplan Aansluiting Fiets op Openbaar Vervoersknooppunten 2002-2003 van de Subsidieregeling stiller, schoner en zuiniger 2002, overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde bijlagen.

Artikel 2

De regeling, houdende vaststelling van het actieplan Aansluiting Fiets op Openbaar Vervoersknooppunten 2002-2003 van de Subsidieregeling stiller, schoner en zuiniger van 5 maart 2002, nr. HDJZ/AWW/2002-574 (Stcrt. 54) wordt ingetrokken.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening in de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 20 maart 2002.

Deze regeling met toelichting zal, met uitzondering van de bijlagen, in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlagen worden bekendgemaakt door terinzagelegging ten kantore van de Minister van Verkeer en Waterstaat, Plesmanweg 1-6 te Den Haag.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

Roelf H. de Boer

Terug naar begin van de pagina