Openstellingsbesluit Kaderregeling kennis en advies (biologische landbouw 2002)

[Regeling vervallen per 21-11-2004.]
Geldend van 11-12-2002 t/m 20-11-2004

Openstellingsbesluit Kaderregeling kennis en advies (biologische landbouw 2002)

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 2, 5 en 6, eerste en vierde lid, van de Kaderregeling kennis en advies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 21-11-2004]

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. regeling:

Kaderregeling kennis en advies;

b. biologische productiemethode:

productiemethode als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van het Landbouwkwaliteitsbesluit biologische productiemethode.

Artikel 2

[Vervallen per 21-11-2004]

  • 1 Op grond van de regeling kunnen met ingang van 12 december 2002 tot en met 28 maart 2003 aanvragen tot subsidieverlening worden ingediend door ondernemers die overwegen te starten met de biologische productiemethode.

  • 2 Aanvragen tot subsidieverlening kunnen worden ingediend door een ondernemer die, op de datum waarop de ontvangst van de aanvraag tot subsidieverlening schriftelijke aan de aanvrager is bevestigd, niet zijn omgeschakeld op de biologische productiemethode.

Artikel 3

[Vervallen per 21-11-2004]

Aanvragen tot subsidieverlening kunnen worden ingediend voor de categorieën van activiteiten bedoeld in artikel 2, onderdelen a, b, c, d en f van de regeling, voor zover de activiteiten betrekking hebben op:

  • a. de bedrijfseconomische gevolgen van de omschakeling naar de biologische productiemethode;

  • b. de markt- en afzetperspectieven voor de ondernemer bij omschakeling naar de biologische productiemethode;

  • c. de implementatie van de regelgeving voor de biologische productiemethode in de bedrijfsvoering;

  • d. de aanpassingen in het bedrijfssysteem ten behoeve van de biologische productiemethode;

  • e. de financieringsmogelijkheden van de voor omschakeling naar de biologische productiemethode benodigde investeringen, en

  • f. het verwerven van technische kennis en vaardigheden van de biologische productiemethode.

Artikel 4

[Vervallen per 21-11-2004]

Met betrekking tot deze aanvraagperiode bedraagt het subsidieplafond € 300.000.

Artikel 5

[Vervallen per 21-11-2004]

Dit besluit treedt inwerking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 6

[Vervallen per 21-11-2004]

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit Kaderregeling kennis en advies (biologische landbouw 2002).

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 2 december 2002

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina