Regeling ICT-infrastructuur voor het groene onderwijs 2003

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 01-01-2003 t/m 31-12-2003

Regeling ICT-infrastructuur voor het groene onderwijs 2003

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 2.2.3, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

Paragraaf 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. minister:

minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

b. wet:

Wet educatie en beroepsonderwijs;

c. groen kennisnet:

geheel van diensten op het gebied van informatie- en communicatietechnologie voor het onderwijs op het gebied van de landbouw en natuurlijke omgeving;

d. AOC:

agrarisch opleidingscentrum;

e. organisatie:
 • 1. agrarisch innovatie- en praktijkcentrum;

 • 2. landelijk orgaan op het gebied van de landbouw en de natuurlijke omgeving;

 • 3. ontwikkelcentrum, en

 • 4. vereniging AOC-raad;

f. locatie:

vestiging van een AOC of agrarisch innovatie- en praktijkcentrum die op 1 januari 2000 bij het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij stond geregistreerd.

g. kennisnet:

de gemeenschappelijke transport- en internetdiensten voor het onderwijs;

h. nl.tree:

leverancier van kennisnet;

i. aansluiting:

aansluiting op kennisnet zoals opgenomen in de bijlage bij deze regeling, onderdeel A;

j. standaard internetdiensten:

diensten zoals opgenomen in de bijlage bij deze regeling, onderdeel B;

k. aanvullende diensten kennisnet:

diensten zoals opgenomen in de bijlage bij deze regeling, onderdeel C.

Paragraaf 2. Aanvullende vergoeding

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

De minister verleent aan AOC's en organisaties een aanvullende bekostiging ten behoeve van een aansluiting op kennisnet, het gebruik van standaard internetdiensten en het gebruik van groen kennisnet.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 De aanvullende bekostiging, bedoeld in artikel 2, omvat de kosten van:

  • a. aansluiting op kennisnet van locaties of organisaties;

  • b. de transportdienst met een aansluitcapaciteit van minimaal 10 kilobytes per seconde per werkplek, afgerond naar de dichtstbijzijnde macht van 2, en

  • c. de standaard internetdiensten voor het vast te stellen aantal werkplekken.

 • 2 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, onder b, bedraagt voor de vestiging Twello van het AOC Oost en de vestiging Roermond van het AOC Limburg de aansluitcapaciteit 20 kilobytes per seconde per werkplek.

 • 3 De minister kan aan het AOC of de organisatie een vergoeding verstrekken ten behoeve van aanvullende diensten, zoals bedoeld in de bijlage bij deze regeling, onderdeel C, indien het AOC of de instelling een daartoe strekkend verzoek indient bij de minister. Deze vergoeding bedraagt 90% van de werkelijke kosten van de aanvullende diensten, vanaf het moment van levering van deze diensten.

Paragraaf 3. Berekening vergoeding

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Het aantal werkplekken van een locatie wordt vastgesteld door het aantal leerlingen, vermeerderd met drietiende van het aantal deeltijdleerlingen te delen door tien.

 • 2 Het aantal leerlingen, bedoeld in het vorige lid, is:

  • a. voor het middelbaar beroepsonderwijs gelijk aan het aantal bij dat AOC ingeschreven bekostigde leerlingen in het schooljaar 1999-2000, en

  • b. voor het voorbereidend beroepsonderwijs gelijk aan het aantal bij dat AOC ingeschreven bekostigde leerlingen in het schooljaar 2000-2001.

 • 3 Het aantal werkplekken van een organisatie is gelijk aan het aantal direct bij het onderwijs betrokken medewerkers.

 • 4 Onverminderd het in het vorige lid bepaalde, wordt het aantal werkplekken van een agrarisch innovatie- en praktijkcentrum verhoogd met het aantal praktijkcursistweken in het schooljaar 1999-2000, gedeeld door 300.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 De aanvullende vergoeding voor de aansluiting op kennisnet en voor de transportdienst wordt berekend op basis van de tarievenlijst in de bijlage bij deze regeling, onderdeel A.

 • 2 De aanvullende bekostiging voor de standaard internetdiensten wordt bij AOC's vastgesteld door het aantal leerlingen als bedoeld in het tweede lid, vermeerderd met eentiende van het aantal leerlingen te vermenigvuldigen met de vaste aansluitkosten per gebruiker maand.

 • 3 De aanvullende bekostiging voor de standaard internetdiensten is bij organisaties gelijk aan het aantal direct bij het onderwijs betrokken medewerkers, vermenigvuldigd met de kosten van de standaard internetdiensten per gebruiker per maand.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 In aanvulling op de aanvullende bekostiging, bedoeld in artikel 2, verstrekt de minister aan AOC's en organisaties een bedrag van € 25.000,- per AOC of organisatie. Voor AOC's wordt dit bedrag vermeerderd met € 15,- per leerling.

 • 2 De aanvulling, bedoeld in het vorige lid, strekt tot:

  • a. vergoeding van de kosten van extra inzet en externe scholing van eigen personeel van het AOC of de organisatie op het gebied van informatiemanagement of applicatiebeheer;

  • b. vergoeding van de kosten van de benodigde softwarelicenties, en

  • c. vergoeding van de kosten van externe deskundigen ten behoeve van de implementatie van kennisnet.

 • 3 Van de aanvulling, bedoeld in het eerste lid, strekt 50% tot dekking van de kosten, bedoeld in het tweede lid, onderdeel a.

 • 4 Van de aanvulling, bedoeld in het eerste lid, verstrekt de minister 80% in het jaar 2002 en 20% bij de verantwoording, bedoeld in artikel 12, derde lid.

Paragraaf 4. Verplichtingen

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2004]

Het AOC of de organisatie gebruikt kennisnet ten behoeve van het onderwijs. Omtrent dit gebruik brengt het AOC of de organisatie verslag uit in het jaarverslag en op groen kennisnet.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Het AOC of de organisatie registreert alle werknemers en leerlingen uiterlijk op 1 juli 2003 op kennisnet en draagt er zorg voor dat zij de beschikking hebben over een e-mailadres, en draagt er zorg voor dat deze registratie actueel blijft.

 • 2 Het AOC draagt er zorg voor dat al zijn leerlingen en medewerkers uiterlijk zes maanden na het begin van de verstrekking aan alle locaties toegang hebben tot kennisnet en internet.

 • 3 Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing op organisaties.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 De aanvullende bekostiging wordt verleend indien het AOC of de organisatie:

  • a. een gebruiksovereenkomst heeft afgesloten met nl.tree, en

  • b. kennisnet daadwerkelijk gebruikt zodra de aansluiting van het desbetreffende AOC of de organisatie mogelijk is.

 • 2 De aanvullende bekostiging wordt toegekend vanaf het moment dat de overeenkomst tussen het AOC of de organisatie en nl.tree is gesloten.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2004]

Indien het AOC of de organisatie wel een overeenkomst heeft gesloten met nl.tree en verstrekking van kennisnet nog niet heeft plaatsgevonden, wordt de aanvullende bekostiging gebruikt voor diensten die strekken tot vervanging van die verstrekking en voorbereiding op de aansluiting op kennisnet tot de verstrekking plaatsvindt.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Het AOC of de organisatie dient vóór 1 februari 2003 een begroting en plan van aanpak in ter uitvoering van de werkzaamheden, bedoeld in artikel 6, tweede lid.

 • 2 Het AOC of de instelling breng halfjaarlijks verslag uit omtrent de voortgang van de werkzaamheden, bedoeld in artikel 6, tweede lid.

Paragraaf 5. Verantwoording

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Het AOC of de organisatie verantwoordt de besteding van aanvullende bekostiging afzonderlijk in de jaarrekening met inachtneming van de voorschriften die voor het desbetreffende jaar op de jaarrekening van toepassing zijn.

 • 2 Het eerste lid is voor AOC's tevens van toepassing op de aanvulling, bedoeld in artikel 6.

 • 3 Het AOC of de organisatie verantwoordt de besteding van de aanvulling, bedoeld in artikel 6, uiterlijk op 31 december 2004.

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2004]

Indien de aansluiting, het gebruik van de standaard internetdiensten en van aanvullende diensten als bedoeld in artikel 2 door in gebreke blijven van het AOC of de organisatie niet of niet volledig heeft plaatsgevonden, dan wel niet of niet volledig is voortgezet tot 1 januari 2004, kan de minister de aanvullende bekostiging geheel of gedeeltelijk terugvorderen, dan wel in mindering brengen op de rijksbijdrage van het AOC of de organisatie, bedoeld in artikel 2.2.12 van de wet.

Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

's-Gravenhage, 2 december 2002

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

B.J. Odink

Bijlage bij de Regeling ICT-infrastructuur voor het groene onderwijs 2000 - 2003

[Vervallen per 01-01-2004]

A. Standaarddiensten kennisnet

[Vervallen per 01-01-2004]

De aansluiting op kennisnet

Deze aansluiting geeft toegang tot kennisnet en internet op basis van het Internet Protocol. Het betreft de zogenaamde asymmetrische aansluitmethode, waarbij de bandbreedte van kennisnet naar de aansluiting toe groter is dan van de aansluiting naar kennisnet. Voor deze aansluitingen wordt gebruik gemaakt van de kabel.

 

Inkomende bandbreedte gegarandeerd

Inkomende bandbreedte pie±kcapaciteit

Uitgaande bandbreedte gegarandeerd

Uitgaande bandbreedte piekcapaciteit

Vaste kosten per jaar excl. BTW

Variabele kosten

Hoofd-

groep 1

Downs-

stream

Down-

stream

Upstream

Upstream

   

M10a1

128 Kb/s

10 Mb/s

64 Kb/s

128 Kb/s

€ 1.573,-

Nihil

M10a2

256 Kb/s

10 Mb/s

64 Kb/s

128 Kb/s

€ 2.441,-

Nihil

M10a

512 Kb/s

10 Mb/s

128 Kb/s

128 Kb/s

€ 3.666,-

Nihil

M10b

1 Mb/s

10 Mb/s

128 Kb/s

128 Kb/s

€ 8.118,-

Nihil

M10c

2 Mb/s

10 Mb/s

128 Kb/s

128 Kb/s

€ 14.037,-

Nihil

M10d

4 Mb/s

10 Mb/s

128 Kb/s

128 Kb/s

€ 20.247,-

Nihil

Clustering en concentratie van de aansluiting

De mogelijkheid wordt geboden voor instellingen en organisaties met diverse (kleine) locaties gebruik te maken van één of meer centrale aansluitingen, met hogere capaciteit, op kennisnet.

B. Standaard internetdiensten

[Vervallen per 01-01-2004]

Webservices;

Hiermee kunnen gebruikers de webservers binnen kennisnet en op het internet bereiken.

Webhotel;

Biedt de mogelijkheid op eenvoudige wijze webpagina's te publiceren, waarbij de webpagina's opgeslagen worden op een centrale server binnen kennisnet. Standaard wordt 5 MB schijfruimte geboden.

Eigen webserver;

Hiermee kan (door gebruikmaking van reversed proxy) de eigen webserver van een instelling of een organisatie op kennisnet gebruikt worden.

e- mail;

Stelt de gebruikers in staat om e-mail berichten te sturen naar en te ontvangen van andere kennisnet gebruikers en internet gebruikers.

Web-mail;

Kennisnet mail is hiermee voor de gebruiker ook toegankelijk via een web-interface.

News;

Geeft toegang tot een wereldwijd netwerk van nieuwsgroepen.

FTP services;

Biedt de mogelijkheid om bestanden te versturen.

Socks;

Biedt de mogelijkheid voor TELNET- en IRC gebruik op het internet.

Begeleiding bij migraties

Instellingen en organisaties die reeds een internet en/of WAN voorzieningen hebben zullen door nl.tree ondersteund worden bij het migreren naar kennisnet.

Service Levels

Met nl.tree zijn kwaliteitseisen voor de dienstverlening overeengekomen. Deze betreffen onder andere de beschikbaarheid van de diensten, de capaciteit van de aansluitingen en de beveiliging.

Van 07.00 tot 23.00 uur op werkdagen kunnen storingen en incidenten via het servicepunt kennisnet aan de helpdesk van nl.tree gemeld worden.

De kosten van de standaard internetdiensten bedragen € 1,36, exclusief BTW, per gebruiker per maand.

C. Aanvullende diensten kennisnet

[Vervallen per 01-01-2004]

In aanvulling op de diensten, genoemd in onderdeel B van deze bijlage, kunnen de betrokken instellingen en organisaties de volgende aanvullende diensten afnemen:

Uitbreiding van de schijfruimte op het Webhotel

Standaard wordt 10 MB schijfruimte geboden. Dit kan uitgebreid worden.

Meer aansluitcapaciteit per werkplek

Terug naar begin van de pagina