Vaststelling subsidieplafond en beleidsvoornemens subsidiëring op grond van Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 07-12-2002 t/m 31-12-2005

Vaststelling subsidieplafond en beleidsvoornemens subsidiëring op grond van Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken

De Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op de artikelen 1.1.6, 1.1.10, 2.4.6, 2.4.11 en 2.4.12 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

Voor subsidieverlening op grond van artikelen 2.4.6, 2.4.11 onder c en 2.4.12 onder b en c, van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken geldt - onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring - voor de periode 1 januari 2003 tot en met 31 december 2003 voor het Programma voor institutionele versterking van post-secundaire onderwijs- en trainingscapaciteit (NPT) en de beurzenprogramma's voor bijscholing van professioneel middenkader gericht op capaciteitsopbouw van organisaties in ontwikkelingslanden, exclusief uitvoeringskosten, tezamen het volgende subsidieplafond aan kasmiddelen: € 17.000.000.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde programma's gelden voor de periode van 1 januari 2003 tot en met 31 december 2003 de als respectievelijk bijlage 1 en 2 bij dit besluit opgenomen beleidsvoornemens.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het geplaatst wordt.

Dit besluit zal met bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze,
De

Directeur-Generaal Internationale Samenwerking

,

R. Keller

Bijlage 1. Beleidsvoornemen inzake het Programma voor institutionele versterking van post-secondaire onderwijs- en trainingscapaciteit (NPT)

[Vervallen per 01-01-2006]

Doelstelling

[Vervallen per 01-01-2006]

De Nederlandse regering acht het belangrijk dat er een programma bestaat voor samenwerkingsprojecten ten behoeve van de duurzame versterking van post-secundaire opleidingscapaciteit in ontwikkelingslanden, waardoor deze landen beter in staat zullen zijn zelf (op de wat langere termijn) in de benodigde opleidingen en menskracht te voorzien. Het NPT voorziet hierin.

Het programma is gericht op capaciteit die van belang is voor de bilaterale samenwerkingssectoren, en op sectordoorsnijdende dan wel -overstijgende terreinen. Daarnaast is steun aan de post-secundair onderwijs sector in meer algemene zin mogelijk.

Landenlijst

[Vervallen per 01-01-2006]

Het programma zal zich in aansluiting op het Nederlandse bilaterale beleid beperken tot een groep van 48 landen waarmee Nederland meerjarig samenwerkt. Het betreft de 19 structurele samenwerkingslanden, Indonesië, Zuid-Afrika en de themalanden met uitzondering van de landen die alleen voorkomen op de `bedrijfsleven'-lijst (zie ook de bijlage).

Vraagidentificatie en doelgroep

[Vervallen per 01-01-2006]

Vraaggerichtheid en ownership staan centraal. De ontwikkelingslanden zullen zelf aangeven waar hun prioritaire behoeften voor ondersteuning van post-secundaire onderwijs- en trainingscapaciteit liggen. Lokale `stakeholder' overlegstructuren zullen een cruciale rol spelen bij de vraagidentificatie en nationale prioriteitstelling. Zij zullen aangeven op welke sectoren en/of sectordoorsnijdende dan wel overstijgende terreinen het programma zich in het land zal richten. Dit wordt neergelegd in een globaal plan van aanpak voor NPT-interventies, waarin o.a. wordt aangegeven welke organisaties vanuit het programma ondersteund zullen worden. Dat hoeft niet beperkt te blijven tot opleidingsinstituten. Ook andere typen organisaties die een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van post-secundair onderwijs en training (ministeries, nationale commissies, NGO's) komen in aanmerking.

Vraag-aanbod koppeling

[Vervallen per 01-01-2006]

De te ondersteunen organisaties zullen in de projecten samenwerken met Nederlandse organisaties, die de technische expertise leveren. Daartoe zal uit alle in Nederland aanwezige aanbod geput kunnen worden. Teneinde op een zo transparant en objectief mogelijke wijze het meest geschikte aanbod bij de vraag te kunnen vinden wordt een tenderprocedure gehanteerd.

Uitvoering en beheer

[Vervallen per 01-01-2006]

De uitvoering van het programma wordt door BZ/OS, voor een periode van 4 jaar, uitbesteed aan de stichting Nuffic. De Nuffic zal het beheer over het programma voeren en, in nauwe samenwerking met de ambassade, een belangrijke faciliterende rol vervullen bij de vraagidentificatie en vraag-aanbod koppeling. Verder zal de Nuffic namens de Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking subsidies verlenen voor de uitvoering van de projecten.

Verdeling van middelen

[Vervallen per 01-01-2006]

De voor het programma beschikbare middelen, inclusief de vergoeding voor de Nuffic, bedragen op jaarbasis € 30,9 miljoen minus de voor de afbouw van het voormalige Academische Samenwerkingsprogramma benodigde middelen.

De Nuffic zal per deelnemend land een globale budgetindicatie geven. De budgetindicaties worden afhankelijk van de vraag nader ingevuld. Het streven is minimaal 50% van de programmamiddelen aan projecten in Sub Sahara Afrika te besteden.

Annex: Landenlijst NPT

[Vervallen per 01-01-2006]

Structurele samenwerkingslanden:

* = onderwijs gekozen als sector voor bilaterale samenwerking met NL

 • 1. Bangladesh*

 • 2. Benin

 • 3. Bolivia*

 • 4. Burkina Faso*

 • 5. Eritrea (sectorkeuze nog niet bepaald)

 • 6. Ethiopië*

 • 7. Ghana

 • 8. India*

 • 9. Jemen*

 • 10. Macedonië*

 • 11. Mali*

 • 12. Mozambique*

 • 13. Nicaragua

 • 14. Rwanda

 • 15. Sri Lanka

 • 16. Tanzania*

 • 17. Oeganda*

 • 18. Vietnam

 • 19. Zambia*

Overige landen (Indonesië, Zuid-Afrika en themalanden muv `bedrijfsleven'-landen

 • 1. Albanië GMV

 • 2. Armenië GMV

 • 3. Bhutan DOV

 • 4. Bosnië GMV

 • 5. Brazilië Milieu

 • 6. Cambodja GMV

 • 7. China Milieu

 • 8. Colombia GMV, Milieu

 • 9. Costa Rica DOV

 • 10. Ecuador Milieu

 • 11. El Salvador GMV

 • 12. Filippijnen GMV, Milieuy

 • 13. Georgië GMV

 • 14. Guatemala GMV, Milieu

 • 15. Guinee Bissau GMV, Milieu

 • 16. Honduras GMV

 • 17. Indonesië

 • 18. Kaapverdië Milieu

 • 19. Kenia GMV

 • 20. Moldavië GMV

 • 21. Mongolië

 • 22. Namibië GMV

 • 23. Nepal GMV, Milieu

 • 24. Pakistan GMV, Milieu

 • 25. Palestijnse Gebieden GMV

 • 26. Peru Milieu

 • 27. Senegal Milieu

 • 28. Zimbabwe GMV

 • 29. Zuid-Afrika

Bijlage 2. Beleidsvoornemen inzake het beurzenprogramma voor opleidingen met een academische graad, van één tot enkele jaren (NFP-AP) en het beurzenprogramma voor korte opleidingen en (tailor-made) trainingen, van maximaal 1 jaar (NFP-TP)

[Vervallen per 01-01-2006]

Doelstelling en doelgroep

[Vervallen per 01-01-2006]

De Nederlandse regering acht het belangrijk dat er beurzenprogramma's bestaan die mensen uit ontwikkelingslanden in staat stellen deel te nemen aan academische graadverlenende (Masters, PhD) opleidingen van een tot enkele jaren, en aan diplomacursussen en tailor-made groepstrainingen, van maximaal 1 jaar, die geheel of gedeeltelijk door Nederlandse organisaties worden verzorgd. Deze programma's voorzien hierin. De programma's concentreren zich op het tegemoetkomen aan behoeftes aan bijscholing op de korte termijn, gericht op capaciteitsopbouw in een breed spectrum van overheids-, privé- en niet-gouvernementele organisaties (onderwijsinstellingen, planningsinstituten, ministeries, basisorganisaties, bedrijven etc.). De doelgroep bestaat uit personen die reeds afgestudeerd en werkzaam zijn. Zij dienen door hun werkgever te worden voorgedragen voor deelname aan een van de opleidingen.

De programma's zijn breed inzetbaar en niet beperkt tot de bilaterale OS-samenwerkingsterreinen.

De programma's bieden ook mogelijkheden voor financiering van zogenaamde refresher courses ter opfrissing van `verouderde' kennis die alumni bij eerdere door Nederlandse organisaties aangeboden opleidingen hebben opgedaan. Refresher courses vergroten de impact en de duurzaamheid van de eerder gevolgde opleiding.

Landenlijst

[Vervallen per 01-01-2006]

Het programma staat open voor 56 landen. Het betreft de 19 structurele samenwerkingslanden, de +3 landen voor samenwerking met beperktere tijdshorizon, alle themalanden, en Iran en Suriname (zie ook de bijlage).

Vraagidentificatie

[Vervallen per 01-01-2006]

Ter vergroting van de impact van de beurzen op capaciteitsopbouw wordt de beursverlening gekoppeld aan de institutionele ontwikkeling van organisaties in ontwikkelingslanden. Beurzen zullen weliswaar op individuele basis worden verstrekt maar de individuele opleidingsbehoefte van kandidaten dient ingebed te zijn binnen de institutionele ontwikkeling van de lokale organisaties waarvoor zij werkzaam zijn. Dat kunnen opleidingsinstituten zijn, maar ook overheidsdiensten, midden- en klein bedrijf, NGO's, etcetera. Vraaggerichtheid staat centraal. Vooralsnog kunnen kandidaten uit alle 56 landen zich individueel aanmelden. Daarnaast wordt, om te beginnen in 10 landen, een nieuwe vorm van vraagidentificatie ingevoerd. Daarbij worden op nationaal niveau organisaties geïdentificeerd waarmee meerjarenafspraken gemaakt worden en die hun stafleden voor kunnen dragen voor deelname aan een opleiding. Afhankelijk van de ervaringen kan het aantal landen in een later stadium uitgebreid worden.

Wat betreft tailor-made trainingen, komen alleen bijscholingsverzoeken afkomstig van een (groep van) lokale organisatie(s) in aanmerking. Deze verzoeken dienen bij de Nederlandse ambassade ingediend te worden.

Aanvragen voor refresher courses kunnen vanuit ontwikkelingslanden maar ook vanuit de Nederlandse organisaties ingediend worden.

Opleidingenaanbod

[Vervallen per 01-01-2006]

Om zo breed mogelijk tegemoet te kunnen komen aan de vraag worden binnen dit programma beurzen verstrekt voor een groot deel van de door Nederlandse organisaties aangeboden opleidingen. Voor het NFP-TP kunnen dat zijn internationale cursussen waaraan geen graad is verbonden (bijv diplomacursussen of modules van Mastersopleidingen) maar ook tailor-made trainingen die nog ontwikkeld moeten worden. Voor het NFP-AP zijn dat post-graduate Masters en PhD opleidingen. Wat de bestaande cursussen betreft moet het aanbod aan bepaalde minimumeisen voldoen om opgenomen te worden in een voor het programma samen te stellen opleidingenlijst. Deze minimumeisen (zoals formele erkenning opleidingsinstituut en opleiding, OS-relevantie en toepassingsgerichtheid van de opleiding, faciliteiten voor buitenlandse studenten, etc.) zijn vastgesteld door BZ/OS. Om adequaat en flexibel op nieuwe ontwikkelingen in te kunnen spelen zal de opleidingenlijst elk jaar opnieuw worden vastgesteld.

De tailor-made trainingen en refresher courses maken geen onderdeel van deze lijst uit. De in te schakelen Nederlandse expertise hoeft zich niet te beperken tot formele onderwijsinstellingen. Ook andere kenniscentra zoals onderzoeksinstellingen en trainingsinstituten kunnen hun korte opleidingen aanbieden of ingeschakeld worden voor het verzorgen van een tailor-made training.

Selectie van beursaanvragen en vraag-aanbod koppeling

[Vervallen per 01-01-2006]

Wat betreft de selectie van beursaanvragen voor de academische graadverlenende opleidingen en de korte diplomacursussen wordt de verdeling van beurzen over de verschillende opleidingen gerelateerd aan het totaal van de gekwalificeerde aanvragen en aan de mate waarin de opleidingen een `studie in de regio'-component bevatten. Bij de selectie van kandidaten wordt voorkeur gegeven aan zich kwalificerende kandidaten afkomstig van geïdentificeerde partner organisaties in de 10 landen.

Voor nog te ontwikkelen tailor-made trainingen zal uit alle in Nederland aanwezige aanbod geput kunnen worden. Teneinde op een zo transparant en objectief mogelijke wijze het meest geschikte aanbod bij de vraag te kunnen vinden wordt een tenderprocedure gehanteerd.

De administratieve en logistieke ondersteuning van de beursverlening wordt in principe door de Nederlandse instelling verleend.

Uitvoering en beheer

[Vervallen per 01-01-2006]

De uitvoering van het programma wordt door BZ/OS, voor een periode van 4 jaar, uitbesteed aan de stichting Nuffic. De Nuffic zal het beheer over het programma voeren en, in nauwe samenwerking met de ambassade, een belangrijke rol vervullen bij de vraagidentificatie, bij de bekendstelling van het aanbod, bij de vraag-aanbod koppeling en bij de externe monitoring en evaluatie van de tailor-made trainingen. Verder zal de Nuffic namens de Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking subsidies (in de vorm van beurzen) verlenen aan Nederlandse organisaties voor `deelname van geselecteerde beursaanvragers aan de desbetreffende opleiding' of voor `het opzetten en uitvoeren van een tailor-made training'.

Verdeling van middelen

[Vervallen per 01-01-2006]

De voor de programma's beschikbare middelen, inclusief de vergoeding voor de Nuffic, bedragen op jaarbasis € 24,3 miljoen (dat in totaal voor beide NFP-programma's beschikbaar is) minus de voor de afbouw van de voormalige beurzen-programma's benodigde middelen.

Er zal geen sprake zijn van landenallocaties vooraf of van een verdeling van fondsen vooraf over die organisaties, in de 10 landen waarmee meerjarenafspraken worden gemaakt. Deze afspraken zullen wel een indicatie bevatten. De Nuffic zal in de financiële planning op programmaniveau rekening houden met de meerjarenafspraken die met de zuidelijke organisaties worden gemaakt.

Het streven is minimaal 50% van de programmamiddelen aan bursalen afkomstig uit Sub Sahara Afrika te besteden en minimaal 50% van de beurzen aan vrouwen te verlenen.

Annex: Landenlijst beurzenprogramma's voor opleidingen met een academische graad, van één tot enkele jaren, en voor korte opleidingen en (tailor-made) trainingen, van maximaal 1 jaar

[Vervallen per 01-01-2006]

Structurele samenwerkingslanden:

 • 1. Bangladesh

 • 2. Benin

 • 3. Bolivia

 • 4. Burkina Faso

 • 5. Eritrea

 • 6. Ethiopië

 • 7. Ghana

 • 8. India

 • 9. Jemen

 • 10. Macedonië

 • 11. Mali

 • 12. Mozambique

 • 13. Nicaragua

 • 14. Rwanda

 • 15. Sri Lanka

 • 16. Tanzania

 • 17. Oeganda

 • 18. Vietnam

 • 19. Zambia

+ 3 landen (beperkte tijdshorizon)

 • 1. Indonesië

 • 2. Zuid-Afrika

 • 3. Egypte

Themalanden

 • 1. Albanië

 • 2. Armenië

 • 3. Bhutan

 • 4. Bosnië

 • 5. Brazilië

 • 6. Cambodja

 • 7. China

 • 8. Colombia

 • 9. Costa Rica

 • 10. Cuba

 • 11. Ecuador

 • 12. El Salvador

 • 13. Filippijnen

 • 14. Georgië

 • 15. Guatemala

 • 16. Guinee Bissau

 • 17. Honduras

 • 18. Ivoorkust

 • 19. Jordanië

 • 20. Kaapverdië

 • 21. Kenia

 • 22. Moldavië

 • 23. Mongolië

 • 24. Namibië

 • 25. Nepal

 • 26. Nigeria

 • 27. Pakistan

 • 28. Palest. Gebieden

 • 29. Peru

 • 30. Senegal

 • 31. Thailand

 • 32. Zimbabwe

Overige landen

 • 1. Iran

 • 2. Suriname

Terug naar begin van de pagina