Mandatering bevoegdheden uitvoering programma's Internationaal Onderwijs

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 07-12-2002 t/m 31-12-2005

Mandatering bevoegdheden uitvoering programma's Internationaal Onderwijs

De Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op de artikelen 2.4.6, 2.4.11 en 2.4.12 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken en afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

  • 1 Aan de voorzitter van de Stichting Nuffic (Nederlandse Organisatie voor internationale samenwerking in het Hoger Onderwijs en Onderzoek) wordt mandaat verleend om namens de Staatssecretaris:

    • a. besluiten te nemen inzake subsidieverstrekking op grond van de artikelen 2.4.6, 2.4.11 en 2.4.12 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken, overeenkomstig de beleidsvoornemens en richtlijnen neergelegd in het Programma voor institutionele versterking van post-secundaire onderwijs- en trainingscapaciteit (NPT) DCO/OO-361/02, en de beurzenprogramma's voor bijscholing van professioneel middenkader gericht op capaciteitsopbouw van organisaties in ontwikkelingslanden (NFP) DCO/OO-362/02;

    • b. besluiten te nemen inzake subsidieverstrekking op grond van de artikelen 2.4.6, 2.4.11 en 2.4.12 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken, overeenkomstig het beleidsvoornemen inzake het Beurzenprogramma voor IO-instituten dd. 5 december 2001, DCO/OO-449/01, welke betrekking hebben op financiële verplichtingen als gevolg van in het kader van het BIO in 2002 verstrekte subsidies en

    • c. te beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld onder a en b.

  • 2 De voorzitter kan van zijn op grond van het eerste lid gemandateerde bevoegdheid, ondermandaat verlenen aan functionarissen van de stichting Nuffic.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Van dit besluit wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

De

Staatssecretaris

voor Ontwikkelingssamenwerking,

A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina