Regeling aansluiting kennisnet voor de bve-sector 2003

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 22-01-2004 t/m 31-07-2008

Regeling aansluiting kennisnet voor de bve-sector

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op: artikel 2.2.3, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-08-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. minister:

de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen;

b. wet:

de Wet educatie en beroepsonderwijs;

c. instelling:

een instelling als bedoeld in artikel 1.3.1, daaronder niet begrepen een agrarisch opleidings-centrum, een instituut als bedoeld in artikel 12.3.8 of een hogeschool als bedoeld in artikel 12.3.9 van de wet;

d. kennisnet:

de gemeenschappelijke transport- en internetdiensten voor het onderwijs;

e. nl.tree:

een onderneming die is gevormd door een aantal kabelbedrijven.

Artikel 2. Aanvullende vergoeding

[Vervallen per 01-08-2008]

De minister voegt eenmalig aan de rijksbijdrage voor het jaar 2003 van een instelling aanvullende middelen toe ten behoeve van de aansluiting op kennisnet en de afname van diensten van kennisnet voor de periode van 1 januari 2003 tot 1 januari 2004.

Artikel 3. Hoogte van de aanvullende vergoeding

[Vervallen per 01-08-2008]

De aanvullende vergoeding bedraagt een voor de instelling evenredig gedeelte van € 11.000.000,- en wordt berekend:

Artikel 4. Verplichtingen

[Vervallen per 01-08-2008]

  • 1 Het bevoegd gezag van de instelling is, om voor een vergoeding op basis van deze regeling in aanmerking te komen, verplicht tot aansluiting op kennisnet en tot afname van diensten van nl.tree te Den Haag.

  • 2 Het bevoegd gezag van de instelling dient het hiertoe zelfstandig afgesloten contract met nl.tree te continueren voor het jaar 2003.

Artikel 5. Verantwoording

[Vervallen per 01-08-2008]

Het bevoegd gezag van de instelling verantwoordt de aanvullende vergoeding afzonderlijk in de jaarrekening met inachtneming van de voorschriften die voor het desbetreffende jaar ten aanzien van de jaarrekening van toepassing zijn.

Artikel 6. Terugvordering

[Vervallen per 01-08-2008]

De aanvullende vergoeding wordt uitsluitend aangewend voor het doel waarvoor zij is verstrekt. Eventueel niet-bestede middelen of overschotten na afloop van de activiteiten zullen worden teruggevorderd.

Artikel 7. Besteding, verantwoording en betaling van de aanvul lende vergoeding

[Vervallen per 01-08-2008]

  • 1 De subsidie wordt zoveel als mogelijk in 2003 besteed en verantwoord in de jaarrekening die op dat jaar betrekking heeft.

  • 2 Het restant van de middelen uit 2003 wordt uiterlijk in 2004 besteed, en dient te worden aangewend voor aansluiting op internet en/of de afname van internetdiensten.

  • 3 De besteding van de restant middelen wordt verantwoord in de jaarrekening die op dat jaar betrekking heeft.

  • 4 De instelling ontvangt in de maand maart 2003 de op grond van artikel 3 berekende aanvullende vergoeding.

Artikel 8. Verklaring accountant

[Vervallen per 01-08-2008]

De verklaring van de accountant bij de jaarrekening omvat tevens een oordeel over de rechtmatige besteding van deze aanvullende vergoeding.

Artikel 9. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.

Artikel 10. Bekendmaking

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 11. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aansluiting kennisnet voor de bve-sector 2003.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. A.D.S.M. Nijs

, MBA
Terug naar begin van de pagina