Wijzigingsbesluit Interim-besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen

[Regeling vervallen per 04-05-2007.]
Geldend van 18-12-2002 t/m 03-05-2007

Besluit van 3 december 2002 tot wijziging van het Interim-Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen in verband met een verlenging van de werkingsduur en enige aanpassingen van bedragen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 20 september 2002, nr. EB2002/88004, gedaan mede namens Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Brandweerwet 1985, en artikel 19, tweede lid, van de Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen;

De Raad van State gehoord (advies van 31 oktober 2002, nr. W04.02.0447/1);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, uitgebracht mede namens Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 26 november 2002, nr. EB2002/94116;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Vervallen per 04-05-2007]

[Red: Wijzigt het Interim-Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen.]

Artikel II

[Vervallen per 04-05-2007]

In afwijking van artikel 2, eerste lid, van het Interim-Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen, zoals dit komt te luiden na inwerkingtreding van dit besluit, worden de basisbedragen voor het jaar 2002 voor de taken van de regionale brandweer per gebied vastgesteld op   € 403 239,59 en voor taken van het bestuur per gebied op   € 537 062,68.

Artikel III

[Vervallen per 04-05-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2002.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 3 december 2002

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R. H. Hessing

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. J. de Geus

Uitgegeven zeventiende december 2002

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina