Openstellingsbesluit Kaderregeling kennis en advies (jonge agrariërs 2002)

[Regeling vervallen per 21-11-2004.]
Geldend van 02-01-2003 t/m 20-11-2004

Openstellingsbesluit Kaderregeling kennis en advies (jonge agrariërs 2002)

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 2, 5 en 6, eerste, derde en vierde lid, van de Kaderregeling kennis en advies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 21-11-2004]

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. regeling:

Kaderregeling kennis en advies;

b. vestigen:

stichten van een nieuw landbouwbedrijf of het overnemen van een bestaand landbouwbedrijf, waarbij een natuurlijke persoon, die niet eerder een landbouwbedrijf volledig in eigendom, pacht of erfpacht van een landbouwbedrijf heeft gehad:

  • -

    het betreffende landbouwbedrijf volledig in eigendom, pacht of erfpacht verwerft, of

  • -

    met een andere natuurlijke persoon, die niet eerder het volledige eigendom, pacht of erfpacht van een landbouwbedrijf heeft gehad, gezamenlijk het betreffende landbouwbedrijf in eigendom, pacht of erfpacht verwerft;

c. NGE:

Nederlandse grootte-eenheden als bedoeld in artikel 7 van de Regeling landbouwtelling 2002.

Artikel 2

[Vervallen per 21-11-2004]

Op grond van de regeling kunnen met ingang van 12 december 2002 tot en met 28 maart 2003 aanvragen tot subsidieverlening worden ingediend door een natuurlijke persoon die:

  • a. voornemens is zich te vestigen;

  • b. op de datum van de subsidieaanvraag jonger is dan 40 jaar.

Artikel 3

[Vervallen per 21-11-2004]

  • 1 Aanvragen tot subsidieverlening kunnen worden ingediend voor de categorie van activiteiten bedoeld in artikel 2, onderdeel d, van de regeling, voor zover het betreft het opstellen van een ondernemingsplan met het oog op een voorgenomen vestiging op een bedrijf met een omvang van ten minste 16 NGE.

  • 2 Het ondernemingsplan, bedoeld in het eerste lid, beschrijft in elk geval de doelstellingen van het landbouwbedrijf, de voorgenomen bedrijfsvoering, de benodigde investeringen en de financieel-economische onderbouwing daarvan.

Artikel 4

[Vervallen per 21-11-2004]

De maximaal te verlenen subsidie voor deze aanvraagperiode bedraagt ten hoogste € 1900 per ondernemer.

Artikel 5

[Vervallen per 21-11-2004]

Met betrekking tot deze aanvraagperiode bedraagt het subsidieplafond € 700.000.

Artikel 6

[Vervallen per 21-11-2004]

Dit besluit treedt inwerking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 7

[Vervallen per 21-11-2004]

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit Kaderregeling kennis en advies (jonge agrariërs 2002).

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 2 december 2002

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina